Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 90/2007 (29.8.2007.), Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2734

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija), kao javna ustanova, te se uređuje djelatnost, ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava Agencije.

Članak 2.

(1) Djelatnost Agencije je financiranje, nabava, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.
(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Agencija:
– obavlja poslove Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske;
– surađuje s tijelima koje čine sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskom komisijom, u okviru svoje djelatnosti;
– priprema i provodi natječaje, te sklapa ugovore o potpori i ugovore o nabavi usluga, robe i radova, vezanih za sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj;
– upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava (knjigovodstvo, plaćanja preko podračuna u okviru računa Nacionalnog fonda, praćenje i izvještavanje);
– organizira izobrazbu vezano za svoju djelatnost;
– savjetuje provedbene službe tijela državne uprave o propisima, pravilima i postupcima za nabavu i plaćanje usluga, robe i radova, vezanih za sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj;
– obavlja aktivnosti provedbenog ureda za savjetodavne usluge država članica Europske unije (twinning) te koordinira suradnju vezanu za provedbu ovih usluga između Republike Hrvatske, država članica Europske unije i Europske komisije;
– obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 3.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za financije.
(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.
(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.
(4) Agencija može osnivati podružnice, s time da se njihova djelatnost uređuje Statutom Agencije.

Članak 4.

(1) Unutarnji ustroj, ovlasti i detaljan način odlučivanja tijela Agencije, osnivanje i djelatnost podružnica Agencije, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije.
(2) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije, uz suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Agencije.

Članak 5.

(1) Agencija stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz državnog proračuna Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda Agencije.
(2) Za osnivanje i početak rada Agencije osigurana su sredstva u državnom proračunu.

Članak 6.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj Agencije.

Članak 7.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće, koje čini predsjednik i dva člana.
(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje po položaju je predsjednik Upravnog vijeća.
(3) Članove Upravnog vijeća imenuje ministar financija, na razdoblje od četiri godine, na prijedlog Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje.
(4) Upravno vijeće donosi godišnji Program rada Agencije, kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Agencije za kalendarsku godinu, nadzire izvršenje Programa, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije, određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu naknade za pružene usluge, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.
(5) Upravno vijeće odluke donosi na sjednicama većinom glasova svih članova Upravnoga vijeća.
(6) Detaljan način donošenja odluka i ostala pitanja u vezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 8.

(1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj Agencije.
(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.
(3) Ravnatelj Agencije ne može, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.
(4) Ministar financija imenuje i razrješava ravnatelja Agencije, na razdoblje od četiri godine, na prijedlog Upravnoga vijeća.
(5) Ravnatelj Agencije mora imati visoku stručnu spremu i najmanje šest godina rada u struci.
(6) Na prijedlog ravnatelja Agencije, Upravno vijeće imenuje zamjenika ravnatelja, na način i u postupku utvrđenim Statutom Agencije.
(7) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom Agencije.

Članak 9.

Agencija ima i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela čiji se sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost utvrđuju Statutom Agencije.

Članak 10.

(1) Ministar financija imenuje privremenog ravnatelja Agencije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
(2) Mandat privremenog ravnatelja Agencije traje do imenovanja ravnatelja Agencije, a ne dulje od šest mjeseci.
(3) Privremeni ravnatelj donijet će privremeni Statut Agencije, obaviti poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.
(4) Privremeni Statut iz stavka 3. ovog članka primjenjivat će se do stupanja na snagu Statuta kojeg će donijeti Upravno vijeće Agencije, u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe.

Članak 11.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 12.

Agencija ne može, bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

Članak 13.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za financije.

Članak 14.

(1) Danom upisa Agencije u sudski registar, prestaje s radom Uprava za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije – Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje u Ministarstvu financija.
(2) Poslove, pismohranu i ostalu dokumentaciju, opremu te financijska prava i obveze Uprave za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije – Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje u Ministarstvu financija preuzima Agencija.
(3) Državnim službenicima u službi na dan stupanja na snagu ove Uredbe u Upravi za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije – Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje u Ministarstvu financija, ponudit će se sporazumni prestanak državne službe i prijelaz u Agenciju na radna mjesta prema općim propisima o radu.
(4) U svrhu provedbe stavaka 2. i 3. ovoga članka, ministar financija sklopit će s privremenim ravnateljem Agencije protokol o prijenosu Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
(5) Državni službenici iz stavka 3. ovog članka koji ne prihvate sporazumni prestanak državne službe i prijelaz u Agenciju, rasporedit će se na odgovarajuća službenička mjesta u Ministarstvu financija, sukladno propisima o državnim službenicima.
(6) Ministar financija predložit će Vladi Republike Hrvatske izmjene Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, vezano za usklađivanje s odredbama ove Uredbe, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/07-04/02
Urbroj: 5030120-07-1
Zagreb, 23. kolovoza 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.