Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

NN 79/2007 (30.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

HRVATSKI SABOR

2493

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/107
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 122/03.) u članku 2. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:
»Nakladnik elektroničkih medija (u daljnjem tekstu: nakladnik) je fizička ili pravna osoba koja ima uredničku odgovornost za sastavljanje rasporeda radijskog ili televizijskog programa u okviru značenja djelatnosti radija i televizije, te koja prenosi programe ili ih za nju prenose treće osobe. Nakladnik je svaki koncesionar radija i televizije, Hrvatska radiotelevizija, te fizička ili pravna osoba koja proizvodi i/ili objavljuje elektroničke publikacije.«
Podstavak 4. briše se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Pojmovi: autor, programske usluge, kabelska televizija, radio, digitalni radio, radijska frekvencija, koncesionar, televizija, digitalna televizija, televizijski prijenos, multipleks, kao i drugi pojmovi iz područja telekomunikacija imaju značenje utvrđeno propisima kojima se uređuju autorska i srodna prava, te telekomunikacije.«
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Pravo na ispravak objavljene informacije ili na odgovor na objavljenu informaciju ostvaruje se sukladno Zakonu o medijima.
(4) Na odnose uređene ovim Zakonom primjenjuje se Europska konvencija o prekograničnoj televiziji i Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »elektroničkih medija« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »uz ograničenja propisana ovim i posebnim zakonom« brišu se.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »hrvatski jezik« stavlja se zarez te dodaju riječi: »sukladno odredbama ovoga Zakona«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Nakladnici mogu promicati i stvaralaštvo na narječjima hrvatskoga jezika što se smatra ispunjavanjem obveze iz stavka 1. ovoga članka.«
U stavku 4. riječi: »informiranju pripadnika nacionalnih manjina« zamjenjuju se riječima: »pripadnicima nacionalnih manjina«.

Članak 4.

U članku 5. iza riječi: »ili drugi« dodaje se riječ: »propisani«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:
»(1) Nakladnici televizijskog programa unutar su nadležnosti Republike Hrvatske ako su u njoj osnovani ili ako se prema stavku 7. ovoga članka predmnijeva da su unutar nadležnosti Republike Hrvatske.
(2) Kada nakladnik televizijskog programa ima sjedište u Republici Hrvatskoj i u njoj se donose uredničke odluke o programskoj shemi, predmnijeva se da je osnovan u Republici Hrvatskoj.
(3) Za nakladnika televizijskog programa predmnijeva se da je osnovan u Republici Hrvatskoj, ako ima svoje sjedište u Republici Hrvatskoj a uredničke odluke o programskoj shemi donose se u drugoj državi članici Europske unije, pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj radi značajni dio radne snage uključene u obavljanje aktivnosti televizijskog emitiranja.
(4) Kada značajni dio radne snage uključene u obavljanje aktivnosti televizijskog emitiranja radi u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici Europske unije, predmnijeva se da je nakladnik televizijskog programa osnovan u Republici Hrvatskoj ako u njoj ima svoje sjedište.
(5) Kada značajni dio radne snage uključene u obavljanje aktivnosti televizijskog emitiranja ne radi niti u jednoj od država članica iz prethodnih stavaka ovoga članka, predmnijeva se da je nakladnik televizijskog programa osnovan u Republici Hrvatskoj ako je u njoj započeo s emitiranjem sukladno hrvatskim pravnim propisima, pod uvjetom da održava stabilnu i učinkovitu vezu s hrvatskim gospodarstvom.
(6) Kada nakladnik televizijskog programa ima svoje sjedište u Republici Hrvatskoj, a odluke o programskoj shemi se donose u trećoj državi, ili obrnuto, predmnijeva se da je osnovan u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da značajni dio radne snage uključen u obavljanje aktivnosti televizijskog emitiranja radi u Republici Hrvatskoj.
(7) Za nakladnike televizijskog programa na koje se ne mogu primijeniti odredbe stavaka 1. do 6. ovoga članka, predmnijeva se da su unutar nadležnosti Republike Hrvatske ako:
– upotrebljavaju radijsku frekvenciju koju je dodijelilo nadležno tijelo Republike Hrvatske,
– ne upotrebljavaju radijsku frekvenciju iz podstavka 1. ovoga stavka, a upotrebljavaju satelitske kapacitete koji pripadaju Republici Hrvatskoj,
– ne upotrebljavaju ni radijsku frekvenciju niti satelitske kapacitete iz podstavka 1. i 2. ovoga stavka, a upotrebljavaju satelitsku vezu koja je smještena u Republici Hrvatskoj.
(8) Ako se prema stavcima 2. do 7. ovoga članka ne može utvrditi potpada li nakladnik televizijskog programa unutar nadležnosti Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije, nakladnik potpada unutar nadležnosti one države članice u kojoj je osnovan u smislu značenja članaka 48. do 50. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.«

