Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN 88/2007 (24.8.2007.), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2724

Na temelju odredbi članka 28. stavka 4., članka 29. stavka 2. i 3. i članka 30. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/06), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne ugostiteljske usluge u domaćinstvu i uvjeti za vrste i kategorije objekata u domaćinstvu, vrste, kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija i način razvrstavanja i kategorizacije objekata.

Članak 2.

(1) Objekt u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: objekt), funkcionalna je cjelina u kojoj iznajmljivač pruža ugostiteljske usluge smještaja i ostale usluge propisane ovim Pravilnikom.
(2) Objekt iz stavka 1. ovog članka smatrat će se postojećim ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
1. da objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje nadležnog upravnog tijela za bilo koju vrstu i kategoriju iz skupina objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja,
2. da je objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatečen u postupku kategorizacije koji se vodi kod nadležnog upravnog tijela, a zahtjevom je zatraženo razvrstavanje u neku od vrsta objekata u domaćinstvu,
3. da je konačna ili pravomoćna građevinska dozvola za gradnju objekta ishođena najkasnije godinu dana nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, pod uvjetom da gradnja objekta započne u roku od godine dana od konačnosti ili pravomoćnosti građevinske dozvole,
4. da se radi o rekonstrukciji (adaptaciji, dogradnji, nadogradnji) objekta ili prenamjeni iz objekta druge namjene ili bez namjene u objekt u domaćinstvu, a ti objekti su izgrađeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(3) Dokazi o konačnosti i/ili pravomoćnosti građevinske dozvole, o vremenu izgradnje, iz stavka 2. točke 3. i 4. ovog članka, jesu isprave pribavljene sukladno posebnim propisima.
(4) Svi ostali objekti smatrat će se novim objektima.

II. RAZVRSTAVANJE OBJEKATA U DOMAĆINSTVU

Članak 3.

Vrsta objekta u domaćinstvu određena je ovisno o: vrsti ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje se u objektu moraju obvezno pružati, pretežitosti i obveznom minimumu ugostiteljskih usluga, načinu usluživanja te drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (minimumu uređenja, opreme, uređaja i dr.).

Članak 4.

Vrste objekata su:
1. Soba u domaćinstvu,
2. Apartman u domaćinstvu,
3. Studio apartman u domaćinstvu,
4. Kuća za odmor u domaćinstvu,
5. Kamp u domaćinstvu.

Članak 5.

Da bi objekt iz članka 4. ovog Pravilnika bio razvrstan u pojedinu skupinu, mora ispunjavati sljedeće uvjete propisane ovim Pravilnikom:
1. opće uvjete za vrstu,
2. minimalne uvjete,
3. uvjete za najnižu kategoriju sukladno Prilozima I. – IX. ovog Pravilnika.

III. OPĆI UVJETI ZA VRSTE – DEFINICIJE VRSTA

1. Vrsta Soba u domaćinstvu

Članak 6.

(1) Soba u domaćinstvu je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja.
(2) U sobi se mogu pružati usluge doručka, polupansiona i pansiona.

2. Vrsta Apartman u domaćinstvu

Članak 7.

(1) Apartman u domaćinstvu je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, opremljen tako da gost može sam pripremati i konzumirati hranu.
(2) U apartmanu se mogu pružati usluge doručka, polupansiona i pansiona.

3. Vrsta Studio apartman u domaćinstvu

Članak 8.

(1) Studio apartman u domaćinstvu je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, opremljen tako da gost u jednoj prostoriji može boraviti, spavati te sam pripremati i konzumirati hranu.
(2) U studio apartmanu se mogu pružati usluge doručka, polupansiona i pansiona.

4. Vrsta Kuća za odmor u domaćinstvu

Članak 9.

