Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova

NN 80/2007 (1.8.2007.), Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2509

Na temelju članka 163. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98; 178/04 i 46/07) ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra obrane, donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA PRISILNO SLIJETANJE ZRAKOPLOVA

Dio prvi
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjere i postupci nadležnih subjekata za slučaj kad zrakoplov obavlja let bez propisanih odobrenja, ne postupa prema odobrenju ili uputi nadležne kontrole zračnog prometa ili postoje druge indicije da su ugroženi putnici, posada i osoblje zrakoplova te ljudi, materijalna i prirodna dobra na području Republike Hrvatske.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve zrakoplove koje lete u hrvatskom zračnom prostoru, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama.
(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u području letnih informacija.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. IDENT: jedna od funkcija transpondera na zrakoplovu koja se koristi u namjenu identifikacije zrakoplova od strane kontrolora zračnog prometa;
2. identifikacija: postupak utvrđivanje identiteta (pripadnost) letećeg objekta (zrakoplova) kombiniranim sredstvima koja uključuju vizualno prepoznavanje, korelaciju plana leta, korištenje sekundarnog radara i praćenje ponašanja na ruti;
3. kontrolirani zračni prostor: zračni prostor određenih dimenzija unutar kojeg se obavlja kontrola zračnog prometa za IFR i VFR letove sukladno s klasifikacijom zračnog prostora;
4. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): oblasni centar kontrole zračnog prometa, prilazna kontrola zračnog prometa ili aerodromska kontrola zračnog prometa;
5. neidentificirani zrakoplov: zrakoplov koji je zamijećen ili za kojeg je javljeno da leti u određenom području, ali njegov identitet nije utvrđen;
6. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenja zrakoplovu da nastavi let pod određenim uvjetima koje utvrdi kontrola zračnog prometa;
7. područja s ograničenjem letenja: opasna, uvjetno zabranjena ili druga područja, osim zabranjenih područja, koja su utvrđena u svrhu sigurnog odvijanja zračnog prometa;
8. presretač: vojni zrakoplov s ljudskom posadom namijenjen za identifikaciju i/ili borbu s objektima u zraku;
9. presretanje (interception.): postupak vektoriranja presretača do pozicije iz koje se može utvrditi identitet (pripadnost) nepoznatog letećeg objekta (zrakoplova). Kada je presretanje zapovjeđeno, presretač se mora u postupku približavanja presretnutom civilnom zrakoplovu pridržavati postupaka propisanih Pravilnikom o letenju zrakoplova;
10. RENEGADE: situacija gdje se civilni zrakoplov koristi kao oružje za izvršenje terorističkog napada
11. ruta (air traffic services route – ATS route): ruta utvrđena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnog prometa, a označava zračni put, savjetovanu rutu, kontroliranu ili nekontroliranu rutu, odlaznu rutu, dolaznu rutu itd.;
12. zalutali zrakoplov: zrakoplov koji je znatno skrenuo s određene putanje ili koji je javio da je izgubio orijentaciju;
13. Zapovjedno operativno središte HRZ i PZO: ustrojbena cjelina grane Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (u daljnjem tekstu HRZ i PZO) osposobljena, opremljena i ovlaštena za učinkovitu organizaciju sustava zapovijedanja snagama HRZ i PZO u mirnodopskim i ratnim uvjetima.

Nadležni subjekti

Članak 3.

U provođenju mjera i postupaka za prisilno slijetanje zrakoplova sudjeluju:
– Operativno osoblje kontrole zračnog prometa u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. (u daljnjem tekstu: HKZP);
– Nadzornik smjene Centra oblasne kontrole letenja Zagreb (u daljnjem tekstu: COK);
– Operativno osoblje u Zapovjednom operativnom središtu HRZ i PZO;
– Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP).

Operativno-tehničko povezivanje sudionika u provođenju mjera i postupaka

Članak 4.

