Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o ob­javljenim inspekcijskim nadzorima geodetske inspekcije

NN 85/2007 (16.8.2007.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o ob­javljenim inspekcijskim nadzorima geodetske inspekcije

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

2654

Na temelju članka 151. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007), ravnatelj Državne geo­detske uprave donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA GEODETSKE INSPEKCIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac, sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima geodetske inspek­cije.

Članak 2.

Sadržaj Očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima geo­detske inspekcije (u daljnjem tekstu: očevidnik) prikazuje obrazac koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Obrazac je dimenzija 29,7×21 cm.

Članak 3.

Očevidnik je dužan voditi svaki geodetski inspektor i osoba koja poslove geodetske inspekcije obavlja na temelju posebnog ovlaštenja.

Članak 4.

U Očevidnik se upisuju podaci o provedbi inspekcijskog nadzora na neuvezane obrasce iz članka 2. ovog Pravilnika na dan i redoslijedom obavljanja inspekcijskih nadzora odnosno drugih radnji koje podliježu upisu.

Članak 5.

Očevidnik se zaključuje i uvezuje sukladno propisima o uredskom poslovanju koncem godine za koju se vodi i pohranjuje trajno.
Naziv OČEVIDNIK o obavljenim inspekcijskim nadzorima za godinu ………….., naziv nadležnog tijela i ustrojstvene jedinice u kojoj se obavljaju poslovi geodetske inspekcije i ime i prezime osobe iz članka 3. ovog pravilnika se tiskaju na sredini, u lijevom gornjem i desnom donjem kutu naslovne strane uveza.

Članak 6.

Način upisa podataka u obrazac:

red 1. – redni broj upisa
– daje se u rastućem nizu unutar godine za koju se vodi očevid­nik o svakom inspekcijskom nadzoru.

red 2. – naziv nadziranog subjekta
– upisuje se naziv nadziranog subjekta (fizička ili pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 101. i članka 104. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina; upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za geodetske poslove, članak 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina; nadležni područni uredi za katastar, odnosno njihove ispostave, članak 168. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekret­nina te fizičke i pravne osoba koje neovlašteno obavljaju poslove državne izmjere i katastra nekretnina).

red 3. – datum inspekcijskog nadzora
– upisuje se datum obavljanja inspekcijskog nadzora odnosno druge radnje koja podliježe upisu.

red 4. – adresa sjedišta nadziranog subjekta
– upisuje se adresa sjedišta nadziranog subjekta.

red 5. – odgovorna osoba nadziranog subjekta
– upisuje se odgovorna osoba nadziranog subjekta (direktor pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina; vlasnik – fizička osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina; voditelj upravnih tijela jedinica lokalne samouprave nadležnih za geodetske poslove; voditelj katastarskih ureda koji obavljaju poslove iz članka 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina; te direktor odnosno vlasnik fizičkih odnosno pravnih osoba koje neovlašteno obavljaju poslove državne izmjere i katastra nekretnina).

red 6. – brojčana oznaka rješenja o suglasnosti
– upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj predmeta u kojem je nadziranom subjektu izdana suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.

red 7. – brojčana oznaka akta
– upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj pismena u svezi inspekcijskog nadzora odnosno druge radnje koja podliježe upisu iz stupca 1.

red 8. – posluje od...
– upisuje se godina u kojoj je nadzirani subjekt započeo aktiv­nost.

red 9. – razlog inspekcijskog nadzora (prijava/godišnji plan)
– upisuje se: po prijavi koja ukazuje na potrebu provedbe inspekcijskog nadzora; ili: prema programu rada.

red 10. – redni broj inspekcijskog nadzora
– upisuje se redni broj inspekcijskog nadzora nadziranog sub­jekta (kumulativno).

red 11. – utvrđene nepravilnosti
– upisuju se inspekcijskim nadzorom utvrđene nepravilnosti.

red 12. – brojčana oznaka zapisnika
– upisuje se urudžbeni broj zapisnika.

red 13. – brojčana oznaka rješenja inspektora
– upisuje se urudžbeni broj prvostupanjskog rješenja.

red 14. – kontrola izvršenja rješenja
– upisuje se datum i napomena o provjeri izvršenja odnosno neizvršenju rješenja.

red 15. – drugostupanjski postupak
– upisuje se napomena o pokrenutom drugostupanjskom postupku.

red 16. – upravni spor
– upisuje se napomena o pokrenutom upravnom sporu.

red 17. – prijava nadležnom tijelu
– upisuje se napomena o prijavi nadziranog subjekta nadlež­nom tijelu po službenoj dužnosti.

red 18. – napomene
– upisuju se podaci – napomene, ako su značajne za inspek­cijski nadzor.

Članak 7.

Očevidnik se vodi na računalu, a ispis očevidnika mora u obliku i sadržaju odgovarati obrascu propisanim ovim pravilnikom.
Obrasci se ispisuju godišnje, a sigurnosna kopija se izrađuje mjesečno.

Članak 8.

Godišnja i druga izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima izrađuju se prema podacima iz očevidnika.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/07-01/09
Urbroj: 541-01/1-07-3
Zagreb, 6. kolovoza 2007.

Ravnatelj
Državne geodetske uprave
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.


Stranica 1.