Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi

NN 82/2007 (8.8.2007.), Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2579

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane te članovi obitelji smrtno stradalog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, državljani Republike Hrvatske, ostvaruju pravo na darovanje stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze na područjima posebne državne skrbi, ako su na dan 1. kolovoza 2005. godine koristili i prebivali u tim stanovima i kućama.
Pravo na darovanje stana ili kuće ostvaruju osobe iz stavka 1. ovog članka koje su evidentirane kao njihovi korisnici kod Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 2.

Pravo na darovanje stana ili kuće prema odredbi članka 1. ove Uredbe ne mogu ostvariti pripadnici Hrvatskog vijeća obrane te članovi obitelji smrtno stradalog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, državljani Republike Hrvatske, koji na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine imaju u vlasništvu drugi stambeni objekt.

Članak 3.

Osobe koje su prema Uredbi o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 94/2005, 153/2005 i 142/2006) podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a koriste stan ili kuću u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi, stječu pravo na darovanje prema odredbama ove Uredbe pod uvjetom da odustanu od zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Odustanak od zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dokazuje se zaključkom o obustavi postupka koji donosi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Ugovor o darovanju stana ili kuće sklopit će se između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i daroprimatelja, s tim da ugovor mora obvezno sadržavati uglavak o zabrani otuđenja, odnos­no stvarnopravnog raspolaganja darovane nekretnine u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.
Zabrana otuđenja, odnosno stvarnopravnog raspolaganja darovane nekretnine u navedenom roku upisat će se u zemljišne knjige istodobno s uknjižbom prava vlasništva na daroprimatelja.
Na ugovor o darovanju iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se odredba članka 14. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 26/2003 – pročišćeni tekst i 42/2005).

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove, koji se odnose na postupak darovanja po ovoj Uredbi, obavlja Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Pravo na darovanje po ovoj Uredbi ostvaruju pripadnici Hrvatskog vijeća obrane te članovi obitelji smrtno stradalog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, državljani Republike Hrvatske, koji su podnijeli zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i raz­vit­ka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Ured­be.

Članak 6.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti će na zahtjev Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka dostaviti sve podatke o kojima vodi službenu evidenciju, a tiču se osobnog i stambenog statusa osoba iz članka 1. ove Uredbe.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) dužna je na zahtjev Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka dostaviti sve podatke o stambenim objektima koji su kupljeni na području posebne državne skrbi od strane Agencije.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/07-01/03
Urbroj: 5030104-07-1
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.