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Djelatnost radija i televizije može obavljati pravna i fizička osoba koja je upisana u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisom, a koja je dobila koncesiju te sklopila ugovor o koncesiji u skladu s ovim Zakonom.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Uvjete iz stavka 2. ovoga članka i postupak utvrđivanja uvjeta pravilnikom propisuje Vijeće za elektroničke medije, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za telekomunikacije.«

Članak 7.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za promjenu ili dopunu programske osnove iz stavka 4. ovoga članka nakladnik je dužan pribaviti prethodno mišljenje uredništva koje čine glavni urednik i urednici pojedinih programa. Mišljenje uredništva utvrđuje se većinom glasova.«

Članak 8.

U članku 15. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:
»– poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere ili nacionalnosti, antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima ili druge oblike mržnje utemeljene na netoleranciji prema pojedincima ili skupinama, zbog njihova podrijetla, političkog uvjerenja, svjetonazora, zdravstvenog stanja ili drugih određenja ili osobina,«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Nisu dopušteni programski sadržaji koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebno oni koji uključuju pornografiju ili bezrazložno nasilje.«
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Programske sadržaje za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika nije dopušteno objavljivati, osim kada je od strane nakladnika osigurano, odabirom vremena emitiranja ili bilo kojom tehničkom mjerom, da maloljetnici u području prijenosa neće, u uobičajenim okolnostima, čuti ili vidjeti takve programe. Ako se takvi programski sadržaji emitiraju u nekodiranom obliku, nakladnik je obvezan osigurati da im prethodi zvučno upozorenje ili da ih je moguće prepoznati pomoću vizualnih simbola za cijelo vrijeme njihova trajanja.
(5) Vijeće za elektroničke medije propisat će način postupanja nakladnika u slučaju iz stavka 4. ovoga članka.«

Članak 9.

U članku 16. stavku 1. brojka: »60« zamjenjuje se brojkom: »90«.

Članak 10.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »sredstva« umjesto točke stavlja se zarez te dodaju riječi: »izuzev odvojenih reklamnih spotova i spotova teletrgovine.«

Članak 11.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Televizijsko oglašavanje i teletrgovina ne smiju:
– dovesti u pitanje poštivanje ljudskog dostojanstva,
– uključivati bilo kakvu diskriminaciju na temelju rase, spola ili nacionalnosti,
– vrijeđati vjerska ili politička uvjerenja,
– poticati ponašanje koje dovodi u pitanje zdravlje ili sigurnost te zaštitu okoliša.
(2) U oglašavanju i teletrgovini namijenjenim maloljetnicima ili koje koriste maloljetnike, izbjegavat će se sve što bi moglo nauditi njihovim interesima i imat će se obzira prema njihovoj posebnoj osjetljivosti i podložnosti te se ne smije prouzročiti moralna ili fizička šteta maloljetnicima.
(3) U oglašavanju i teletrgovini nije dopušteno:
– izravno poticati maloljetnike da kupuju proizvode ili usluge, iskorištavajući njihovo neiskustvo ili lakovjernost,
– navoditi maloljetnike da se upuštaju u prodaju ili najam roba ili usluga,
– izravno poticati maloljetnike na uvjeravanje njihovih roditelja ili drugih da kupe robu ili usluge koje se reklamiraju,
– iskorištavati posebno povjerenje koje maloljetnici imaju u roditelje, nastavnike i druge osobe,
– nerazumno prikazivati maloljetnike u opasnim situacijama.«

Članak 12.

U članku 18. stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Nije dopušteno u oglašavanju i teletrgovini prikazivati, vizualno ili govorom, osobe koje redovito nastupaju u televizijskom programu vijesti ili aktualnostima.«
U stavku 7. iza riječi: »političkih stranaka« dodaju se riječi: »i nezavisnih zastupnika predstavničkih tijela«.

