Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima

NN 86/2007 (20.8.2007.), Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

2681

Na temelju članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata (u daljnjem tekstu: elaborati) te način njihove izradbe, pregledavanja i potvrđivanja.

Članak 2.

Sadržaj i oblik elaborata propisuje se na način da se određuju njihove vrste, njihov izgled i njihovi sastavni dijelovi.

Članak 3.

Izradba elaborata propisuje se na način da se određuju radnje koje se obavljaju da bi se elaborati mogli izraditi.

Članak 4.

Pregledavanje i potvrđivanje elaborata propisuje se na način da se određuju postupci koje obavljaju područni uredi za katastar odnosno tijelo nadležno za katastarske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi) prilikom pregledavanja i potvrđivanja elaborata.

Članak 5.

Elaborati se mogu upotrebljavati za potrebe i za svrhu u koju su izrađeni kada su potvrđeni od strane katastarskog ureda.

II. SADRŽAJ I OBLIK ELABORATA

Vrste elaborata

Članak 6.

Elaborati se izrađuju kao tehnička osnova za potrebe:
1. održavanja katastra nekretnina,
2. postupnog osnivanja katastra nekretnina,
3. provođenja promjena u katastru zemljišta.
Katastarske čestice katastra nekretnina osnivaju se na temelju parcelacijskog elaborata izrađenog za potrebe održavanje katastra nekretnina, geodetskog elaborata iz članka 20. ovog pravilnika, geodetskog elaborata iz stavka 4. članka 29. i geodetskog elaborata iz stavka 2. članka 31. ovog pravilnika.
U katastarskim općinama za koje je donijeta odluka iz članka 72. Zakona o državnoj izmjeri katastru nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakon) parcelacijski elaborati i elaborati za evidentiranje pomorskog i vodnog dobra obvezno se izrađuju na način da se njima predlaže osnivanje katastarskih čestica katastra nekretnina.

Članak 7.

Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:
1. diobe ili spajanja katastarskih čestica,
2. provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja,
3. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra,
4. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama,
5. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica,
6. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica,
7. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku,
8. provedbe u zemljišnoj knjizi,
9. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige,
10. ispravljanja propusta u održavanju katastra,
11. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije,
12. promjene područja i granica katastarskih općina.

Parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica

Članak 8.

Parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica može se izrađivati za sve potrebe navedene u stavku 1. članka 6. ovog pravilnika.
Parcelacijski elaborat iz stavka 1. ovog članka izrađuje se za zemljišta koja su izvan granica građevinskog područja i zemljišta koja nisu građevinska.
Parcelacijski elaborat iz stavka 1. ovog članka obvezno sadržava potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje da se njime parcelira zemljište koje je izvan granica građevinskog područja i to zemljište koje nije građevinsko.
Parcelacijski elaborat iz stavka 1. ovog članka može se izrađivati i u svrhu provođenja pojedinačnih zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka u katastarskim općinama za koje se vodi katastar zemljišta kao i u katastarskim općinama za koje je donijeta odluka iz članka 72. Zakona.

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja

Članak 9.

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja može se izrađivati za sve potrebe navedene u stavku 1. članka 6. ovog pravilnika.
Za zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinska zemljišta izvan granica tog područja parcelacijski elaborat se izrađuje samo na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja.
Parcelacijski elaborat iz stavka 1. ovog članka može biti:
1. Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja,
2. Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije,
3. Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli,
4. Parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja,
5. Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice.
Parcelacijski elaborat iz stavka 1. ovog članka obvezno sadržava potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s dokumentima odnosno aktima prostornog uređenja.

Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra

Članak 10.

Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra može se izrađivati za sve potrebe navedene u stavku 1. članka 6. ovog pravilnika.
Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog dobra izrađuje se na temelju rješenja o utvrđivanju granice pomorskog dobra ili dugog odgovarajućeg akta kojim je granica pomorskog dobra utvrđena i obvezno sadrži potvrdu o njegovoj usklađenosti s aktom o utvrđivanju granice pomorskog dobra.
Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra izrađuje se na temelju rješenja o utvrđivanju vanjske granice inundacijskog pojasa i obvezno sadrži potvrdu o njegovoj usklađenosti s tim rješenjem.

Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama

Članak 11.

Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.
Geodetski elaborat za evidentiranje građevine može se izraditi ako je u katastarskome operatu formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira ili ako je već potvrđen parcelacijski elaborat za formiranje navedene građevne čestice.
Na elaborat iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe članka 39. Zakona.

Članak 12.

U elaboratima kojima osnovna svrha nije evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, iskazuju se i podaci o neevidentiranim i promijenjenim građevinama koje postoje na katastarskim česticama koje su predmet elaborata.
Na građevine iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe članaka 38. i 39. Zakona.

Članak 13.

Elaboratima iz članaka 11. i 12. ovog pravilnika u kojima se iskazuju neevidentirane ili promijenjene zgrade ili druge građevine prilažu se akti temeljem kojih su se te građevine mogle graditi.
Pod aktom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se jedan od akata propisanih člankom 268. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/2007) ili dokumentacija koja se prilaže za potrebe evidentiranja (upisivanja) građevine u katastarski operat propisana člancima 330., 331. 332. i 333. istog Zakona.

Članak 14.

Ukoliko nositelji prava na katastarskim česticama iz članka 12. ovog pravilnika ne raspolažu aktom temeljem kojeg se neka neevidentirana ili promijenjena građevina mogla graditi, u okviru izradbe elaborata je potrebno iskazati da njemu nije priložen taj dokaz.
Ovo iskazivanje obavlja se u okviru izvješća o zgradama i drugim građevinama i upisivanjem činjenice iz stavka 1. ovog članka u prijavni list.

Članak 15.

Geodetski elaborat za evidentiranje građevine može se izraditi i u svrhu ishođenja akata iz članka 268. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovog članka prilaže se geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija).
Situacija iz stavka 2. ovog članka izrađuje se u skladu s pravilnikom iz članka 14. Zakona i u skladu s ovim pravilnikom.
Potvrđeni elaborat iz stavka 1. ovog članka provodi se u katastarskome operatu nakon ishođenja potrebnog akta pod uvjetom da je u katastarskome operatu već formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.

Članak 16.

