Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2007. godinu

NN 78/2007 (26.7.2007.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2007. godinu

HRVATSKI SABOR

2467

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03) Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2007., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2007. GODINU


I.

 

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2007. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od      2.450.490.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od      2.420.490.000 kuna

– suficit u iznosu od                           30.000.000 kuna

 

II.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 400-06/07-01/03

Zagreb, 13. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskog sabora

Vladimir Šeks, v. r.
 

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2007. GODINU
 

I. OPĆI DIO
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

           

 

Plan za 2007.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2007.

PRIHODI POSLOVANJA

2.164.890.000

283.100.000

2.447.990.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

2.400.000

2.500.000

RASHODI  POSLOVANJA

1.923.990.000

215.000.000

2.138.990.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

152.000.000

129.500.000

281.500.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

89.000.000

-59.000.000

30.000.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

           

 

Plan za 2007.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2007.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

113.000.000

59.000.000

172.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

202.000.000

0

202.000.000

NETO FINANCIRANJE

-89.000.000

59.000.000

-30.000.000

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2007.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

2.164.890.000

283.100.000

2.447.990.000

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

485.490.000

92.500.000

577.990.000

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

0

39.500.000

39.500.000

 

 

 

6321

Tekuće pomoći

0

24.700.000

24.700.000

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći

0

14.800.000

14.800.000

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

467.490.000

48.000.000

515.490.000

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

1.000.000

2.000.000

3.000.000

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

466.490.000

46.000.000

512.490.000

 

 

 

 

Državni proračun

426.490.000

43.000.000

469.490.000

 

 

 

 

Lokalna uprava

40.000.000

3.000.000

43.000.000

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

18.000.000

5.000.000

23.000.000

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

18.000.000

5.000.000

23.000.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

11.250.000

-700.000

10.550.000

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

7.750.000

-700.000

7.050.000

 

 

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

50.000

0

50.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.000.000

0

2.000.000

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

4.000.000

0

4.000.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

1.500.000

-500.000

1.000.000

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

200.000

-200.000

0

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.500.000

0

3.500.000

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2.000.000

0

2.000.000

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

1.500.000

0

1.500.000

 

65

 

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.652.150.000

177.300.000

1.829.450.000

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

1.652.150.000

177.300.000

1.829.450.000

 

 

 

6522

Prihodi vodoprivrede

1.545.000.000

243.000.000

1.788.000.000

 

 

 

 

Naknada za uređenje voda

435.000.000

217.000.000

652.000.000

 

 

 

 

Naknada za zaštitu voda

308.000.000

-8.000.000

300.000.000

 

 

 

 

Naknada za korištenje voda

310.000.000

-10.000.000

300.000.000

 

 

 

 

Naknada za šljunak

32.000.000

48.000.000

80.000.000

 

 

 

 

Naknada za melioracijsku odvodnju

60.000.000

-54.000.000

6.000.000

 

 

 

 

Vodni doprinos

400.000.000

50.000.000

450.000.000

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

107.150.000

-65.700.000

41.450.000

 

66

 

 

Ostali prihodi

16.000.000

14.000.000

30.000.000

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

16.000.000

14.000.000

30.000.000

 

 

 

6631

Tekuće donacije

0

23.000.000

23.000.000

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

16.000.000

-9.000.000

7.000.000

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE

100.000

2.400.000

2.500.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

2.400.000

2.500.000

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

2.400.000

2.500.000

 

 

 

7211

Stambeni objekti

100.000

900.000

1.000.000

 

 

 

7212

Poslovni objekti

0

1.500.000

1.500.000

 


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2007.

3

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.923.990.000

215.000.000

2.138.990.000

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

124.180.000

-630.000

123.550.000

 

 

311

 

Plaće

101.050.000

1.500.000

102.550.000

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

100.000.000

1.500.000

101.500.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

750.000

0

750.000

 

 

 

3112

Plaće za posebne uvjete rada

300.000

0

300.000

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

5.500.000

-2.200.000

3.300.000

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.500.000

-2.200.000

3.300.000

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

17.630.000

70.000

17.700.000

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

15.745.000

155.000

15.900.000

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.885.000

-85.000

1.800.000

 

32

 

 

Materijalni rashodi

968.800.000

200.092.000

1.168.892.000

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

8.500.000

220.000

8.720.000

 

 

 

