Uredba o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 82/2007 (8.8.2007.), Uredba o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2578

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narod­ne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 73/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 163/2003, 16/2004, 30/2004, 121/2005, 151/2005, 141/2006 i 17/2007), u članku 1. stavku 2. iza podstavka 25. dodaje se novi podstavak 26. koji glasi:
»– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,«.
Dosadašnji podstavci 26. – 28. postaju podstavci 27. – 29.

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. točki 9. iza podtočke d) dodaje se podtočka e) koja glasi:
»e) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 4,55«.
U točki 10. iza podtočke g) dodaje se podtočka h) koja glasi:
»h) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 4,26«.
U točki 12. iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:
»c) pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 3,97«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-01/01
Urbroj: 5030109-07-3
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.