Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

NN 93/2007 (10.9.2007.), Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2812

Na temelju članka 131. stavka 6. i 1022. podstavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04), ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU UVJETA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA, BRODICA I JAHTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:
– uvjeti i način obavljanja liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (u daljnjem tekstu: članovi posade);
– uvjeti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, odnosno trgovačka društva koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada (u daljnjem tekstu: zdravstvene ustanove ili ordinacije) za liječničke preglede članova posade;
– uvjeti kojima mora udovoljavati doktor medicine specijalist medicine rada;
– uvjeti i način stjecanja i obnavljanja valjanosti Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (u daljnjem tekstu: Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti);
– način vođenja upisnika obavljenih liječničkih pregleda i izdanih Svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti i
– čuvanje medicinske dokumentacije.

II. IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA LIJEČNIČKE PREGLEDE ČLANOVA POSADE

Članak 2.

Ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog povjerenstva kojeg imenuje, ovlašćuje zdravstvene ustanove ili ordinacije za liječničke preglede članova posade.
Zdravstvena ustanova ili ordinacija za liječničke preglede članova posade, mora:
1. obavljati zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti;
2. biti unutar granica Republike Hrvatske;
3. ispunjavati uvjete glede prostora i tehničke opremljenosti:
– sanitarno-tehničke i higijenske uvjete sukladno propisu o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti;
– uvjete u pogledu prostora, opreme i kadrova za specijalističku ordinaciju djelatnosti medicine rada sukladno propisu o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti;
– imati prostor za čuvanje medicinske dokumentacije ili metalni ormar s ključem za osobne kartone liječničkog pregleda članova posade;
4. zapošljavati u radnom odnosu doktora medicine specijalista medicine rada koji ima završeni tečaj iz pomorske medicine (u daljnjem tekstu: ovlašteni specijalist medicine rada);
5. zapošljavati u radnom odnosu ili imati sklopljen ugovor o obavljanju poslova s psihologom.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka treba priložiti uz pisani zahtjev za izdavanje ovlaštenja.
Ako se posumnja da je zdravstvena ustanova ili ordinacija prestala ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje izdano ili da je postupila suprotno odredbama ovoga Pravilnika, ministar nadležan za zdravstvo imenuje povjerenstvo koje će utvrditi činjenično stanje. Na temelju nalaza ministar nadležan za zdravstvo može ukinuti izdano ovlaštenje zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji za obavljanje liječničkih pregleda članova posade.

Članak 3.

Ministar nadležan za zdravstvo imenuje članove povjerenstva iz članka 2. stavak 1. ovoga Pravilnika, i to:
– jednog člana iz ministarstva nadležnog za zdravstvo
– jednog člana iz Hrvatskog zavoda za medicinu rada i
– jednog člana iz ministarstva nadležnog za pomorstvo.

Članak 4.

Ovlaštenje iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika za obavljanje liječničkih pregleda članova posade može se dati zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji, koja ispunjava uvjete iz članka 2. stavak 2. ovoga Pravilnika.
Primjerak ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka obvezno se dostavlja ministarstvu nadležnom za pomorstvo.

III. OBAVLJANJE LIJEČNIČKIH PREGLEDA

Članak 5.

Vrste liječničkih pregleda članova posade su:
Prethodni liječnički pregled koji se obavlja:
– prije izdavanja pomorske knjižice ili odobrenja za ukrcanje;
Redovni liječnički pregled koji se obavlja:
– svake dvije godine;
– svake godine, kod osoba mlađih od 18 godina i
– svake godine, kod osoba mlađih od 21 godine koji plove na ribarskom brodu.
Nadzorni liječnički pregled koji se obavlja u roku kraćem od redovnog pregleda:
– po odluci ovlaštenog specijaliste medicine rada, ako je odredio kraći rok valjanosti svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti nakon obavljenog prethodnog ili redovnog liječničkog pregleda.
Izvanredni nadzorni liječnički pregled koji se obavlja:
– poslije privremene nesposobnosti za rad koja je trajala više od 30 dana;
– poslije utvrđene profesionalne bolesti;
– poslije ozljede na radu zbog koje je određena privremena nesposobnost za rad;
– poslije brodoloma;
– na zahtjev: zapovjednika broda, poslodavca, vlasnika brodice za gospodarske namjene i jahte; i
– na osobni zahtjev člana posade.
Na izvanredni liječnički pregled člana posade upućuje poslodavac, vlasnik brodice za gospodarske namjene i jahte ili se član posade osobno javlja.
Od dana podnošenja zahtjeva za obavljanjem izvanrednog nadzornog liječničkog pregleda do izvanrednog nadzornog liječničkog pregleda ne smije proći više od 30 dana, osim u slučaju privremene nesposobnosti za rad koja je trajala 30 i više dana.
Liječnički pregled prije stjecanja i obnavljanja uvjerenja za voditelja brodice kategorije C i međunarodnog uvjerenja voditelja brodice.
Liječnički pregled prije stjecanja i obnavljanja svjedodžbe za zapovjednika jahte.

