Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 79/2007 (30.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

HRVATSKI SABOR

2496

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/110
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 12/01. i 14/01.) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »takvih proizvoda« dodaju se riječi: »hrana za životinje i drugi proizvodi koji su proizvedeni na ekološkom gospodarstvu.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:
»U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. »Ekološka proizvodnja« (»organska«, »biološka«) poseban je sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima,
2. »Potvrdnica« (certifikat) je isprava kojom ovlaštena pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja (certifikacije) u ekološkoj proizvodnji potvrđuje da su ekološka proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju,
3. »Prijelazno razdoblje« jest razdoblje u kojem se proizvodnja ili prerada preusmjerava iz drugih proizvodnji ili prerada u ekološku proizvodnju ili preradu sukladno ovom Zakonu i propisima donesenima na temelju njega,
4. »Proizvodna jedinica u ekološkoj proizvodnji« cijelo je gospodarstvo ili dio gospodarstva, koji su jasno odvojeni od svake druge jedinice, a proizvode sukladno s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju njega,
5. »Proizvođač u ekološkoj proizvodnji« jest pravna ili fizička osoba koja ekološke proizvode gospodarski proizvodi, prerađuje, odnosno njima trguje, a upisana je u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
6. »Ekološki proizvod« svaki je proizvod proizveden i označen sukladno s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
7. »Označavanje« podrazumijeva riječi, robne žigove, zaštitna imena, slike, simbole, logotipove i slično na pakiranju, ispravama, obavijestima, etiketama, trakama koje se nalaze na ekološkom proizvodu,
8. »Sastojci« su tvari koje uključuju dodatke (aditive) koji se koriste u pripremi i preradi ekološkog prehrambenog proizvoda, a koji su prisutni u ekološkom prehrambenom proizvodu,
9. »Sredstva za zaštitu bilja« jesu konačni oblici aktivnih tvari i pripravci namijenjeni za zaštitu bilja i biljnih proizvoda od štetnih organizama,
10. »Homeopatski veterinarski proizvod« je veterinarski medicinski proizvod kako je određeno u Zakonu o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 79/98.),
11. »Uzgoj životinja« označava proizvodnju domaćih ili pripitomljenih kopnenih životinja (uključujući kukce), uzgoj divljači na farmama i vodenih vrsta uzgajanih u slatkovodnoj, slanoj ili poluslanoj (boćatoj) vodi. Proizvodi lova divljači i ribolova se neće smatrati dijelom ekološke proizvodnje,
12. »Poljoprivredni reprodukcijski materijal« je poljoprivredno sjeme i poljoprivredni sadni materijal bilo kao sjeme, cijele biljke ili njihovi dijelovi kada se koriste za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog sjemena, za sjetvu ili sadnju s ciljem proizvodnje poljoprivrednog bilja,
13. »Genetski modificirani organizam (GMO)« jest organizam, uz iznimku ljudskih bića, u kojem je genetski materijal izmijenjen na način koji se ne pojavljuje prirodnim putem parenjem i/ili prirodnom rekombinacijom,
14. »Genetski modificirana hrana« je hrana koja sadrži ili se sastoji ili je proizvedena od GMO-a,
15. »Genetski modificirana hrana za životinje« jest hrana za životinje koja sadrži ili se sastoji ili je proizvedena od GMO-a,
16. »Nadzorna stanica za ekološku proizvodnju« ovlaštena je pravna osoba koja obavlja stručni nadzor nad ekološkom proizvodnjom i ekološkim proizvodima sukladno s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju njega,
17. »Ovlašteni laboratorij« pravna je osoba koja obavlja potrebne analize tla, sirovina, poluproizvoda i proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla te ispituje temeljne zahtjeve za ekološke proizvode.«

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: »Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva« zamjenjuje se riječima »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Ministar će propisati područja za ekološko pčelarstvo u okviru katastra pčelinjih paša.«

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:
»(1) U ekološkoj proizvodnji mora se koristiti poljoprivredni reprodukcijski materijal proizveden u ekološkoj proizvodnji.
(2) Bazu podataka o vrsti i sorti poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala vodi Ministarstvo. Podaci se vode u elektroničkom obliku i javno su dostupni.
(3) Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovog članka u ekološkoj proizvodnji može se koristiti poljoprivredni reprodukcijski materijal koji nije dostupan u bazi podataka uz odobrenje nadzorne stanice a na zahtjev proizvođača.
(6) Sadržaj, oblik i način vođenja baze podataka iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 6.

U članku 16. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) Na deklaraciji ili promotivnom materijalu ne smije se nalaziti nikakva tvrdnja koja kupca navodi na zaključak da je znak »ekoproizvod« jamstvo visoke organoleptičke, prehrambene i zdravstvene vrijednosti.«
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 7.

Članak 17. mijenja se i glasi:
»(1) Prehrambeni ili poljoprivredni proizvod dozvoljeno je označiti znakom »ekoproizvod« ako:
1. je za njega izdana potvrdnica,
2. je proizveden bez uporabe GMO,
3. nije bio podvrgnut ionizirajućem zračenju,
4. je bio proizveden bez uporabe sintetičkih tvari za pospješivanje ili spriječavanje rasta biljaka ili životinja,
5. je njegova proizvodnja ili prerada bila podvrgnuta stručnom nadzoru,
6. sadrži najmanje 95% sirovinskog sastava proizvedenih sukladno ovom Zakonu i propisima donesenima na temelju njega.
(2) Oblik, sadržaj i uvjete za stjecanje znaka »ekoproizvod« propisuje ministar.«

Članak 8.

U članku 18. stavci 1., 2. i 3. brišu se.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 1. i 2.

Članak 9.

Članak 21. briše se.

Članak 10.

