Zakon o žičarama za prijevoz osoba

NN 79/2007 (30.7.2007.), Zakon o žičarama za prijevoz osoba

HRVATSKI SABOR

2479

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA

Proglašavam Zakon o žičarama za prijevoz osoba, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju bitni zahtjevi za projektiranje, proizvodnju, konstrukciju, građenje i rad žičare za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: žičara), ostali uvjeti za sigurnost rada žičare i sigurnost osoba koje koriste žičare, stjecanje prava građenja određenih vrsta žičare, upravljanje žičarom koje uključuje gospodarsko korištenje te nadležnost tijela za provođenje zakona i nadzor nad njegovom provedbom.
(2) Ovaj Zakon odnosi se i na podsustave i sigurnosne komponente koje se ugrađuju u postrojenja žičare za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: postrojenja žičare) prilikom rekonstrukcije i/ili održavanja.
(3) Na postupke koji se uređuju ovim Zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
(4) Na građevine i njihove dijelove koje su predmet ovoga Zakona primjenjivat će se i odredbe zakona kojima se uređuje prostorno uređenje i građenje.

Članak 2.

(1) Žičara se sastoji od građevinskog dijela i sklopa svrhovito povezanih postrojenja sastavljenih od podsustava i sigurnosnih komponenti konstruiranih, proizvedenih, montiranih i stavljenih u uporabu s ciljem sigurnog prijevoza putnika.
(2) Žičare se dijele prema tehnološkim i tehničkim značajkama.
(3) Žičare s obzirom na tehnološke značajke dijele se na:
1. uspinjače,
2. viseće žičare:
a) žičare s povratnim tokom,
b) žičare s kružnim tokom
– žičare s kružnim tokom kod kojih su vozila tijekom rada rasklopivo pričvršćena na uže,
– žičare s kružnim tokom kod kojih su vozila tijekom rada stalno pričvršćena na uže,
3. vučnice:
a) fiksne vučnice koje su trajno postavljene na nekoj lokaciji,
b) privremeno postavljene vučnice s nisko vođenim užetom.
(4) Žičare s obzirom na tehničke značajke u svezi rada i održavanja sastoje se od sljedećih podsustava:
1. užadi i užetnih spojeva,
2. pogona i kočnica,
3. mehaničkih uređaja:
a) natezni uređaji za užad,
b) mehanički uređaji u postajama,
c) mehanička oprema trase,
4. vozila koja se sastoje od:
a) kabina, sjedala ili vučnih uređaja,
b) ovjesa,
c) voznih kolica,
d) stezaljki,
5. elektrotehničkih uređaja:
a) upravljačkih, kontrolnih i sigurnosnih uređaja,
b) komunikacijske i informatičke opreme,
c) opreme za zaštitu od groma,
6. spasilačke opreme:
a) fiksne spasilačke opreme,
b) prenosive spasilačke opreme.
(5) Ovaj Zakon ne primjenjuje se, na:
– dizala i kosa dizala,
– tramvaje,
– žičare namijenjene u poljoprivredne svrhe,
– terensku ili pokretnu opremu koja se koristi na sajmištima i/ili u zabavnim parkovima,
– žičare u rudnicima,
– terenska postrojenja koja se koriste u industrijske svrhe,
– užetom vučena plovila,
– zupčastu željeznicu,
– žičare koje se koriste kao radni uređaji čija su konstrukcija i funkcioniranje uređeni posebnim propisima.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
1. »Evakuacija« je skup aktivnosti poduzetih kad je postrojenje žičare prisilno zaustavljeno, kako bi se osobe vratile na sigurno.
2. »Godišnji stručno tehnički pregled« je stručni pregled koji se izvodi jednom godišnje, nakon remonta, a po potrebi i češće, u propisanomu opsegu. Tim se pregledom utvrđuje da li je postrojenje žičare ispravno opremljeno i održava li se u skladu s važećim propisima i tehničkim uvjetima koji se odnose na konstrukciju, održavanje i opremljenost žičare propisanim uređajima.
3. »Hazard« je stanje koje može dovesti do izvanrednoga događaja.
4. »Infrastruktura žičara« je dio žičara koji se sastoji od zemljišta infrastrukturnoga pojasa sa zračnim prostorom iznad njega u visini zahtijevanoj sigurnosnim pojasom, od infrastrukturnih podsustava (građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih) te ostalih funkcionalnih dijelova i opreme infrastrukture.
5. »Istraga« je postupak koji se provodi s ciljem utvrđivanja uzroka, posljedica, okolnosti i odgovornosti izvanrednoga događaja i sprječavanja budućih nesreća.
6. »Istražno tijelo« je neovisno nacionalno tijelo nadležno za provođenje istraga ozbiljnih nesreća, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.
7. »Izbjegnuta nesreća« je izvanredni događaj u prometu žičara koji je za posljedicu mogao imati tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe, i/ili veću materijalnu štetu na žičarama ili u okolišu.
8. »Izvanredni događaj« je neželjeni, nenamjerni ili neočekivani događaj u prometu žičara ili slijed takvih događaja, koji je imao ili je mogao imati štetne posljedice za siguran tijek prometa. Izvanredni događaji su: ozbiljna nesreća, nesreća, izbjegnuta nesreća i poremećaj.
9. »Komponenta postrojenja žičare« je osnovni dio, grupa dijelova, podsklopovi ili cjeline uklopljene u postrojenja žičare. Komponente mogu biti mehaničke, građevinske ili elektrotehničke, pneumatska ili hidraulička oprema ili oprema za automatizaciju i kontrolu.
10. »Kvar« je prestanak sposobnosti neke komponente postrojenja žičare da obavi zahtijevanu funkciju.
11. »Linija žičare« je prostor između tla i nosive užadi, po visini i između rubova potrebnoga svijetlog profila po širini.
12. »Nesreća« je izvanredni događaj sa štetnim posljedicama u prometu žičarama.
13. »Održavanje žičare« je skup tehničkih, administrativnih i poslovodnih postupaka tijekom vijeka trajanja neke komponente postrojenja žičare sa ciljem zadržavanja ili vraćanja komponente u stanje u kojem može obavljati zahtijevanu funkciju.
14. »Ozbiljna nesreća« je izvanredni događaj u prometu žičarom koji je za posljedicu imao smrt i/ili tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe, i/ili veliku materijalnu štetu na postrojenjima žičara ili okolišu. Velika materijalna šteta je šteta koju istražno tijelo može odmah procijeniti najmanje na 3.000.000,00 kuna.
15. »Plan evakuacije« je opći akt upravitelja koji sadrži detaljne procedure koje treba primijeniti prilikom evakuacije osoba.
16. »Podsustav žičare« je skup komponenti postrojenja žičare koji čini jednu cjelinu, sa zajedničkom funkcijom.
17. »Pogon žičare« je skup uređaja i niz aktivnosti koje obuhvaćaju ispravno funkcioniranje podsustava žičare.
18. »Poremećaj« je bilo koji događaj, osim ozbiljne nesreće i nesreće, povezan s radom postrojenja žičare, a koji utječe na siguran tijek prometa.
19. »Postaja« je građevina, dio infrastrukture, koja sadrži zgrade s tehničkom opremom, područja ukrcaja ili iskrcaja ili platforme i bilo koje područje za prihvat i sklonište.
20. »Postrojenje žičare« je postrojenje s užetnim pogonom namijenjeno prijevozu osoba koje obuhvaća ugrađenu strojarsku i elektrotehničku opremu, sigurnosne komponente i podsustave.
21. »Prijavljeno tijelo« je neovisno nacionalno tijelo za ocjenu sukladnosti koje obavlja zadaću u svezi s postupcima ocjene sukladnosti.
22. »Rad žičare« je niz aktivnosti koje obuhvaćaju ispravno funkcioniranje podsustava i siguran tijek prometa.
23. »Radna brzina« je brzina pogonskog užeta, mjerena na pogonskoj užnici. U slučaju vozila s vlastitim pogonom, radna brzina je brzina vozila na užetu.
24. »Rizik« je kombinacija učestalosti, ili vjerojatnosti, i posljedica određenoga hazardnog događaja.
25. »Sigurnosna analiza« je dokument, priložen glavnomu projektu, a izrađuje se za svaku žičaru, podsustav ili sigurnosnu komponentu.
26. »Sigurnosna komponenta žičare« je svaka osnovna komponenta, skup komponenti, podsklopova ili kompletan sklop opreme i svaki uređaj ugrađen u postrojenje kojemu je svrha siguran tijek prometa.
27. »Sigurnosni pojas žičare« obuhvaća prostor ispod žičare i pojas na obje strane tog prostora, u kojem je uslijed rada žičare ugrožena sigurnost ljudi i imovine.
28. »Sigurnosno izvješće« je dokument, priložen glavnom projektu, koji se izrađuje na osnovi sigurnosne analize, a sastoji se od sažetoga prikaza rizika i hazarda tijekom rada i pogona.
29. »Trasa žičare« je os žičare prikazana tlocrtnim položajem u položajnom nacrtu, a visinskim položajem nivelete u uzdužnom presjeku.
30. »Upravitelj žičare« je fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za siguran rad žičare.
31. »Uspinjača« je žičara kod koje se vozila vuku pomoću jednog ili više užeta po posebno uređenoj trasi, a vozila se kreću na kotačima različitih izvedbi koja su prilagođena trasi.
32. »Uže« je nosivi i/ili pogonski element kod postrojenja žičara. Uže može biti nosivo, vučno, transportno i protuuže.
33. »Viseća žičara« je žičara kod koje su vozila ovješena o jedno ili više užadi. Pojam viseće žičare neovisan je o načinu pomicanja užadi, funkcije užadi, načina priključivanja vozila na uže i vrsti vozila, a prema tipu vozila dijeli se na kabinske žičare i sedežnice. Viseća žičara dijeli se na žičare s povratnim tokom i žičare s kružnim tokom.
34. »Vozilo« je komponenta žičare i uspinjače koja uz kabine, sjedala i košare, obuhvaća i sve komponente koje ih učvršćuju na uže.
35. »Vučnica« je žičara koja vuče osobe na skijama ili drugoj odgovarajućoj opremi koristeći vučne uređaje po vučnoj trasi. Pričvršćivanje vučnice na uže može se izvesti pomoću trajnih ili odvojivih stezaljki.
36. »Žičara s kružnim tokom« je žičara kod koje se vozila kreću na način da se pomiču uvijek u istom smjeru duž svoje trase. Pričvršćivanje vozila na uže može se izvesti pomoću trajnih ili odvojivih stezaljki.
37. »Žičara s povratnim tokom« je žičara kod koje se vozila između postaja kreću na način da se pomiču naprijed i nazad. Ove su žičare obično opremljene s dva zatvorena vozila ili grupama vozila trajno spojenih za vučno uže.
38. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za promet.
39. »Ministar« je ministar nadležan za promet.

