Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu

NN 80/2007 (1.8.2007.), Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2512

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/2007), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UGUŠĆENOM (KONDENZIRANOM) MLIJEKU I MLIJEKU U PRAHU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu (u daljnjem tekstu: proizvodi), a odnose se na:
– nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati,
– sastav,
– vrstu i količinu sirovina te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi,
– dodatne ili specifične zahtjeve označavanja,
– tehnološke postupke koji se mogu primjenjivati u proizvodnji.

Članak 2.

U proizvodnji proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako to ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, dopuštena je:
– upotreba aditiva i aditivima sličnih tvari (arome, pomoćne tvari u proces proizvodnje i enzimi) sukladno posebnom propisu o prehrambenim aditivima,
– dodavanje vitamina, mineralnih tvari i tvari za zaslađivanje sukladno posebnom propisu o hrani za posebne prehrambene potrebe.

Članak 3.

Na označavanje proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe posebnog propisa o općem deklariranju ili označavanju hrane te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.

Članak 4.

Proizvodi koji se stavljaju na tržište kao zapakirana hrana ili pakovina, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, moraju udovoljavati odredbama posebnog propisa o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine.

II. POSEBNE ODREDBE

1. Ugušćeno (kondenzirano) mlijeko

Članak 5.

Ugušćeno (kondenzirano) mlijeko je nezaslađeni ili zaslađeni tekući proizvod dobiven isparavanjem dijela vode iz punomasnog, djelomično obranog ili obranog pasteriziranog ili steriliziranog mlijeka ili smjese tih proizvoda, uz mogući dodatak vrhnja i/ili mlijeka u prahu.
U slučaju dodatka mlijeka u prahu, udio mlijeka u prahu ne smije biti veći od 25% ukupne suhe tvari mlijeka u gotovom proizvodu.
Ugušćeno (kondenzirano) mlijeko može se proizvoditi sa ili bez dodatka šećera, a na tržište se stavlja kao:
– ugušćeno (kondenzirano) nezaslađeno mlijeko,
– ugušćeno (kondenzirano) zaslađeno mlijeko.

Članak 6.

Ugušćeno (kondenzirano) nezaslađeno mlijeko stavlja se na tržište kao:
(a) »ugušćeno (kondenzirano) ekstra-masno mlijeko« koje označava ugušćeno (kondenzirano) mlijeko čiji maseni udio masti iznosi najmanje 15% te čiji maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 26,5%;
(b) »ugušćeno (kondenzirano) mlijeko« koje označava ugušćeno (kondenzirano) mlijeko čiji maseni udio masti iznosi najmanje 7,5% te čiji maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 25%;
(c) »ugušćeno (kondenzirano) djelomično obrano mlijeko« koje označava ugušćeno (kondenzirano) mlijeko čiji maseni udio masti iznosi najmanje 1% a najviše 7,5% te čiji maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 20%;
(d) »ugušćeno (kondenzirano) obrano mlijeko« koje označava ugušćeno (kondenzirano) mlijeko čiji maseni udio masti iznosi najviše 1% te čiji maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 20%.

Članak 7.

Ugušćeno (kondenzirano) zaslađeno mlijeko stavlja se na tržište kao:
(a) »ugušćeno (kondenzirano) zaslađeno mlijeko« koje označava ugušćeno (kondenzirano) mlijeko s dodatkom saharoze (polubijeli šećer, bijeli šećer ili ekstra bijeli šećer) čiji maseni udio masti iznosi najmanje 8% te čiji maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 28%;
(b) »ugušćeno (kondenzirano) zaslađeno djelomično obrano mlijeko« koje označava ugušćeno (kondenzirano) mlijeko s dodatkom saharoze (polubijeli šećer, bijeli šećer ili ekstra bijeli šećer) čiji maseni udio masti iznosi najmanje 1% a najviše 8% te čiji maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 24%;
(c) »ugušćeno (kondenzirano) zaslađeno obrano mlijeko« koje označava ugušćeno (kondenzirano) mlijeko s dodatkom saharoze (polubijeli šećer, bijeli šećer ili ekstra bijeli šećer) čiji maseni udio masti iznosi najviše 1% te čiji maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 24%.