(1) Za komunikaciju između svih sudionika u pokretanju, provođenju i koordinaciji mjera i postupaka za prisilno slijetanje zrakoplova moraju biti osigurana odgovarajuća direktna komunikacijska sredstva (minimum telefonske linije).
(2) Komunikacijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka dobit će najvišu razinu prioriteta i bit će posebno označena u jedinicama kontrole zračnog prometa kao i nadležnim središtima HRZ i PZO.
(3) Komunikacijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka za direktnu komunikaciju između sudionika unutar HKZP d.o.o (COK Zagreb i Podružnice) dobit će istu razinu prioriteta kao i sredstva koja koristi MORH.
(4) HKZP i MORH zaključit će sporazume o načinu međusobnog operativnog i tehničkog povezivanja, sporazum o sadržaju poruka o planu leta zrakoplova i načinu fizičkog povezivanja radi razmjene radarskih podataka i dostave podataka o planovima leta, te sporazum o prijavi polijetanja/ulasku zrakoplova u zračni prostor Republike Hrvatske.

Dio drugi
NEZAKONITO OMETANJE

Zrakoplov bez propisanih odobrenja

Članak 5.

(1) Ako zrakoplov leti ili ima namjeru letjeti u hrvatskom zračnom prostoru bez odobrenja propisanih Zakonom o zračnom prometu, nadležni kontrolor zračnog prometa će zabraniti obavljanje takvog leta.
(2) Ako zrakoplov nastavi let usprkos zabrani dobivenoj od nadležnog kontrolora zračnog prometa, taj će se let smatrati letom s nepotvrđenim nezakonitim ometanjem.

Identifikacija nezakonitog ometanja

Članak 6.

(1) Potvrđeno nezakonito ometanje je ono gdje je posada zrakoplova deklarirala nadležnom kontroloru zračnog prometa radio-telefonskom komunikacijom da je zrakoplov predmet nezakonitog ometanja ili postavljanjem SSR koda A 7500.
(2) Nepotvrđeno nezakonito ometanje ili sumnjiva situacija u zraku ili na zemlji može biti prijavljena ili indicirana na jedan od sljedećih načina:
– pojava neidentificiranog zrakoplova;
– neuobičajeno ponašanje zrakoplova na zemlji (platformi, stazama za voženje ili uzletno-sletnim stazama);
– pojava zalutalog zrakoplova ili je zamijećeno da zrakoplov u području letnih informacija skreće s rute koju je odobrio nadležni kontrolor zračnog prometa;
– ako je zamijećeno da će zrakoplov bez odobrenja kontrole zračnog prometa ući u područje s ograničenjem ili zabranom letenja;
– bezrazložno odbijanje ili nepoštovanje instrukcija nadležnog kontrolora zračnog prometa (uključujući i vektoriranje);
– nepotvrđeni gubitak komunikacije, a posebno povezano s odstupanjem od zadanog profila leta;
– neovlaštena uporaba SSR kodova i njihova neovlaštena promjena ili učestala uporaba IDENT-a;
– uporaba nestandardne frazeologije od strane posada zrakoplova ili drugih jasnih naznaka neregularne situacije (npr. politička izjava);
– selektiranje Moda koda 7600 ili 7700;
– prijava od strane susjednih kontrola zračnog prometa;
– prijava od drugih relevantnih izvora informacija;
– stalno uključena predaja na radiostanici u zrakoplovu;
– nespecifična prijetnja koja je proslijeđena putem treće strane te
– ako se na bilo koji drugi način posumnja da zrakoplov prevozi zabranjenu robu, osobe ili se koristi kao oružje u rukama terorista (RENEGADE).

Dio treći
MJERE I POSTUPCI ZA SLUČAJ NEPOTVRĐENOG NEZAKONITOG OMETANJA ILI SUMNJIVE SITUACIJE U ZRAKU

Obveze osoblja kontrole zračnog prometa

Članak 7.