Članak 4.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju žičara te svih subjekata određenih ovim Zakonom koji utječu na sigurnost rada žičara. U evidenciji se vode podaci koji su određeni ovim Zakonom.
(2) U evidenciji žičara vode se sljedeći podaci o:
– tehničkim i tehnološkim značajkama žičara,
– prometu, kontrolama i izvanrednim događajima na žičarama,
– odobrenjima za rad žičara,
– upraviteljima žičara (u daljnjem tekstu: upravitelj),
– pravnim ili fizičkim osobama koje izvode stručni pregled,
– voditeljima i zamjenicima voditelja žičare,
– građevinskoj i uporabnoj dozvoli,
– godišnjem stručno-tehničkom pregledu.
(3) Način vođenja, sadržaj i izgled obrasca evidencije žičara propisuje ministar.
(4) Podaci iz stavka 2. i 3. ovoga članka vode se tijekom cijelog razdoblja u kojem je pojedina žičara upisana u evidenciju žičara. Podaci se čuvaju još pet godina od dana uklanjanja žičare.

II. BITNI ZAHTJEVI ZA ŽIČARE

1. Infrastrukturni zahtjevi

Članak 5.

(1) Žičara mora biti projektirana na način da uz poštivanje značajki terena i okoliša, atmosferskih i meteoroloških uvjeta, svih građevina i prepreka, koje se nalaze u blizini trase žičare, radi sigurno, i to na način da ne zagađuje okoliš te da ne ugrožava sigurnost tijekom rada i održavanja ili kod spašavanja i evakuacije.
(2) Između vozila ili drugih sklopova žičare i građevina ili prepreka koje se nalaze u blizini trase žičare, mora se uzeti u obzir okomito, uzdužno i bočno kretanje vozila ili drugih sklopova žičare pod najnepovoljnijim predviđenim uvjetima rada, osigurati dovoljna bočna i okomita međusobna udaljenost.
(3) Kod određivanja najveće razdaljine između vozila i terena moraju se uzeti u obzir vrsta uređaja, vrsta vozila i postupci spašavanja. Ako se radi o otvorenim vozilima, mora se uzeti u obzir mogućnost pada kao i psihološki čimbenici povezani s visinom.
(4) Najveća brzina vozila, najmanja razdaljina između njih te njihovo ubrzavanje i kočenje, moraju se odrediti na način kojim se osigurava siguran rad žičare.
(5) Uvjete vožnje i kočenja iz stavka 4. ovoga članka propisuje općim aktom upravitelj.

Članak 6.

(1) Postaje i građevine uz trasu moraju omogućiti sigurno vođenje užadi i vozila u svim uvjetima rada te sigurnost kod održavanja.
(2) Područja za ulazak u vozila žičare i izlazak iz njih, moraju biti projektirana na način da osiguravaju sigurnost tijeka prometa vozila, vučnih uređaja i osoba. Kretanje vozila na postajama mora se odvijati bez opasnosti za osobe, a pritom se mora uzeti u obzir da osobe svojim kretanjem mogu aktivno utjecati na gibanje vozila.
(3) Zahtjeve za postrojenja žičare, postaje, stupove, temelje i drugu infrastrukturu propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.
(4) Način sigurnog vođenja užadi i vozila, te sigurnost kod održavanja iz stavka 1. ovoga članka propisuje općim aktima upravitelj.

Članak 7.

Ako se trasa žičare križa, paralelna je ili se nalazi u blizini željezničke pruge, ceste, dalekovoda, aerodroma ili drugih žičara, mora ispunjavati odgovarajuće propisane zahtjeve sa ciljem sprječavanja međusobnih smetnji te izbjegavanja opasnosti koje mogu nastati zbog takva položaja, a pritom omogućiti spašavanje i evakuaciju osoba s trase žičare.

2. Zahtjevi za užad, pogone i kočnice te za mehaničke i električne uređaje

Članak 8.

(1) U svrhu prometa postrojenjima žičare na siguran način, moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:
– užad mora biti sigurno postavljena i osigurana od iskliznuća,
– moraju se poštivati granične vrijednosti opterećenja užeta,
– uređaj za priključivanje na uže mora se osigurati od nenamjernog otvaranja ili proklizavanja,
– omogućiti kontrolu užadi.
(2) Ne može li se iskliznuće užadi u potpunosti spriječiti, moraju se usvojiti mjere koje će osigurati zadržavanje užadi, kao i da se pogon žičare zaustavi. Sigurnost osoba pri tome ne smije biti ugrožena.
(3) Izbor, transport, skladištenje, pregled, održavanje, učvršćenje krajeva te način ispitivanja užadi propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.
(4) Način kojim se osigurava ispravno postavljanje i korištenje užadi te postupak kod poremećaja iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje općim aktima upravitelj.

Članak 9.

(1) Pogon žičara mora biti siguran, učinkovit, imati dovoljan kapacitet i mora biti prilagodljiv različitim sustavima i načinima rada.
(2) Vrste, sigurnosne zahtjeve, način i obvezu održavanja pogona, kočnica, mehaničkih i električnih uređaja propisuje ministar.

Članak 10.

(1) Žičare moraju imati pomoćni pogon, a njegova energetska opskrba mora biti neovisna o energetskoj opskrbi glavnoga pogonskog sustava.
(2) Pomoćni pogon nije potreban, samo u slučaju ako je sigurnosna analiza pokazala da osobe mogu jednostavno, brzo i sigurno napustiti vozila, prvenstveno vučne uređaje, čak i u slučaju ako nema pomoćnog pogona.
(3) Vrste, sigurnosne zahtjeve, način i obvezu održavanja pogona, kočnica, mehaničkih i električnih uređaja propisuje ministar.

Članak 11.

(1) U hitnim slučajevima mora biti omogućeno da se čak i pod najnepovoljnijim uvjetima opterećenja i kočenja pogonskog kotača tijekom rada, postrojenja žičara i/ili vozila mogu u svakom trenutku zaustaviti. Zaustavni put mora biti duljine propisane u zahtjevima za sigurnost žičara.
(2) Vrijednosti usporenja moraju biti unutar određenih granica i na način koji osigurava sigurnost osoba te zadovoljavajuće ponašanje vozila, užadi i drugih dijelova postrojenja žičare.
(3) U svim postrojenjima žičare moraju biti dva ili više kočionih sustava. Svaki od njih mora omogućiti zaustavljanje postrojenja žičare. Međusobno moraju djelovati usklađeno odnosno na način da automatski zamjenjuju aktivni sustav ako njegova učinkovitost postane neprimjerena. Zadnji kočioni sustav vučnog užeta mora djelovati neposredno na pogonski kotač. Odredbe ovoga stavka ne odnose se na vučne uređaje.
(4) Vučni uređaj se mora opremiti mehanizmom za blokiranje i zaključavanje koji sprječava prerani ponovni pogon.
(5) Vrste, sigurnosne zahtjeve, način i obavezu održavanja pogona, kočnica, mehaničkih i električnih uređaja propisuje ministar.