U elaboratima iz članaka 11., 12. i 15. ovog pravilnika može se iskazati brisanje građevine pod uvjetom da je ona uklonjena.
Geodetskom elaboratu za brisanje građevine uklonjene u postupku koji vodi građevinska inspekcija prilaže se zapisnik o izvršenom uklanjanju građevine.
U parcelacijskim elaboratima koji služe za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja može se prikazati brisanom i zgrada ili druga građevina koja još nije uklonjena pod uvjetom da je tim dokumentima ili aktima predviđeno njezino uklanjanje.

Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica

Članak 17.

Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.
Geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovog članka prilaže se izvješće o terenskom uviđaju.

Članak 18.

U okviru elaborata kojima osnovna svrha nije evidentiranje ili promjena podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, iskazuju se i podaci o načinu uporabe katastarskih čestica.
Geodetski elaborat iz članka 17. ovog pravilnika i elaborat iz stavka 1. ovog članka izrađuju su uz primjenu pravila iz članka 32. Zakona.

Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

Članak 19.

Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica može se izrađivati za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

Članak 20.

Geodetski elaborat iz članka 19. ovog pravilnika obvezno se izrađuje u svrhu pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina.
Geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka izrađuje se na način da se njime predlaže osnivanje svih katastarskih čestica koje čine neku nekretninu.
Pravilo iz stavka 2. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje na izradbu novog stanja u svim parcelacijskim i drugim elaboratima koji se izrađuju za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina.

Članak 21.

Geodetski elaborat iz članka 19. ovog pravilnika izrađuje se i u svrhu evidentiranja pogrešno ili nedovoljno točno evidentiranih katastarskih čestica u katastarskim općinama za koje se vodi katastar zemljišta a za koje nije donesena odluka iz članka 72. Zakona.

Članak 22.

Geodetski elaborat iz članka 19. ovog pravilnika izrađuje se uz primjenu površinskih kriterija iz članka 74. Zakona.
Površinski kriteriji iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se i kao sumarni kriterij kada je u nekom elaboratu, koji je izrađen za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina ili za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta obuhvaćeno više katastarskih čestica s time da se površinski kriteriji uvijek odnose i na pojedinačnu katastarsku česticu.

Članak 23.

Geodetski elaborat iz članka 19. ovog pravilnika izrađuje se pod uvjetom da se međe i druge granice katastarskih čestica mogu smatrati nepromijenjenima (površinski kriteriji) te pod uvjetom da međe katastarskih čestica nisu sporne.
Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku

Članak 24.

Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

Članak 25.

Ukoliko se u okviru izradbe nekog elaborata, kojemu osnovna svrha nije evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku, utvrdi da je neka međa uređena odlukom suda, a tijek međe je drugačiji od tijeka prikazanog na katastarskom planu, elaboratom je potrebno iskazati tijek međe uređen po sudu.

Članak 26.

Elaboratima iz članka 24. i 25. ovog pravilnika prilaže se odluka suda kojom je međa uređena.

Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi

Članak 27.

Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi može se izrađivati samo na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta.
Geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka izrađuje se u slučaju da je neka katastarska čestica već evidentirana u katastarskom operatu katastra zemljišta, da stanje na terenu odgovara stanju podataka u katastarskom operatu te da se elaboratom predlaže provođenje promjena samo u zemljišnoj knjizi.

Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige

Članak 28.

Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige može se izrađivati samo na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta.
Geodetski elaborati iz stavka 1. ovog članka izrađuju se radi provođenja programa Državne geodetske uprave u okviru kojih se provode izmjere dijelova katastarskih općina sa svrhom registracije poljoprivrednog i drugog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastra

Članak 29.

Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastra može se izrađivati samo na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta.
Geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka izrađuje se na području katastarskih općina u kojima se zemljišne knjige temelje na katastarskom planu koji se vodi kao službeni dio katastarskog operata.
Geodetski elaborati iz stavka 1. ovog članka izrađuju se za potrebe ispravljanja propusta koji su nastali uslijed toga što pojedini prijavni listovi nisu provedeni u katastarskom operatu a provedeni su u zemljišnoj knjizi.
Kada se geodetski elaborati iz stavka 1. ovog članka izrađuju na području katastarskih općina za koje je donijeta odluka iz članka 72. Zakona njima se predlaže osnivanje katastarskih čestica katastra nekretnina.

Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije

Članak 30.

Geodetski elaborati za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije izrađuju se u svrhu ispravljanja propusta koji su nastali prilikom provođenja katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije, izradbe katastarskog operata ili u okviru izradbe i provođenja pojedinih elaborata.
Geodetskim elaboratom za ispravak katastarskog plana otklanjaju se tehnički propusti koji su nastali prilikom izradbe nekog elaborata ili prilikom provođenja promjena na katastarskom planu.
Geodetskim elaboratom za ispravak katastarske izmjere ili tehničke reambulacije otklanjaju se tehnički propusti koji su nastali prilikom provođenja katastarskih izmjera ili tehničkih reambulacija.

Članak 31.

Na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta a za koje se zemljišne knjige vode prema podacima katastarskog plana koji više nije službeni dio katastarskog operata, geodetskim elaboratom za ispravljanje katastarske izmjere može se predložiti evidentiranje u katastarskome operatu onih katastarskih čestica koje su evidentirane samo u zemljišnoj knjizi pod uvjetom da te čestice stvarno postoje na terenu.
Geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka izrađuje se, u katastarskim općinama za koje je donijeta odluka iz članka 72. Zakona, na način da se geodetskim elaboratom predlaže osnivanje katastarskih čestica katastra nekretnina.

Geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina

Članak 32.

Geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.
Geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka izrađuje se na temelju odluke iz članka 26. Zakona i ta se odluka prilaže geodetskom elaboratu.

Članak 33.

Geodetski elaborati propisani ovim pravilnikom ne podliježu potvrđivanju od strane tijela nadležnog za prostorno uređenje.

Izgled elaborata

Članak 34.

Izgled elaborata mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Sastavni dijelovi elaborata

Članak 35.

Obvezni sastavni dijelovi elaborata jesu:
1. naslovna stranica,
2. skica izmjere,
3. popis koordinata,
4. prikaz izmjerenog stanja ili situacija,
5. iskaz površina,
6. prijavni list za katastar,
7. kopija katastarskog plana za katastar,
8. izvješće o izrađenom elaboratu.