U članku 23. stavku 3. riječi: »Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo« zamjenjuju se riječima »Hrvatske akreditacijske agencije.«
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Pravne osobe ovlaštene za provedbu postupka potvrđivanja sukladnosti dužne su Ministarstvu dostaviti sažeto godišnje izvješće do 31. siječnja za prethodnu godinu.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 11.

U članku 25. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Nadzorna stanica dužna je dostaviti do 31. siječnja Ministarstvu sažeto godišnje izvješće, popis fizičkih i pravnih osoba koji su do 31. prosinca prethodne godine obuhvaćeni stručnim nadzorom.«

Članak 12.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja poljoprivredna inspekcija Ministarstva (u daljnjem tekstu:poljoprivredna inspekcija).«

Članak 13.

Članak 30. mijenja se i glasi:
»Poslove inspekcijskog nadzora u ekološkoj proizvodnji iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije provode poljoprivredni inspektori.«

Članak 14.

Članak 33. mijenja se i glasi:
Poljoprivredna inspekcija obavlja sljedeće poslove:
1. nadzire rad proizvođača upisanih u Upisnik,
2. nadzire ispunjavanje uvjeta pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik proizvođača,
3. nadzire ekološku proizvodnju, objekte za proizvodnju, preradu i skladištenje ekoloških proizvoda, opremu, prijevozna sredstva i propisane dokumente,
4. nadzire primjenu gnojiva, sredstava za poboljšanje tla, sredstava za zaštitu bilja te drugih sredstava, aditiva i pomoćnih tvari primjena kojih je dopuštena na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
5. nadzire dokumente ekoloških proizvoda proizvedenih u prijelaznom razdoblju,
6. uzima uzorke ekoloških proizvoda, tla, gnojiva, poboljšivača tla i drugih sredstava koja se primjenjuju u proizvodnji i preradi ekoloških proizvoda,
7. zabranjuje proizvodnju i stavljanje u promet ekoloških proizvoda za koje utvrdi da su proizvedeni na način koji je u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega,
8. privremeno zabranjuje korištenje znaka »ekoproizvod«, do donošenja konačnog rješenja, ako utvrdi da ekološki proizvod nije proizveden sukladno s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega,
9. nadzire rad nadzornih stanica i naređuje usklađivanje stručnog nadzora i poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
10. vodi službene podatke za područje županije o povredama odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
11. izvještava nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenih postupaka, ako sama nije ovlaštena da izravno postupa,
12. podnosi prijave za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.
13. poduzima i druge mjere i radnje propisane ovim Zakonom i propisima donesenim temeljem njega.«

Članak 15.

Članak 38. mijenja se i glasi:
»(1) Ako poljoprivredni inspektor posumnja da proizvod ne odgovara uvjetima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju njega, odnosno ako posumnja u kakvoću sirovina ili tla na kojem se obavlja ekološka proizvodnja te sredstva koja se primjenjuju u proizvodnji ili preradi uzet će određen broj uzoraka i dostaviti ih na analizu ovlaštenom laboratoriju.
(2) Prigodom uzimanja uzoraka inspektor ima pravo i dužnost:
– pod istim uvjetima i u isto vrijeme za ispitivanje uzeti najviše tri istovjetna uzorka u količini potrebnoj za ispitivanje (za prvu analizu, drugu analizu i za stranku – vlasnika uzorka),
– sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka koji je sastavni dio inspekcijskog zapisnika u koji mora navesti od kojeg proizvoda, sirovine ili sredstva je uzorak uzet, od koje je količine uzet, gdje je uzet i datum kada je uzet, a za uzorak tla navest će broj katastarske čestice, katastarsku općinu i površinu s koje je uzorak uzet,
– uzorak uzet za prvu analizu bez odgađanja dostaviti ovlaštenom laboratoriju, a uzorak namijenjen za drugu analizu čuvati u odgovarajućim uvjetima do završetka prve analize;
– bez odgađanja pisano izvijestiti stranku kod koje je uzet uzorak o rezultatima prve analize,
– utvrditi posebnim zaključkom iznos troškova koji su nastali postupkom ispitivanja uzorka, kome se imaju platiti i u kojem roku, u slučaju kad ispitani uzorak ne odgovara propisanim uvjetima.«

Članak 16.

U članku 39. stavku 1. riječi: »Proizvođač ekološkog proizvoda (u daljnjem tekstu: vlasnik uzorka)« zamjenjuju se riječima: »Vlasnik uzorka«.

Članak 17.

Članak 41. mijenja se i glasi:
»(1) Protiv rješenja poljoprivredne inspekcije može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
(2) O žalbi rješava Povjerenstvo za žalbe koje imenuje ministar. Povjerenstvo broji tri člana od kojih se dva člana imenuju iz reda poljoprivrednih inspektora u središnjici Ministarstva. Uvjete i način rada Povjerenstva poslovnikom propisuje ministar.
(3) Žalba izjavljena protiv rješenja donesenih na temelju ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja kada je u javnom interesu potrebno poduzeti hitne mjere, odnosno spriječiti štetu koja bi mogla nastati.«

Članak 18.

U članku 42. stavku 1. točki 1. riječ: »proizvodi« briše se.
Točka 8. mijenja se i glasi:
»8. ako obavlja ekološku proizvodnju protivno odredbi članka 25. ovoga Zakona,«.
Iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:
»9. ako ne postupi po rješenju inspektora (članak 35. i 36.).«

Članak 19.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nadzorna stanica ako postupi protivno odredbama članka 25. stavka 4., članka 26. i članka 35. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba nadzorne stanice.«

Članak 20.

Propise za donošenje kojih je ovlašten ovim Zakonom, ministar će donijeti u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/07-01/02
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.