Članak 12.

(1) Kontrolni uređaji moraju biti konstruirani na način da su sigurni i pouzdani, da podnose normalna radna opterećenja i vanjske utjecaje, kao što su: vlaga, ekstremne temperature ili elektromagnetske smetnje te da ne uzrokuju hazard ni u slučaju greške u radu.
(2) Zahtjeve za konstrukciju kontrolnih uređaja propisuje ministar.

Članak 13.

(1) Za međusobno komuniciranje izvršnih radnika te za obavješćivanje osoba u hitnim slučajevima moraju se osigurati odgovarajući komunikacijski uređaji.
(2) Vrste i način uporabe komunikacijskih uređaja propisuje ministar.
(3) Način komunikacije i vrstu komunikacijskih uređaja iz stavka 1. ovoga članka propisuje općim aktom upravitelj.

3. Zahtjevi za vozila i vučne uređaje

Članak 14.

(1) Vozila i/ili vučni uređaji moraju biti konstruirani i opremljeni na način da u predviđenim uvjetima rada nitko ne može pasti iz njih ili sa njih ili biti ugrožen na bilo koji drugi način.
(2) Dijelovi za učvršćivanje vozila i vučnih uređaja moraju biti konstruirani na način da u najnepovoljnijim uvjetima:
– ne oštete užad ili
– ne kližu, osim ako klizanje bitno ne utječe na sigurnost vozila, vučnih uređaja ili postrojenja.
(3) Vrata vozila moraju biti konstruirana na način da je omogućeno njihovo zatvaranje i zaključavanje. Pod i zidovi vozila moraju biti konstruirani na način da su u svim okolnostima otporni na pritisak i opterećenja osoba.
(4) Ako se zbog sigurnosti rada zahtijeva u vozilu nazočnost izvršnog radnika, tada u vozilu mora biti oprema koja je potrebna za obavljanje njegovih zadaća.
(5) Vozila i/ili vučni uređaji, a posebice njihovi nosivi mehanizmi moraju biti konstruirani na način da zadovoljavaju sigurnost izvršnih radnika koji njima upravljaju.
(6) Ako su vozila opremljena rasklopivima steznim uređajima, moraju se usvojiti sve mjere da se bez opasnosti za osobe kod izlaza iz postaje zaustave sva vozila kod kojih su stezni uređaji bili nepravilno pričvršćeni na užad te da se kod ulaza zaustave sva vozila koja nisu bila otspojena i da se spriječi pad vozila.
(7) Ako se ne može sa sigurnošću isključiti mogućnost loma vučnoga užeta, uspinjače i dvoužetne viseće žičare moraju, ako to vrsta postrojenja dopušta, biti opremljene automatskom kočnicom za zaustavljanje vozila na trasi.
(8) Ako se ne može isključiti opasnost iskliznuća vozila drugim mjerama, vozilo mora biti opremljeno uređajem protiv iskliznuća koji omogućuje zaustavljanje vozila bez opasnosti za osobe.
(9) Način konstrukcije i opremanja vozila i vučnih uređaja propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.

4. Zahtjevi za opremu postaje

Članak 15.

(1) Pristup do područja ukrcaja i iskrcaja te ulaz i izlaz osoba moraju biti organizirani s obzirom na kretanje i zaustavljanje vozila i na način da se omogući sigurnost osoba, osobito na područjima na kojima postoji opasnost pada.
(2) Oprema postaja mora biti takva da djeci i osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću omogućava da žičare koriste sigurno, ako su žičare projektirane za prijevoz takvih osoba.
(3) Zahtjeve za vrstu opreme postaja propisuje ministar.
(4) Način na koji se obavlja siguran ukrcaj i iskrcaj osoba iz stavka 1. ovoga članka propisuje općim aktom upravitelj.

5. Zahtjevi za pogon i funkcioniranje

Članak 16.

(1) Svi tehnički uvjeti definirani od strane proizvođača, moraju se provoditi na način da je omogućeno korištenje uređaja u za njega predviđenu svrhu u skladu s tehničkom specifikacijom i definiranim uvjetima pogona i rada te da se mogu ispuniti upute o sigurnom radu i održavanju. Upute za rad i pripadajuća dokumentacija moraju biti na hrvatskom jeziku.
(2) Izvršni radnici odgovorni za rad postrojenja, moraju raspolagati odgovarajućim radnim sredstvima i pomagalima, a također moraju biti odgovarajuće osposobljeni za izvođenje predmetne zadaće.
(3) Način i postupak provođenja definiranih tehničkih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka propisuje općim aktom upravitelj.

Članak 17.

(1) Ovisno o vrsti postrojenja i okolišu u kojemu se žičara nalazi, moraju se propisati takvi tehnički uvjeti i mjere kojima se osiguravaju uvjeti za sigurnost osoba za vrijeme kada žičara ne radi i kada se ne može dulje vrijeme pokrenuti.
(2) Način i postupak provođenja tehničkih uvjeta i mjera iz stavka 1. ovoga članka propisuje općim aktom upravitelj.

Članak 18.

(1) Pomični dijelovi koji se obično nalaze na postajama moraju biti konstruirani i instalirani na način kojim se isključuje svaka opasnost za ljude i imovinu. Ako ovakva opasnost postoji, pomični dijelovi moraju biti opremljeni zaštitnim uređajima kojima se sprječava kontakt s dijelovima uređaja koji mogu uzrokovati izvanredni događaj. Ovi uređaji moraju biti takve vrste da se ne mogu jednostavno ukloniti ili onemogućiti njihovo funkcioniranje.
(2) Upravitelj mora osigurati da su sva radna mjesta koja su predviđena u uputama za rad postrojenja žičara uvijek popunjena izvršnim radnicima.
(3) Način rasporeda izvršnih radnika na radna mjesta iz stavka 2. ovoga članka propisuje općim aktom upravitelj.

Članak 19.

(1) Radno mjesto i radno područje, uključujući ona koja se koriste samo povremeno, kao i pristup do njih, moraju biti projektirani na način kojim se sprječava pad izvršnih radnika.
(2) Ako konstrukcija nije primjerena, izvršnim radnicima se moraju osigurati i sigurnosni priključci za osobnu zaštitnu opremu kako bi se spriječili padovi.

III. SIGURNOST KONSTRUKCIJE ŽIČARA I OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

1. Opći zahtjevi

Članak 20.

(1) Sigurnosni pojas žičare obuhvaća prostor ispod žičara i pojas na obje strane tog prostora, u kojem je uslijed rada žičare ugrožena sigurnost ljudi i imovine.
(2) Širina i visina sigurnosnog pojasa određuje se s obzirom na tehničke značajke uređaja i druge zahtjeve koje propisuje ministar.

Članak 21.

(1) Trasa žičare mora se tako izabrati da pogoduje radu te da budu stvoreni uvjeti za promet žičare na siguran način.
(2) Treba izbjegavati područja koja su izložena snježnim lavinama, odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova.
(3) Zahtjeve za trasu žičare propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.

2. Sigurnosna analiza i sigurnosno izvješće

Članak 22.

(1) Kod svakog projektiranja i građenja žičara mora se izraditi sigurnosna analiza koja obuhvaća sve sigurnosne zahtjeve za postrojenja žičare i njegovog okoliša u svezi s projektiranjem, građenjem i radom žičare. Sigurnosna analiza omogućava da se na temelju prethodnih iskustava prepoznaju vjerojatni rizici do kojih može doći tijekom rada.
(2) Sigurnosna analiza je temelj za izradu popisa rizika i hazarda.
(3) Sigurnosna analiza mora obuhvaćati i sigurnosne uređaje i njihov utjecaj na postrojenje žičare i s njim povezane podsustave koje ti sigurnosni uređaji aktiviraju.
(4) Sigurnosna analiza mora biti izrađena u skladu s priznatom ili potvrđenom metodom i mora razmatrati svaki podsustav postrojenja žičare, i to za sve moguće načine rada. Sigurnosna analiza mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.
(5) Sigurnosnu analizu izrađuju osobe, ovlaštene za projektiranje po posebnom propisu.
(6) Sadržaj, način izrade i oblik sigurnosne analize propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.

Članak 23.

(1) Radi provjere sigurnosne analize (razmatranih rizika i vrednovanja u sigurnosnoj analizi navedenih mjera za sprječavanje rizika i mjera za smanjivanje posljedica na prihvatljivu razinu) mora se izraditi sigurnosno izvješće i moraju se prikazati mjere za uklanjanje rizika.
(2) Sigurnosno izvješće mora biti izrađeno na hrvatskom jeziku.
(3) Sigurnosno izvješće izrađuju osobe, ovlaštene za projektiranje po posebnom propisu. Sigurnosno izvješće ne može raditi osoba koja je radila sigurnosnu analizu.
(4) Sigurnosna analiza i sigurnosno izvješće su prilozi glavnom projektu za žičare.
(5) Sadržaj, način izrade i oblik sigurnosnog izvješća propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.

