Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

NN 79/2007 (30.7.2007.), Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2478

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/92
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON

O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje dodatak na mirovine korisnika čija je mirovina ostvarena i određena isključivo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 1999.

Članak 2.

(1) Korisnicima mirovina iz članka 1. ovoga Zakona određuje se, zavisno od svote mirovine i godine ostvarivanja prava na mirovinu, dodatak na mirovinu, i to:
– na mirovine ostvarene u 1999. godini dodatak iznosi 4,0% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2000. godini dodatak iznosi 8,4% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2001. godini dodatak iznosi 12,6% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2002. godini dodatak iznosi 16,3% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2003. godini dodatak iznosi 19,0% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2004. godini dodatak iznosi 20,9% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2005. godini dodatak iznosi 22,6% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2006. godini dodatak iznosi 23,8% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2007. godini dodatak iznosi 24,9% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2008. godini dodatak iznosi 25,9% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2009. godini dodatak iznosi 26,4% od mirovine,
– na mirovine ostvarene u 2010. godini i sljedećim godinama dodatak iznosi 27,0% od mirovine.
(2) Osnovica za određivanje dodatka na mirovinu prema ovome Zakonu jest svota mjesečne mirovine određena i usklađivana svake godine novom aktualnom vrijednosti mirovine prema članku 86. Zakona o mirovinskom osiguranju.
(3) Osnovica za određivanje dodatka na mirovinu prema ovome Zakonu korisnicima mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju jest mirovina iz hrvatskoga mirovinskog osiguranja koja im pripada na temelju mirovinskog staža navršenog u hrvatskom mirovinskom osiguranju.
(4) Osnovica za određivanje dodatka na mirovinu korisnika obiteljske mirovine koja se određuje i isplaćuje u dijelovima jest ukupna svota obiteljske mirovine, a dodatak se određuje razmjerno dijelovima mirovine koji se isplaćuju pojedinim članovima obitelji – korisnicima tako određene mirovine.
(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnicima obiteljske mirovine određene od mirovine koja je ostvarena od 1. siječnja 1999. dodatak se određuje prema postotku iz godine u kojoj je ostvareno pravo na mirovinu od koje je određena obiteljska mirovina.
(6) Korisnicima najniže mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju dodatak se određuje na mirovinu koja im pripada na temelju njihovoga ukupnoga mirovinskog staža za određivanje mirovine i njihovih ostvarenih plaća odnosno osnovica osiguranja i isplaćuje se zajedno s tom mirovinom, ako svota mirovine zajedno s dodatkom prema stavku 1. ovoga članka prelazi svotu najniže mirovine.
(7) Svota mirovine, zajedno s dodatkom na mirovinu iz stavka 1. ovoga članka, ne može biti veća od najviše mirovine određene prema članku 1. Zakona o najvišoj mirovini.

Članak 3.

Pravo na dodatak na mirovinu prema ovome Zakonu ne pripada korisnicima kojima je mirovina određena pod povoljnijim uvjetima i/ili na povoljniji način prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, korisnicima najviše mirovine određene prema Zakonu o najvišoj mirovini, korisnicima osnovne mirovine i korisnicima obiteljske mirovine kojima je mirovina određena od mirovine koja je ostvarena prema propisima o mirovinskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998.

Članak 4.

(1) Isplata dodatka na mirovinu prema ovome Zakonu traje dok traje isplata mirovine na koju je određen dodatak.
(2) U slučaju ponovnog određivanja mirovine ili izbora druge mirovine, dodatak na mirovinu prema ovome Zakonu ponovno se određuje na novu svotu mirovine prema ovome Zakonu.
(3) Na ostvarivanje, korištenje i gubitak prava na dodatak na mirovinu prema ovome Zakonu odgovarajuće se primjenjuju odred­be Zakona o mirovinskom osiguranju kojima je utvrđeno ostvarivanje, korištenje i gubitak prava na mirovinu, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 5.

Sredstva za isplatu dodatka na mirovinu prema ovom Zakonu osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 6.

(1) Pravo na dodatak na mirovinu prema ovome Zakonu pripada od 1. listopada 2007., odnosno od dana ostvarivanja prava na mirovinu kada je to pravo ostvareno nakon toga datuma.
(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odredit će po službenoj dužnosti dodatak na mirovinu prema ovome Zakonu bez donošenja rješenja.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/07-01/05
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.