Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu

NN 89/2007 (27.8.2007.), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu

MINISTARSTVO KULTURE

2729

Na temelju odredbi članka 36. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar kulture, uz prethodnu suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se zahvati za koje je obvezna ocjena prihvatljivosti za prirodu, sadržaj, rok i način utvrđivanja ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, način obavješćivanja javnosti i način izračuna jamčevine za otklanjanje mogućih posljedica na prirodu.

Članak 2.

U ovom Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
1. ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti,
2. ekološki značajno područje je područje koje bitno pridonosi očuvanju biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj,
3. jamčevina je iznos koji se koristi za uklanjanje mogućih posljedica na prirodu, odnosno ublažavanje štetnih utjecaja planiranih zahvata a daje se u obliku mjenice,
4. kompenzacijski uvjeti su uvjeti uspostavom kojih se osigurava ponovno ispunjavanje ciljeva očuvanja ekološke mreže, njezina integriteta, povezanosti i očuvanja vrijednosti zbog kojih je područje proglašeno ekološkom mrežom, a provođenjem zahvata izravno je negativno utjecano, oblici kompenzacijskih uvjeta određeni su člankom 39. Zakona o zaštiti prirode (u daljnjem tekstu: Zakon),
5. mjere ublažavanja su postupci provođenjem kojih se osigurava smanjivanje štetnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu na prihvatljivu razinu,
6. načelo predostrožnosti je načelo koje zahtijeva da se u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu prednost daje ciljevima očuvanja ekološke mreže kada se ne mogu sa sigurnošću utvrditi štetni utjecaji planiranoga zahvata,
7. nositelj zahvata (u daljnjem tekstu: Nositelj) je pravna ili fizička osoba koja namjerava ostvariti određeni zahvat u prirodi te je podnijela zahtjev za izvođenje zahvata sukladno ovom Pravilniku,
8. ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu (u daljnjem tekstu: Ocjena) je postupak ocjene prihvatljivosti za prirodu planiranog zahvata koji sam, ili s drugim zahvatima, može imati bitan utjecaj na ekološku mrežu, u odnosu na ciljeve očuvanja ekološke mreže i njezin integritet,
9. područje utjecaja zahvata je prostor na kojem se predviđa rasprostiranje utjecaja planiranog zahvata na prirodu, uključujući i prostor kumulativnih utjecaja planiranog zahvata u kombinaciji s drugim zahvatima,
10. zahvat u prirodu je svako privremeno ili trajno djelovanje čovjeka na prirodu koje može narušiti prirodnu ravnotežu ekološke mreže a odnosi se na djelovanje vezano uz planiranje i uređenje prostora, korištenje prirodnih dobara u vodnom gospodarstvu, šumarstvu i lovstvu, slatkovodnom i morskom ribarstvu, rudarstvu, poljoprivredi, energetici, prometu, telekomunikacijama, turizmu, športu i rekreaciji, i dr.

ZAHVATI ZA KOJE JE OBVEZNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU

Članak 3.

(1) Ocjena je obvezna za planirani zahvat u prirodu koji sam ili s drugim zahvatima može imati bitan utjecaj na ekološku mrežu.
(2) Zahvatom se smatra svaki planirani zahvat te svaki plan i dokument kojim se planira zahvat koji može utjecati na ekološku mrežu.

POSTUPAK OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU U SKLOPU PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 4.

Za planirani zahvat koji može imati bitan utjecaj na ekološku mrežu, a za koji je posebnim propisom obvezna procjena utjecaja na okoliš, Ocjena se daje u sklopu procjene utjecaja na okoliš sukladno posebnom propisu.

POSTUPAK OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU PLANOVA GOSPODARENJA PRIRODNIM DOBRIMA

Članak 5.

(1) Plan gospodarenja i korištenja prirodnih dobara u vodnom gospodarstvu, šumarstvu i lovstvu, slatkovodnom i morskom ribarstvu, rudarstvu, poljoprivredi, energetici, prometu, telekomunikacijama, turizmu, športu i rekreaciji i dr. podliježe Ocjeni.
(2) Ocjena plana gospodarenja prirodnim dobrima provodi se u postupku izdavanja uvjeta i mjera zaštite prirode sukladno članku 123. Zakona i prethodne suglasnosti temeljem članka 125. stavka 1. Zakona.
(3) Izdavanjem prethodne suglasnosti Ministarstva iz članka 125. stavka 1. Zakona na plan gospodarenja prirodnim dobrima na području ekološke mreže, smatrat će se da je dana Ocjena.