3. Sigurnosne komponente, podsustavi i ocjenjivanje sukladnosti

Članak 24.

(1) Sigurnosne komponente moraju ispunjavati bitne zahtjeve s obzirom na:
– pojedine komponente infrastrukture žičara,
– užad, pogon i kočnice te mehaničke i električne uređaje,
– vozila i vučne uređaje,
– opremu za korisnike,
– tehničke zahtjeve vezane uz rad,
– da je izvršena sigurnosna analiza.
(2) Sigurnosne komponente mogu se pustiti u rad samo ako su pravilno ugrađene i održavane te ako se koriste u predviđene svrhe. Moraju osiguravati da žičare ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi te sigurnost imovine.
(3) Sigurnosne komponente za upotrebu u postrojenju žičare mogu se pustiti u promet te ugraditi u žičare i u njima upotrebljavati samo ako su u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima koji su doneseni na temelju ovoga Zakona.
(4) Bitne zahtjeve koje moraju ispunjavati sigurnosne komponente iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 25.

Podsustavi žičare smiju se koristiti samo u slučaju ako su konstruirani i ugrađeni tako da su zadovoljeni svi propisani uvjeti za promet žičara na siguran način.

Članak 26.

(1) Ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava se izvodi u svrhu provjeravanja jesu li ispunjeni bitni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni s ciljem sigurnosti žičare.
(2) Ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava provodi se tijekom postupka projektiranja, konstruiranja i ispitivanja jednom od propisanih metoda kojom se izvodi ocjenjivanje sukladnosti.
(3) Nakon postupka ocjenjivanja sukladnosti izdaje se Izjava o sukladnosti za podsustave, a na sigurnosne komponente se stavlja oznaka CE.
(4) Dokumentacija u svezi s postupcima ocjenjivanja sukladnosti mora biti napisana na hrvatskom jeziku.
(5) Postupak ocjenjivanja sukladnosti, sadržaj i izgled Izjave o sukladnosti te oblik oznake sukladnosti za sigurnosne komponente i podsustave propisuje ministar nadležan za gospodarstvo uz suglasnost ministra.

Članak 27.

(1) Postupke ocjenjivanja sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava obavlja prijavljeno tijelo.
(2) Dužnosti, ovlasti i zadatke prijavljenog tijela propisuje ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.

IV. SIGURNOST RADA ŽIČARE

1. Opći zahtjevi

Članak 28.

(1) Upravitelj mora organizirati rad, održavanje i kontrolu žičare na način da su stvoreni uvjeti za promet žičare na siguran način. Rad, održavanje i kontrola moraju se prilagoditi tehničkim uvjetima, kao i rizicima lokacije na kojoj se nalazi žičara.
(2) Upravitelj je odgovoran za organiziranje rada žičare u skladu s ovim Zakonom.
(3) Načine, postupke, vrste i rokove održavanja, kontrole ispravnosti žičare propisuje ministar.
(4) Uvjete za privremeno postavljene vučnice, smanjen opseg radnih zahtjeva i zahtjeva za održavanje, propisuje ministar.
(5) Način organiziranja sigurnog rada žičare iz stavka 1. ovoga članka propisuje općim aktima upravitelj.

2. Uvjeti kojima moraju udovoljiti izvršni radnici odgovorni za rad žičara

Članak 29.

(1) Radnik koji obavlja poslove kojima neposredno sudjeluje u obavljanju prometa žičare (u daljnjem tekstu: »izvršni radnik«) mora udovoljavati propisanim uvjetima stručne i zdravstvene sposobnosti i drugim propisanim uvjetima.
(2) Poslove koje u prometu žičara obavljaju izvršni radnici propisuje ministar.

2.1. Stručna sposobnost

Članak 30.

(1) Izvršni radnik mora imati propisano obrazovanje, svladati program stručne izobrazbe i položiti stručni ispit.
(2) Izvršni radnik mora se stručno usavršavati, odnosno podučavati, a njegovo znanje, u opsegu značajnom za sigurnost prometa, mora se periodično, a u propisanim slučajevima i izvanredno provjeravati.
(3) Stručnu izobrazbu, stručno usavršavanje, odnosno poduku mogu obavljati upravitelj te druge pravne i fizičke osobe, ako ispunjavaju propisane uvjete.
(4) Stručni ispit i provjeru znanja provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar. O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje, a o izdanim uvjerenjima vodi se očevidnik.
(5) Program i provedbu stručnog ispita i stručne izobrazbe, način stručnog usavršavanja, način provjere znanja izvršnoga radnika, oblik i sadržaj uvjerenja, način i postupak izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kao i uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe iz stavka 3. ovoga članka, propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje.

2.2. Zdravstvena sposobnost

Članak 31.

(1) Izvršni radnik i osoba na stručnoj izobrazbi za izvršnoga radnika, ovisno o poslovima koje obavljaju, moraju udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima i biti psihički i tjelesno sposobni za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).
(2) Zdravstvena sposobnost izvršnoga radnika mora se periodično, a u propisanim prilikama i izvanredno provjeravati.
(3) Utvrđivanje i provjera zdravstvene sposobnosti obavlja se zdravstvenim pregledom. O utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti izvršnog radnika izdaje se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
(4) Zdravstveni pregled iz stavka 3. ovoga članka obavlja zdravstvena ustanova, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji udovoljavaju propisanim uvjetima.
(5) Uvjete zdravstvene sposobnosti izvršnih radnika, način utvrđivanja i provjere, rokove periodične i slučajeve u kojima se obavlja izvanredna provjera, kao i sposobnosti i uvjete kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje obavljaju zdravstvene preglede, oblik i sadržaj uvjerenja iz stavka 3. ovoga članka, propisuje ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra.

Članak 32.

(1) Izvršni radnik ne smije započeti obavljati poslove ako procjenjuje da je umoran ili bolestan, ili ako je u takvom psihičkom stanju, ili ako je pod utjecajem droga ili psihotropnih tvari, da je nesposoban poslove obavljati na siguran način. Izvršni radnik mora prekinuti s radom ako takve okolnosti nastupe tijekom rada.
(2) Izvršni radnik dužan je o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka odmah obavijestiti voditelja ili njegova zamjenika.

Članak 33.

(1) Izvršni radnik ne smije uzimati alkoholna pića, opojne droge ili psihotropne tvari, niti smije početi obavljati poslove u slučaju ako u organizmu ima alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari.
(2) Izvršni radnik žičara dužan je na zahtjev ovlaštenog radnika upravitelja i inspektora pristupiti ispitivanju ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari.
(3) Smatrat će se da izvršni radnik ima u organizmu alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari ako se njihovo postojanje u organizmu ustanovi propisanim načinom ispitivanja odgovarajućim sredstvima ili uređajima.
(4) Ako izvršni radnik odbije ili ne pristupi ispitivanju ili ako se pri ispitivanju ustanovi da je pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari, osoba koja provodi ispitivanje privremeno će ga udaljiti s radnog mjesta i uputiti na izvanrednu provjeru zdravstvene sposobnosti.
(5) Način i postupak provjere prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu propisuje ministar nadležan za zdravstvo.

2.3. Stjecanje prava na reguliranje prometa žičarama i prava upravljanja vozilom

Članak 34.

Na poslove reguliranja prometa žičarama i upravljanja vozilom može se rasporediti samo izvršni radnik – operater koji:
1. ima propisanu zdravstvenu sposobnost,
2. je navršio 18 godina,
3. je obavio praktičnu izobrazbu na tim poslovima,
4. je položio stručni ispit,
5. da mu nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja tih poslova.

2.4. Radno vrijeme i trajanje smjene

Članak 35.

(1) Pod radnim vremenom, u smislu ovoga Zakona, smatra se vrijeme koje izvršni radnik provede u obavljanju poslova u jednoj smjeni.
(2) Radno vrijeme izvršnog radnika u jednoj smjeni ne smije trajati dulje od 12 sati.
(3) Radno vrijeme i trajanje smjene ovisno o organizaciji i učestalosti prometa, vrsti poslova, uvjetima rada i drugim uvjetima koji utječu na psihičku i tjelesnu sposobnost izvršnih radnika, propisuje ministar nadležan za rad.
(4) Upravitelj ne smije rasporediti, odnosno dopustiti izvršnom radniku rad suprotno odredbama iz ovoga članka.

Članak 36.

(1) Upravitelj mora imenovati voditelja žičare (u daljnjem tekstu: voditelj) i njegovog zamjenika (u nastavku teksta: zamjenik). Voditelj i zamjenik odgovorni su za siguran rad i održavanje postrojenja žičare.
(2) Voditelj, odnosno njegov zamjenik dnevno provode unutarnji nadzor nad primjenom ovoga Zakona, propisima i općim aktima upravitelja donesenih na temelju njega o ispunjavanju uvjeta o kojima ovisi promet žičare na siguran način te da određene poslove obavljaju izvršni radnici koji imaju potrebno stručno obrazovanje i osposobljenost.

