Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb

NN 82/2007 (8.8.2007.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2585

Na temelju članka 50. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/2004, 82/2006 i 138/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d. I DODJELI KONCESIJE ZA GRAĐENJE I GOSPODARENJE AUTOCESTOM RIJEKA – ZAGREB

I.

U Odluci o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka – Zagreb (»Narodne novine«, br. 139/97 i 22/99, dalje u tekstu: Odluka o dodjeli koncesije), u točki I. stavku 3. riječi »ministar pomorstva, prometa i veza« zamjenjuju se riječima »ministar mora, turizma, prometa i razvitka«.
U točki I. stavak 6. mijenja se i glasi:
»Društvo ima upravu od tri člana.«.

II.

U točki II. stavku 1. iza riječi »Zakon o javnim cestama« dodaje se nova rečenica koji glasi:
»Dodijeljena koncesija proširuje se na način da se pod autocestom Rijeka – Zagreb podrazumijeva, uz odsječak autoceste od čvora Orehovica do čvora Lučko iz prethodne rečenice, sljedeće: pristupne ceste od Lišnice do čvora Novigrad i od Netretića do čvora Novigrad, odsječak autoceste od čvora Orehovica do graničnog prijelaza Rupa i od čvora Orehovica do čvora Križišće uključujući pristupnu cestu od čvora Draga do Grada Rijeke te pristupnu cestu od čvora Križiš­će do Krčkog mosta i Krčki most. Cestarina se neće naplaćivati na odsječku autoceste od čvora Orehovica do čvora Matulji (obilaznica Grada Rijeke) te na odsječku autoceste od čvora Orehovica do čvora Križišče. Koncesija se proširuje u punom opsegu utvrđenom člankom 48. Zakona o javnim cestama (dalje u tekstu: Zakon).«
U točki II. stavak 4. mijenja se i glasi:
»Koncesija se dodjeljuje na rok od 32 godine i 11 mjeseci, počevši od dana utvrđenog ugovorom o koncesiji.«
U točki II. stavku 6. dodaje se nova rečenica koja glasi:
»Na ime koncesijske naknade za proširenje koncesije Koncesionar se obvezuje platiti jednokratni iznos od 1.480.000.000,00. kuna«.
U točki II. iza 9. stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
»Društvo će osigurati zapošljavanje zaposlenika Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o. koji u vrijeme dodjele koncesije rade na održavanju i naplati dionice autoceste od graničnog prijelaza Rupa do čvora Matulji, obilaznice Grada Rijeke i Krčkog mosta te koji rade na poslovima praćenja prometa i održavanja dionice autoceste Orehovica – Sveti Kuzam – Križišće.«.
Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

III.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka, ovlašten je u ime Republike Hrvatske kao davatelja koncesije, temeljem Zakona, pot­pisati Izmjene i dopune Ugovora o koncesiji u tekstu koji se prilaže ovoj Odluci, te se dalje ovlašćuje sudjelovati u mijenjanju i dopunjavanju Ugovora o koncesiji (sklopljenog 28. lipnja 1998. godine, te izmijenjenog i dopunjenog 26. listopada 2000. godine, 7. ožujka 2001. godine i 7. siječnja 2005. godine), sklapati sve prateće ugovore kao i njihove izmjene i dopune te druge pravne poslove, davati izjave volje, ako je to potrebno ili korisno za izvršavanje Ugovora o koncesiji, pod uvjetom da je u skladu s Odlukom o dodjeli koncesije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/98-01/12
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.