Članak 13.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

(1) Nije dopušteno oglašavanje i teletrgovina oružja i streljiva, duhana i duhanskih proizvoda te droge.
(2) Nije dopušteno oglašavanje lijekova i medicinskih proizvoda koji su dostupni isključivo na liječnički recept te zdravstvenih usluga. Oglašavanje za sve druge lijekove i medicinske proizvode mora biti jasno prepoznatljivo kao takvo, pošteno, istinito i podložno provjeri te mora odgovarati zahtjevima zaštite pojedinca od štetnih posljedica i uvjetima propisanim Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima, kao i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga Zakona.
(3) Nije dopuštena teletrgovina lijekova, medicinskih proizvoda i zdravstvenih usluga.
(4) Nije dopušteno oglašavanje i teletrgovina alkohola i alkoholnih pića, osim ako Zakonom o hrani i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga Zakona nije drukčije propisano.
(5) Oglašavanje i teletrgovina alkohola i alkoholnih pića iz stavka 4. ovoga članka mora udovoljavati sljedećim pravilima:
– ne smiju biti usmjereni posebno na maloljetnike ili, posebice, prikazivati maloljetnike koji konzumiraju takva pića,
– ne smiju povezivati konzumiranje alkohola s poboljšanim fizičkim stanjem ili vožnjom,
– ne smiju stvarati dojam da potrošnja alkohola pridonosi socijalnom ili seksualnom uspjehu,
– ne smiju tvrditi da alkohol ima ljekovita svojstva ili da je stimulans, sedativ ili sredstvo za rješavanje osobnih konflikata,
– ne smiju poticati neumjerenu potrošnju alkohola ili prikazivati apstinenciju ili umjerenost u negativnom smislu,
– ne smiju stavljati naglasak na visoki sadržaj alkohola kao pozitivno svojstvo pića.«

Članak 14.

U članku 19. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Trajanje prijenosa namijenjenog spotovima za teletrgovinu, spotovima za oglašavanje i drugih oblika oglašavanja, uz izuzeće izloga za teletrgovinu iz članka 19.b stavka 1. ovoga Zakona, ne smiju prijeći 20% dnevnog vremena prijenosa. Vrijeme prijenosa spotova za oglašavanje ne smije prijeći 15% dnevnog vremena prijenosa.
(2) Trajanje spotova za oglašavanje i spotova za teletrgovinu unutar pojedinog sata ne smije prijeći 12 minuta.«
Stavak 8. mijenja se i glasi:
»(8) Odredbe ovoga članka ne odnose se na oglašavanje u radijskim programima.«

Članak 15.

Iza članka 19. dodaju se članci 19.a i 19.b koji glase:

»Članak 19.a

(1) Tijela državne uprave kao i drugi korisnici državnog proračuna dužni su 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi svojih usluga ili aktivnosti utrošiti na oglašavanje u programima regionalnih i lokanih elektroničkih medija.
(2) Nakladnici su dužni do 31. ožujka svake kalendarske godine izvijestiti Vijeće za elektroničke medije o obavljenom oglašavanju sukladno stavku 1. ovoga članka.

Članak 19.b

(1) Izlozi namijenjeni za teletrgovinu, koji se emitiraju preko programa koji nije isključivo posvećen teletrgovini, moraju imati minimalno neprekinuto vrijeme trajanja od 15 minuta. Najveći broj izloga na dan može iznositi osam te njihovo ukupno trajanje ne smije biti dulje od 3 sata na dan. Izlozi moraju biti jasno određeni optičkim i zvučnim sredstvima.
(2) Na programe koji su isključivo posvećeni teletrgovini odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 1. do 9. te 15. do 21. ovoga Zakona. Ovo oglašavanje dopušteno je u okviru dnevnih ograničenja iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Na programe koji su isključivo posvećeni samopromicanju odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 1. do 9. te 15. do 21. ovoga Zakona. Drugi oblici oglašavanja na takvim programima dopušteni su u okviru dnevnih ograničenja iz članka 19. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.«

Članak 16.