3. Odobrenje za rad žičara i godišnji stručno tehnički pregled

Članak 37.

(1) Žičara može raditi samo na temelju odobrenja za rad žičare koje mora biti izvješeno stalno i na vidljivom mjestu.
(2) Odobrenje za rad daje se za razdoblje od godinu dana na temelju uporabne dozvole, a za naredno razdoblje nakon izvršenoga godišnjega stručno tehničkoga pregleda (u daljnjem tekstu: stručni pregled), na temelju plana održavanja, najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja odobrenja.
(3) Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka izdaje Ministarstvo na temelju zahtjeva upravitelja kojemu se obvezno prilaže zapisnik o stručnom pregledu i propisani dokumenti o sukladnosti.
(4) Izgled, sadržaj i način vođenja zapisnika stručnoga pregleda, kao i popis dokumenata o sukladnosti propisuje ministar.
(5) Ministarstvo vodi evidenciju žičara koje imaju odobrenje za rad žičare.
(6) Način vođenja, sadržaj i izgled obrasca evidencije žičara propisuje ministar.

Članak 38.

(1) Stručni pregled se izvodi jednom godišnje, nakon remonta, a po potrebi i češće, u propisanom opsegu.
(2) Ovim se pregledom utvrđuje je li postrojenje žičare opremljeno i održava li se u skladu s važećim propisima i tehničkim uvjetima koje se odnose na konstrukciju, opremu, održavanje i opremljenost žičare propisanim uređajima.
(3) Za stručni pregled sastavlja se zapisnik uz koji se obvezno moraju priložiti dokumenti o sukladnosti, kojima se dokazuje navedeno stanje. Zapisnik je dokaz o sigurnosti žičare.
(4) Stručni pregled organizira i vodi upravitelj, a obavlja ga pravna ili fizička osoba koja ima ovlast ministra na temelju akreditacije – ovlasnice koju daje Hrvatska akreditacijska agencija.
(5) Troškove stručnog pregleda snosi upravitelj.
(6) Ministarstvo vodi očevidnik danih ovlasti iz stavka 4. ovoga članka, a način vođenja, sadržaj i obrazac očevidnika propisuje ministar.

4. Organizacija rada

Članak 39.

(1) Voditelj i zamjenik moraju imati ovlaštenje ministra za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičare.
(2) Ovlaštenje se daje na temelju zahtjeva kojemu se obvezno prilaže uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
(3) Ako voditelj svoj posao obavlja neprimjereno i nepouzdano, ministar mu na prijedlog inspektora može rješenjem oduzeti ovlaštenje i to djelomice ili u cijelosti. Ova se odredba primjenjuje i na zamjenika voditelja.
(4) Ministarstvo vodi evidenciju danih ovlaštenja.
(5) Način vođenja, sadržaj i izgled obrasca evidencije danih ovlaštenja propisuje ministar.

Članak 40.

(1) Žičara može raditi samo ako su zadovoljeni svi bitni zahtjevi, ako je voditelj ili zamjenik na radnome mjestu ili ako je barem jedan od njih u svakom trenutku dostupan, ako je operater za upravljanje uređajima i vozilima i prateći izvršni radnici na radnome mjestu te ako to dopuštaju vremenske prilike.
(2) Rad se mora prekinuti ako se promet žičarom ne može odvijati na siguran način.
(3) Fizička osoba koja svojim stanjem ili ponašanjem ugrožava rad, samu sebe ili druge fizičke osobe, ne smije se prevoziti, a prema potrebi mora se i ukloniti s područja rada.
(4) Način i uvjete sigurnog rada žičare iz ovoga članka propisuje općim aktima upravitelj.

Članak 41.

(1) Upravitelj mora donijeti sve potrebne upute za rad žičare, koje moraju biti u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i uputama za upotrebu koju uz postrojenje žičare prilaže proizvođač.
(2) Upravitelj mora osigurati dnevnu provedbu unutarnjeg nadzora nad izvršavanjem uputa za rad i ispunjavanjem uvjeta o kojima ovisi promet žičara na siguran način.
(3) Na postajama žičare, u njezinim vozilima te u području utjecaja postrojenja žičare moraju se nalaziti znakovi upozorenja u svezi s ponašanjem osoba, kao i znakovi opasnosti i upozorenja za kretanje u okolici postaje i u području utjecaja postrojenja žičare.
(4) Upravitelj mora voditi evidencije redovitog održavanja i evidencije intervencija na otklanjanju nepravilnosti pojedinog postrojenja.
(5) Način vođenja evidencije redovitog održavanja i evidencije intervencija na otklanjanju nepravilnosti, kao i sadržaj evidencije i izgled obrasca propisuje ministar.
(6) Način i uvjete sigurnog rada žičare iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka propisuje općim aktima upravitelj.

Članak 42.

(1) Upravitelj općim aktima propisuje opće uvjete prijevoza, utvrđuje vozni red, radno vrijeme i cjenik, a dužan ih je objaviti i izvjesiti u službenim prostorijama, postajama žičare i drugim odgovarajućim mjestima. Opći uvjeti prijevoza sadrže odredbe o tome tko se i pod kakvim uvjetima može prevoziti žičarom te koga se ne smije prevoziti. Također sadrži i odredbe o tome kako se osobe moraju ponašati na postajama žičare i tijekom prijevoza.
(2) Općim uvjetima prijevoza mora se osigurati da se osobe i pridržavaju uputa koje daje izvršni radnik te da se tijekom upotrebe žičare ponašaju na način kojim se osigurava siguran i redovit rad i prijevoz žičarom.

5. Održavanje i kontrola ispravnosti žičara

Članak 43.

(1) Održavanje mora biti organizirano na način:
– da se poštuju važeći propisi i opći akti upravitelja koji moraju biti usklađeni s uputama proizvođača,
– da voditelj i zamjenik uvijek imaju pregled nad stanjem građevina, uređaja i vozila.
(2) Način, postupke i vrste održavanja propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.
(3) Postupak provedbe propisa ovoga članka propisuje općim aktima upravitelj.

Članak 44.

(1) Upravitelj mora osigurati pravodobno i stručno izvođenje propisanog održavanja.
(2) Upravitelj vodi evidencije redovitog održavanja i evidencije intervencija na otklanjanju nepravilnosti.
(3) Način vođenja evidencije redovitog održavanja i evidencije intervencija na otklanjanju nepravilnosti, kao i sadržaj evidencije i izgled obrasca propisuje ministar.
(4) Na zahtjev inspektora upravitelj mora predočiti evidencije iz prethodnog stavka.
(5) Postupak vođenja evidencija iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje općim aktima upravitelj.

V. POSTUPAK KOD IZVANREDNIH DOGAĐAJA I ISTRAŽNO TIJELO

Članak 45.

(1) Izvršni radnik i druga osoba, koji se zateknu ili naiđu na mjesto izvanrednog događaja u kojem ima ozlijeđenih ili poginulih osoba, dužni su sudjelovati u spašavanju i evakuaciji.
(2) Izvršni radnik je dužan odmah po saznanju o izvanrednom događaju iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti upravitelja.
(3) Upravitelj je dužan odmah po saznanju o izvanrednom događaju iz stavka 1. ovoga članka o tome obavijestiti nadležni Centar za obavješćivanje 112, koji provodi obavješćivanje i komunikacijsku koordinaciju sudionika u akciji evakuacije i spašavanja.
(4) Upravitelj je dužan odmah po saznanju o izvanrednom događaju iz stavka 1. ovoga članka poduzeti mjere za spašavanje, evakuaciju i pružanje pomoći ozlijeđenim osobama te osigurati mjesto izvanrednog događaja do dolaska ovlaštenih osoba nadležnih tijela, ovisno o vrsti izvanrednoga događaja.
(5) Upravitelj izrađuje Plan evakuacije i spašavanja za sva postrojenja žičare osim vučnica, a na temelju kojega mora pomoću periodičkih vježbi dokazati da organizacija spašavanja i evakuacije zadovoljava propisane zahtjeve.
(6) Plan evakuacije i spašavanja iz stavka 5. ovoga članka donosi upravitelj uz suglasnost ministra i prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obranu, ministra nadležnog za unutarnje poslove i ravnatelja uprave nadležne za zaštitu i spašavanje.

Članak 46.

(1) Na određenim poslovima u službenom mjestu izvršni radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći ozlijeđenim osobama u izvanrednim događajima.
(2) Upravitelj općim aktom određuje poslove iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Osposobljavanje izvršnih radnika iz stavka 1. ovoga članka obavljaju Hrvatski crveni križ, zdravstvena ustanova i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi.

Članak 47.