(1) Kuća za odmor u domaćinstvu je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i korištenja okućnice, opremljen tako da gost može sam pripremati i konzumirati hranu.
(2) U kući za odmor mogu se pružati usluge doručka, polupansiona i pansiona.
(3) Kuća za odmor u domaćinstvu je funkcionalna cjelina koju čini jedna ili dio dvojne građevine s okućnicom.

5. Vrsta Kamp u domaćinstvu

Članak 10.

(1) Kamp u domaćinstvu je objekt u kojem se gostima pružaju usluge:
1. kampiranja (smještaja na uređenom prostoru na otvorenom – na kamp mjestu i/ili kamp parceli), uz korištenje vlastite pokretne opreme za kampiranje gosta: šatori, kamp prikolice (kamp kućica, karavan), pokretne kućice (mobilhome), autodomovi (kamper) i sl.
2. ostale usluge namijenjene turističkoj potrošnji: iznajmljivanje pokretne opreme za kampiranje (stolova, stolica, vreća za spavanje, šatora), kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl. te ostale usluge uz uvjet da su za obavljanje tih usluga ispunjeni uvjeti u skladu s ovim Pravilnikom i posebnim propisima koji se na te usluge primjenjuju.
(2) Kamp u domaćinstvu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, mora imati: recepciju (unutar kampa ili na/ispred ulaza u kamp), najviše 7 smještajnih jedinica (koje sve mogu biti kamp parcele), zajedničke sanitarne čvorove i sanitarne elemente za goste te druge građevine s uređajima i opremom potrebnim za kampiranje gostiju i pružanje ostalih obveznih usluga u kampu.
(3) U Kampu u domaćinstvu mogu se nalaziti sljedeće smještajne jedinice na kojima se gostima pružaju usluge kampiranja:
1. Kamp mjesto je uređena i označena smještajna jedinica, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, određene minimalne površine na otvorenom prostoru. Kamp mjesta se mogu označiti i skupno, od broja jedan, zaključno s brojem zadnjeg raspoloživog mjesta.
2. Kamp parcela je označena smještajna jedinica određene minimalne površine na otvorenom prostoru koja je uređena i omeđena, u pravilu ima priključke za električnu energiju, vodu i odvod. Pokretna oprema za kampiranje mora održati pokretnost mehanizma i ne smije imati nikakvu stalnu povezanost za teren. Priključci pokretne opreme na infrastrukturu se moraju moći maknuti u svakom trenutku. Na smještajnim jedinicama zabranjeno je samoinicijativno postavljanje: trajnih učvršćivača, ograda, popločenje tla i sl.
(4) U Kampu u domaćinstvu mogu se nalaziti i drugi objekti (ugostiteljski, trgovački i sl.) u funkciji turističke potrošnje, koji su organizirani, ustrojeni i/ili posluju sukladno posebnim propisima.

IV. MINIMALNI UVJETI

1. Opći minimalni uvjeti

Članak 11.

(1) Objekt mora ispunjavati opće minimalne uvjete, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po posebnom zahtjevu, a uz prethodno pribavljene isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od minimalnih uvjeta, odnosno uvjeta za kategoriju propisanih ovim Pravilnikom. Ovo odobrenje ne može se dati za propisani modul te u slučaju ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.
(3) Ako je objekt u postupku iz stavka 2. ovog članka pribavio isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, a dijelom je na taj zaštićeni dio nadograđivan ili dograđivan novi dio, cijeli objekt tretirat će se kao zaštićeno povijesno-kulturno dobro i kategorizirati kao funkcionalna cjelina.

1.1. Isticanje oznake vrste i kategorije te naziva objekta

Članak 12.

(1) Na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta propisana oznaka s nazivom utvrđene vrste i kategorije.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u objektu koji se nalazi u građevini koja je zaštićena kao povijesno-kulturno dobro, oznaka iz st. 1. ovog članka, može se postaviti unutar ulaza i sl.
(3) Oznake o vrsti i kategoriji objekta iz st. 1. ovog članka, moraju se isticati na standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.
(4) Iznimno od odredbi st. 1. ovog članka, ako iznajmljivač u jednoj građevini ima više objekata iste vrste i kategorije, tada je dovoljno istaknuti na vidnom mjestu jednu zajedničku propisanu oznaku vrste i kategorije.

