Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora geodetske inspekcije

NN 85/2007 (16.8.2007.), Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora geodetske inspekcije

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

2655

Na temelju članka 151. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007), ravnatelj Državne geo­detske uprave donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA GEODETSKE INSPEKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja inspekcijskog nadzora geodetske inspekcije nad primjenom Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i drugih propisa (u daljnjem tekstu: Zakon i propisi) koji uređuju obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.

II. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 2.

Inspekcijski nadzor u smislu ovog Pravilnika provode viši geo­detski inspektor, geodetski inspektor i državni službenik Državne geodetske uprave po ovlaštenju ravnatelja (u daljnjem tekstu: ins­pektor).

Članak 3.

Inspektor provodi inspekcijski nadzor prema godišnjem Programu rada geodetske inspekcije koji se donosi uz suglasnost ravnatelja Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: Program rada) i zaprimljenim prijavama.
Program rada izrađuje se na temelju obavljenih poslova geodetske inspekcije u prethodnoj i očekivane aktivnosti u tekućoj godini, procjene stanja zakonitosti obavljanja poslova državne izmjere i katastra nekretnina i procjene o broju inspekcijskih nadzora koji će se poduzeti po prijavama.

Članak 4.

Inspekcijski nadzor se provodi uz predočenje službene iskaznice, u radnim prostorijama nadziranog subjekta; fizička ili pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 101. i članka 104. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina; upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za geodetske poslove, članak 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina; nadležni područni uredi za katastar, odnosno njihove ispostave, članka 168. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina; te fizičke i pravne osobe koje neovlašteno obavljaju poslove državne izmjere i katastra nekretnina, te obavljanjem drugih radnji u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.
Predmet inspekcijskog nadzora su geodetski poslovi iz čl. 95. točka 1. geodetski radovi iz članka 101. i djelatnosti iz članka 104. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Članak 5.

Inspektor uvidom u dokumentaciju utvrđuje da li nadzirana osoba ispunjava uvjete i mjerila temeljem kojih je nadziranoj osobi izdana suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina a koja su propisana posebnim propisom.

Članak 6.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor provjerava činjenice o primjeni propisanih metoda i načina obavljanja izmjere, te postupku obrade podataka geodetskih mjerenja, kao i korištenju minimalne propisane geodetske opreme.

Članak 7.

O inspekcijskom nadzoru inspektor sastavlja zapisnik u skladu s odredbama posebnog propisa kao dokaz o tijeku i sadržaju nadzora te utvrđenju stanja i poduzetim odnosno naređenim mjerama.

III. ROKOVI

Članak 8.

Ako inspektor dobije saznanja o mogućoj povredi Zakona i posebnih propisa, obavit će inspekcijski nadzor u roku od 30 dana od saznanja o mogućoj povredi.

Članak 9.

Ako u inspekcijskom nadzoru inspektor ne utvrdi povredu Zakona i posebnih propisa, obustavit će postupak, a odluku dostaviti podnositelju prijave najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljenog nadzora.

Članak 10.

Ako inspektor u inspekcijskom nadzoru utvrdi povredu Zakona i posebnih propisa dužan je donijeti rješenje, kojim će odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, koji ne može biti kraći od 30 dana.
Rješenje će se otpremiti najkasnije u roku od trideset dana od dana kada je obavljen nadzor.
Nakon proteka roka iz rješenja, inspektor će provjeriti da li je nadzirana osoba otklonila utvrđene nepravilnosti, temeljem dostav­ljenih dokaza ili novim inspekcijskim nadzorom.

Članak 11.

Ako inspektor u ponovljenom inspekcijskom nadzoru utvrdi da nisu uklonjene utvrđene nepravilnosti, privremeno će zabraniti obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina nadziranoj osobi, temeljem čl. 153. st. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 023-05/07-01/08
Urbroj: 541-01/1-07-13
Zagreb, 6. kolovoza 2007.

Ravnatelj
Državne geodetske uprave
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.