Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 80/2007 (1.8.2007.), Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2518

Na osnovi odredbe članka 39. stavka 5. i članka 83. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 105/06. i 118/06.), članka 18. podstavka 2. i članka 21. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 48. sjednici održanoj 23. srpnja 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK

O OVLASTIMA I NAČINU RADA KONTROLORA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se ovlasti i način rada ovlaštenih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) za obavljanje nadzora nad:
1. poslovanjem ugovornih subjekata Zavoda u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, te preuzetim obvezama osnovom sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
2. zakonitim i pravovremenim ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Zavoda kod ugovornih subjekata Zavoda, odnosno ustrojstvenih jedinica Zavoda
3. korištenjem bolovanja osiguranika
4. provođenjem međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje
5. zakonitošću rada, te svrhovitošću i pravodobnom izvršavanju obveza radnika ustrojstvenih jedinica Zavoda.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se ovlaštene osobe za provođenje nadzora iz stavka 1. ovog članka (u daljnjem tekstu: kontrolori Zavoda), njihove nadležnosti, organizacija i način rada, planiranje rada i poslovi nadzora, te obrazac i izgled službene iskaznice kontrolora Zavoda.

Članak 2.

Nadzor iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika obavlja se:
1. kod zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika privatne prakse i trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
2. kod isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor isporuci ortopedskih i drugih pomagala
3. kod ustrojstvenih jedinica Zavoda.
Pod nadzorom iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka podrazumijevaju se poslovi vanjskog nadzora, a iz točke 3. poslovi unutarnjeg nadzora.

Članak 3.

Nadzor ugovornih subjekata Zavoda iz članka 2. točke 1. i 2. ovog Pravilnika obavljaju kontrolori Zavoda iz službe za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda, kontrolori regionalnih odjela za nadzor i kontrolu u područnim uredima Zavoda u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku (u daljnjem tekstu: regionalni odjeli), te kontrolori Zavoda u područnim uredima Zavoda.
Nadzor ustrojstvenih jedinica Zavoda iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika obavljaju kontrolori službe za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda.

II. NADZORNI POSLOVI I VRSTE NADZORA

Članak 4.

Nadzorni poslovi obuhvaćaju postupke i radnje kojima se provodi nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, općih i pojedinačnih akata, nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda, kao i primjenu propisanih mjera u slučaju nezakonitog i nepravilnog poslovanja, odnosno nepridržavanja ugovornih obveza.

Članak 5.

Nadzorni poslovi mogu biti redovni (planirani) i izvanredni.
Redovni nadzorni poslovi planiraju se planom i programom rada za kalendarsku godinu kojim se utvrđuju poslovi nadzora u nadležnosti službe za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda, regionalnih odjela, te kontrolora područnih ureda Zavoda, a donosi ga direktor Zavoda na prijedlog pomoćnika direktora nadležnog za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.
Izvanredni nadzorni poslovi obavljaju se prema nalogu direktora Zavoda, zamjenika direktora, pomoćnika direktora, odnosno rukovoditelja područnog ureda Zavoda.
Izvanredni nadzorni poslovi mogu se obavljati i na osnovi pisanog zahtjeva ugovornog subjekta Zavoda, poslodavca u slučaju kontrole opravdanosti bolovanja, te osigurane osobe Zavoda u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a nalog za nadzor daje ovlaštena osoba iz stavka 3. ovog članka ovisno o tome čijem području poslova pripada podnijeti zahtjev za nadzor.
Nalogom iz stavka 3. i 4. ovog članka mora biti određen subjekt nadzora, predmet nadzora, vrijeme i mjesto nadzora, izvršitelji nadzora i rok do kojeg se mora dostaviti izvješće o nadzoru, te podatak kome se izvješće dostavlja.
Redovni nadzorni poslovi, te iznimno izvanredni, obavljaju se uz prethodnu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije kako bi potonji bio obavljen u što kraćem vremenu i bez prekida procesa rada.
U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru, pronevjeru, krađu, odnosno o obavljanju drugih aktivnosti koje nisu u skladu s važećim propisima, nadzorni poslovi obavljaju se bez prethodne najave.

Članak 6.