1.2. Nesmetano kretanje i boravak gostiju

Članak 13.

(1) Objekt mora biti uređen i opremljen tako da omogućuje: nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju, nesmetan prijenos stvari te odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića.
(2) Okoliš, vanjski izgled objekta, uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni i moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

1.3. Priključak na infrastrukturu, instalacije i komunalni otpad

Članak 14.

(1) Objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava priključkom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi propisani način.
(2) Objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljen električnom energijom.
(3) Objekt mora biti priključen na javnu telefonsku mrežu, osim na mjestima gdje takve mogućnosti ne postoje.
(4) Električno osvjetljenje mora biti osigurano u svim prostorijama objekta.
(5) U svim prostorijama objekta u kojima borave gosti mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija s temperaturom najmanje 18,5°C, uz mogućnost prozračivanja.
(6) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz objekta.
(7) Odvodnja otpadnih voda iz objekta mora se osigurati priključkom objekta na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema na drugi propisani način.
(8) Iznimno od stavka 3. ovog članka, ako zbog objektivnih uvjeta nije osigurana mogućnost korištenja javne telefonske mreže, iznajmljivač u objektu mora gostima, na njihov zahtjev, osigurati mogućnost uporabe mobilnog telefona.
(9) Iznimno od odredbi stavka 5. ovog članka, u objektu u kojem se usluge pružaju samo ljeti, ne mora biti osigurano grijanje prostorija. Smatra se da se u objektu usluge pružaju ljeti ako je to u razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada tijekom godine.

1.4. Zaštita od požara, buke i prašine

Članak 15.

(1) Objekt mora:
1. imati pisane upute za slučaj nastanka požara,
2. imati kontejnere i koševe za otpatke od vatrootpornog materijala, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Prostorije objekta moraju imati zvučnu izolaciju koja sprječava širenje zvuka izvan tih prostorija.
(3) Oprema i pribor u vrijeme kada nisu u uporabi moraju biti zaštićeni od prašine.

1.5. Unutarnje visine prostorija

Članak 16.

(1) Unutarnja visina prostorija i modula (visina od poda do stropa) mora biti najmanje 2,40 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u postojećim objektima smatraju se dostatnim postojeće unutarnje visine prostorija i modula, uz uvjet da postoji mogućnost prozračivanja (prirodno ili mehaničko) i da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja.
(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u svim prostorijama i modulima s koso izvedenim stropom ili stropom različitih visina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna odredbama stavka 1. ovoga članka, s tim da u novim objektima najniža unutarnja visina od poda do kosog stropa ne može biti niža od 1,20 m.

1.6. Uvjeti za osobe s invaliditetom

Članak 17.

Ulazna vrata u objekt moraju biti označena odgovarajućom reljefnom oznakom.

2. Minimalni uvjeti za Sobu, Apartman, Studio apartman i Kuću za odmor – u domaćinstvu

2.1. Površina objekta – modul

Članak 18.

(1) Ukupna korisna površina objekta (neto površina na uporabi gostu) naziva se modul.
(2) Modul objekta propisan je ovisno o vrsti i kategoriji objekta.
(3) Minimalni modul objekta je modul propisan za najnižu kategoriju pojedine vrste objekta.
(4) Propisana veličina modula u novim objektima ista je bez obzira na mogući kapacitet sobe u domaćinstvu propisan člankom 19. stavkom 2. ovog Pravilnika, odnosno u odgovarajućoj primjeni na ostale objekte.

2.2. Kapacitet objekta

Članak 19.

