Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke

NN 91/2007 (3.9.2007.), Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2777

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« br. 20/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz prethodno mišljenje ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD BUKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, program i način polaganja stručnog ispita iz područja zaštite od buke.

II. PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Članak 2.

Stručni ispit iz područja zaštite od buke (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Članak 3.

Opći dio stručnog ispita je jednak za sve kandidate i obuhvaća poznavanje:
– općeg upravnog postupka i
– uredskog poslovanja.

Članak 4.

Posebni dio stručnog ispita mora potvrditi kandidatovo poznavanje stručnih poslova zaštite od buke posebice u odnosu na:
a) pravne propise iz područja zaštite od buke i
b) stručne poslove zaštite od buke za koji se ispit polaže.

III. PRIJAVA STRUČNOG ISPITA

Članak 5.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo) putem pravne osobe u kojoj je kandidat zaposlen ili osobno uz predočenje sljedećih dokumenata: molba kandidata, ovjerena preslika diplome, ovjerena preslika radne knjižice i dokaz o radnom iskustvu na poslovima zaštite od buke.

Članak 6.

Ako je kandidat ispunio sve uvjete propisane ovim Pravilnikom ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) odobrava rješenjem polaganje stručnog ispita.
Kandidat se izvješćuje o datumu, mjestu polaganja i troškovima stručnog ispita najmanje 15 dana prije datuma polaganja stručnog ispita.

Članak 7.

Ako je kandidat spriječen iz opravdanog razloga pristupiti stručnom ispitu, obvezan je pisano obavijestiti ministarstvo najmanje 3 dana prije dana određenog za polaganje ispita.
Ako kandidat pravovremeno ne obavijesti ministarstvo sukladno stavku 1. ovoga članka ili je razlog odustanka neopravdan smatra se da je ispitu pristupio te se troškovi ispita nakon ponovnog izlaska udvostručuju i idu na teret prijavitelja ispita.
Ako kandidat bez opravdanog razloga određenog dana ne pristupi stručnom ispitu smatra se da stručni ispit nije položio.

Članak 8.

Ako kandidat nije položio opći dio stručnog ispita, pravo ponovnog pristupa polaganju stječe po isteku 30 dana od dana prethodnog polaganja.
Ako kandidat nije položio posebni dio stručnog ispita, pravo ponovnog pristupa polaganju stječe po isteku 3 mjeseca od dana prethodnog polaganja.

IV. ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 9.

Stručni ispit kandidati polažu pred Ispitnim povjerenstvom za stručni ispit iz zaštite od buke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 10.

Ministar rješenjem imenuje Povjerenstvo.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i članova Povjerenstva koji su ujedno i ispitivači za pojedina područja koja su predmet ispita.
U Povjerenstvo se imenuju stručnjaci odgovarajuće stručne spreme koji se bave odgovarajućim područjem rada.

Članak 11.

Administrativne poslove Povjerenstva obavlja tajnik koji se imenuje rješenjem o osnivanju Povjerenstva.
Tajnik je obvezan tijekom polaganja ispita voditi zapisnik.
Sadržaj i izgled zapisnika nalazi se u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

V. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 12.

Povjerenstvo odlučuje o općem uspjehu kandidata na ispitu.
Ispitivač je samostalan u ocjenjivanju uspjeha kandidata za pred­met koje je ispitivao.
Ocjena uspjeha je položio ili nije položio.

Članak 13.

Kandidat najprije polaže opći dio stručnog ispita.
Kandidat za dio stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka može biti ocijenjen ocjenom »položio« ili »nije položio«.
Kandidat koji nije položio opći dio može pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita.

Članak 14.

Za posebni dio stručnog ispita kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Članak 15.

Predsjednik Povjerenstva izvješćuje po završenom ispitu kandidata o uspjehu.
Nezadovoljan kandidat može u roku od 24 sata podnijeti žalbu ministarstvu radi ponovne provjere njegova znanja. Troškove saziva Povjerenstva snosi kandidat.
Ponovljeni ispit održava se pred Povjerenstvom u drugom sastavu.

Članak 16.

Kandidatu koji je uspješno položio stručni ispit izdaje se uvjerenje koje potpisuje ministar i predsjednik Povjerenstva.
Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na obrascu koji se nalazi u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
U uvjerenju iz stavka 1. ovoga članka naznačuju se stručni poslovi za zaštitu od buke za koje je kandidat položio ispit.

VI. TROŠKOVI ISPITA

Članak 17.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je kandidata prijavio, odnosno kandidat ako se sam prijavio.
Visinu troškova stručnog ispita rješenjem utvrđuje ministar.

Članak 18.

Povjerenstvo i tajnik na stručnim ispitima imaju pravo na nak­nadu.
Visinu naknade određuje ministar posebnim rješenjem.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/19
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 21. kolovoza 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.


PRILOG I. i PRILOG II.