2. Mlijeko u prahu

Članak 8.

Mlijeko u prahu je proizvod dobiven isparavanjem vode iz mlijeka, djelomično ili potpuno obranog mlijeka, vrhnja ili smjese ovih proizvoda, u kojemu maseni udio vode iznosi najviše 5% u gotovom proizvodu.
Mlijeko u prahu stavlja se na tržište kao:
(a) »ekstra-masno mlijeko u prahu« koje označava mlijeko u prahu čiji maseni udio masti iznosi najmanje 42%;
(b) »punomasno mlijeko u prahu« koje označava mlijeko u prahu čiji maseni udio masti iznosi najmanje 26%, a najviše 42%;
(c) »djelomično obrano mlijeko u prahu« koje označava mlijeko u prahu čiji maseni udio masti iznosi više od 1,5% i manje od 26%;
(d) »obrano mlijeko u prahu« koje označava mlijeko u prahu čiji maseni udio masti iznosi najviše 1,5%.

3. Dopušteni postupci obrade

Članak 9.

Prilikom proizvodnje proizvoda definiranih u članku 7. ovoga Pravilnika dopušten je dodatak dodatne količine laktoze čiji maseni udio u gotovom proizvodu nije veći od 0,03%.
Konzerviranje proizvoda iz članka 5. do 8. ovoga Pravilnika provodi se sljedećim postupcima:
– termička obrada (sterilizacija, UHT metoda, itd.), za proizvode iz članka 6. ovoga Pravilnika,
– dodatak saharoze, za proizvode iz članka 7. ovoga Pravilnika,
– postupak dehidracije, za proizvode iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Nazivi proizvoda iz članka 5. do 8. ovoga Pravilnika mogu se koristiti za označavanje samo onih proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom te se na tržište moraju stavljati označeni tim nazivima.
Na deklaraciji proizvoda definiranih ovim Pravilnikom mora biti naveden:
– maseni udio mliječne masti u gotovom proizvodu, osim u slučaju proizvoda definiranih u članku 6. stavku 1. točki d), članku 7. stavku 1. točki c) i članku 8. stavku 2. točki d) ovoga Pravilnika;
– udio bezmasne suhe tvari mlijeka u prahu za proizvode iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika.
Podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju biti navedeni uz naziv proizvoda.

Članak 11.

Na deklaraciji proizvoda iz članka 8. ovoga Pravilnika mora biti naveden preporučeni način razrjeđivanja ili rekonstitucije, uključujući podatke o udjelu masti u razrijeđenom ili rekonstituiranom proizvodu.

Članak 12.

Kada su proizvodi mase manje od 20 g po jedinici zapakirani u skupno pakiranje, podaci propisani člankom 10. do 13. ovoga Pravilnika moraju se nalaziti samo na skupnom pakiranju, osim naziva proizvoda koji se mora nalaziti na svakom pojedinačnom pakiranju.

Članak 13.

Na deklaraciji proizvoda iz članka 8. ovoga Pravilnika mora biti navedena oznaka »nije namijenjeno za prehranu dojenčadi ispod 12 mjeseci starosti«.

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 14.

Za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima kakvoće propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole koriste se metode propisane posebnim propisom te druge validirane i međunarodno priznate metode.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 43. do 53. Pravilnika o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura (»Narodne novine« br. 53/91 i 158/03).

Članak 16.

Proizvodi proizvedeni i označeni sukladno odredbama Pravilnika iz članka 15. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište do iskorištenja zaliha, a najkasnije do 30. lipnja 2008. godine.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/63
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 27. srpnja 2007.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.