Članak 6.

Prilikom svih liječničkih pregleda iz članka 5. ovoga Pravilnika, ovlašteni specijalist medicine rada može zatražiti uvid u zdravstvenu dokumentaciju osobe na pregledu, a koja je pohranjena kod njegovog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, drugih doktora medicine ili u drugim zdravstvenim ustanovama.
Izjavu o pristanku pristupu medicinskoj dokumentaciji kao i o pristanku na obavljnje probirnog testa na opojne droge i testa na alkohol, osoba na pregledu potpisuje u karton liječničkog pregleda

Članak 7.

Liječnički pregled obvezno obuhvaća:
Prethodni liječnički pregled:
– anamnestičke podatke: uzimanje anamneze (osobne i radne, te o plovidbenom stažu), podatke o sadašnjem stanju,
– klinički pregled i pretrage:
– antropometrijske podatke,
– fizikalni pregled: kože i vidljivih sluznica, glave (uključujući oči i adnekse oka, uši, usne šupljine) i vrata, prsnog koša i pluća, srčanožilnog sustava, trbuha i trbušnih organa, mokraćnog sustava i spolnih organa, lokomotornog sustava i kralješnice,
– ispitivanje vidnih sposobnosti (funkcije oštrine vida na daljinu optotipom, oštrine vida na blizinu Jägerovim optotipom i/ili odgovarajućim uređajima za multifunkcionalno ispitivanje osjetila vida, osjeta za boje pseudoizokromatskim tablicama i/ili odgovarajućim uređajima za multifunkcionalno ispitivanje vida, binokularnog vida, forije, fuzije, dubinskog vida i vidnog polja odgovarajućim uređajima za multifunkcionalno ispitivanje osjetila vida, te mezoptičkog vida, odnosno brze adaptacije na tamu odgovarajućim uređajima),
– ispitivanje audiovestibularnih sposobnosti (sluha tonskom liminarnom audiometrijom, a vestibularne sposobnosti testovima ortostatike),
– psihologijsku obradu koja obuhvaća: utvrđivanje općih i posebnih kognitivnih sposobnosti; procjenu osobina ličnosti, s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost; ispitivanje psihomotornih i senzomotornih sposobnosti; procjenu motivacije standardiziranim psihologijskim intervjuom,
– EKG u mirovanju,
– spirometriju,
– laboratorijske pretrage (brzina sedimentacije eritrocita, kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kompletan urin),
– probirni test na opojne droge i test na alkohol,
– pri prvom izdavanju pomorske knjižice ili odobrenja za ukrcanje: krvna grupa i Rh faktor,
– procjena tjelesnih sposobnosti (prema tablici u prilogu 1. ovoga Pravilnika).
Redovni liječnički pregled:
– anamnestičke podatke: od zadnjeg pregleda, podatke o sadašnjem stanju,
– klinički pregled: antropometrijske podatke, fizikalni pregled, ispitivanje vidnih i audiovestibularnih sposobnosti – sa sadržajem kao kod prethodnog pregleda,
– EKG u mirovanju,
– spirometriju,
– laboratorijske pretrage kao kod prethodnog pregleda,
– probirni testi na opojne droge i test na alkohol,
– procjena tjelesnih sposobnosti (prema tablici u Prilogu 1.).
Nadzorni liječnički pregled po odluci specijalista medicine rada i izvanredni nadzorni liječnički pregled sadrži sve kliničke, specijalističke, funkcionalne ili laboratorijske pretrage potrebne za utvrđivanje zdravstvenog stanja, bolesti, ozljede ili poremećaja koji su bili razlog upućivanja na ovaj pregled.

Članak 8.