Nadzorni poslovi, u pravilu, sastoje se od pripreme, nadzora i zaključka.
Priprema nadzornih poslova obuhvaća postupke i radnje prije samog nadzora, a obuhvaćaju prikupljanje podataka i dokumentacije koje su predmet nadzora.
Nadzor podrazumijeva neposredni uvid u poslovanje nadziranog subjekta Zavoda, koji obuhvaća pregled dokumentacije, prostora, opreme i radnika, te načina rada.
Zaključak je završni dio nadzornih poslova koji čini zapisnik o izvršenom nadzoru i pisano izvješće s prijedlogom mjera.

Članak 7.

Nadzor poslovanja ugovornih subjekata i ustrojstvenih jedinica Zavoda obuhvaća nadzor poslovanja u tekućoj kalendarskoj godini, a po potrebi može obuhvaćati i prethodno vremensko razdoblje u skladu s nalogom direktora Zavoda ili po njemu ovlaštene osobe.

Članak 8.

Kontrolori Zavoda obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, općim aktima Zavoda, ugovorima sklopljenim s ugovornim subjektima Zavoda, te prema nalogu direktora Zavoda, odnosno drugog ovlaštenog radnika Zavoda iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika.

III. OVLASTI I OBVEZE KONTROLORA ZAVODA

1. Provođenje poslova vanjskog nadzora

Članak 9.

Poslovi vanjskog nadzora iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika obuhvaćaju kontrolu:
– postupanja ugovornih subjekata Zavoda u skladu s međunarodnim ugovorima, zakonskim i podzakonskim propisima, te općim aktima Zavoda u svezi s pružanjem ugovorene zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda
– istinitosti (točnosti) podataka koje ugovorni subjekti dostavljaju Zavodu i evidentiraju u svojim knjigovodstvenim i drugim evidencijama, a koji su od značaja za ugovorne odnose sa Zavodom.

Članak 10.

Kontrolori Zavoda u obavljanju poslova vanjskog nadzora iz članka 9. ovog Pravilnika nadziru izvršavanje preuzetih ugovornih obveza subjekata iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. ovog Pravilnika, namjensko trošenje sredstava ugovorenih za provođenje zdravstvene zaštite, te zakonito i pravodobno ostvarivanje prava osiguranih osoba Zavoda na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Osim nadzora iz stavka 1. ovog članka kontrolori Zavoda nadziru i postupanje, odnosno ne postupanje ugovornih izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom i općima aktima Zavoda u dijelu koji se odnosi na pravilno izdavanje uputnica za bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, recepata za lijekove utvrđene osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda, putnih naloga radi korištenja zdravstvene zaštite za osigurane osobe Zavoda, te utvrđivanja prava na bolovanje osiguranika Zavoda.
U okviru nadzora iz stavka 1. i 2. ovog članka kontrolori Zavoda imaju pravo pregleda i provjere pravne, financijske, medicinske i druge dokumentacije, kao i neposrednog uvida u način rada ugovornog subjekta.
Postupak nadzora radi utvrđivanja činjenica iz stavka 1. i 2. ovog članka, kada je u pitanju ostvarivanje prava osigurane osobe na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i ostvarivanja prava na bolovanje može obuhvatiti i pregled osigurane osobe Zavoda koji obavlja ovlašteni kontrolor Zavoda – doktor medicine, odnosno stomatologije.

2. Provođenje poslova unutarnjeg nadzora

Članak 11.

Poslovi unutarnjeg nazora obuhvaćaju nadzor nad radom radnika unutarnjih ustrojstvenih jedinica Zavoda, a posebice:
1. zakonitost rada i postupanja
2. postupanje u skladu s međunarodnim ugovorima
3. rješavanje u upravnim stvarima
4. djelotvornost, ekonomičnost i svrhovitost rada
5. svrhovitost organizacije rada unutarnjih organizacijskih jedinica Zavoda, posebice poštivanje propisanih postupaka kod odobravanja prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja i davanja naloga za isplatu prava na novčane naknade
6. osposobljenost radnika Zavoda za obavljanje poslova radnog mjesta na koja su raspoređeni
7. odnos radnika Zavoda prema drugim radnicima Zavoda, osiguranim osobama Zavoda te drugim osobama s kojima komuniciraju u obavljanju povjerenih im poslova.