Članak 36.

Elaborati mogu sadržavati, ovisno o svrsi za koju su izrađeni, i sljedeće sastavne dijelove:
1. skicu geodetske osnove,
2. položajne opise točaka geodetske osnove,
3. terenske zapisnike mjerenja,
4. prijavni list za zemljišnu knjigu.

Članak 37.

Elaborati koji služe u svrhu ishođenja akata iz članka 268. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, temeljem kojih se ne provode promjene u katastarskom operatu (elaborati za građevine koje se ne evidentiraju u katastarskome operatu) sadrže:
1. naslovnu stranicu,
2. geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situaciju),
3. tehničko izvješće.

Članak 38.

Elaborati koje izrađuju ovlaštene osobe iz članka 103. Zakona i elaborati koje izrađuju osobe iz stavka 2. članka 161. Zakona sadrže i suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina u preslici.

Članak 39.

Elaboratima se obvezno prilažu prijepisi posjedovnih listova, kopije katastarskog plana i izvadci iz zemljišne knjige koji su služili za izradbu elaborata.

Naslovna stranica

Članak 40.

Na naslovnu stranicu elaborata može se staviti logotip tvrtke koja je izradila elaborat a na njoj se obvezno iskazuju podaci o tvrtci i ovlaštenim geodetskim stručnjacima i suradnicima koji su izradili elaborat.
Na naslovnoj stranici iskazuje se naziv elaborata (npr. PARCELACIJSKI ELABORAT za provedbu detaljnog plana uređenja - za potrebe katastra nekretnina, PARCELACIJSKI ELABORAT za diobu katastarskih čestica - za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta, GEODETSKI ELABORAT za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica - za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina, GEODETSKI ELABORAT za promjenu načina uporabe katastarskih čestica - za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta i sl.).
Na naslovnoj stranici navodi se ime katastarske općine i brojevi katastarskih čestica prema stanju koje prethodi elaboratu.
Naslovna stranica ima slobodan prostor predviđen za potvrđivanje elaborata.
Na dnu naslovne stranice stavlja se datum izradbe elaborata, pečat tvrtke te ime i prezime i potpis ovlaštenog geodetskog stručnjaka.
Elaborati koje izrađuju ovlaštene osobe iz članka 103. Zakona obvezno sadrže ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije koji je ili pod čijim nadzorom je izrađen elaborat i njegov pečat.
Elaborati koje izrađuju ovlašteni geodetski stručnjaci iz stavka 2. članka 161. Zakona na dnu naslovne stranice obvezno sadrže ime i prezime i potpis fizičke osobe koja je stekla ovlaštenje za izradbu elaborata sukladno Zakonu.
Elaborati koje izrađuju katastarski uredi obvezno na dnu naslovne stranice sadrže ime, prezime i potpis državnog ili drugog službenika geodetske struke koji je izradio elaborat i žig katastarskog ureda.
Sastavni dijelovi geodetskog elaborata ispisuju se na poleđini naslovne stranice.

Skica izmjere

Članak 41.

Skica izmjere obvezno sadrži ime katastarske općine, oznaku mjerila u kojem je izrađena, datum njene izradbe, ime i prezime i potpis ovlaštenog geodetskog stručnjaka te pečat ovlaštenog inženjera geodezije, tvrtke odnosno katastarskog ureda.
Odredba iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuje i na druge sastavne dijelove elaborata.
Skice se izrađuju na kvalitetnom crtaćem papiru koji se formatira u A4 format.

Popis koordinata

Članak 42.

Popis koordinata obvezno sadrži broj točke te njezine koordinate (x i y).
Koordinate točaka izražavaju se u metrima i iskazuju na dvije decimale.

Prikaz izmjerenog stanja

Članak 43.

Na prikazu izmjerenog stanja prikazuju se izmjerene točke i točke s kojih je provedena izmjera, način na koji se izmjerene točke trebaju spajati linijama te odgovarajući topografski znakovi.
Na prikazu izmjerenog stanja se ne prikazuje postojeće stanje katastarskog plana.
U okviru elaborata koji se izrađuju u svrhu ishođenja akata iz članka 268. Zakona o prostornom uređenju i gradnji umjesto prikaza izmjerenog stanja izrađuje se geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija).
Situacija iz stavka 3. ovog članka sadrži i prikaz granica građev­ne (katastarske) čestice, prema pravilima za prikazivanje katastarskih čestica na katastarskome planu.

Iskaz površina

Članak 44.

Površine katastarskih čestica iskazuju se u iskazu površina prema njihovom stanju prije izradbe elaborata i stanju koje proizlazi iz elaborata.
Na isti se način iskazuju tlocrtne površine zgrada i površine dijelova katastarskih čestica koji se upotrebljavaju na različiti način.
Površine katastarskih čestica, tlocrtne površine zgrada i površine dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način iskazuju se u metrima četvornim.
Zbroj površina katastarskih čestica koje su predmetom elaborata prema stanju prije izradbe elaborata i stanju koje proizlazi iz elaborata može se razlikovati.

Prijavni list za katastar

Članak 45.

Prijavni list za katastar izrađuje se na standardnom obrascu u kojem se prikazuje stanje podataka u posjedovnom listu prije izradbe elaborata i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe elaborata.
Standardni izgled prijavnog lista za katastar uređuje se tehničkim specifikacijama iz članka 34. ovog pravilnika.

Kopija katastarskog plana za katastar

Članak 46.

Na kopiji katastarskog plana za katastar prikazuje se stanje katastarskog plana koje prethodi provedbi elaborata i predloženo njegovo novo stanje.
Kopija katastarskog plana iz stavka 1. ovog članka izrađuje se na stabilnom prozirnom papiru ili foliji koja se formatira u format A4.

Izvješće o izrađenom elaboratu

Članak 47.

Izvješće o izrađenom elaboratu sadrži, ovisno o tome u koju svrhu je izrađen, sljedeće dijelove:
1. izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima,
2. izvješće o zgradama i drugim građevinama,
3. izvješće o terenskom uviđaju,
4. tehničko izvješće.

Članak 48.

Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima obvezno se sastavlja kada će, zbog provedbe elaborata, doći do promjene tijeka međa katastarskih čestica na katastarskom planu ili do ucrtavanja novih međa i drugih granica katastarskih čestica na katastarski plan.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka obvezno se sastavlja i kada je, ovlašteni geodetski stručnjak, zbog potrebe izradbe elaborata, obavio obilježavanje međa i drugih granica katastarskih čestica vid­ljivim trajnim oznakama.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka ne sastavlja se u slučajevima kada se izrađuju geodetski elaborati za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama kao i geodetski elaborati za evidentiranje ili promjenu načina uporabe zemljišta u okviru kojih se ne predlaže promjena tijeka međa ili drugih granica katastarskih čestica.
Kada je riječ o evidentiranju zgrada ili drugih građevina smještenih na granicama katastarskih čestica (granica katastarske čestice ide rubom zgrade ili druge građevine) izvješće o utvrđivanju međa potrebno je sastaviti samo za među koja je istovremeno i rub građevine.

Članak 49.

Izvješće o zgradama i drugim građevinama obvezno se sastavlja kada će, zbog provedbe elaborata, doći do evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama i drugim građevinama.

Članak 50.

Izvješće o terenskom uviđaju sastavlja se u okviru izradbe geodetskih elaborata za evidentiranje i promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica.

Članak 51.

Tehničko izvješće se izrađuje za svaki elaborat i ono sadrži podatke o metodama mjerenja koje su korištene za izradbu elaborata te o geodetskoj opremi i programima korištenim za mjerenja, obradbu podataka i izradbu elaborata.

Skica geodetske osnove

Članak 52.

Skica geodetske osnove izrađuje se kada točke geodetske osnove s kojih su provedena mjerenja nije moguće prikazati na skici izmjere.
Skica geodetske osnove obvezno se izrađuje za veće elaborate i linijske objekte iz članka 67. ovog pravilnika.
Skica geodetske osnove izrađuje se sukladno pravilniku iz članka 10. Zakona.

Položajni opisi točaka geodetske osnove

Članak 53.

Položajni opisi točaka geodetske osnove izrađuju se u slučajevima predviđenima člankom 67. ovog pravilnika.
Položajni opisi se izrađuju sukladno pravilniku iz članka 10. Zakona.

Terenski zapisnici mjerenja

Članak 54.

Terenski zapisnici mjerenja izrađuju se za mjerenja obavljena polarnom metodom.
U terenskim zapisnicima mjerenja mjerene dužine trebaju biti reducirana na nivo plohe mora i za deformaciju projekcije.
Za mjerenja obavljena uređajima za satelitsko pozicioniranje, elaboratima se prilaže dokumentacija prema tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Prijavni list za zemljišnu knjigu

Članak 55.

Prijavni list za zemljišnu knjigu obvezno se izrađuje u okviru elaborata iz stavka 3. članka 66. i stavka 1. članka 75. Zakona.
Prijavni list za zemljišnu knjigu izrađuje se na standardnom obrascu u kojem se prikazuje stanje katastarskih podataka u zemljišnoknjižnom ulošku prije izradbe elaborata i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe elaborata.
Standardni izgled prijavnog lista za zemljišnu knjigu uređuje se tehničkim specifikacijama iz članka 34. ovog pravilnika.
Prijavnom listu za zemljišnu knjigu prilaže se zapisnik o izvršenom uklanjanju građevine kada je riječ o geodetskim elaboratima za brisanje građevine uklonjene u postupku koje vodi građevinska inspekcija.

Kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu

Članak 56.

Odredba iz stavka 1. članka 55. ovog pravilnika odnosi se i na izradbu kopije katastarskog plana za zemljišnu knjigu.
Na kopiji katastarskog plana za zemljišnu knjigu prikazuje se stanje katastarskog plana na temelju kojeg se vodi zemljišna knjiga koje prethodi provedbi elaborata i predloženo njegovo novo stanje.
U katastarskim općinama u kojima se zemljišne knjige temelje na katastarskom planu koji se u katastarskom uredu više ne vodi kao službeni dio katastarskog operata, kopija katastarskog plana iz stavka 2. ovog članka izrađuje se prema stanju podataka katastarskog plana ne kojem se temelje zemljišne knjige.

III. IZRADBA ELABORATA

Članak 57.

Elaborate za potrebe održavanje katastra nekretnina kao i elaborate za postupno osnivanje katastara nekretnina (elaborati koji se odnose na katastar nekretnina) izrađuju ovlaštene osobe iz članka 103. Zakona.
Elaborate za potrebe provođenje promjena u katastru zemljišta (elaborati koji se odnose na katastar zemljišta) mogu izrađivati i osobe iz stavka 2. članka 161. Zakona.
Elaborat koji se izrađuje u svrhu evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica može izrađivati i katastarski ured sukladno članku 122. Zakona.
Elaborat iz stavka 3. članka 54. Zakona i odgovarajuće druge elaborate za brisanje građevina uklonjenih u posebnome postupku izrađuje katastarski ured po službenoj dužnosti.
Elaborat iz stavka 4. članka 57. Zakona izrađuje katastarski ured u postupcima pokrenutima po službenoj dužnosti.
Elaborat koji se izrađuje u svrhu promjene područja i granica katastarskih općina, sukladno članku 72. Zakona, izrađuje katastarski ured po službenoj dužnosti.
Elaborate koji se izrađuju u svrhu promjene područja i granica katastarskih općina mogu izrađivati i osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka s time da osobe iz stavka 2. ovog članka mogu izrađivati samo one elaborate koji se odnose na katastar zemljišta.
Elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastra i elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije u postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti izrađuje katastarski ured.
Elaborate za ispravljanje propusta u održavanju katastra i elaborate za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije mogu izrađivati i osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka, s time da osobe iz stavka 2. ovog članka mogu izrađivati samo one elaborate koji se odnose na katastar zemljišta.

Članak 58.

Ovlaštene osobe iz članka 103. Zakona podatke o naručenim i izrađenim elaboratima upisuju u upisnik iz članka 111. Zakona.
Osobe iz stavka 2. članka 161. Zakona vode evidenciju o naručenim i izrađenim elaboratima u skladu s propisima koji uređuju njihovo poslovanje i uz primjenu pravila koja se odnose na upisnik iz članka 111. Zakona.
Katastarski uredi podatke o naručenim i izrađenim elaboratima vode na način koji odgovara vođenju upisnika iz članka 111. Zakona.