POSTUPAK OCJENE PRIHVATLJIVOSTI PLANIRANOG ZAHVATA ZA PRIRODU

Članak 6.

(1) Nositelj podnosi Ministarstvu zahtjev za provođenje postup­ka Ocjene (u daljnjem tekstu: Zahtjev).
(2) Zahtjev mora sadržavati sljedeće:
– Naziv i podatke o nositelju zahvata (pravni položaj i sl.),
– Naziv i opis zahvata,
– Razlozi za prijedlog zahvata,
– Obuhvat zahvata (ukupna površina zahvata, položaj, namjena objekata i sl.),
– Područje djelovanja zahvata,
– Opis samostalnog utjecaja zahvata i procjena kumulativnih utjecaja zahvata, uključujući provedene i/ili u tijeku i/ili planirani zahvate, na ekološku mrežu,
– Predviđeni iskopi, nasipavanja, odlaganja materijala i dr,
– Potreba korištenja prirodnih resursa (voda, mineralnih sirovina i dr.),
– Moguća onečišćenja tla, vode, zraka i dr.,
– Pristupne prometnice i način prijevoza,
– Trajanje izgradnje, provedbe i završetka zahvata,
– Položaj lokacije zahvata u odnosu na ekološku mrežu,
– Potpis odgovorne osobe Nositelja.
Uz Zahtjev se prilaže:
– Izvod iz prostorno planske dokumentacije (grafički i tekstualni), ukoliko postoji,
– Kartografski prikaz područja zahvata u mjerilu primjerenom za utvrđivanje utjecaja zahvata na ekološku mrežu,
– Ostala postojeća dokumentacija.

Članak 7.

(1) Ministarstvo provodi postupak Ocjene koji se sastoji od četiri dijela: (I) Prethodna ocjena, (II) Glavna ocjena, (III) Ocjena drugih pogodnih mogućnosti, (IV) Utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka postupak Prethodne ocjene mogu provoditi nadležni uredi državne uprave sukladno članku 8. stavku 4. ovog Pravilnika.
(3) Stručne poslove postupka Ocjene obavlja Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod) na temelju podataka koje Nositelj dostavlja Ministarstvu ili nadležnom uredu državne uprave sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
(4) Postupak Ocjene provodi se uz primjenu načela predostrožnosti.

I. Prethodna ocjena

Članak 8.

(1) U Prethodnoj ocjeni utvrđuje se je li za planirani zahvat za koji je podnesen Zahtjev potrebno provesti postupak Glavne ocjene.
(2) Ukoliko se Prethodnom ocjenom utvrdi da planirani zahvat neće imati bitan utjecaj na područje ekološke mreže, Ministarstvo odnosno nadležni ured državne uprave će rješenjem utvrditi da Nositelj nije obvezan provoditi Glavnu ocjenu, odnosno da Nositelj stječe pravo izvođenja zahvata u odnosu na ekološku mrežu.
(3) Ako je područje ekološke mreže ujedno i zaštićeno područje u kategoriji strogog rezervata, posebnog rezervata, nacionalnog parka, parka prirode i spomenika prirode, a zahvat neće imati bitan utjecaj, Ministarstvo rješenjem iz stavka 2. ovog članka utvrđuje uvjete i mjere zaštite prirode sukladno članku 127. stavku 3. Zakona.
(4) Ako je područje ekološke mreže ujedno i zaštićeno područje u ostalim kategorijama sukladno članku 127. stavku 4. Zakona ili nije posebno zaštićeno sukladno Zakonu, dopuštenje za planirani zahvat izdaje nadležni ured državne uprave. Dopuštenje sadrži uvjete i mjere zaštite prirode.
(5) Ukoliko Ministarstvo odnosno nadležni ured državne uprave Prethodnom ocjenom utvrdi da je za planirani zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu, obavještava o tome Nositelja, kao i o potrebi dopune Zahtjeva Studijom prihvatljivosti zahvata za prirodu.

II. Glavna ocjena

Članak 9.

U postupku Glavne ocjene Ministarstvo sagledava utjecaj planiranog zahvata na integritet područja ekološke mreže s obzirom na strukturu i funkciju područja ekološke mreže i ciljeve njegova očuvanja te se predlažu mjere ublažavanja utvrđenih štetnih utjecaja.

Članak 10.