U članku 21. stavku 1. riječi: »ovim ili posebnim zakonom« zamjenjuju se riječima: »ovim Zakonom«.
U članku 21. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Pravne osobe koje se bave proizvodnjom ili prodajom medicinskih proizvoda i pružanjem zdravstvenih usluga, mogu biti pokrovitelji programa kojima promiču svoje ime, zaštitni znak, sliku ili djelatnost, bez spominjanja specifičnih medicinskih proizvoda ili postupaka liječenja dostupnih isključivo na liječnički recept.«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. ovoga članka.

Članak 17.

Članak 27. briše se.

Članak 18.

Članak 29. mijenja se i glasi:
»(1) Nakladnik televizijskog programa mora nastojati da europska audiovizualna djela čine većinski udio njegovog godišnjeg vremena objavljivanja.
(2) Nakladnik koji ne postigne opseg udjela europskih audiovizualnih djela iz stavka 1. ovoga članka mora svake godine povećati udio tih djela u odnosu na prošlu godinu sukladno kriterijima i načinu utvrđenom pravilnikom koji donosi Vijeće za elektroničke medije, a pri tome je najmanji početni opseg 20%.
(3) U godišnje vrijeme objavljivanja iz ovoga članka ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, športskim događajima, igrama, oglašavanju, teletekstu i teletrgovini.
(4) U opseg udjela europskih audiovizualnih djela ubrajaju se audiovizualna djela vlastite proizvodnje i hrvatska audiovizualna djela.
(5) Odredbe prethodnih stavaka ne odnose se na nakladnika koji ima koncesiju lokalne razine i nije povezan u nacionalnu mrežu.«

Članak 19.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Nakladnik televizijskog programa mora nastojati osigurati da udio europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača u godišnjem programu iznosi najmanje 10% vremena.«
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Odredbe prethodnih stavaka ne odnose se na nakladnika koji ima koncesiju lokalne razine i nije povezan u nacionalnu mrežu.«

Članak 20.

U članku 34. stavku 3. riječi: »posebnim zakonom« zamjenjuju se riječima: »Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji«.
U stavku 4. iza riječi: »ovoga članka« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »te određuje koji događaji trebaju biti dostupni u cijelosti ili djelomično u prijenosu uživo, ili, kada je to potrebno ili prikladno iz objektivnog razloga javnog interesa, u cijelosti ili djelomično u naknadnoj snimci.«
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Vijeće za elektroničke medije dužno je o popisu iz stavka 4. ovoga članka i drugim mjerama koje je poduzelo ili namjerava poduzimati, odmah obavijestiti Europsku komisiju koja provodi postupak utvrđivanja njihove usklađenosti s pravom Europske zajednice i priopćavanja ostalim državama članicama Europske unije. Obavijest o utvrđenom popisu i mjerama Vijeće za elektroničke medije dostavit će i državama potpisnicama međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku.«

Članak 21.

U članku 44. stavku 1. riječi: »nadležnom ministarstvu« zamjenjuju se riječima: »Vijeće za elektroničke medije«, a riječi: »u toj pravnoj osobi« riječima: »u tom nakladniku«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Nakladniku koji ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovoga članka, Vijeće za elektroničke medije uputit će pisano upozorenje s obrazloženjem mogućih sankcija za neizvršenje obveze.«

Članak 22.

U članku 56. stavku 1. riječi: »kao proračunski fond« zamjenjuju se riječima: »i djeluje u okviru Agencije za elektroničke medije.«
U stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:
»– sredstva osigurana odredbama ovoga Zakona i Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Programe i izvješća o dodjeli sredstava Fonda Vijeće za elektroničke medija dostavlja Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.«

Članak 23.

U članku 57. stavku 1. iza podstavka 5. dodaju se podstavci 6. i 7. koji glase:
»– promicanje stvaralaštva na narječjima hrvatskog jezika,
– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova.«
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Sredstva Fonda u jednakom omjeru raspoređivat će se za poticanje pluralizma i raznovrsnosti radijskih i televizijskih programa. Kriteriji za dodjelu sredstava su:
– kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,
– značenje programa za ostvarenje ciljeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka,
– ekonomičnost i dugoročnost programa,
– opći interes za kulturni razvitak i
– drugi kriteriji koje utvrdi Vijeće za elektroničke medije pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka.
Sredstva Fonda ne mogu se dodjeljivati za programe koji se već sufinanciraju po bilo kojoj osnovi iz proračunskih sredstava.«
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Na temelju kriterija iz stavka 4. ovoga članka Vijeće za elektroničke medije propisuje način i postupak provedbe javnog natječaja za sufinanciranje programskih sadržaja iz sredstava Fonda, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programskih sadržaja za koji su dodijeljena. Popis korisnika sredstava, programski sadržaji za koje su sredstva dodijeljena i izvješća o njihovu ostvarenju objavljuju se na web stranici Vijeća za elektroničke medije.«

Članak 24.