(1) Kapacitet objekta određuje se:
1. za postojeće objekte prema broju kreveta ovisno o površini propisanog modula,
2. za nove objekte prema broju kreveta neovisno o površini propisanog modula.
(2) S obzirom na kapacitet, Soba u domaćinstvu (prostorija za spavanje) može biti:
1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu,
2. dvokrevetna – ima dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u postojećim objektima, Soba s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula Sobe veća za 3 m2 od površine propisane za dvokrevetnu sobu.
(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi, ako je površina modula Sobe veća za 3 m2 od propisane za utvrđeni kapacitet Sobe, na zahtjev gosta se može namjestiti dodatni krevet.
(5) S obzirom na kapacitet, Apartman, Studio apartman i Kuća za odmor – u domaćinstvu mogu imati:
1. Apartman u domaćinstvu – jednokrevetnu ili dvokrevetnu svaku prostoriju za spavanje,
2. Studio apartman u domaćinstvu – najviše četiri osobe na sklopivim krevetima koji nisu stalno namješteni (fotelja, dvosjed ili trosjed, na rasklapanje),
3. Kuća za odmor u domaćinstvu – jednokrevetnu ili dvokrevetnu svaku prostoriju za spavanje.
(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, na prostorije za spavanje u Apartmanu i Kući za odmor – u domaćinstvu, odgovarajuće se mogu primijeniti odredbe stavka 3. i 4. ovog članka.
(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka, u Apartmanu ili Kući za odmor u domaćinstvu, u prostoriji za boravak mogu biti dva dodatna kreveta, ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ama za spavanje.
(8) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet koji nije stalno namješten u objektu, a namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja). Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić, noćna svjetiljka, tepih uz krevet i paljenje i gašenje glavnog svjetla iz kreveta). Takav krevet ne izražava se u kapacitetu objekta.

2.3. Minimalni uvjeti za pripremu i usluživanje doručka, polupansiona i pansiona

Članak 20.

(1) Iznajmljivač može gostima pružati usluge doručka, polupansiona i pansiona u objektima vrste: Soba, Apartman, Studio apartman i Kuća za odmor – u domaćinstvu.
(2) Iznajmljivač u objektima iz stavka 1. ovog članka koji gostima priprema i pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona mora u blizini navedenih objekata imati ugostiteljske sadržaje odgovarajućeg kapaciteta, opremljene i uređene na prikladan način, za pripremu i konzumiranje hrane sukladno ovom Pravilniku.
(3) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 2. ovog članka jesu prostorija za pripremu i blagovaonica za usluživanje.

3. Minimalni uvjeti za Kamp u domaćinstvu

3.1. Kapacitet objekta

Članak 21.

(1) Kapacitet objekta izražava se ukupnim brojem smještajnih jedinica i kapacitetom smještajnih jedinica.
(2) Kapacitet smještajne jedinice izražava se brojem gostiju – kampera:
– kamp mjesto – tri gosta – kampera,
– kamp parcela – tri gosta – kampera.
(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, dozvoljeno je prekoračenje do 20% od ukupno utvrđenog kapaciteta kampa izraženog brojem gostiju – kampera.

3.2. Zajedničke prostorije za osobnu higijenugostiju i druge namjene (sanitarni čvor, pojedini sanitarni i drugi elementi za goste)

Članak 22.

Objekt mora imati zajedničke uređene i opremljene prostorije i prostore za osobnu higijenu gostiju i druge namjene za goste sukladno ovom Pravilniku.

V. ZDRAVSTVENI UVJETI IZNAJMLJIVAČA

1. Zdravstveni uvjeti iznajmljivača koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i članova njihovog domaćinstva

Članak 23.

Iznajmljivači ne mogu u prostorijama svoje stambene zgrade odnosno stana pružati gostima usluge smještaja i prehrane, ako oni ili netko od članova njihovog domaćinstva koji s njima stanuje u stambenoj zgradi odnosno stanu, boluje ili je obolio od neke zakonom određene zarazne bolesti ili je duševni bolesnik koji zbog svog stanja ili ponašanja može ometati odnosno ugroziti okolinu.