Liječnički pregled prije: stjecanja i obnavljanja uvjerenja za voditelje brodica kategorije C, međunarodnog uvjerenja voditelja brodice i stjecanja i obnavljanja svjedodžbe za zapovjednike jahti, obvezno obuhvaća:
– anamnestičke podatke: uzimanje anamneze (osobne i radne, te plovidbenom stažu), podatke o sadašnjem stanju,
– klinički pregled: antropometrijske podatke, fizikalni pregled, ispitivanje vidnih i audiovestibularnih sposobnosti – sa sadržajem kao kod prethodnog pregleda,
– EKG u mirovanju: u prvom pregledu i prema indikaciji,
– spirometrija: u prvom pregledu i prema indikaciji,
– laboratorijske pretrage kao kod prethodnog pregleda iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Liječničke preglede članova posade iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika obavlja ovlašteni specijalist medicine rada, daje ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti, potpisuje svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti i izvješćuje pregledanu osobu o ustanovljenim bolestima, bolesnim stanjima i ostalim čimbenicima koji utječu na njezino stanje zdravlja i obavljanje poslova i dužnosti člana posade.
Da bi stekao ovlaštenje, specijalist medicine rada mora pohađati i uspješno završiti tečaj iz pomorske medicine.
Tečaj iz pomorske medicine traje 25 sati. Hrvatski zavod za medicinu rada ili udruga koju Hrvatski zavod za medicinu rada ovlasti, organizira i provodi tečaj iz pomorske medicine.
Program i sadržaj tečaja iz pomorske medicine naveden je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika. Tečaj iz pomorske medicine uključuje provjeru znanja nakon završenog tečaja, nakon čega se izdaje Potvrda o završenom tečaju iz pomorske medicine (Prilog 3.).

Članak 10.

Uz ovlaštenog specijalista medicine rada u obavljanju prethodnih liječničkih pregleda obvezno sudjeluje i psiholog.
Psiholog upisuje nalaz u posebni obrazac – Psihologijska obrada člana posade pomorskog broda, brodice i jahte (u daljnjem tekstu: Psihologijska obrada člana posade) koji je sastavni dio Kartona liječničkog pregleda člana posade.
U ostalim liječničkim pregledima psiholog sudjeluje kada to odredi ovlašteni specijalist medicine rada.

Članak 11.

Ako je nužno u svrhu utvrđivanja dijagnostičkih i diferencijalno-dijagnostičkih odrednica, pregledana osoba može biti upućena na dodatne preglede i pretrage u zdravstvene ustanove ili na pregled kod određenog doktora medicine specijalista.

IV. ZDRAVSTVENI NADZOR I IMUNIZACIJA BIJELOG OSOBLJA

Članak 12.

Zdravstveni nadzor i zdravstveni pregled osoba koje na brodu rade na poslovima na kojima dolaze u dodir s namirnicama, odnosno pitkom vodom ili na poslovima pružanja higijenske ili zdravstvene njege, a koje sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, podliježu zdravstvenom nadzoru, obavljaju se na način kako je to propisano tim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.
Nadzoru iz stavka 1. ovoga članka u određenim uvjetima, odnosno epidemiološkim indikacijama, kako je to propisano Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, podliježu i svi drugi članovi posade.

Članak 13.

Imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa protiv zaraznih bolesti za sve članova posade obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Članak 14.

Sukladno propisima iz članka 12. i 13. ovoga Pravilnika, zdravstveni nadzor i zdravstvene preglede članova posade koji podliježu zdravstvenom nadzoru, kao i imunizaciju, seroprofilaksu i kemoprofilaksu tih osoba od zaraznih bolesti obavljaju zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju higijensko-epidemiološku djelatnost.

V. ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI I ZAPREKE

Članak 15.

Uvjete za obavljanje poslova i dužnosti na brodu, brodici i jahti ne ispunjava osoba za koju se liječničkim pregledima iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika utvrdi da boluje od bolesti, odnosno za koju se utvrde zdravstvene zapreke:
– koje nepovoljno utječu na sposobnost za uspješno obavljanje poslova i dužnosti na brodu,
– koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost drugih osoba na brodu ili predstavljaju veći rizik za zdravlje same osobe, jer mogu dovesti do komplikacija koje bi zahtijevale žurnu kiruršku ili drugu medicinsku intervenciju tijekom plovidbe,
– koje se zbog nemogućnosti dijetalne ishrane, štetnih čimbenika radne okoline ili drugih posebnosti rada i duljeg boravka na brodu mogu značajnije pogoršati.

Članak 16.

Za člana posade sposobna je osoba za koju se liječničkim pregledima iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika utvrdi da je tjelesno i duševno zdrava, odnosno da ne boluje od bolesti ili da nema druge trajne ili privremene zapreke za uspješno obavljanje poslova i dužnosti kao člana posade.

Trajne zdravstvene zapreke u prethodnom liječničkom pregledu i liječničkom pregledu za stjecanje svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije B

Članak 17.