Članak 59.

Elaborati se izrađuju tako da se jednim elaboratom obrađuju katastarske čestice unutar jedne katastarske općine.

Članak 60.

U okviru izradbe elaborata obavljaju se, ovisno o vrsi elaborata, sljedeće radnje:
1. prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka,
2. prikupljanje dokumenata temeljem kojih je dopuštena izrad­ba elaborata, sudskih odluka o uređenju međa i dokumentacije o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu,
3. obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja (terenski uviđaj, terensko utvrđivanje postojećih međa i drugih granica, provedba terenskih mjerenja u svrhu obilježavanja postojećih međa i drugih granica, terensko obilježavanje postojećih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu uspostave novih razgraničenja, terensko obilježavanje novo uspostavljenih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja zgrada i drugih građevina, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja granica načina uporabe katastarskih čestica),
4. prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim građevinama,
5. prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlaštenicima,
6. obradba terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izradba sastavnih dijelova elaborata,
7. predočavanje elaborata,
8. pribavljanje potrebnih potvrda.

Prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka

Članak 61.

Prije izradbe elaborata potrebno je pribaviti podatke o elaboratima koji se prethodili elaboratu koji se izrađuje odnosno podatke katastarske izmjere ili tehničke reambulacije.
Katastarski i zemljišnoknjižni podaci koji su obvezni dio elaborata sukladno članku 39. ovog pravilnika, prilažu se elaboratu kao javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo ili kao prijepis ili preslika koje je sačinio i sa službenim podacima usporedio ovlašteni geodetski stručnjak koji izrađuje elaborat.
Ostali katastarski i zemljišnoknjižni podaci korišteni za izradbu elaborata ne prilažu mu se.

Prikupljanje dokumenata temeljem kojih je dopuštena izradba elaborata, sudskih odluka o uređenju međa i dokumentacije o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu

Članak 62.

Dokumenti i akti prostornog uređenja, akti o određivanju granice pomorskog i vodnog dobra, sudske odluke o uređenju međa i dokumentacija o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu prikuplja se od naručitelja izradbe elaborata odnosno od nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata.

Obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja

Članak 63.

Za potrebe obavljanja terenskih radnji i provedbu terenskih mjerenja, ovlašteni geodetski stručnjaci, imaju pravo ući u prostor katastarske čestice koja je predmetom elaborata i u prostor susjednih katastarskih čestica, u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje koje ometa poslove na izradbi elaborata te postaviti na zemljištu i građevinama potrebne oznake izmjere i međne oznake čije se postavljanje mora iskazati u okviru elaborata.
O obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka ovlašteni geodetski stručnjaci dužni su obavijestiti nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata kao i nositelje prava na susjed­nim katastarskim česticama sukladno ovom pravilniku.
O obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka na zaštićenim i štićenim područjima obavještava se nadležno ministarstvo sukladno članku 112. Zakona.
Na štete koje bi bile načinjene pri obavljanju terenskih radnji i prilikom provedbe terenskih mjerenja primjenjuju se odredbe članaka 112. i 113. Zakona.

Članak 64.

Nositelji prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama dužni su pokazati granice zemljišta (katastarskih čestica) na kojima imaju prava.
Obilježavanje lomnih točaka granica katastarskih čestica koje su predmet elaborata obavljaju ovlašteni geodetski stručnjaci sukladno članku 58. Zakona.
Za izradbu elaborata odlučujući su podaci sadržani u katastarskom operatu u smislu članka 53. Zakona, podaci o međama sadržani u sudskim odlukama o uređenju međe odnosno međe obilježene na terenu koje među strankama nisu sporne.
U slučaju spora oko međe, a kada istu nije moguće nedvojbeno identificirati temeljem podataka sadržanih u katastarskom operatu, međe je potrebno prethodno urediti u posebnome postupku.
Kada će se temeljem elaborata formirati nove međe ili druge granice katastarskih čestica, obilježavanje lomnih točaka novih međa ili drugih granica trajnim oznakama obavlja se na način da s tim obilježavanjem upoznaju nositelje prava na katastarskim česticama za koje se nove međe i druge granice uspostavljaju.
Kada je riječ o novim granicama koje su definirane u okviru dokumenata temeljem kojih je dopuštena izradba elaborata obilježavanje njihovih lomnih točaka se obavlja u skladu s tim dokumentima.

Članak 65.

Lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama na način da se, ovisno o vrsti terena, obilježe betonskim stupom, željeznim klinom, keramičkom cijevi, plastičnom oznakom sa željeznom jezgrom ili klesanjem križa u živoj stijeni.
Međe i druge granice katastarskih čestica koje čine jasno raspoznatljive lomne točke građevina (kuća, zgrada, ograda i sl.) nije potrebno posebno obilježavati.
Tehničke specifikacije za standardni oblik i izgled vidljivih trajnih oznaka iz stavka 1. ovog članka izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Članak 66.

Terenska mjerenja moraju biti obavljena barem istom točnošću kojom je obavljena katastarska izmjera odnosno tehnička reambulacija na temelju koje je izrađen katastarski operat, osim mjerenja koja služe za evidentiranje odnosno promjenu načina uporabe katastarskih čestica.
Terenska mjerenja za evidentiranje ili promjenu načina uporabe katastarskih čestica (mjerenja granica načina uporabe zemljišta) provode se točnošću koja može biti dvostruko manja od točnosti kojom je obavljena izmjera međa u okviru katastarske izmjere ili tehničke reambulacije temeljem koje je izrađen katastarski operat.
Mjerenja lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica obavljaju se na način da za svaku takvu točku postoji barem jedno kontrolno mjerenje i na način koji omogućuje obnovu tih točaka na terenu.

Članak 67.