3211

Službena putovanja

2.500.000

0

2.500.000

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.000.000

200.000

3.200.000

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

20.000

3.020.000

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

16.930.000

-300.000

16.630.000

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.600.000

0

3.600.000

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

1.000.000

0

1.000.000

 

 

 

3223

Energija

10.730.000

0

10.730.000

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

700.000

-200.000

500.000

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

900.000

-100.000

800.000

 

 

323

 

Rashodi za usluge

933.260.000

198.072.000

1.131.332.000

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

18.310.000

20.000

18.330.000

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

782.025.000

200.280.000

982.305.000

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

600.000

0

600.000

 

 

 

3234

Komunalne usluge

2.390.000

0

2.390.000

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

1.080.000

0

1.080.000

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

51.155.000

280.000

51.435.000

 

 

 

3239

Ostale usluge

77.700.000

-2.508.000

75.192.000

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.110.000

2.100.000

12.210.000

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

600.000

0

600.000

 

 

 

3292

Premije i osiguranja

2.900.000

1.000.000

3.900.000

 

 

 

3293

Reprezentacija

2.000.000

100.000

2.100.000

 

 

 

3294

Članarine

400.000

0

400.000

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.210.000

1.000.000

5.210.000

 

34

 

 

Financijski rashodi

35.320.000

1.450.000

36.770.000

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

31.000.000

1.400.000

32.400.000

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

16.000.000

0

16.000.000

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

15.000.000

1.400.000

16.400.000

 

 

 

 

Tuzemne

7.000.000

1.400.000

8.400.000

 

 

 

 

Inozenmne

8.000.000

0

8.000.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

4.320.000

50.000

4.370.000

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4.210.000

0

4.210.000

 

 

 

3433

Zatezne kamate

110.000

50.000

160.000

 

36

 

 

Pomoći dane u  inozemstvo i unutar opće
države

58.000.000

2.500.000

60.500.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

58.000.000

2.500.000

60.500.000

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

58.000.000

2.500.000

60.500.000

 

38

 

 

Ostali rashodi

737.690.000

11.588.000

749.278.000

 

 

381

 

Tekuće donacije

950.000

250.000

1.200.000

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

950.000

250.000

1.200.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

750.000

400.000

1.150.000

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

750.000

400.000

1.150.000

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

735.990.000

10.938.000

746.928.000

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

735.990.000

10.938.000

746.928.000

4

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

152.000.000

129.500.000

281.500.000

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

8.000.000

0

8.000.000

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

8.000.000

0

8.000.000

 

 

 

4111

Zemljište

8.000.000

0

8.000.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

59.000.000

96.000.000

155.000.000

 

 

421

 

Građevinski objekti

43.400.000

95.500.000

138.900.000

 

 

 

4212

Poslovni objekti

13.400.000

-4.500.000

8.900.000

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

30.000.000

100.000.000

130.000.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

5.900.000

300.000

6.200.000

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

4.200.000

800.000

5.000.000

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

100.000

0

100.000

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

100.000

0

100.000

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.500.000

-500.000

1.000.000

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

3.700.000

200.000

3.900.000

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.700.000

200.000

3.900.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

6.000.000

0

6.000.000

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

6.000.000

0

6.000.000

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

85.000.000

33.500.000

118.500.000

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

85.000.000

33.500.000

118.500.000

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

85.000.000

33.500.000

118.500.000

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2007.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

-89.000.000

59.000.000

-30.000.000

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA

113.000.000

59.000.000

172.000.000

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

500.000

0

500.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

500.000

0

500.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

500.000

0

500.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

4.500.000

0

4.500.000

 

 

834

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

4.500.000

0

4.500.000

 

 

 

8341

Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

4.500.000

0

4.500.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

108.000.000

59.000.000

167.000.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

108.000.000

59.000.000

167.000.000

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

33.000.000

59.000.000

92.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

75.000.000

0

75.000.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

202.000.000

0

202.000.000

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

75.000.000

0

75.000.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

75.000.000

0

75.000.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

75.000.000

0

75.000.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

127.000.000

0

127.000.000

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

77.000.000

0

77.000.000

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

77.000.000

0

77.000.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

50.000.000

0

50.000.000

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

23.000.000

0

23.000.000

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

27.000.000

0

27.000.000

 

 

 

II. POSEBNI DIO

Tabela