(1) Vozilo i službeno mjesto na trasi žičare moraju biti opremljeni propisanim priborom za prvu pomoć.
(2) Upravitelj je dužan vozilo opremiti propisanim priborom za prvu pomoć i službeno mjesto na trasi propisanim priborom za prvu pomoć i ostalom propisanom opremom.
(3) Sadržaj, smještaj i uporaba pribora za prvu pomoć te ostala propisana oprema određuju se općim aktom koji uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donosi upravitelj.

Članak 48.

(1) Upravitelj je dužan o ozbiljnoj nesreći odmah obavijestiti ovlaštene osobe nadležnih tijela.
(2) Ovlaštene osobe nadležnih tijela, koje obavljaju uviđaj o ozbiljnoj nesreći, dužne su uviđaj obaviti na način da ne ometaju promet žičare.

Članak 49.

(1) Upravitelj je dužan organizirati i provesti istragu o izvanrednom događaju.
(2) Istragu o izvanrednom događaju provodi istražno povjerenstvo u čijem sastavu moraju biti svi subjekti na koje se izvanredni događaj odnosi.
(3) Kategorizaciju izvanrednih događaja, ovlasti i obveze za istragu izvanrednog događaja, ovlasti istražitelja i istražnog povjerenstva, način ustrojavanja istražnog povjerenstva, način i postupak ustanovljavanja uzroka, posljedica, okolnosti pod kojima je nastao i odgovornosti za izvanredni događaj, veću materijalnu štetu i veći prekid prometa, način obavješćivanja zdravstvene ustanove i ovlaštenih osoba nadležnih tijela o izvanrednom događaju te način vođenja evidencije i drugih podataka o izvanrednim događajima, propisuje ministar.
(4) Upute za rad, tehničko-tehnološki postupci i pravila za postupanje u slučaju izvanrednog događaja i otklanjanja posljedica izvanrednog događaja u skladu s propisom iz stavka 3. ovoga članka, uređuju se općim aktima koje donosi upravitelj.

Članak 50.

(1) Istragu ozbiljne nesreće, kao i izvanrednog događaja koji je pod određenim okolnostima mogao dovesti do ozbiljne nesreće, u skladu s propisom iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona, provodi istražno tijelo.
(2) Istraga ozbiljne nesreće s ciljem mogućeg poboljšanja sigurnosti postrojenja žičara vodi se neovisno od sudske istrage o istom događaju i istom se ne istražuje pojedinačna krivnja ili odgovornosti.
(3) Istražno tijelo ovlašteno je provesti sve radnje i aktivnosti koje ocijeni potrebnim za istraživanje i utvrđivanje činjenica tijekom provođenja istrage, a osobito ima pravo neposrednog pristupa mjestu izvanrednog događaja, svim informacijama i dokazima.
(4) Fizičke i pravne osobe, tijela državne uprave i tijela sudbene vlasti, državnog odvjetništva te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na zahtjev istražnog tijela dostaviti informacije i dokaze važne za istragu.
(5) Istražno tijelo mora biti neovisno po organizaciji, pravnom statusu i načinu donošenja odluka od upravitelja i prijavljenog tijela i druge strane čiji bi interesi mogli biti suprotni zadacima koji su u djelokrugu istražnog tijela.
(6) Poslove iz djelokruga istražnog tijela obavlja samostalna ustrojbena jedinica Ministarstva.
(7) Ovlašteni istražitelj mora imati službenu iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(8) Osnivanje, dužnosti, ovlasti i zadatke istražnog tijela, kao i oblik i sadržaj iskaznice ovlaštenoga istražitelja, način i postupak izdavanja, vraćanja, oduzimanja i vođenja evidencije o iskaznici, propisuje ministar.

VI. KONCESIJA

Članak 51.

(1) Pravo građenja i upravljanja žičarom koje uključuje pravo gospodarskog korištenja žičare stječe se koncesijom.
(2) Koncesija nije potrebna za postavljanje vučnica s nisko vođenim užetom koje:
– nisu postavljene duže od 5 mjeseci godišnje,
– ne zahtijevaju gradnju građevina,
– nisu duže od 100 metara.

Članak 52.

Koncesija se daje na zahtjev pravne osobe ili fizičke osobe koja ispunjava sljedeće uvjete:
– da je registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja i gospodarskog korištenja žičara,
– da je vlasnik zemljišta na kojem će se graditi ili je izgrađena žičara ili ima pravo građenja prema zakonu kojim se uređuje vlasništvu ili ima zakup ili korištenje tog zemljišta ili služnost građenja za razdoblje za koje zahtijeva koncesiju,
– da nema nepodmirena porezna i druga davanja,
– da predoči elaborat o tome kako će osigurati financijska sredstva i stručno osposobljene osobe za građenje i upravljanje žičarom te način osiguranja pristupa žičari i potreban broj parkirnih mjesta te pratećih objekata.

Članak 53.

Koncesija se može dati za građenje i uporabu većeg broja visećih žičara i/ili vučnica na istom području (lokaciji).

Članak 54.

(1) Odluku o davanju koncesije donosi Vlada Republike Hrvatske.
(2) Ako Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske utvrdi da je građenje žičare na nekom području (lokaciji) od interesa za Republiku Hrvatsku, time je utvrđen i opći interes za potpuno ili nepotpuno izvlaštenje onih nekretnina koje nisu u vlasništvu Republike Hrvatske.
(3) Koncesija se daje na temelju provedenoga javnog natječaja.
(4) Sadržaj i postupak javnog natječaja iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 55.

Koncesija za građenje žičare je moguća samo ako je:
– gradnja žičare predviđena prostornim planom,
– lokacija primjerena za gradnju žičare i njezino korištenje,
– ako je moguće osigurati dostup žičari i osigurati potreban broj parkirnih mjesta za vozila.

Članak 56.

Odlukom o davanju koncesije određuje se osobito:
– predmet koncesije,
– ovlaštenik koncesije (koncesionar),
– vrijeme trajanja koncesije,
– visina naknade za koncesiju ili mjerila za njezino određivanje,
– mjere očuvanja i zaštite okoliša,
– obveze koncesionara (rok za izgradnju žičare, rok početka rada žičare, obveze građenja objekta nužnih za korištenje žičare - pristupnih cesta, parkirališta, sanitarija, ugostiteljskih i/ili drugih uslužnih objekata),
– mogućnost i uvjeti za prijenos koncesije na drugu osobu i mogućnost i uvjeti za davanje žičare u potkoncesiju.

Članak 57.

(1) Koncesija za građenje uspinjače daje se na vrijeme do 99 godina, koncesija za građenje visećih žičara na vrijeme do 50 godina, a koncesija za građenje fiksnih vučnica na vrijeme do 30 godina.
(2) Kod određivanja vremena koncesije uzima se u obzir visina ulaganja te gospodarski učinci koje koncesionar može ostvariti.

Članak 58.

(1) Na temelju odluke o davanju koncesije sklapa se ugovor o koncesiji kojim se utvrđuje sadržaj iz članka 56. ovoga Zakona i uređuju odnosi između davatelja koncesije i koncesionara.
(2) U ime davatelja koncesije ugovor o koncesiji sklapa ministar.

Članak 59.

Koncesionar može tijekom koncesijskog razdoblja koncesiju prenijeti na drugu osobu ili pojedine viseće žičare i/ili vučnice obuhvaćene istom odlukom o koncesiji dati u potkoncesiju pod uvjetima iz prethodnog Ugovora o koncesiji, uz suglasnost ministra.

Članak 60.

(1) Dobivanjem uporabne dozvole za žičaru koncesionar stječe položaj upravitelja žičare.
(2) Upravitelj žičare mora podnijeti zahtjev za davanje koncesije za rekonstrukciju žičare ako se rekonstrukcijom namjerava mijenjati kapacitet žičare i/ili trasa žičare ili drugi bitni zahtjevi u odnosu na uvjete u skladu s kojima je izgrađena.

Članak 61.

(1) Koncesija prestaje:
1. istekom vremena za koje je dana,
2. odreknućem ovlaštenika koncesije prije isteka vremena određenog u odluci o koncesiji,
3. smrću ovlaštenika koncesije odnosno prestankom pravne osobe, ako nasljednici odnosno pravni slijednici ne zatraže pravodobno potvrdu koncesije,
4. oduzimanjem koncesije od strane davatelja,
5. sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji.
(2) Odluku o prestanku koncesije donosi davatelj koncesije.

Članak 62.

Koncesija se može oduzeti:
1. ako ovlaštenik koncesije ne dobije uporabnu dozvolu za žičaru za koje mu je dana koncesija,
2. ako se ovlaštenik koncesije ne pridržava odredaba ovoga Zakona i propisa za njegovo provođenje ili ne poštuje odredbe ugovora o koncesiji,
3. ako ovlaštenik koncesije bez odobrenja obavlja radnje koje nisu predviđene u koncesiji, odnosno ugovoru o koncesiji,
4. ako ovlaštenik koncesije ne plaća ili neuredno plaća naknadu za koncesiju.