Poglavlje VI. VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, mijenja se i glasi: »VI. AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE«.

Članak 25.

Iznad članka 58. dodaje se podnaslov: »Agencija za elektroničke medije«.
Članak 58. mijenja se i glasi:
»(1) Agencija za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Agencija) je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima, koja se upisuje u sudski registar. Sjedište Agencije je u Zagrebu.
(2) Agencija donosi statut koji potvrđuje Hrvatski sabor.
(3) Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće).
(4) Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom, te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća je ravnatelj Agencije.
(5) U rukovođenju Agencijom ravnatelj Agencije organizira i vodi rad i poslovanje Agencije.
(6) Za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa na zaposlenike Agencije primjenjuju se opći propisi o radu. Plaće ravnatelja Agencije i članova Vijeća utvrđuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.
(7) Sredstva za rad Agencije, uključujući sredstva za plaće ravnatelja Agencije i članova Vijeća, osiguravaju se u skladu s godišnjim financijskim planom Agencije iz iznosa od 0,5% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti radija i televizije ostvarili nakladnici elektroničkih medija.
(8) Neutrošena sredstva iz stavka 7. ovoga članka po završnom računu postaju prihod Fonda.
(9) Ravnatelj Agencije podnosi godišnje izvješće o radu Agencije Hrvatskom saboru.«

Članak 26.

Iza članka 58. dodaje se naslov i članak 58.a koji glase:

»Vijeće za elektroničke medije

Članak 58.a

(1) Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija. Vijeće u svojem radu ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Predsjednik Vijeća potpisuje odluke Vijeća.
(2) Članovi Vijeća obavljaju svoju dužnost profesionalno kao zaposlenici Agencije.
(3) Vijeće objavljuje godišnje izvješće o svom radu i podnosi ga Hrvatskom saboru.«

Članak 27.

U članku 59. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
»(6) Članovi Vijeća ne smiju od nakladnika primati darove, prihvaćati usluge, ni stupati u odnose koji ih dovode u sukob interesa u odnosu na zadaće propisane ovim Zakonom.«
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.
U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., podstavak 2. mijenja se i glasi:
»– se steknu okolnosti propisane stavkom 4., 5., 6. i 7. ovoga članka,«
Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:
»– postupak za razrješenje člana Vijeća pokreće Vijeće, a odluku o razrješenju donosi Hrvatski sabor.«

Članak 28.

U članku 60. iza podstavka 8. dodaju se novi podstavci 9. i 10. koji glase:
»– donosi propise za donošenje kojih je ovlašten ovim Zakonom,
– potiče samoregulaciju i koregulaciju radi provedbe ovoga Zakona,«.
Dosadašnji podstavci 9. i 10. postaju podstavci 11. i 12.

Članak 29.

U članku 61. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće obavlja Agencija, dok tehničke i stručne poslove iz područja telekomunikacija za Vijeće obavlja Hrvatska agencija za telekomunikacije.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Agencija obvezno ima stručnu službu za nadzor (monitoring) i redovito praćenje pridržavanja odredbi ovoga Zakona.«

Članak 30.

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:

»Članak 61.a

Protiv odluka Vijeća žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.«

Članak 31.

U članku 62. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(1) Vijeće raspisuje javni natječaj za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije na tehničkoj podlozi koju utvrđuje Hrvatska agencija za telekomunikacije u skladu s propisima o telekomunikacijama.
(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje se za svaku slobodnu radijsku frekvenciju ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju, odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programa unutar multipleksa.
(3) Sadržaj i postupak javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vijeće. »
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Kriteriji za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije jesu:
– programski uvjeti sukladno ovom Zakonu, a napose količina vlastite proizvodnje, europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača,
– kvaliteta i raznovrsnost programskih sadržaja,
– posebni tehnički, financijski (visina sredstava i financijska jamstva) i kadrovski uvjeti,
– poštivanje odredbi ovoga Zakona i propisa kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama u njihovom vlasništvu.«
Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 32.