Članak 24.

Zaraznim bolestima u smislu prethodnog članka, smatraju se bolesti određene posebnim propisom.

Članak 25.

Zdravstveni pregled iznajmljivača koji pružaju usluge prehrane i članova njihovog domaćinstva koji neposredno sudjeluju u pružanju usluga prehrane, obuhvaća pored pregleda kojima se utvrđuju oboljenja iz članka 23. ovog Pravilnika i pregled na salmonele i šigele (kliconoštvo) te na parazite: Enterobius (Oxyuris) vermicularis, hvmenolepisnana, Entamoeba histolvtica, Taeniasollium i Lambia intestinalis.

Članak 26.

(1) Iznajmljivači koji izdaju gostima objekte u domaćinstvu dužni su svake godine u mjesecu travnju pribaviti potvrdu od ovlaštene zdravstvene ustanove da oni ili netko od članova njihovog domaćinstva koji s njima žive u istoj zgradi, odnosno stanu, nisu evidentirani kao bolesnici iz članka 23. ovog Pravilnika, ili kao duševni bolesnici koji bi zbog svog stanja ili ponašanja mogli ometati, odnosno ugroziti okolinu.
(2) Iznajmljivači koji gostima pružaju usluge prehrane dužni su svake godine prije početka obavljanja tih usluga pribaviti, pored potvrde iz stavka 1. ovog članka, i potvrdu od ovlaštene zdravstvene ustanove da oni ili članovi njihovog domaćinstva koji neposredno sudjeluju u pružanju usluge prehrane nisu evidentirani na kliconoštvo i na parazite iz članka 25. ovog Pravilnika.

VI. KATEGORIZACIJA OBJEKATA

1. Opće odredbe

Članak 27.

(1) Ovisno o uređenju, opremi, uređajima, uslugama, održavanju i ostalim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, kategoriziraju se sve vrste objekata u domaćinstvu.
(2) Svaki objekt kategorizira se pojedinačno.
(3) Objekt neprestano za vrijeme rada mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za kategoriju koja mu je utvrđena.
(4) Uz uvjete iz stavka 1. i 3. ovog članka, vrsta Kamp za pojedinu kategoriju mora ispuniti i propisani bodovni prag glede standarda za ekologiju.
(5) O svakoj promjeni u svezi s propisanim uvjetima iz stavka 3. ovog članka iznajmljivač je dužan bez odlaganja od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak kategorizacije objekta pribaviti rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: rješenje o odobrenju) s novonastalim činjeničnim stanjem u objektu.
(6) Ako iznajmljivač ne postupi sukladno odredbama stavka 5. ovog članka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o odobrenju za objekt. Po saznanju o nastalim promjenama u objektu, nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o odobrenju odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o odobrenju za objekt.

2. Kategorije objekata

Članak 28.

(1) Postojeći objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:
1. Vrsta Soba u domaćinstvu kategorizira se u tri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice.
2. Vrsta Apartman u domaćinstvu kategorizira se u četiri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.
3. Vrsta Studio apartman u domaćinstvu kategorizira se u tri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
4. Vrsta Kuća za odmor u domaćinstvu kategorizira se u četiri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.
(2) Novi objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:
1. Vrsta Soba u domaćinstvu kategorizira se u dvije kategorije:
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice.
2. Vrsta Apartman u domaćinstvu kategorizira se u tri kategorije:
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.
3. Vrsta Studio apartman u domaćinstvu kategorizira se u dvije kategorije:
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
4. Vrsta Kuća za odmor u domaćinstvu kategorizira se u tri kategorije:
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.
(3) Vrsta Kamp u domaćinstvu kategorizira se u četiri kategorije:
– dvije zvjezdice,
– tri zvjezdice,
– četiri zvjezdice,
– pet zvjezdica.