Terenska mjerenja za elaborate koji se odnosne na katastar nekretnina moraju biti obavljena osloncem na geodetsku osnovu.
Terenska mjerenja za elaborate koji se odnose na katastar zemljišta, u katastarskim općinama u kojima nije razvijena geodetska osnova, mogu se obavljati i u lokalnim sustavima.
Lokalni sustav se razvija uspostavom barem dvije točke koje ga definiraju, a mjerenjima se moraju obuhvatiti barem tri točke za koje se može smatrati da su identične na katastarskom planu i na terenu.
Za točke koje definiraju lokalni sustav potrebno je geodetskom elaboratu priložiti položajne opise kao da se radi o točkama geodetske osnove.
Za veće elaborate koji se odnose na katastar zemljišta, na područjima na kojima ne postoji razvijena geodetska osnova, istu treba razviti i obilježiti trajnim oznakama.
Za točke geodetske osnove iz stavka 5. ovog članka izrađuju se položajni opisi.
Pod većim elaboratima iz stavka 5. ovog članka podrazumijevaju se oni elaborati kojima se obrađuje više katastarskih čestica i veća površina te oni koji se izrađuju za potrebe izgradnje linijskih građevina (cesta, željezničke pruge, kanala i sl.).
Točke s kojih se provode terenska mjerenja a koje se ne mogu smatrati stalnim točkama geodetske osnove nije potrebno obilježavati trajnim oznakama niti se za njih izrađuju položajni opisi.

Članak 68.

Mjerenja se obavljaju ispravnom opremom za mjerenje.
Za ispravnost opreme za mjerenje odgovara ovlašteni geodetski stručnjak koji je izradio odnosno pod čijim nadzorom je izrađen elaborat.

Prikupljanje podataka o zgradama i drugim građevinama

Članak 69.

Dokumentaciju o tome da li se neka građevina mogla graditi pribavlja ovlašteni geodetski stručnjak od nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmetom elaborata odnosno od naručitelja izradbe elaborata.

Prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlaštenicima

Članak 70.

U okviru elaborata koji se odnose na katastar zemljišta može se predložiti, u okviru prijavnog lista i upis nekog novog vlasnika ili ovlaštenika u posjedovni list.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka prijavnom listu za katastar se prilaže odgovarajuća isprava o vlasniku ili ovlašteniku.
Isprave od vlasnika odnosno ovlaštenika prikuplja ovlašteni geodetski stručnjak koji izrađuje elaborat.

Obradba terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izradba sastavnih dijelova elaborata

Članak 71.

Skica izmjere obrađuje se na način da se podaci prikupljeni terenskim mjerenjima nadopune podacima o načinu uporabe katastarskih čestica i podacima o nositeljima prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata.
U skici izmjere postojeće stanje katastarskog plana prikazuje se crnom bojom, a novi sadržaj katastarskog plana koji se treba uspostaviti nakon provedbe elaborata crvenom bojom.
Sadržaj katastarskog plana koji treba, nakon provedbe elaborata, brisati iz katastarskog plana na skici izmjere će se poništiti s dvije paralelne crvene crtice.
Skica izmjere izrađuje se u mjerilu pogodnom za prikazivanje podataka s time da to mjerilo ne može biti sitnije od mjerila katastarskog plana.

Članak 72.

Obradba terenskih mjerenja provodi se na način da se izračunaju koordinate detaljnih točaka koje su izmjerene.
Koordinate detaljnih točaka iskazuju se u popisu koordinata u koji se unose i koordinate točaka geodetske osnove i koordinate drugih točaka koje su služile za obavljanje terenskih mjerenja.
Koordinate se iskazuju u ravninskoj kartografskoj projekciji iz stavka 2. članka 9. Zakona ili u lokalnom sustavu u slučaju predviđenim stavkom 3. članka 67. ovog pravilnika.
Detaljne točke se numeriraju rednim brojevima unutar geodetskog elaborata a ti se redni brojevi prikazuju i na skici izmjere.
Koordinate točaka koje definiraju lokalni sustav i koordinate točaka s kojih su provođena terenska mjerenja a koje se ne smatraju točkama geodetske osnove označavaju se u popisu koordinata i na skici izmjere velikim slovima.
Točke geodetske osnove prikazuju se u popisu koordinata i na skici izmjere svojim brojevima.
Popis koordinata, za potrebe elaborata koji se odnose na katastar nekretnina, obvezno se izrađuje i u digitalnome obliku.
Tehničke specifikacije za izradbu popisa koordinata u digitalnome obliku te tehničke specifikacije za izradbu drugih podataka koji se u okviru elaborata izrađuju u digitalnome obliku izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Članak 73.

Površine katastarskih čestica prema novom stanju izračunavaju se iz koordinata lomnih točaka njihovih međa i drugih granica, a na isti odgovarajući način se izračunavaju i tlocrtne površine zgrada i površine dijelova katastarskih čestica koji se upotrebljavaju na različiti način.
Površine dijelova katastarskih čestica koji se upotrebljavaju na različiti način iskazuju se uz poštivanje kriterija iz članka 33. Zakona.

Članak 74.

Za izradbu elaborata mogu se koristiti samo oni novi brojevi katastarskih čestica koje je odobrio katastarski ured.

Članak 75.

Podaci o osobama upisanim u posjedovne listove, podaci o katastarskim česticama i podaci o zgradama i drugim građevinama prema postojećem stanju upisanom u posjedovne listove i prema predloženom novom stanju tih podataka sistematiziraju se u prijav­nom listu za katastar.
Podaci o vlasnicima upisanim u zemljišnoknjižne uloške, podaci o katastarskim česticama i zgradama i drugim građevinama prema postojećem stanju upisanom u zemljišnoknjižne uloške i prema predloženom novom stanju tih podataka sistematiziraju se u prijavnom listu za zemljišnu knjigu.
Podaci o adresi katastarske čestice, podaci o zgradama i drugim građevinama, podaci o načinu uporabe katastarskih čestica i njihovih dijelova te podaci o površini katastarskih čestica i površinama njihovih dijelova koji se upotrebljavaju na različiti način u prijav­nom listu za katastar i prijavnom listu za zemljišnu knjigu moraju biti identični za katastarske čestice koje su osnovnim predmetom izradbe elaborata.
Ukoliko su u postupku izradbe elaborata prikupljeni podaci o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu, podaci o tim režimima se iskazuju u prijavnim listovima za katastar i za zemljišnu knjigu sukladno članku 36. Zakona, a odluke kojima su posebni pravni režimi uspostavljeni prilažu se prijavnom listu za katastar.

Članak 76.