IV. NAČIN OBAVLJANJA NADZORNIH POSLOVA

Članak 12.

Kontrolori Zavoda obvezni su odmah na mjestu nadzora sačiniti zapisnik o provedenim radnjama i utvrđenom činjeničnom stanju.
Ako se tijekom provođenja nadzora ukaže potreba za hitnim poduzimanjem mjera, kontrolor Zavoda daje usmeni nalog za otklanjanje uočenih nepravilnosti, što se obvezno evidentira u zapisniku.
Zapisnik iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži podatak:
1. o kontrolorima Zavoda koji provode nadzor
2. o subjektu nadzora
3. o predmetu nadzora
4. o vremenu i mjestu nadzora,
5. o osobama koje su prisustvovale nadzoru i njihovoj funkciji kod nadziranog subjekta
6. o točnom i kratkom opisu tijeka i sadržaja u postupku nadzora izvršenih radnji, danim izjavama, priloženim dokumentima, predmetima i sl.
7. o primjedbama danim na zapisnik od strane nadziranog subjekta.
Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje subjektu kod kojeg je proveden nadzor, a potpisuju ga kontrolor Zavoda i ovlaštena osoba nadziranog subjekta.
U slučaju da ovlaštena osoba nadziranog subjekta ne želi potpisati zapisnik, o tome se stavlja službena bilješka u zapisnik, te se jedan primjerak tog zapisnika ostavlja u poslovnoj prostoriji nadziranog subjekta.
Zapisnik je javna isprava.

Članak 13.

Nakon obavljenog nadzora kontrolori Zavoda obvezni su u roku od 8 do 15 dana od dana provedenog nadzora, ovisno o veličini nadziranog subjekta, sastaviti izvješće o provedenom nadzoru, prikupljenim dokazima i utvrđenom činjeničnom stanju sa zaključcima i prijedlozima mjera za daljnje postupanje.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se nadziranom subjektu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana sastavljanja, uz obveznu uputu kome i u kojem roku, nadzirani subjekt može uložiti prigovor na izvješće.
Na izvješće nadzirani subjekt ima pravo uložiti prigovor rukovoditelju službe iz članka 3. ovog Pravilnika čiji su kontrolori obavljali nadzor, u roku od 8 dana od dana njegova zaprimanja.
Osnovanost prigovora iz stavka 3. ovog članka ocjenjuje se tako da se navodi iz prigovora prihvaćaju u cijelosti ili djelomice, a u slučaju neprihvaćanja ili djelomičnog neprihvaćanja prigovora izriče se odgovarajuća mjera, te o tome pisanim putem izvješćuje nadzirani ugovorni subjekt.
Nakon provedene kontrole ugovornih subjekata Zavoda u smislu odredba članka 9. ovog Pravilnika i stavka 1. ovog članka službi za ugovaranje zdravstvene zaštite Direkcije Zavoda obvezno se dostavlja kopija zapisnika i izvješće o provedenoj kontroli kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Članak 14.

O provedenim kontrolama, te izrečenim mjerama vode se evidencije u područnim uredima Zavoda, regionalnim odjelima iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, te u službi za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda, te se o potonjem obvezno dostavlja kvartalno i godišnje izvješće pomoćniku direktora Zavoda za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda.
Pomoćnik direktora Zavoda iz stavka 1. ovog članka obvezno sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o provedenim redovnim i izvanrednim nadzorima, kao i izrečenim mjerama, te ga upućuje Upravnom vijeću Zavoda.

1. Kontrolori područnog ureda Zavoda

Članak 15.

Kontrolori u područnim uredima Zavoda obavljaju nadzor nad ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, kao i drugih prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, te ugovornih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala, osim nadzora ugovornih subjekata koji obavljaju kontrolori Zavoda iz članka 17. i 19. ovog Pravilnika.
Uz poslove iz stavka 1. ovog članka kontrolori Zavoda kontinuirano obavljaju kontrolu dostavljenih računa i izvješća ugovornih subjekata Zavoda s područja svoje nadležnosti.
U provođenju nazora kontrolori Zavoda iz stavka 1. ovog članka sastavljaju zapisnik i izvješće u skladu s odredbama članka 12. i 13. ovog Pravilnika.
Primjerak izvješća i kopiju zapisnika o provedenom nadzoru kontrolori Zavoda iz stavka 1. ovog članka dostavljaju rukovoditelju područnog ureda Zavoda koji ga je obvezan dostaviti nadziranom subjektu u roku iz članka 13. stavka 2. ovog Pravilnika, te pomoćniku direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu.