(1) Za postupak Glavne ocjene Nositelj će dopuniti Zahtjev Studijom prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu (u daljnjem tekstu: Studija). Studiju izrađuju ovlaštene pravne osobe po poseb­nom propisu.
(2) Studija mora sadržavati sljedeće podatke:
1. Opis zahvata i lokacije:
– detaljan opis zahvata s kartografskim prikazima,
– obuhvat zahvata (ukupna površina zahvata, dimenzija položaj i namjena objekata),
– područje djelovanja zahvata.
2. Opis područja ekološke mreže:
– osnovne značajke područja ekološke mreže zbog kojih je ono ekološki značajno područje,
– nazivi i status zaštite okolnih područja ekološke mreže na koja su mogući utjecaji zahvata,
– stanje očuvanosti, odnosno opis zatečenog stanja ekološke mreže,
– osnovni uvjeti očuvanja temeljnih vrijednosti ekološke mreže,
– značajke staništa i vrsta na području ekološke mreže,
– strukturni i funkcionalni odnosi ekoloških čimbenika koji čine i osiguravaju integritet ekološke mreže,
– ostali ekološki čimbenici značajni za ekološku mrežu.
3. Opis utjecaja zahvata na ekološku mrežu i mjere zaštite:
– detaljan opis predvidljivog samostalnog utjecaja zahvata na područje ekološke mreže,
– detaljan opis skupnih utjecaja zahvata (već izvedeni, u tijeku i/ili planirani) na područje ekološke mreže,
– detaljan opis utjecaja zahvata na optimalne uvjete staništa,
– detaljan opis štetnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže, njezin integritet i povezanost s drugim dijelovima ekološke mreže,
– promjene značajki ekološke mreže koje mogu nastati izvođenjem zahvata,
– prijedlog mjera ublažavanja štetnih utjecaja zahvata,
– način, vremenski period i izvođači mjera ublažavanja štetnih utjecaja zahvata na područje ekološke mreže,
– procjena troškova provedbe mjera ublažavanja s troškovnikom ovjerenim od sudskog ili drugog ovlaštenog vještaka.
4. Zaključci:
– utjecaji zahvata na područje ekološke mreže,
– mjere ublažavanja štetnih utjecaja zahvata s rokovima provedbe,
– program praćenja očuvanja povoljnog stanja područja ekološke mreže u području utjecaja zahvata (monitoring),
– popis organizacija, tijela i ustanova uključenih u izradu Studije,
– izvori podataka i metode prikupljanja podataka.
(3) Studija se dostavlja u pisanom i elektronskom obliku.

Članak 11.

Ukoliko se u postupku Glavne ocjene utvrdi da je Zahtjev prihvatljiv, Ministarstvo izdaje rješenje o dopuštenju planiranog zahvata sukladno članku 37. stavku 1. Zakona. Rješenje sadrži uvjete zaštite prirode koji sadrže i mjere ublažavanja. Rješenjem se utvrđuje i plaćanje jamčevine.

Članak 12.

Ukoliko se u postupku Glavne ocjene utvrdi štetan utjecaj zahvata na područje ekološke mreže, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju Zahtjeva i uputiti Nositelja o mogućnosti za pokretanje postupka Ocjene drugih pogodnih mogućnosti.

III. Ocjena drugih pogodnih mogućnosti

Članak 13.

(1) Ocjenom drugih pogodnih mogućnosti ocjenjuju se zahvati kojima se mogu ostvariti ciljevi planiranog zahvata, a izbjegavaju se štetni utjecaji na područje ekološke mreže.
(2) Za postupak Ocjene drugih pogodnih mogućnosti Nositelj će dopuniti Zahtjev prijedlogom drugih pogodnih mogućnosti zahvata u obliku izmjena i dopuna Studije iz članka 10. ovog Pravilnika, uz popis organizacija, tijela i ustanova uključenih u izradu.

Članak 14.

Ukoliko se u postupku Ocjene drugih pogodnih mogućnosti utvrdi da niti jedna druga predložena mogućnost nije prihvatljiva, a štetni utjecaji planiranog zahvata ostaju, Ministarstvo izdaje rješenje kojim se odbija Zahtjev za izvođenje planiranog zahvata u prirodu, i uputiti Nositelja na utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta. Zahtjev za utvrđivanjem prevladavajućeg javnog interesa Nositelj putem Ministarstva upućuje Vladi Republike Hrvatske sukladno članku 37. stavku 2. Zakona.

IV. Utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta

Članak 15.