Na izradbu kopija katastarskog plana za katastar i za zemljišnu knjigu primjenjuju se odredbe stavka 2. i 3. članka 71. ovog pravilnika.
Kopije katastarskog plana za katastar i za zemljišnu knjigu izrađuju se u mjerilu u kojem je izvorno izrađen katastarski plan.
U elaboratima za potrebe postupnog osnivanja katastra nekret­nina i elaboratima za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta, kopije katastarskog plana izrađuju se, kada je to potrebno, prilagođivanjem prikaza okolnih katastarskih čestica.
U elaboratima kojima se predlaže evidentiranje ili promjena podataka o zgradama i drugim građevinama za koje nije priložen dokaz da su se mogle graditi, kopije katastarskog plana se izrađuju uz primjenu pravila iz stavka 6. članka 39. Zakona i u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 77.

U katastarskim općinama za koje je donijeta odluka iz članka 72. Zakona, kopije katastarskog plana iz članka 76. ovog pravilnika, izrađuju se uz odgovarajuću primjenu pravila iz članka 73. Zakona.
Stavak 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje na sve sastav­ne dijelove elaborata koji se izrađuju za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina.

Članak 78.

Elaborati se izrađuju u dovoljnom broju primjeraka.
Jedan primjerak elaborata zadržava katastarski ured, jedan primjerak zadržava ovlaštena osoba iz članka 103. Zakona odnosno osoba iz stavka 2. članka 161. Zakona, a jedan primjerak se izrađuje za naručitelja elaborata.
Ostali primjerci elaborata izrađuju se kada je to potrebno.
Za istovjetnost primjeraka odgovara ovlašteni geodetski stručnjak.
Primjerak elaborata koji će zadržati katastarski ured sadrži potrebne isprave, dokumentaciju i dokaze u originalu.
Primjerak elaborata za zemljišnu knjigu sastoji se iz prijavnog lista za zemljišnu knjigu i kopije katastarskog plana za zemljišnu knjigu.
Primjerci elaborata koje neće zadržati katastarski ured uvezuju se.

Predočavanje elaborata

Članak 79.

Ovlašteni geodetski stručnjak predočuje izrađeni elaborat nositeljima prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata.
Predočuju se, ovisno o svrsi elaborata, skica izmjere, kopije katastarskog plana za katastar i za zemljišnu knjigu, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) i izvješća koja su sastavni dio elaborata.

Članak 80.

Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima potpisuju nositelji prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka potpisuju i nositelji prava na katastarskim česticama koje su susjedne katastarskim česticama koje su predmet elaborata za sve međe za koje je izradba tog izvješća previđena člankom 48. ovog pravilnika.
Za nositelje prava na katastarskim česticama iz stavka 1. i 2. ovog članka koji nisu potpisali izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima, elaboratu se prilaže dokaz da su bili pozvani na predočavanje elaborata.

Članak 81.

Za elaborate koji se odnose na linijske građevine iz članka 67. ovog pravilnika predočavanje elaborata i izradba izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica obavlja se prilikom izlaganja elaborata na javni uvid.
Izlaganje elaborata na javni uvid obavlja ovlašteni geodetski stručnjak na području katastarske općine unutar koje je izrađen elaborat.
Pozivanje na javni uvid obavlja se oglasom u lokalnom glasniku i pismenim pozivanjem.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži sve eventualne primjed­be na elaborat, potpise nositelja prva na katastarskim česticama koje su predmet elaborata odnosno dokaze da su navedeni nositelji prava bili pozvani na izlaganje na javni uvid.

Članak 82.

Izvješće o zgradama i drugim građevinama potpisuju nositelji prava na katastarskim česticama u okviru kojih će se, temeljem elaborata, evidentirati do tada neevidentirane ili promijenjene zgrade.
U izvješću o zgradama i drugim građevinama iskazat će se sva dokumentacija koja se prilaže elaboratu u svrhu dokazivanja da se je neka građevina mogla graditi.
Dokumentacija iz stavka 2. ovog članka prilaže se elaboratu.
Nositelje prava iz stavka 1. ovog članka koji ne raspolažu dokazom da se neka građevina mogla graditi upozorit će se na postupanja vezana uz članak 39. Zakona.

Članak 83.

Izvješće o terenskom uviđaju potpisuje osoba koja je zatražila izradbu geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica.

Prikupljanje potrebnih potvrda

Članak 84.

Ovlašteni geodetski stručnjak, prije podnošenja zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata katastarskom uredu, treba ishoditi odgovarajuću potvrdu iz članka 8., 9. ili 10. ovog pravilnika.
Potvrde iz članaka 8., 9. i 10. ovog pravilnika mogu se staviti na naslovnu stranicu u slobodan prostor predviđen za potvrđivanje elaborata ili mogu biti zasebna potvrda koja se prilaže elaboratu.

IV. PREGLEDAVANJE I POTVRĐIVANJE ELABORATA

Članak 85.

Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje elaborata podnosi ovlaštena osoba iz članka 103. Zakona, fizička osoba iz stavka 2. članka 161. Zakona ili državni ili drugi službenik geodetske struke koji je izradio elaborat koji izrađuju katastarski uredi.
Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje sadrži, između ostalog, ime i prezime odnosno naziv te adresu naručitelja izradbe geodetskog elaborata.

Članak 86.

Katastarski ured je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata isti pregledati i potvrditi ili dati pismene primjedbe na njega i zaključkom odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.
Zaključkom iz stavka 1. ovog članka će se osoba koja je izradila elaborat upozoriti na posljedice koje će nastupiti ukoliko se po zaključku ne postupi odnosno ukoliko se propusti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.
Rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana.
Protiv zaključka iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena posebna žalba.

Članak 87.

Ako osoba koja je izradila elaborat ne postupi po zaključku iz članka 86. ovog pravilnika i u ostavljanom roku ne vrati elaborat na ponovno pregledavanje i potvrđivanje, zahtjev iz članka 85. će se odbiti o čemu će se obavijestiti i naručitelj izradbe elaborata.
Protiv rješenja kojim se odbija potvrđivanje elaborata dopuštena je žalba.

Pregledavanje elaborata

Članak 88.