VII. INSPEKCIJA I UPRAVNI NADZOR

Članak 63.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, propisa i općih akata donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa koji se odnose na rad na siguran način žičare, obavlja inspekcija sigurnosti željezničkog prometa i žičara Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspekcija).
(2) Poslove inspekcijskog nadzora obavljaju ovlašteni državni službenici inspekcije (u daljnjem tekstu: inspektori).
(3) Upravni nadzor nad upraviteljem te drugim pravnim i fizičkim osobama koje podliježu upravnom nadzoru prema ovom Zakonu, kao i nad provedbom ovoga Zakona, obavlja Ministarstvo.

Članak 64.

(1) Radi obavljanja inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašten pregledati sva postrojenja žičare, izvođenje radova na žičarama i pripadajućem terenu, pregledati tehničku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na postrojenja žičare te sposobnost izvršnog osoblja žičara.
(2) Upravitelj te druge pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, dužne su inspektoru omogućiti i osigurati nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora.
(3) Upravitelj te druge pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, dužne su inspektoru osigurati sve potrebne dozvole za vožnju u žičarama, dozvole koje omogućuju nesmetan pristup svim postrojenjima inspekcijskog nadzora te osigurati sve ostale uvjete kako bi se takav inspekcijski nadzor nesmetano i u potpunosti mogao obavljati.

Članak 65.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten:
1. privremeno zabraniti uporabu žičare koja ne udovoljavaju propisanim uvjetima za promet žičare na siguran način, ili se koriste bez uporabne dozvole ili bez odobrenja za rad žičare,
2. obustaviti izvršenje naređenja ili zabraniti daljnje poduzimanje nepravilnih radnji, kojima bi se mogao ugroziti promet žičare na siguran način,
3. narediti uklanjanje nepravilnosti i nedostatka koje ometaju promet žičare na siguran način te po potrebi odrediti privremene mjere sigurnosti koje treba poduzeti,
4. privremeno obustaviti radove koji se izvode na postrojenjima žičare ili pripadajućem terenu ako bi se njihovim izvođenjem mogao ugroziti promet žičare na siguran način ili ako se izvode bez propisanog odobrenja, ili ako se izvode bez poduzetih mjera za promet žičare na siguran način,
5. zabraniti, odnosno zahtijevati privremenu zabranu rada izvršnom radniku, privremeno udaljiti odnosno zahtijevati da se privremeno udalji od obavljanja određenih poslova u prometu žičare, narediti ispitivanje ili zahtijevati da izvršni radnik pristupi ispitivanju ima li alkohola, droga ili psihotropnih tvari u organizmu, uputiti odnosno zahtijevati da se izvršni radnik uputi na izvanrednu provjeru zdravstvene sposobnosti ili znanja, u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom,
6. privremeno oduzeti dokumente i predmete važne za obavljanje inspekcijskog nadzora, o čemu je dužan izdati potvrdu,
7. uzimati izjave i saslušavati osobe koje su prekršile propise i ustanoviti identitet osoba.
(2) Ako ustanovi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis koji se odnosi na promet žičara na siguran način, inspektor ima pravo i dužnost podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnoga postupka.

Članak 66.

Pored mjera za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, inspektor je ovlašten narediti svojim rješenjem:
– da se nedostaci na postrojenjima žičare koji ugrožavaju promet žičara na siguran način ili drugi nedostaci uklone u roku kojega odredi,
– da se moraju zaustaviti radovi u neposrednoj blizini postrojenja žičare koji mogu dovesti u opasnost rad žičare,
– privremenu zabranu rada na novom ili rekonstruiranom postrojenju žičare za koji nije izdana uporabna dozvola i odobrenje za rad žičare,
– da se s rada ukloni izvršni radnik na postrojenju žičare ako nije stručno osposobljen, ako ne ispunjava propisane zdravstvene uvjete, (prisustvo alkohola, droga ili psihotropnih tvari u organizmu) ako je pijan, ili ako zbog drugih psihofizičkih značajki ugrožava promet žičara na siguran način,
– da se privremeno zabrani ili ograniči rad žičare ako je to potrebno da se otkloni neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi,
zabranu ili ograničenje kretanja ljudi u najbližoj okolici, ako bi time bila ugrožena sigurnost ljudi.

Članak 67.

(1) Zabrane, naredbe i druge mjere inspektor određuje pisanim rješenjem.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju poduzimanja žurnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za promet žičare na siguran način, inspektor može rješenje donijeti i usmeno.
(3) Upravitelj te druge pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, dužne su postupiti prema rješenju inspektora u roku određenom rješenjem, a o izvršenju rješenja pisanim putem izvijestiti inspekciju u roku od 30 dana od dana isteka roka za izvršenje rješenja.
(4) Upravitelj je dužan na zahtjev inspektora u traženom roku pisanim putem izvijestiti i izričito odrediti odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je odgovorna za neizvršenje inspekcijskog rješenja, odnosno za postupanje suprotno odredbama ovoga Zakona.

Članak 68.

(1) Protiv rješenja inspektora nije dopuštena žalba.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
(3) Podnošenje tužbe ne odgađa izvršenje inspekcijskog rješenja.

Članak 69.

(1) Upravitelj je dužan inspekciji pravodobno dostavljati:
– opće akte donesene na temelju ovoga Zakona i opće akte, odnosno upute kojima je detaljnije razrađeno provođenje pojedinih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,
– obavijest o izvođenju radova na postrojenjima žičare ili u pripadajućem terenu koji ugrožavaju promet žičare na siguran način,
– obavijest o ozbiljnoj nesreći,
– obavijest o početku uporabe žičare u prometu.
(2) Na zahtjev inspekcije, upravitelj je dužan dostaviti u zadanom roku i druge akte ili podatke koji se odnose na žičare i promet žičarom.

Članak 70.

Inspekcija može ovlastiti stručnjake drugih tijela i ustanova odnosno drugih pravnih osoba, za izvršavanje pojedinih radnji u vezi s obavljanjem inspekcijskoga nadzora, ukoliko je za njihovo izvršenje potrebna posebna stručnost ili oprema.

Članak 71.

(1) Inspektor ima službenu iskaznicu, kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(2) Izgled i način korištenja službene iskaznice propisuje ministar.
(3) Ministarstvo vodi očevidnik izdanih i vraćenih službenih iskaznica.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. upravitelj, ako ne odredi siguran način rada žičare u skladu s odredbom članka 5. stavka 4. ovoga Zakona,
2. upravitelj ako ne omogući sigurno vođenje užadi i vozila u skladu s odredbom članka 6. stavka 1. ovoga Zakona,
3. upravitelj ako ne osigura uvjete ili usvoji mjere za siguran način rada žičare u skladu s odredbom članka 8. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
4. upravitelj ako ne organizira rad, održavanje i kontrolu žičare u skladu s odredbom članka 28. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
5. upravitelj ako ne imenuje voditelja žičare i njegovog zamjenika u skladu s odredbom članka 36. stavka 1. ovoga Zakona,
6. upravitelj ako obavlja rad bez odobrenja za rad ili ne podnese zahtjev za odobrenjem u skladu s odredbom članka 37. stavka 1. ovoga Zakona,
7. upravitelj ako voditelj i zamjenik bez ovlaštenja obavljaju rad u skladu s odredbama članka 39. stavka 1. ovoga Zakona,
8. upravitelj ako postupa suprotno odredbi članka 40. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 3. i 4.ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom od 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 8. ovoga članka voditelj i zamjenik.
(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 8. ovoga članka operater.
(5) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 8. ovoga članka izvršni radnik.
(6) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako postupa suprotno odredbi članka 40. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 73.

Novčanom kaznom od 40.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. pravna ili fizička osoba ako ne izradi sigurnosnu analizu, ako ista ne obuhvaća sigurnosne uređaje i njihov utjecaj na postrojenje žičare ili ista nije izrađena u skladu s priznatom ili potvrđenom metodom u skladu s odredbom članka 22. stavka 1., 3. i 4. ovoga Zakona,
2. pravna ili fizička osoba ako rezultati sigurnosne analize nisu prikazani u sigurnosnom izvješću i ako sigurnosno izvješće nije izrađeno na hrvatskom jeziku u skladu s odredbom članka 23. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
3. upravitelj ako se podsustav žičare koristi suprotno odredbi članka 25. ovoga Zakona,
4. upravitelj ako ne izradi sve potrebne upute za rad žičare, osigura dnevno izvođenje unutarnjega nadzora, ne postavi znakove upozorenja kao i znakove opasnosti i ne vodi evidencije u skladu s odredbama članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,
5. upravitelj ako inspektoru ne omogući i ne osigura nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora u skladu s odredbom članka 64. stavka 2. ovog Zakona,
6. upravitelj te druge pravne i fizičke osobe, ako inspektoru ne osigura sve potrebne dozvole i ostale uvjete u skladu s odredbom članka 64. stavka 3. ovoga Zakona,
7. upravitelj te druge pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, ako ne postupe prema rješenju inspektora u skladu s odredbom članka 67. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,
8. upravitelj ako inspekciji pravodobno ne dostavi opće i druge akte u skladu s odredbom članka 69. ovoga Zakona.

