Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 79/2007 (30.7.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

2497

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00,73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 – ispravak, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 77/04 – ispravak i 153/05) u članku 51. stavak 17. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«

Članak 2.

U članku 57. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na:
a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smještajem u smislu ovog Pravilnika smatra se noćenje u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.
Usluga pansiona obuhvaća smještaj (noćenje) i tri obroka (doručak, ručak i večeru), a polupansion smještaj (noćenje) s doručkom i jednim od ostalih obroka.
Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu ovog Pravilnika smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest-house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio-apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.
Porezna stopa 10% primjenjuje se i na agencijske usluge (agencijske provizije) za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama navedenih komercijalnih ugostiteljskih objekata.
b) novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju.
Novinama i časopisima koji uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju smatraju se one novine i časopisi u čijem sadržaju je više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja.«

Članak 3.

U članku 89. točka 1. u prvoj rečenici, u zagradi iza riječi »izuzimanje« dodaju se riječi »dobara i«.

Članak 4.

U članku 94. točka 1. u prvoj rečenici, u zagradi iza riječi »izuzimanje« dodaju se riječi »dobara i«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2007. godine.

Klasa: 410-19/07-01/47
Urbroj: 513-07-21-01/07-1
Zagreb, 23. srpnja 2007.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.