U članku 64. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Koncesija se daje na vrijeme koje ne može biti dulje od petnaest niti kraće od osam godina.«

Članak 33.

U članku 65. stavku 1. podstavku 11. iza riječi: »Vijeća« dodaju se riječi: »o mjerama radi privremenog ograničenja slobode prenošenja programskih sadržaja iz druge države«.

Članak 34.

Članak 66. mijenja se i glasi:
»(1) Iznimno od odredbe članka 8. ovoga Zakona, Vijeće može poduzeti odgovarajuće mjere radi privremenog ograničenja slobode prenošenja programskih sadržaja iz drugih država, u slučaju kada je Republika Hrvatska ovlaštena privremeno odstupiti od obveze osiguranja slobode prijama programskih sadržaja i ponovnog prijenosa na svojem području, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
– televizijska emisija koja dolazi iz druge zemlje članice Europske unije otvoreno, ozbiljno ili teško krši odredbe članka 15. stavka 3. ili 4. ovoga Zakona i/ili televizijska emisija potiče mržnju na temelju rase, spola, vjere ili nacionalnosti,
– u prethodnih 12 mjeseci nakladnik je postupio u smislu prethodnog podstavka ovoga članka najmanje dva puta;
– Republika Hrvatska pisano je obavijestila nakladnika i Europsku komisiju o utvrđenim povredama iz ovoga članka i o mjerama koje će poduzeti ako se takve povrede ponove,
– konzultacije s državom članicom Europske unije koja obavlja prijenos i Europskom komisijom nisu pridonijele prijateljskoj nagodbi u roku od 15 dana od dana obavijesti iz prethodnog stavka, a nastavljeno je sa navedenim povredama.
(2) Vijeće će odmah prekinuti primjenu mjera iz stavka 1. ovoga članka, ako Europska komisija utvrdi da one nisu u skladu s propisima Europske zajednice.«

Članak 35.

Poglavlje VII. NADZOR i članak 68. brišu se.

Članak 36.

U članku 70. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »pravna« dodaju se riječi: »ili fizička«.
Točke 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:
»5. objavi programski sadržaj suprotno zabrani iz članka 15. stavka 2. podstavka 1. i/ili 2. i/ili 3., ili objavi programske sadržaje protivno odredbi članka 15. stavka 3. i/ili 4. ovoga Zakona.
6. obavi oglašavanje i teletrgovinu a ne postupi prema odredbi članka 17. stavka 1. ovoga članka ili postupi suprotno članku 17.a stavku 1. i/ili 2. i/ili 3. ovoga Zakona,
7. obavi oglašavanje i teletrgovinu suprotno odredbi članka 18. stavka 1. ili 2. i/ili članku 18.a ovoga Zakona,
8. obavi oglašavanje i teletrgovinu u trajanju duljem od propisanog u članku 19. stavku 1. ili 2. ovoga Zakona,«
Iza točke 8. dodaje se točka 8.a koja glasi:
»8.a emitira izloge namijenjene teletrgovini u trajanju kraćem ili duljem i/ili većem broju od propisanog u članku 19.b stavku 1. ovoga Zakona ili obavlja oglašavanje ili teletrgovinu preko programa koji su isključivo posvećeni teletrgovini ili samopromicanju suprotno članku 19.b stavku 2. i/ili 3. ovoga Zakona,«

Članak 37.

(1) Članovi Vijeća za elektroničke medije nastavljaju s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, do isteka vremena na koje su imenovani, odnosno do imenovanja novih članova Vijeća.
(2) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona predsjednik Vijeća za elektroničke medije postaje ravnatelj Agencije za elektroničke medije.
(3) Obvezuje se Agencija da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladi Statut agencije s njegovim odredbama i podnese ga Hrvatskom saboru na potvrđivanje.
(4) Predsjednik Vijeća za elektroničke medije će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijavu za brisanje Vijeća za elektroničke medije iz sudskog registra te prijavu za upis Agencije u sudski registar.
(5) Agencija za elektroničke medije danom upisa u sudski registar preuzet će imovinu, prava i obveze Vijeća za elektroničke medije te u radni odnos radnike Vijeća za elektroničke medije koji obavljaju administrativne, stručne i tehničke poslove, a zatečeni su u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.
(6) Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaje Fond Agencije za elektroničke medije.
Članak 38.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/07-01/01
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.