Članak 74.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
1. upravitelj ako ne osigura siguran pristup osoba do područja ukrcaja i iskrcaja te ulaz i izlaz ili ne omogući sigurno korištenje žičare osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću u skladu s odredbom članka 15. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
2. upravitelj ako ne propiše tehničke uvjete i mjere kojima se osiguravaju uvjeti za sigurnost osoba u skladu s odredbom članka 17. stavka 1. ovoga Zakona,
3. upravitelj ako ne osigura sigurnosne priključke za osobnu zaštitnu opremu u skladu s odredbom članka 19. stavka 2. ovoga Zakona,
4. upravitelj ako ne izvodi i ne organizira stručni pregled u skladu s odredbama članka 38. stavka 1. i 4. ovoga Zakona,
5. upravitelj ako ne izradi opće uvjete prijevoza u skladu s odredbama članka 42. ovoga Zakona,
6. upravitelj ako ne organizira održavanje žičare u skladu s odredbama članka 43. stavka 1. ovoga Zakona,
7. upravitelj ako pravodobno i stručno ne izvodi propisano održavanje, ne vodi evidenciju redovitog održavanja, ili na zahtjev inspektora ne predoči potrebnu evidenciju u skladu s odredbama članka 44. ovoga Zakona.

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. upravitelj ako ne osigura odgovarajuće komunikacijske uređaje u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. ovoga Zakona,
2. upravitelj ako ne osigura opremu potrebnu za obavljanje zadaća izvršnoga radnika u vozilu u skladu s odredbom članka 14. stavka 4. ovoga Zakona,
3. upravitelj ako ne omogući korištenje uređaja u za njega predviđenu svrhu u skladu s odredbom članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,
4. upravitelj ako ne osigura radna mjesta u skladu s odredbom članka 18. stavka 2. ovoga Zakona,
5. upravitelj ako sukladno odredbama članka 30. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona izvršni radnik nema propisano obrazovanje, ili ako nije svladao program stručne izobrazbe, ili ako nije položio stručni ispit, ili ako izvršnoga radnika stručno ne usavršava odnosno ne podučava, ili ako u opsegu značajnom za sigurnost prometa, periodično, a u propisanim slučajevima i izvanredno, ne provjerava njegovo znanje,
6. upravitelj ako sukladno odredbama članka 31. stavka 1. i 2. ovoga Zakona izvršni radnik ili osoba na stručnoj izobrazbi za izvršnoga radnika, ovisno od poslova koje obavlja, ne udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, ili ako periodično, a u propisanim prilikama i izvanredno, ne provjerava zdravstvenu sposobnost izvršnoga radnika,
7. upravitelj ako rasporedi odnosno ako izvršnom radniku dopusti rad suprotno odredbama članka 35. ovoga Zakona,
8. upravitelj ako ne postupi u skladu s odredbom članka 45. stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona,
9. upravitelj ako izvršni radnik nije osposobljen za pružanje prve pomoći ozlijeđenim osobama u skladu s odredbom članka 46. stavka 1. ovoga Zakona,
10. upravitelj ako vozilo i službeno mjesto na trasi nije opremljeno propisanim priborom za prvu pomoć u skladu s odredbom članka 47. ovoga Zakona,
11. upravitelj ako o ozbiljnoj nesreći ne obavijesti ovlaštenu osobu u skladu s odredbom članka 48. ovoga Zakona,
12. upravitelj ako ne organizira i ne provodi istragu u skladu s odredbom članka 49. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. izvršni radnik ako ne upotrebljava komunikacijski uređaj u skladu s odredbom članka 13. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,
2. izvršni radnik ako ne upotrebljava opremu potrebnu za obavljanje zadaća u skladu s odredbom članka 14. stavka 4. ovoga Zakona,
3. izvršni radnik ako ne raspolaže odgovarajućim radnim sredstvima i pomagalima, i nije odgovarajuće osposobljeni za izvođenje predmetne zadaće u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. ovoga Zakona,
4. izvršni radnik ako ne upotrebljava osobnu zaštitnu opremu u skladu s odredbom članka 19. stavka 2. ovoga Zakona,
5. izvršni radnik ako postupa suprotno odredbi članka 42. stavka 2. ovoga Zakona,
6. izvršni radnik ako ne postupi u skladu s odredbom članka 45. stavka 1. i. 2. ovoga Zakona.

Članak 76.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
– izvršni radnik, ako suprotno odredbama članka 33. stavka 1. i 2. ovoga Zakona konzumira alkoholna pića, opojne droge ili psihotropne tvari, ili ako počne obavljati poslove, a u organizmu ima alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari, ili ako na zahtjev voditelja, odnosno zamjenika upravitelja ili inspektora sigurnosti željezničkoga prometa i žičara Ministarstva, odbije ili ne pristupi ispitivanju ima li alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari u organizmu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

Osobe koje su izvršni radnici upravitelja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona moraju steći uvjerenje o osposobljenosti za pružanje prve pomoći iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 78.

(1) Ministar će donijeti sljedeće propise:
– iz članka 71. najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 6. stavka 3., iz članka 8. stavka 3., iz članka 9. stavka 2., iz članka 10. stavka 3., iz članka 11. stavka 5., iz članka 12. stavka 2., iz članka 13. stavka 2., iz članka 14. stavka 9., članka 20. stavka 2., iz članka 21. stavka 3., iz članka 22. stavka 6., iz članka 23. stavka 5., iz članka 24. stavka 4., iz članka 26. stavka 5., iz članka 28. stavka 3., iz članka 39. stavka 5., iz članka 41. stavka 5., iz članka 43. stavka 2., iz članka 44. stavka 3., iz članka 49. stavka 3. iz članka 54. stavka 4. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona
– iz članka 4. stavka 3., iz članka 15. stavka 3., iz članka 29. stavka 2, iz članka 30. stavka 5., iz članka 35. stavka 3., iz članka 37. stavka 4. i 6. i iz članka 50. stavka 8. najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 28. stavka 4. najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 27. stavka 2. najkasnije do dana prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, osim odredbi koje su suprotne ovom Zakonu, ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju sljedeći podzakonski propisi:
– Pravilnik o tehničkim normativima za osobne žičare (»Narodne novine«, br. 53/91.),
– Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima (»Narodne novine«, br. 68/91.).
(3) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, osim odredbi koje su suprotne ovom Zakonu, ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju svi postojeći opći akti upravitelja.

Članak 79.

(1) Ministar nadležan za zdravstvo u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će propise iz članka 31. stavka 5. i članka 33. stavka 5. ovoga Zakona.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, osim odredbi koje su suprotne ovom Zakonu, ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju svi postojeći opći akti upravitelja.

Članak 80.

Upravitelj će donijeti, odnosno uskladiti s ovim Zakonom i odgovarajućim propisima koje donosi ministar nadležan za promet sljedeće opće akte:
– iz članka 5. stavka 5., iz članka 6. stavka 4., iz članka 8. stavka 4., iz članka 13. stavka 3., iz članka 15. stavka 4, iz članka 16. stavka 3. iz članka 17. stavka 2., iz članka 18. stavka 3., iz članka 28. stavka 5, iz članka 40. stavka 4, iz članka 41. stavka 6., iz članka 43. stavka 3., iz članka 44. stavka 5, iz članka 45. stavka 6, iz članka 46. stavka 2, iz članka 47. stavka 3. i iz članka 49. stavka 4. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 81.

Upravitelj je dužan uskladiti važeće opće akte te rad i poslovanje najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno u roku od dvije godine od stupanja na snagu propisa iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 82.

Obveza vođenja evidencije žičara iz članka 4. stavka 3., članka 37. stavka 6. i članka 39. stavka 5. ovoga Zakona počinje s danom stupanja na snagu propisa iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 83.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 30. stavka 5. ovoga Zakona, obavljanje poduke, stručne izobrazbe i stručnoga usavršavanja obavljaju upravitelj i druge pravne i fizičke osobe, a provedbu stručnoga ispita, izdavanje uvjerenja i provjeru znanja obavlja upravitelj.

Članak 84.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona organizaciju provođenja uviđaja iz članka 48. stavka 2. ovoga Zakona obavlja upravitelj.

Članak 85.

Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju dokumentacija iz članak 16. i 26. ovoga Zakona obvezno se izrađuje i na jednom od službenih jezika Unije.

Članak 86.

(1) Žičare koje ispunjavaju uvjete za rad na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje akte, rad i poslovanje ako ispunjavaju minimalne uvjete za sigurnost koje će propisati ministar najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) U slučaju ne ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka u daljnjem roku od 6 mjeseci žičare prestaju radom a odobrenje će se oduzeti.

Članak 87.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 621-01/07-01/01
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.