Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 79/2007 (30.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2489

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/103
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU


Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.) u članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Smatra se da je osiguranik, odnosno korisnik mirovine uzdržavao člana obitelji iz stavka 1. ovoga članka:
1. ako je član obitelji živio s njime u zajedničkom kućanstvu i nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje, jer nema dohodak od poljoprivrede i šumarstva ili ako mu drugi stalni prihod u trenutku smrti osiguranika ili korisnika mirovine nije bio veći od 66% svote najniže starosne mirovine određene za 15 godina mirovinskog staža prema ovome Zakonu, ili
2. ako član obitelji nije živio s njime u zajedničkom kućanstvu i nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje prema točki 1. ovoga stavka, a umrli osiguranik odnosno korisnik mirovine redovito mu je osigurao sredstva za uzdržavanje u prosječnoj svoti od najmanje 80% svote najniže starosne mirovine određene za 15 godina mirovinskog staža prema ovome Zakonu.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Pravo na obiteljsku mirovinu ostvareno prema stavku 2. ovoga članka prestaje kada dođe do promjene u prihodima korisnika mirovine, tako da isti pređu svotu iz stavka 2. ovoga članka.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 78. stavku 2. brojka: »0,34%« zamjenjuje se brojkom: »0,15%«.

Članak 3.

U članku 80. stavku 1. točki 5. brojka: »0,3333« zamjenjuje se brojkom: »0,5«.
U točki 6. brojka: »0,5« zamjenjuje se brojkom: »0,6667«.

Članak 4.

U članku 82. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Najniža mirovina određuje se za svaku godinu mirovinskog staža u visini od 0,825% od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1998. godini prema podacima Državnog zavoda za statistiku«.

Članak 5.

U članku 181. stavak 2. briše se.

Članak 6.

Korisnici prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz članka 174. stavka 3. točke 3. i 4. ovoga Zakona mirovinski faktor: »0,3333« zamjenjuje se mirovinskim faktorom: »0,5«.

Članak 7.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će do 31. prosinca 2008. po služenoj dužnosti, a počevši od 1. siječnja 2008., korisnicima mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ponovno odrediti mirovinu novim rješenjem primjenom ovoga Zakona, ako je to za njih povoljnije.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 140-01/07-01/06
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.