Članak 16.

Kada je u izvješću iz članka 13. ovog Pravilnika zbog lakše povrede ugovornih obveza predložena mjera pisane opomene i/ili novčana kazna, rukovoditelj područnog ureda Zavoda provodi mjeru u skladu sa sklopljenim ugovorom s ugovornim subjektom i o tome obavještava pomoćnika direktora Zavoda nadležnog za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda.
Kada se radi o težoj povredi ugovornih obveza, za koju je u skladu s ugovornim obvezama u izvješću iz stavka 1. ovog članka predložena mjera opomene pred raskid ugovora ili raskida ugovora, te novčana kazna, rukovoditelj područnog ureda Zavoda proslijedit će izvješće radi provedbe mjera direktoru Zavoda, pomoćniku direktora Zavoda nadležnom za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda i rukovoditelju službe za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda.
Mjere iz stavka 2. ovog članka izriče direktor Zavoda.

2. Kontrolori regionalnih odjela

Članak 17.

Kontrolori regionalnih odjela provode nadzor nad ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, kao i drugih prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda:
1. općih i specijalnih bolnica, poliklinika, ustanova za hitnu medicinsku pomoć, ljekarničkih ustanova, te županijskih zavoda za javno zdravstvo
2. ugovornih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala
3. ugovornih subjekata iz članka 15. i 19. ovog Pravilnika po posebnom nalogu direktora Zavoda ili po njemu ovlaštene osobe iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika.
Uz poslove iz stavka 1. ovog članka kontrolori Zavoda kontinuirano obavljaju kontrolu dostavljenih računa i izvješća ugovornih subjekata Zavoda za čiji nadzor su nadležni, kao i ugovornih subjekata koje nadzire služba za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda.
O provođenju nadzora kontrolori Zavoda iz stavka 1. ovog članka sastavljaju zapisnik i izvješće u skladu s odredbama članka 12. i 13. ovog Pravilnika.
Primjerak izvješća i kopija zapisnika o provedenom nadzoru dostavlja se rukovoditelju područnog ureda Zavoda prema sjedištu nadziranog ugovornog subjekta Zavoda, pomoćniku direktora Zavoda nadležnom za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda, te pomoćniku direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu.
Rukovoditelj područnog ureda Zavoda iz stavka 4. ovog članka je obvezan izvješće dostaviti nadziranom subjektu u roku iz članka 13. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Kada je u izvješću iz članka 13. ovog Pravilnika zbog lakše povrede ugovornih obveza predložena mjera pisane opomene i/ili novčana kazna, rukovoditelj područnog ureda Zavoda iz članka 17. stavka 4. ovog Pravilnika provodi mjeru u skladu sa sklopljenim ugovorom s ugovornim subjektom i o tome obavještava pomoćnika direktora nadležnog za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda.
Kada se radi o težoj povredi ugovornih obveza za koju je u skladu s ugovornim obvezama u izvješću iz stavka 1. ovog članka predložena mjera opomene pred raskid ugovora ili raskida ugovora, te novčana kazna rukovoditelj područnog ureda Zavoda proslijedit će izvješće zbog provedbe mjera direktoru Zavoda, pomoćniku direktora Zavoda nadležnom za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda i rukovoditelju službe za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda.
Mjere iz stavka 2. ovog članka izriče direktor Zavoda.

3. Kontrolori službe za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda

Članak 19.