3. Uvjeti za kategorizaciju

Članak 29.

(1) Objekti u domaćinstvu kategoriziraju se na temelju propisanih obveznih uvjeta u vezi: uređenja, opreme, uređaja, usluga, održavanja i dr.
(2) Objekti u kojima se usluge pružaju ljeti, unutar razdoblja od 1. svibnja do 31. listopada, ne moraju zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima iz stavka 3. ovog članka.
(3) Uvjeti za kategorizaciju objekata utvrđeni su u prilozima ovoga Pravilnika i to:
– Prilog I. – Uvjeti za kategorizaciju Sobe u domaćinstvu – postojeći objekt,
– Prilog II. – Uvjeti za kategorizaciju Sobe u domaćinstvu – novi objekt,
– Prilog III. – Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u domaćinstvu – postojeći objekti,
– Prilog IV. – Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u domaćinstvu – novi objekt,
– Prilog V. – Uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana u domaćinstvu – postojeći objekt,
– Prilog VI. – Uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana u domaćinstvu – novi objekt,
– Prilog VII. – Uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor u domaćinstvu – postojeći objekt,
– Prilog VIII. – Uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor u domaćinstvu – novi objekt,
– Prilog IX. – Uvjeti za kategorizaciju Kampa u domaćinstvu.

4. Način označavanja vrste i kategorije objekta

Članak 30.

(1) Vrsta i kategorija objekta označavaju se standardiziranom pločom.
(2) Na standardiziranoj ploči navodi se naziv vrste objekta i to za:
– vrstu Soba u domaćinstvu: SOBE, i simbol kreveta,
– vrstu Apartman u domaćinstvu: APARTMAN, i simbol kreveta,
– vrstu Studio apartman u domaćinstvu: STUDIO APART­MAN,
– vrstu Kuća za odmor u domaćinstvu: KUĆA ZA ODMOR, i simbol kreveta,
– vrstu Kamp u domaćinstvu: KAMP.
(3) Pored naziva iz stavka 2. ovog članka na standardiziranoj ploči iz stavka 1. ovog članka navodi se i odgovarajući broj zvjezdica kao oznaka za kategoriju.
(4) Ako iznajmljivač iznajmljuje više objekata iste vrste i različitih kategorija, na jednoj standardiziranoj ploči mogu se navesti najviše dvije oznake za kategoriju s odgovarajućim brojem zvjezdica.
(5) Standardizirana ploča iz stavka 1. ovog članka je veličine 25×25 cm i izrađena je od visokopoliranog nehrđajućeg čelika na kojem je otisnuto tamnoplavo polje u okviru od nebojanog visokopoliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči se u gornjem dijelu nalazi zlatnom bojom otisnuta oznaka kategorije (zvjezdice). Neke vrste objekata imaju ispod oznake kategorije odgovarajući simbol. Na sredini ploče ispisana je vrsta objekta u boji podloge od nehrđajućeg čelika.
(6) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz stavka 1. ovog članka propisana su u Prilogu X. ovog Pravilnika te čine njegov sastavni dio.
(7) Odabir proizvođača standardiziranih ploča iz stavka 1. ovog članka u nadležnosti je Ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (dalje u tekstu: Ministarstvo).
(8) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka iznajmljivač naručuje direktno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave standardizirane ploče.

5. Promjena vrste i/ili kategorije objekta

Članak 31.

(1) Ako tijekom poslovanja objekt prestane ispunjavati propisane uvjete za utvrđenu vrstu ili kategoriju ili vrstu i kategoriju iznajmljivač je obvezan o tome obavijestiti nadležni ured ili podnijeti zahtjev za novo rješenje o odobrenju za objekt, bez odlaganja. Ako iznajmljivač ne podnese zahtjev u skladu s odredbama ovog stavka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o odobrenju. Po saznanju o nastalim promjenama u objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o odobrenju odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o odobrenju.
(2) Ako se u kategoriziranom objektu činjenično stanje promijeni tako da objekt naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i/ili višu kategoriju, iznajmljivač, neovisno o bilo kakvom roku, može podnijeti zahtjev za novo rješenje o odobrenju za drugu vrstu i/ili višu kategoriju.

