Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke

NN 91/2007 (3.9.2007.), Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2776

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti od buke (»Na­rod­ne novine« br. 20/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O DJELATNOSTIMA ZA KOJE JE POTREBNO UTVRDITI PROVEDBU MJERA ZA ZAŠTITU OD BUKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se djelatnosti za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke, te postupak i način utvrđivanja tih uvjeta.

Članak 2.

Obvezi utvrđivanja da li su provedene mjere za zaštitu od buke podliježu sve djelatnosti, koje se koriste izvorima buke, a čija emisija buke može u okolnim boravišnim i/ili radnim prostorima izazvati imisiju buke koja prelazi dopuštene granice.

Članak 3.

U slučaju kada su u istom prostoru/prostorijama registrirane dvostruke djelatnosti, moraju se ispuniti stroži uvjeti u pogledu zaštite od buke.

Članak 4.

Postupci kojima se utvrđuje da su provedene mjere za zaštitu od buke u smislu ovoga Pravilnika jesu:
1. mjerenje razine buke,
2. mjerenje relevantne zvučne izolacije,
3. ocjena provedenih mjera za zaštitu od buke na temelju provedenih mjerenja iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka.
Mjerenja iz stavka 1. ovoga članka provode se prema odgovarajućim hrvatskim normama i provedbenim propisima.

II. PROVEDBA VJEŠTAČENJA

Članak 5.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o provedenim mjerama za zaštitu od buke nadležnom tijelu. Službena osoba koja vodi postupak zaključkom određuje vještačenje.
Na temelju ocjene pravne osobe ovlaštene za stručne poslove zaštite od buke rješenjem se utvrđuje provedba mjera za zaštitu od buke.

Članak 6.

Mjerenja radi utvrđivanja provedbe mjera za zaštitu od buke obavljaju se tijekom radnog vremena u kojem se obavlja djelatnost, u doba procijenjene najniže razine rezidualne buke.

Članak 7.

Uvjeti, sadržaj i način provjere primijenjenih mjera za zaštitu od buke za građevine utvrđuju se sukladno posebnim propisima.

Članak 8.

Kada se djelatnost i zatvoreni prostor koji treba štititi od buke nalaze u istoj građevini ili u susjednim građevinama koje su bilo kojim dijelom međusobno građevno spojene potreban je dokaz o ispunjavanju provedenih mjera za zaštitu od buke mjerenjem buke i zvučne izolacije.
Kada se djelatnost i štićeni prostor ne nalaze u istoj građevini i kada građevine nisu međusobno konstruktivno povezane, potreban je dokaz o ispunjavanju provedenih mjera za zaštitu od buke mjerenjem buke.

Članak 9.

Postupak utvrđivanja provedbe mjera za zaštitu od buke za industrijska postrojenja i za zaštitu od buke zanatskih pogona provodi se mjerenjem razine buke na granici zone buke i ispred vanjskih otvora najugroženijih zatvorenih boravišnih prostora.
Mjerenje razine buke ispred otvorenih vanjskih otvora najugroženijih zatvorenih boravišnih prostora provodi se na udaljenosti od 0,5 m.

Članak 10.

Na mjerodavnim mjestima imisije buke mjeri se rezidualna buka i specifična buka od obavljanja djelatnosti.
Trajanje mjerenja razine rezidualne buke mora se prilagoditi promjenjivosti rezidualne buke.

Članak 11.

Tijekom mjerenja specifične buke uključuju se u prostoru/prostoriji, gdje se obavlja djelatnost, svi strojevi i uređaji. Mjerenjem se moraju obuhvatiti svi radni ciklusi pri obavljanju djelatnosti. Strojevi i uređaji moraju raditi najvećom snagom u najnepovoljnijim radnim uvjetima za štićene prostore.

Članak 12.

Ako se djelatnost obavlja u zatvorenom prostoru/prostoriji čiji prozori i/ili ostakljene stijene imaju mogućnost otvaranja, buka se mjeri pri otvorenim prozorima i/ili ostakljenim stijenama prostora emisije.
Kada na ulazu/izlazu u prostoriju s izvorima buke, prema prostoru/prostoriji koje treba štititi od buke, postoji predprostor s dvojim međusobno razmaknutim vratima s mehanizmom za automatsko zatvaranje, buka se mjeri naizmjenično s po jednim zatvorenim vratima. Mjerodavan je nepovoljniji rezultat mjerenja buke.
Kada na ulazu/izlazu u prostoriju s izvorima buke, prema prostoru/prostoriji koje treba štititi od buke, postoji predprostor s dvojim međusobno razmaknutim vratima bez mehanizma za automatsko zatvaranje, buka se mjeri pri svim otvorenim vratima predprostora.
Ako na ulazu/izlazu u prostoriju s izvorima buke ne postoji predprostor izveden u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, buka se mjeri pri otvorenim vratima toga ulaza/izlaza prostora emisije.

Članak 13.

U prostorima/prostorijama u kojima je buka elektroakustičkih ili drugih uređaja na odgovarajući način svedena provedbenim propisom u dopuštene granice, postupak utvrđivanja provedenih mjera za zaštitu od buke provodi se samo uz te uređaje.
U djelatnostima u kojima se upotrebljavaju elektroakustički uređaji čija razina buke prelazi najviše dopuštene razine buke propisane provedbenim propisom, postupak utvrđivanja da su provedene mjere za zaštitu od buke nije moguće provesti u slučaju nepostojanja elektroničkog ograničavanja elektroakustičkih uređaja.
U djelatnostima u kojima se izvodi glazba uživo, postupak utvrđivanja provedenih mjera zaštite od buke nije moguće provesti u slučaju nepostojanja uređaja/sustava za automatsko elektroničko ograničavanje razine zvuka na mjestu izvođenja glazbe uživo.
Kada se djelatnost i štićeni prostor ne nalaze u istoj građevini i kada građevine nisu međusobno konstruktivno povezane, a radi se o ugostiteljskoj djelatnosti, potreban je dokaz o ispunjavanju provedenih mjera za zaštitu od buke mjerenjem buke i razlikeA-vred­novanih razina između prostora/prostorija i vanjskog prostora 0,5 m ispred otvorenih vanjskih otvora najugroženijih zatvorenih boravišnih prostora.

III. SADRŽAJ DOKAZA PROVEDBE MJERA ZA ZAŠTITU OD BUKE

Članak 14.

Dokaz o provedbi mjera za zaštitu od buke za djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati najmanje:
– naziv, adresu naručitelja i vrstu djelatnosti koja se obavlja,
– naziv, adresu i ovlaštenje pravne osobe koja provodi utvrđivanje da li su provedene mjere za zaštitu od buke,
– opis svrhe mjerenja,
– popis izvora buke s njihovim glavnim tehničkim značajkama (tvornički/serijski broj, proizvođač, tip), tehnološkim procesom i najnepovoljnijim uvjetima rada u pogledu buke,
– popis instrumenata kojima je obavljeno mjerenje,
– popis primijenjenih normi i provedbenih propisa,
– datum, vrijeme i trajanje mjerenja,
– klimatski uvjeti mjerenja,
– opis mjerodavnog mjesta imisije: naziv, adresu i položaj mjesta imisije u odnosu na mjesto emisije,
– rezultate mjerenja te
– ocjenu provedbe mjera za zaštitu od buke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Osobe iz članka 5. ovoga Pravilnika koje obavljaju djelatnosti za koje rješenjem nije utvrđeno da li su provedene mjere za zaštitu od buke, obvezne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/20
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 22. kolovoza 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.