Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

NN 79/2007 (30.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

HRVATSKI SABOR

2490

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/104
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 127/00., 59/01. i 199/03.), u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Ministri, državni tajnici središnjih državnih ureda, državni tajnici u ministarstvima i ravnatelji državnih upravnih organizacija, dužnosnici su Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Ravnatelji u ministarstvu, tajnici ministarstava, zamjenici državnog tajnika središnjih državnih ureda, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija te predstojnici ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, su rukovodeći državni službenici.
Državne službenike iz stavka 1. ovoga članka imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, na način i u postupku određenom Zakonom o državnim službenicima.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u središnjim tijelima državne uprave razmjerno njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske, a u uredima državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, razmjerno njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu jedinice područne (regionalne) samouprave.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Kada pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 1. ovoga članka podnose prijavu na natječaj za prijam u službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.«
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., riječi: »pripadnika etničkih ili nacionalnih zajednica ili manjina« zamjenjuju se riječima: »pripadnika nacionalnih manjina«.

Članak 4.

U podnaslovu iznad članka 37. koji glasi: »2. Ministarstva«, redni broj »2.« zamjenjuje se rednim brojem »1.«

Članak 5.

U članku 41. stavak 2. briše se.

Članak 6.

Podnaslov iznad članka 42. mijenja se i glasi: »d) ravnatelj u ministarstvu«.
Članak 42. mijenja se i glasi:
»Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu ministarstva upravlja ravnatelj.
Ravnatelj je za svoj rad odgovoran ministru.«

Članak 7.

Iznad članka 44. dodaje se podnaslov koji glasi: »2. Središnji državni uredi«.
Članak 44. mijenja se i glasi:
»Središnji državni uredi ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja koja su od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade.
Središnji državni uredi obavljaju upravne i druge stručne poslove iz svog djelokruga, a osobito:
1. izrađuju prijedloge strateških dokumenata i stručno obrađuju pitanja od osobitog značaja za učinkovitiji rad Vlade,
2. izrađuju stručne podloge za postupak odlučivanja u državnim tijelima,
3. neposredno primjenjuju zakone i druge propise i o osiguravaju njihovu provedbu,
4. pripremaju nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa,
5. rješavaju u upravnim stvarima kad su na to izrijekom zakonom ovlašteni,
6. provode upravni, odnosno inspekcijski nadzor,
7. vode propisane očevidnike i evidencije,
8. prate stanje u svom djelokrugu te nadležnim državnim tijelima predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera,
9. osiguravaju suradnju stručnih i znanstvenih ustanova te predlažu nadležnim državnim tijelima ustrojavanje određenih službi i stručnih ustanova,
10. ostvaruju suradnju s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim pravnim osobama,
11. ostvaruju međunarodnu suradnju,
12. prikupljaju, sređuju i razlučuju podatke od interesa za djelatnost za koju su ustrojeni i obavljaju druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.«

Članak 8.

Članak 44.a mijenja se i glasi:
»Središnjim državnim uredom upravlja državni tajnik.
Državni tajnik središnjeg državnog ureda za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.
Državni tajnik predstavlja središnji državni ured i upravlja njegovim radom, a osobito:
1. brine o provedbi zakona i drugih propisa,
2. donosi provedbene propise kad je na to izrijekom zakonom ovlašten,
3. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa te u pitanjima od zajedničkog interesa osigurava suradnju središnjeg državnog ureda s drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te drugim pravnim osobama,
4. poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, raspoređuje poslove i daje naputke za rad, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad i poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisom za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti.
Državni tajnik ima i druge obveze i ovlasti utvrđene zakonom i drugim propisima.«

Članak 9.

Iza članka 44.a dodaje se članak 44.b koji glasi:

»Članak 44.b

Državni tajnik može imati jednog ili više zamjenika.
Zamjenik državnog tajnika je za svoj rad odgovoran državnom tajniku.
Zamjenik državnog tajnika koordinira obavljanje poslova državne uprave u pojedinom upravnom području središnjeg državnog ureda i obavlja druge poslove koje mu povjeri državni tajnik.
Ukoliko je u središnjem državnom uredu imenovano više zamjenika, držani tajnik će odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.«

Članak 10.

U članku 48. stavku 2. riječi: »Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog ravnatelja« brišu se.

Članak 11.

U članku 49. stavku 1. iza riječi:« »pomoćnika« stavlja se točka, a riječi: koje imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog ravnatelja« brišu se.

Članak 12.

U članku 52. stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:
»Za obavljanje poslova u uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave predstojnik ureda odgovoran je Vladi i čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnom za odgovarajuće upravno područje.«

Članak 13.

Članak 53. mijenja se i glasi:
»Natječaj za izbor predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave.«

Članak 14.

U članku 83. stavku 1. iza riječi: »ministri« dodaju se riječi: »državni tajnici središnjih državnih ureda,«.

Članak 15.

U članku 84. stavku 1. i 2. iza riječi: »ministri« dodaju se riječi: »državni tajnici središnjih državnih ureda,«.

Članak 16.

U članku 90. iza riječi: »ministarstva« dodaju se riječi: »središnje državne urede,«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Tijela državne uprave dužna su raspisati natječaj za radna mjesta ravnatelja u ministarstvu, tajnika ministarstva, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, u roku određenom člankom 151. stavkom 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05.).

Članak 18.

Danom imenovanja na radno mjesto rukovodećih službenika u skladu s odredbama ovoga Zakona, razrješuju se dosadašnji pomoćnici ministra, tajnici ministarstava, zamjenici državnog tajnika središnjih državnih ureda, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-01/02
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.