(1) U postupku utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta utvrđuje se postoje li imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa nad javnom koristi očuvanja prirode. Ukoliko postoje, uključujući one gospodarske i socijalne naravi ili zbog pomanjkanja drugih pogodnih mogućnosti planirani zahvat je moguće odobriti uz utvrđivanje kompenzacijskih uvjeta. Dopuštenje izdaje Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 37. Zakona.
(2) Ako se na području planiranog zahvata nalazi stanišni tip ili stanište biljne, gljivlje, ili životinjske vrste koje su zaštićene na temelju međunarodnih akata i drugih propisa, prevladavajući javni interes zbog kojeg se prihvaća planirani zahvat može se odnositi samo na zaštitu zdravlja ljudi i javnu sigurnost ili na uspostavljanje bitno povoljnijih uvjeta za prirodu.
(3) Prevladavajući javni interes utvrđuje se uz prethodno provedenu javnu raspravu sukladno članku 17. ovog Pravilnika.

Članak 16.

(1) Radi utvrđivanja kompenzacijskih uvjeta u smislu članka 39. Zakona Ministarstvo osniva Povjerenstvo.
(2) Povjerenstvo se sastoji od stalnih članova i to najmanje jednog predstavnika Ministarstva i najmanje jednog predstavnika Zavoda te od članova koji se imenuju, ovisno o području ekološke mreže i zahvatu, iz redova relevantnih stručnjaka i predstavnika nevladinih udruga.
(3) Novčani iznos na ime kompenzacije uplaćuje se u korist državnog proračuna, pozicija Ministarstva.

SUDJELOVANJE JAVNOSTI U POSTUPKU OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU

Članak 17.

(1) Po završetku svakog dijela postupka iz članka 7. ovog Pravilnika Zavod izrađuje Izvješće i dostavlja ga Ministarstvu odnosno nadležnom uredu državne uprave.
(2) Ministarstvo odnosno nadležni ured državne uprave, obavješćuje javnost o rezultatima postupka Ocjene objavljivanjem Izvješća na internetskoj stranici Ministarstva i/ili drugim sredstvima javnog informiranja, odnosno u svojem javnom glasilu.

Članak 18.

(1) U postupku Utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, Ministarstvo prikuplja pisane primjedbe i prijedloge javnosti u roku od 15 dana od dana objave Izvješća o provedenoj Ocjeni drugih pogodnih mogućnosti.
(2) Ministarstvo osigurava mogućnost prikupljanja pisanih primjedbi i prijedloga elektronskim putem.
(3) Ministarstvo na svojoj internetskoj stranici objavljuje očitovanje na pristigle primjedbe i prijedloge u roku od 30 dana.

TROŠKOVI

Članak 19.

(1) Troškove prikupljanja, obrade i utvrđivanja podataka potreb­nih za postupak Ocjene snosi Nositelj.
(2) Nositelj snosi i troškove postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, kao i troškove provedbe mjera ublažavanja i provedbe kompenzacijskih uvjeta.

JAMČEVINA

Članak 20.

(1) Iznos jamčevine u slučaju izdavanja dopuštenja iz članka 11. ovog Pravilnika predlaže Zavod na temelju troškovnika iz članka 10. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika. Dopuštenjem se utvrđuje način plaćanja i povrata jamčevine.
(2) Iznos jamčevine u slučaju izdavanja dopuštenja iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika predlaže Povjerenstvo na temelju troškov­nika iz članka 10. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika. Dopuštenjem se utvrđuje način plaćanja i povrata jamčevine.
(3) Jamčevinu Nositelj plaća Ministarstvu mjenicom.

Članak 21.

(1) Nositelj obavještava Ministarstvo o datumu izvršenja svih mjera određenih dopuštenjem iz članka 11. i članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(2) O poduzetim mjerama Ministarstvo će bez odgađanja zatražiti stručno mišljenje Zavoda.
(3) Ministarstvo vraća jamčevinu vraćanjem mjenice kada na temelju stručnog mišljenja Zavoda utvrdi da su propisane mjere ublažavanja štetnih utjecaja zahvata uspješno provedene, odnosno da su uspješno provedeni kompenzacijski uvjeti. Povrat mjenice Ministarstvo će izvršiti u roku od 60 dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

ROKOVI

Članak 22.

(1) Postupci Prethodne ocjene, Glavne ocjene, i Ocjene drugih pogodnih mogućnosti, ne mogu trajati duže od šest mjeseci od dana zaprimanja urednog Zahtjeva. Postupak iznimno može trajati i duže ako se radi o utvrđivanju prevladavajućih javnih interesa i kompenzacijskih uvjeta za planirani zahvat.
(2) Ako Nositelj nije u mogućnosti u roku koji mu odredi Ministarstvo dopuniti Zahtjev za postupak Ocjene, podnijet će Ministarstvu obrazloženu molbu za produžetak roka.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/05-41/30
Urbroj: 532-10-01/1-07-15
Zagreb, 20. kolovoza 2007.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.