Kontrolori službe za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda provode nadzor:
1. u ugovornim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska
2. kod ugovornih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala
3. kod ugovornih subjekata iz članka 15. i 17. ovog Pravilnika po posebnom nalogu direktora Zavoda ili po njemu ovlaštene osobe
4. u ustrojstvenim jedinicama Zavoda.
O provođenju nadzora kontrolori Zavoda iz stavka 1. ovog članka sastavljaju zapisnik i izvješće u skladu s odredbama članka 12. i 13. ovog Pravilnika.
Primjerak izvješća i kopija zapisnika o provedenom nadzoru dostavlja se pomoćniku direktora Zavoda nadležnom za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda, rukovoditelju službe za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda, rukovoditelju područnog ureda na čijem je području sjedište ugovornog subjekta, te pomoćniku direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu, a u slučaju nadzora iz stavka 1. točke 4. ovog članka primjerak izvješća i kopija zapisnika dostavlja se direktoru Zavoda, pomoćniku direktora Zavoda nadležnom za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda, pomoćniku direktora Zavoda u čijoj je nadležnosti ustrojstvena jedinica Zavoda u kojoj je proveden nadzor, te rukovoditelju područnog ureda Zavoda ako je nadzor proveden u ustrojstvenim jedinicama područnog ureda Zavoda.

Članak 20.

Mjere predložene u izvješću nakon provedenog nadzora iz članka 19. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika, bez obzira na njihovu težinu, izriče direktor Zavoda.
Za lakše povrede ugovornih obveza iz članka 19. stavka 1. točke 2. i 3. ovog Pravilnika predložene mjere pisane opomene i/ili novčane kazne provodi rukovoditelj područnog ureda Zavoda na čijem je području sjedište ugovornog subjekta i o tome obavještava pomoćnika direktora nadležnog za nadzor poslovanja i kontrolu ugovornih subjekata Zavoda.
Za teže povrede ugovornih obveza za koje je u skladu s ugovornim obvezama u izvješću iz stavka 1. ovog članka predložena mjera opomene pred raskid ugovora ili raskida ugovora, te novčane kazne, direktor Zavoda izriče predloženu mjeru.

Članak 21.

Mjere predložene u izvješću nakon provedenog nadzora iz članka 19. stavka 1. točke 4. ovog Pravilnika bez obzira na njihovu težinu izriče direktor Zavoda.

V. KONTROLORI ZAVODA

Članak 22.

Kontrolori Zavoda, radnici službi Zavoda iz članka 3. ovog Pravilnika radnici su na radnim mjestima: viši inspektor, inspektor i kontrolor koji ispunjavaju uvjete glede stručne spreme i potrebnog radnog iskustva utvrđene općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.
Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka kontrolori Zavoda obvezno moraju imati položen državni stručni ispit.

Članak 23.

U obavljanju nadzora kontrolori Zavoda imaju pravo pregleda uvjeta rada, opreme, prostora i kadrova, pravne i medicinske dokumentacije, te dokumentacije o računovodstveno – financijskom poslovanju nadziranih subjekata radi utvrđivanja poštivanja ugovornih obveza, te zakonitosti i svrhovitosti korištenja sredstava Zavoda za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i ostvarivanja prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Ugovorni subjekti Zavoda, odnosno ustrojstvene jedinice Zavoda obvezne su kontrolorima Zavoda omogućiti provedbu odredbe stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

Zbog dokazivanja identiteta kontrolora Zavoda i ovlasti za obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovog Pravilnika, kontrolorima Zavoda izdaje se posebna iskaznica (iskaznica višeg inspektora, inspektora, odnosno kontrolora).
Iskaznica iz stavka 1. ovog članka izrađena je na punijem papiru bijele boje, veličine 84 x 53 mm i zaštićena omotom od prozirne plastične mase.
Sadržaj i oblik iskaznice iz stavka 2. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Direkciji Zavoda.

Članak 25.

Kontrolor Zavoda koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, obvezan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.
Kontrolor Zavoda kojemu prestane radni odnos u Zavodu ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto obvezan je vratiti iskaznicu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od dana rasporeda na drugo radno mjesto.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Kontrolori Zavoda koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nemaju položen državni stručni ispit obvezni su ga položiti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Kontrolor Zavoda koji u roku iz stavka 1. ne položi državni stručni ispit, istekom tog roka više nema pravo obavljati poslove kontrolora Zavoda.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu obavljanja kontrole poslovanja ugovornih subjekata i ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 32/03.), osim iskaznice kontrolora Zavoda iz članka 8. koja se uz iskaznicu iz članka 24. ovog Pravilnika primjenjuje do zaključno 31. prosinca 2007. godine.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/213
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 23. srpnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.