Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

NN 80/2007 (1.8.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2522

Na osnovi odredbi članka 44. stavka 4., članka 139. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03.,48/05. i 85/06.), i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 46. sjednici održanoj 22. svibnja 2007. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu davanja mišljenja o oprav­danosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine« broj 94/05. i 136/06. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Za ljekarničku djelatnost Zavod daje mišljenje o opravdanosti osnivanja ljekarne osnovom podataka iz svojih službenih evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju o broju osiguranih osoba Zavoda na području grada, općine, odnosno gradske četvrti Grada Zagreba u odnosu na broj ugovorenih ljekarni na tom području uzimajući u obzir odredbe Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarna.«
U stavku 3. iza rednog broja »1« dodaju se tekst: »i 2.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/06-01/149
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 22. svibnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.