U okviru pregledavanja elaborata katastarski uredi utvrđuju:
1. da li je elaborat izrađen od osobe koja je ovlaštena za njegovo izrađivanje,
2. da li se elaborat može upotrebljavati za potrebe održavanja katastra nekretnina, postupnog osnivanja katastra nekretnina odnosno za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta,
3. da li elaborat odgovara svrsi za koju je izrađen,
4. da li je elaborat izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima,
5. da li elaborat ima propisani izgled i potrebne sastavne dijelove,
6. da li su elaboratu priložene potrebne isprave i druga potrebna dokumentacija i dokazi,
7. da li elaborat sadržava potrebnu potvrdu, kada je ta potvrda potrebna.

Potvrđivanje elaborata

Članak 89.

Elaborat se potvrđuje jednom od osnovnih vrsta potvrde koje glase:
»Ovaj elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina/postupnog osnivanja katastra nekretnina/ provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje ovog elaborata u katastarskom operatu je potrebno podnijeti poseban zahtjev.«,
»Ovaj elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina/postupnog osnivanja katastra nekretnina/ provođenja promjena u katastru zemljišta. Elaborat je izrađen u okviru postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti te će se provesti u katastarskome operatu.«,
»Ovaj elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina/provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje ovog elaborata potrebno je sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišne knjige.«.
Vrsta potvrde ovisi o tome da li će se provedbom elaborata promijeniti sastav nekog zemljišnoknjižnog tijela sukladno Zakonu i posebnim propisima odnosno o tome da li je elaborat izrađen po narudžbi ili po službenoj dužnosti.
Nepotpisivanje izvješća propisanih ovim pravilnikom od strane pojedinih nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata ne može biti isključivim razlogom za odbijanje potvrđivanja elaborata.
Nepotpisivanje izvješća od strane naručitelja izradbe elaborata razlog je za odbijanje njegovog potvrđivanja.

Članak 90.

Elaborat se potvrđuje izradbom potvrde koja se prilaže elaboratu ili njegovim potvrđivanjem na naslovnoj stranici u slobodnom prostoru za potvrđivanje.
Ukoliko se izrađuje potvrda koja se prilaže elaboratu na naslov­nu stranicu potvrđenog elaborata se stavlja oznaka potvrde (grb, naziv tijela, klasa, urudžbeni broj, datum), ime i prezime i potpis osobe koja iz pregledala elaborat te žig katastarskog ureda.
Oznaka potvrde, žig i potpis iz stavka 2. ovog članka obvezno se stavlja na prijavne listove i kopije katastarskog plana koji su sastavni dio elaborata te na geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situaciju) kada je on sastavni dio elaborata.
Potvrđuju se svi primjerci elaborata koji su dostavljeni na pregledavanje i potvrđivanje.

Članak 91.

Potvrđeni primjerak elaborata koji zadržava katastarski ured ulaže se u zbirku parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.
Katastarski ured zadržava potvrđeni primjerak elaborata za zemljišnu knjigu osim u slučaju kada je riječ o elaboratu za čije je provođenje potrebno sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišnu knjigu.
Potvrđeni primjerci elaborata koje ne zadržava katastarski ured dostavljaju se osobi koja je zatražila njegovo pregledavanje i potvrđivanje.

Članak 92.

Prethodno potvrđeni elaborati, koji nisu provedeni u katastarskom operatu, za koje je prilikom pregledavanja i potvrđivanja novog elaborata utvrđeno da se neće provoditi, poništit će se.
Ukoliko se u postupku pregledavanja i potvrđivanja elaborata utvrdi da neki prethodno potvrđeni i neprovedeni elaborat treba provesti nakon provedbe elaborata koji se pregledava i potvrđuje, prethodno potvrđeni elaborat će se ispraviti u svrhu omogućavanja njegove provedbe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

U elaboratima koji se izrađuju za potrebe katastra zemljišta, koordinate točaka se mogu iskazivati u Gauss-Kruegerovoj projekciji meridijanskih zona do prevođenja katastarskog plana u ravninsku kartografsku projekciju iz stavka 2. članka 9. Zakona.

Članak 94.

Prijavni list za zemljišnu knjigu obvezno se izrađuje za sve elaborate koji se izrađuju za potrebe katastra zemljišta do donošenja propisa iz članka 76. Zakona.

Članak 95.

Postupci pregledavanja i potvrđivanja elaborata započeti po pravilima koja su vrijedila do stupanja na snagu ovog pravilnika dovršit će se po odredbama tih pravila.

Članak 96.

Datumom započinjanja pregledavanja i potvrđivanja iz članka 95. ovog pravilnika smatra se datum primitka zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata u katastarskome uredu.

Članak 97.

Do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji, na izradbu, pregledavanje i potvrđivanje elaborata propisanih ovim pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju postojeći propisi o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 98.

Do donošenja pravilnika iz stavka 2. članka 111. Zakona, vođenje podataka o naručenim i izrađenim elaboratima iz članka 58. ovog pravilnika obavlja se u popisu naručenih i izrađenih elaborata.
Popis iz stavka 1. ovog članka sadržava redni broj naručenog elaborata i godinu narudžbe, podatke o imenu i prezimenu odnosno nazivu i adresi odnosno sjedištu naručitelja elaborata, ime katastarske općine u kojoj je elaborat izrađen, podatke o katastarskim česticama koje su predmet elaborata prema stanju koje prethodi elaboratu, datum izradbe elaborata, datum podnošenja zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata, datum potvrđivanja elaborata, datum predaje elaborata naručitelju i dokaz da je naručitelj preuzeo elaborat.

Članak 99.

Do izdavanja novih tehničkih specifikacija iz članaka 34., 54., 65. i 72. ovog pravilnika na izgled elaborata, dokumentaciju za mjerenja obavljena uređajima za satelitsko pozicioniranje, standardni oblik i izgled vidljivih trajnih oznaka kojima se obilježavaju lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica, izradbu popisa koordinata u digitalnome obliku i izradbu drugih podataka koji se u okviru elaborata izrađuju u digitalnome obliku odgovarajuće se primjenjuju postojeća pravila za izradbu elaborata i postojeće teh­ničke specifikacije.

Članak 100.

Upute i objašnjena za primjenu ovog pravilnika daje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Članak 101.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/07-01/03
Urbroj: 541-01/1-07-5
Zagreb, 9. kolovoza 2007.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.