Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora

NN 85/2007 (16.8.2007.), Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

2653

Na temelju članka 151. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007), ravnatelj Državne geo­detske uprave donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU SLUŽBENE ISKAZNICE GEODETSKOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac – sadržaj i oblik, te način izdavanja i uporaba službene iskaznice višeg geodetskog inspek­tora i geodetskog inspektora Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: geodetski inspektor) te način izdavanja i vođenja evidencije o izdanim iskaznicama.

Članak 2.

Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se od otpornog papira bijele boje veličine 85x54 mm, zaštićenog plastičnim prozirnim omotom.
Sadržaj, oblik i veličina iskaznica »A« i »B« prikazan je na obras­cu službene iskaznice koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Iskaznica se ulaže u crni kožni povez, dimenzija 220×80 mm s jednostrukim pregibom, na kojem je s vanjske strane utisnut grb Republike Hrvatske zlatnom bojom.

Članak 3.

Iskaznicu izdaje Državna geodetska uprava i snosi sve troškove njezinog izdavanja.

Članak 4.

Geodetski inspektor u obavljanju inspekcijskih poslova nosi iskaznicu kojom dokazuje svoj identitet i svojstvo.

Članak 5.

O izdanim i vraćenim iskaznicama geodetskih inspektora vodi se evidencija u Državnoj geodetskoj upravi.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime osobe kojoj je izdana iskaznica, naziv radnog mjesta nositelja iskaznice, broj iskaznice, evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis inspektora, potpis osobe koja vodi evidenciju, te odjeljak za napomenu.

Članak 6.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.
Nova iskaznica će se izdati nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.
Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi Državna geodetska uprava.

Članak 7.

Inspektor je dužan prilikom primitka rješenja o rasporedu na drugo službeničko mjesto odnosno prestanka državne službe u Držav­noj geodetskoj upravi predati iskaznicu neposrednom čelniku.
Inspektor protiv kojeg je pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica, dužan je odmah predati iskaznicu neposrednom čelniku, do okončanja postupka.

Članak 8.

Neposredni čelnik iz čl. 6. ovog Pravilnika dužan je iskaznicu odmah dostaviti osobi koja vodi evidenciju o izdanim iskaznicama.

Članak 9.

Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova geodetske inspekcije u skladu sa Zakonom o držav­noj izmjeri i katastru nekretnina.
Svaka zloporaba iskaznice povlači stegovnu i kaznenu odgovornost.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/07-01/10
Urbroj: 541-01/1-07-03
Zagreb, 6. kolovoza 2007.

Ravnatelj
Državne geodetske uprave
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.


Obrazac AObrazac B


Obrazac A i B – poleđina