(1) Nadležni kontrolor zračnog prometa dužan je odmah izvijestiti nadzornika smjene u COK Zagreb za sumnjive slučajeve koji su opisani u članku 6. stavak 2. ovoga Pravilnika, te pokušati utvrditi pravu situaciju sa sumnjivim zrakoplovom.
(2) Nadzornik smjene u COK Zagreb će odmah poduzeti potrebne mjere za utvrđivanje stvarnog stanja sumnjivog zrakoplova.
(3) U slučaju sumnje u postojanje nepotvrđenog nezakonitog ometanja ili sumnjive situacije u zraku, nadzornik smjene u COK Zagreb provodi mjere u dogovoru s voditeljem tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO.

Obveze Zapovjednoga operativnog središta HRZ i PZO

Članak 8.

(1) Ako poduzetim mjerama i koordinacijom između voditelja tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO i nadzornika smjene COK nije moguće potvrditi ili odbaciti sumnju u nezakonito ometanje, voditelj tima Zapovijednog operativnog središta HRZ i PZO može zapovjediti uporabu raspoloživih snaga HRZ i PZO s ciljem utvrđivanja identiteta, ponašanja i namjera sumnjivog zrakoplova, sukladno odredbama dijela petog ovoga Pravilnika.
(2) Ako je Zapovjedno operativno središte HRZ i PZO prvo utvrdilo nepotvrđeno nezakonito ometanje ili sumnjivu situaciju u zraku, voditelj tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO će obavijestiti nadzornika smjene COK Zagreb s kojim u dogovoru provodi mjere.

Dio četvrti
MJERE I POSTUPCI ZA SLUČAJ POTVRĐENOG NEZAKONITOG OMETANJA

Donošenje odluke o ulasku zrakoplova u zračni prostor Republike Hrvatske kod kojeg je potvrđeno nezakonito ometanje

Članak 9.

(1) Ulazak u hrvatski zračni prostor zrakoplovu kod kojeg je potvrđeno nezakonito ometanje neće se uskratiti.
(2) U slučaju da zrakoplov koji je predmet nezakonitog ometanja uđe u zračni prostor Republike Hrvatske sa zahtjevom za slijetanje na bilo koje područje u Republici Hrvatskoj, nadležna kontrola zračnog prometa dužna je osigurati takvom zrakoplovu neophodnu podršku što uključuje dozvolu za izvanredno snižavanje, ubrzano izdavanje dozvola za sve faze leta, uključujući i dozvolu za slijetanje.
(3) Odluku o postupanju sa zrakoplovom s potvrđenim nezakonitim ometanjem donosi voditelj tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO u koordinaciji s voditeljem smjene Operativno komunikacijskog centara policije MUP-a (u daljnjem tekstu: OKC MUP-a).
(4) Donesenu odluku će voditelj tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO prenijeti i koordinirati s nadzornikom smjene u COK-u Zagreb.
(5) Nadležna jedinica kontrole zračnog prometa će poduzeti mjere prema odluci iz stavka 4. ovoga članka.

Primjena operativnih procedura kontrole zračnog prometa u slučaju potvrđenog nezakonitog ometanja

Članak 10.

(1) Nadzornik smjene u COK Zagreb će na zahtjev voditelja tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO u slučaju potvrđenog nezakonitog ometanja uspostaviti područje s privremenom zabranom ili ograničenjem letenja radijusa od 25 NM oko zrakoplova kod kojeg je potvrđeno nezakonito ometanje, te vertikalnom separacijom od 5000 ft od ostalog zračnog prometa.
(2) O primijenjenim mjerama iz stavka 1. ovoga članka, nadzornik smjene COK će odmah obavijestiti sve susjedne centre, jedinice prilazne kontrole zračnog prometa, te voditelja tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO.
(3) Nadzornik smjene u COK-u Zagreb će:
– tražiti od kontrolora zračnog prometa da obustavi izdavanje odobrenja kontrole zračne plovidbe drugim zrakoplovima za ulazak u zračni prostor u kojem se nalazi takav zrakoplov;
– tražiti primjenu mjera regulacije zračnog prometa;
– koordinirati sa susjednim centrima kontrole zračnog prometa, te prilaznim kontrolama mogućnost preusmjeravanja ostalog prometa kao i izbjegavanje zračnog prostora s privremenom zabranom ili ograničenjem letenja.
(4) Zrakoplov s potvrđenim nezakonitim ometanjem može biti izdvojen na posebnu VHF frekvenciju.
(5) Divergiranje zrakoplova može se obaviti temeljem zahtjeva voditelja tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO u koordinaciji s nadzornikom smjene u COK Zagreb.

