Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 80/2007 (1.8.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2510

Temeljem članka 1021. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U članku 17. stavak (1) točka 3. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05 i 57/06), mijenja se i glasi:
»3. Područje plovidbe III – obuhvaća plovidbu unutarnjim morskim vodama, vodama koje su pristupačne s mora i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, a za ribarske brodice duljine veće od 7 metara i ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP).«

Članak 2.

U članku 40. stavak (3a) riječ »duljine« zamjenjuje se riječju »visine«, a riječ »širine« zamjenjuje se riječima »debljine linije«.

Članak 3.

U članku 49. stavak (3) mijenja se i glasi:
»(3) Isprave iz stavka 1. ovoga članka izdaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, i sadrže najmanje sljedeće podatke:
– naziv tijela koje ga izdaje
– broj uvjerenja/svjedodžbe
– naziv osposobljenosti
– mjesto i datum izdavanja
– ime i prezime imatelja
– datum rođenja imatelja
– fotografiju
– opis ovlaštenja.«

Članak 4.

U članku 57. stavak (1) riječi »i koje nije starije od 6 mjeseci« brišu se.

Članak 5.

Iza članak 68. dodaje se novi članak 68.a koji glasi:
»(1) Nestanak uvjeranja ili svjedodžbe posjednik je dužan prijaviti tijelu koje je svjedodžbu izdalo.
(2) Nadležno tijelo će nestalo uvjerenje ili svjedodžbu proglasiti nevažećom.
(3) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije moguća.
(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u »Narodnim novinama«, o trošku stranke.
(5) Nadležno tijelo koje je izdalo nestalo uvjerenje ili svjedodžbu izdat će na zahtjev pomorca novu svjedodžbu.
(6) Rok valjanosti isprave iz stavka 1. ovog članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti izgubljene isprave.«

Članak 6.

Iza članak 68. dodaje se novi članak 68.b koji glasi:
»(1) Znatno oštećenje uvjerenja ili svjedodžbe posjednik je dužan prijaviti tijelu koje je svjedodžbu izdalo.
(2) Nadležno tijelo koje je izdalo oštećeno uvjerenje ili svjedodžbu izdat će na zahtjev pomorca novo uvjerenje ili svjedodžbu ukoliko pomorac oštećeno uvjerenje ili svjedodžbu priloži zahtjevu.
(3) Rok valjanosti isprave iz stavka 1. ovog članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti oštećene isprave.«

Članak 7.

U članku 75. dodaju se novi stavci (2) i (3) koji glase:
»(2) Osoba koja upravlja ribarskom brodicom iz stavka (1) ovog članka u području zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP) mora pored Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B imati najmanje 18 godina života, te posjedovati valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima.
(3) Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova iz stavka 2. ovog članka mora se nalaziti na brodici tijekom plovidbe zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom i biti dostupno za inspekciju.«

Članak 8.

Iza članka 84. dodaje se novi članak 84.a koji glasi:
»(1) Zapovjednik jahte mora posjedovati odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brodskom radijskom postajom.
»(2) Ako jahta posjeduje brodsku radijsku postaju za morsko područje A1, zapovjednik jahte mora posjedovati svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti ili svjedodžbu o osposobljenosti za VHF DSC radiooperatera.
(3) ako jahta posjeduje brodsku radijsku postaju za morsko područje A2, A3 ili A4, zapovjednik, jahte mora posjedovati svjedodžbu o osposobljenosti za radio operatera s općom ovlasti.
(4) Zapovjednik jahte iz stavka 2. ovog članka umjesto svjedodžbe o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti odnosno svjedodžbe o osposobljenosti za VHF DSC radiooperatera može posjedovati svjedodžbu radiotelefoniste s općom ovlasti odnosno radiotelefoniste s ograničenom ovlasti na jahtama koje nemaju ugrađenu GMDSS opremu.«

Članak 9.

Članak 86. mijenja se i glasi:
»(1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B može steći osoba koja:
a) ima pomorsko zvanje u službi palube ili
b) ima pomorsko zvanje u službi stroja, ili
c) ima završenu dočasničku ili časničku školu na učilištu Hrvatske ratne mornarice, ili
d) je završila srednju, višu ili visoku pomorsku školu nautičkog ili brodostrojarskog usmjerenja ili usmjerenja za upravljanje jahtama i marinama, ili
e) je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice sukladno Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04) ili
f) je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca prije stupanja na snagu Pravilnika o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04), ili
g) je stekla Uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti za mornara motoristu, odnosno Potvrdu o položenom ispitu za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti za mornara motoristu prema Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02, 122/04) ili Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti članova posade na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« 103/98, 151/98 i 41/99).
(2) Pored uvjeta iz stavka 1. točaka b), f) i g) ovoga članka osoba za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka mora položiti dopunski ispit iz predmeta Pomorska radiotelefonija po ispitnom programu za voditelja brodice B kategorije ili posjedovati dokaz o položenom ispitu iz Pomorske radio-telefonije ili posjedovati svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti ili radiooperatera s općom ovlasti ili VHF DSC radiooperatera, ili radiotelefoniste s općom ili ograničenom ovlasti ili valjano strano uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje radijskom postajom na plovilu (ROC, GOC, LRC, SRC).«

Članak 10.

Članak 87. mijenja se i glasi:
»(1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C može steći osoba koja:
a) ima stečeno časničko zvanje u službi palube sukladno posebnom propisu, ili
b) ima stečeno časničko zvanje u službi stroja sukladno posebnom propisu; ili
c) imaju završenu dočasničku ili časničku školu na učilištu Hrvatske ratne mornarice ili
d) je završila višu ili visoku pomorsku školu nautičkog ili brodostrojarskog usmjerenja, ili usmjerenja za upravljanje jahtama i marinama, ili
e) je stekla Uvjerenje ili Svjedodžbu o osposobljenosti za mornara motoristu, odnosno Potvrdu o položenom ispitu za stjecanje uvjerenja za mornara motoristu prema Pravilniku o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02, 122/04) ili Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti članova posade na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« 103/98, 151/98 i 41/99).
(2) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka osoba za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.
(3) Udovoljavanje zdravstvenim uvjetima iz stavka 2. ovog članka dokazuje se odgovarajućom valjanom ispravom.
(4) Pored uvjeta iz stavka 1. točaka b) i e) ovoga članka osoba za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka mora položiti dopunski ispit iz predmeta Pomorska radiotelefonija po ispitnom programu za voditelja brodice C kategorije ili posjedovati dokaz o položenom ispitu iz Pomorske radio-telefonije ili posjedovati svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti ili radiooperatera s općom ovlasti ili VHF DSC radiooperatera, ili radiotelefoniste s općom ili ograničenom ovlasti ili valjano strano uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje radijskom postajom na plovilu (ROC, GOC, LRC, SRC).«

Članak 11.

U članku 88. stavak 1. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:
»– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi.«
U članku 88. stavak 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
»– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za časnika palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi.«

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/16
Urbroj: 530-04-07-6
Zagreb, 16. srpnja 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.