VII. NAČIN RAZVRSTAVANJA I
KATEGORIZACIJE – OPĆENITO

Članak 32.

(1) U skladu sa zakonom zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za objekte vrste: Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor i Kamp – u domaćinstvu, podnosi se Uredu državne uprave u županiji u kojoj se nalazi objekt.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, u pravilu, sadrži podatke o:
1. podnositelju zahtjeva (ime i prezime, datum rođenja i adresa stanovanja iznajmljivača), objektu (adresi, nazivu objekta, vrsti i kategoriji, kapacitetu, razdoblju pružanja i vrstama ugostiteljskih usluga, površini modula i dr.)
(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti i propisani Prilog ovog Pravilnika za pojedinu vrstu objekta, uz uvjet da se preslik Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »REZULTAT« koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu s ovim člankom daju se na posebnom podnesku.

Članak 33.

(1) Razvrstavanje i kategorizacija provodi se primjenom:
1. Zakona o općem upravnom postupku
– uvidom i analizom podnijetog zahtjeva i priloženih dokaza,
– utvrđivanjem činjenica očevidom/ima u objektu s obzirom na postavljeni zahtjev te primjenom:
2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,
3. ovog Pravilnika.
(2) Očevid u objektu obavlja povjerenstvo Ureda koje čine isključivo dva člana i to: službenik Ureda koji je voditelj postupka do donošenja rješenja i vodi povjerenstvo i drugi službenik tog Ureda. Osobe koje mogu biti članovi povjerenstva imenuje čelnik Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministra, i to posebno za: sjedište Ureda i za svaku ispostavu Ureda. Pojedinim članovima povjerenstva čelnik Ureda može odrediti zamjenike.

Članak 34.

Iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge snosi troškove postupka razvrstavanja i kategorizacije objekta, u skladu sa zakonom. Troškove postupka čine: dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04 i 106/04), koje se odnose na objekte u kojima građani pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu te odredbe Priloga Pravilnika:
– Prilog V. »Elementi i mjerila za kategorizaciju kampa«,
– Prilog VI. »Elementi i mjerila za kategorizaciju apartmana«,
– Prilog VII. »Elementi i mjerila za kategorizaciju kuća za odmor«,
– Prilog VIII. »Elementi i mjerila za kategorizaciju soba za iznajmljivanje«.

Članak 36.

Iznajmljivači koji za vrste objekata u domaćinstvu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju istaknutu standardiziranu ploču za označavanje vrste i kategorije prema Pravilniku iz članka 35. ovog Pravilnika, nisu dužni, ali mogu nabaviti i istaknuti standardiziranu ploču sukladno članku 30. ovog Pravilnika.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. rujna 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/36
Urbroj: 530-13-07-11
Zagreb, 31. srpnja 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


 

Prilog I.
Uvjeti za kategorizaciju Sobe u domaćinstvu – postojeći objekt
 
Prilog II. 
Uvjeti za kategorizaciju Sobe u domaćinstvu – novi objekt
 
Prilog III.
Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u domaćinstvu – postojeći objekti
 
Prilog IV.
Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u domaćinstvu – novi objekt
 
Prilog V.
Uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana u domaćinstvu – postojeći objekt
 
Prilog VI.
Uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana u domaćinstvu – novi objekt
 
Prilog VII.
Uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor u domaćinstvu – postojeći objekt
 
Prilog VIII.
Uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor u domaćinstvu – novi objekt
 
Prilog IX.
Uvjeti za kategorizaciju Kampa u domaćinstvu


PRILOG X.
GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA
 

veličini>veličina 25 × 25 cm