Potvrđena RENEGADE situacija

Članak 11.

Mjere i postupci za slučaj potvrđene Renegade situacije utvrđuju se posebnim propisom.

Dio peti
PRESRETANJE ZRAKOPLOVA

Načela presretanja zrakoplova u slučaju nezakonitog ometanja

Članak 12.

(1) Stvarno presretanje zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru poduzet će se samo kao posljednja mjera.
(2) Ako se poduzme presretanje civilnog zrakoplova, ono će se ograničiti na određivanje identiteta zrakoplova, osim ako ga nije neophodno vratiti na njegovu određenu putanju leta, usmjeriti ga izvan granica hrvatskog zračnog prostora, odvesti ga dalje od zabranjene, uvjetno zabranjene ili opasne zone ili uputiti ga da sleti na određeni aerodrom.
(3) Sve potrebne mjere i postupci prema presretnutom zrakoplovu bit će poduzeti u skladu s Pravilnikom o letenju zrakoplova.
(4) U slučaju da se od presretnutog zrakoplova zahtijeva slijetanje na jedan od aerodroma u Republici Hrvatskoj, odluku o odabiru aerodroma na koji će takav zrakoplov sletjeti u koordinaciji donose voditelj tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO i voditelj smjene OKC MUP-a pri čemu se mora voditi briga o tome da aerodrom zadovoljava uvjete za sigurno slijetanje i prihvat zrakoplova.

Pokretanje i koordiniranje presretanja

Članak 13.

(1) Odluku o pokretanju presretanja ili poduzimanju drugih mjera prema sumnjivom zrakoplovu, zrakoplovu s nepotvrđenim nezakonitim ometanjem ili zrakoplovu s potvrđenim nezakonitim ometanjem donosi voditelj tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO.
(2) Voditelj tima Zapovjednog operativnog središta HRZ i PZO je obvezan svoju odluku iz stavka 1. ovoga članka pravovremeno prenijeti nadzorniku smjene u COK-u, voditelju smjene OKC MUP-a i ostalim zainteresiranim subjektima.
(3) Za provedbu i koordiniranje presretanja s nadzornikom smjene u COK-u Zagreb, odgovorno je Zapovjedno operativno središte HRZ i PZO.
(4) Uvjeti i postupci letova presretanja utvrđuju se posebnim sporazumom između HKZP i MORH-a.

Odgovornost za razdvajanje presretača od ostalog prometa

Članak 14.

(1) U direktnoj koordinaciji s časnikom za navođenje koji navodi presretača, nadležni kontrolor zračnog prometa će sukladno odredbi članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika u najkraćem mogućem roku osloboditi zračni prostor na predviđenoj putanji presretača.
(2) Časnik za navođenje koji kontrolira let hrvatskog vojnog zrakoplova koji presreće zrakoplov s potvrđenim ili nepotvrđenim nezakonitim ometanjem je odgovoran za njegovo razdvajanje od ostalog zračnog prometa, uključujući i zračni promet unutar privremeno zabranjenog ili izdvojenog prostora, sukladno članku 13. stavku 4. ovoga Pravilnika.

Dio šesti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Sporazumi iz članka 4. stavka 4. i članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika sklopit će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/18
Urbroj: 530-09-07-4
Zagreb, 9. srpnja 2007.

Ministar
mora, turizma, prometa i razvitka
Božidar Kalmeta, v. r.