Trajnom zaprekom za obavljanje poslova i dužnosti na brodu u prethodnom liječničkom pregledu i liječničkom pregledu prije stjecanje svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije B, smatraju se:
a) epilepsija i druge bolesti koje mogu dovesti do privremenog gubitka ili poremećaja svijesti, psihoze (sadašnje i u anamnezi), alkoholizam, narkomanija, teže neuroze, poremećaji osobnosti, duševna zaostalost,
b) intelektualna insuficijencija, deficiti specifičnih kognitivnih sposobnosti koje se očituju kao smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, te poremećaji percepcije, mišljenja i pamćenja, psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se očituju kao senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, smanjena vizualno-motorna koordinacija, izražene devijacije osobnosti (emocionalna i socijalna nezrelost, neprilagođeno ponašanje, anksioznost, agresivnost),
c) organske bolesti središnjeg živčanog sustava i perifernih živaca s poremećajima funkcije od važnosti za obavljanje poslova i dužnosti kao člana posade, postkontuzijski sindrom, učestali i izraziti napadaji migrene,
d) anatomska ili funkcionalna jednookost, keratokonus, glaukom, druge kronične bolesti oka progresivne naravi, poremećaji oštrine vida i drugih vidnih sposobnosti ispod zahtjeva navedenih u člancima 22. do 25. ovoga Pravilnika,
e) gluhoća, jednostrana gluhoća ili teška jednostrana nagluhost, oštećenja sluha perceptivnog tipa izvan zahtjeva navedenih u člancima 26. i 28. ovoga Pravilnika, oštećenja sluha mješovitog tipa, kronične upale srednjeg uha s perforacijom bubnjića (sa ili bez sekrecije), otoskleroza, Menierov sindrom, druge vrtoglavice, kinetoze, ozena, kronične gnojne upale sinusa, bolesti i stanja larinksa koje trajno oštećuju funkciju govora i disanja, jače izraženo mucanje, rascjep nepca, teži oblici alergije gornjih dišnih putova,
f) dijabetes melitus, hiperfunkcija ili hipofunkcija štitnjače, terapijom nekontrolirana insuficijencija nadbubrežne žlijezde, urična dijateza, druge teže bolesti endokrinog sustava ili mijene tvari, izrazita gojaznost, izrazita astenija popraćena općom tjelesnom slabošću, primjena imunosupresivne terapije,
g) kronične anemije, koagulopatije, druge teže kronične bolesti krvi i krvotvornih organa,
h) prirođene ili stečene grješke ili kronične organske bolesti srca, preboljeli infarkt miokarda, koronarna bolest, i nakon učinjene premosnice, teži poremećaji srčanog ritma, potreba za pacemakerom, aneurizma aorte i opstruktivne bolesti perifernih arterija popraćene intermitentnom klaudikacijom, anamnestički cerebrovaskularni inzult, uključujući i tranzitorne ishemične atake, arterijska hipertenzija s vrijednostima krvnog tlaka preko 180/120 mmHg bez terapije, jače izraženi varikoziteti, duboka venska tromboza i tromboflebitis,
i) astma, plućna fibroza, recidivirajući pneumotoraks, kronični bronhitis i druge kronične bolesti pluća s težim smetnjama ventilacije, ili recidivirajućom bronhopulmonalnom infekcijom, teže deformacije grudnog koša sa smetnjama ventilacije,
j) teži defekti zubala koji utječu na funkciju žvakanja, ahalazija, gastroduodenalni ulkus (sadašnji i u anamnezi), kronične bolesti jetre, žučnih putova i gušterače, recidivirajući apendicitis, kronični ulcerozni kolitis, Chronova bolest i druge bolesti s kroničnim proljevima, recidivirajuće analne fistule i drugi teži i recidivirajući perianalni poremećaji,
k) kronične bolesti bubrega, prostate i mokraćnih putova, urinarna inkontinencija, stanje po nefrektomiji ili transplantaciji bubrega, teži poremećaji menstruacije i druge ginekološke bolesti s mogućnošću komplikacija,
l) neizlječive kronične infekcije kože, kronične eritodermije, psorijaza i druge generalizirane keratodermije, agenezija žlijezda znojnica, neurodermitis, eritematodes chronicus i druge kožne manifestacije sistemskih bolesti,
m) jače izražene deformacije kralješnice, spuštena stopala popraćena smetnjama u hodu ili degenerativnim promjenama u zglobovima, degenerativne promjene zglobova udova ili kralješnice, upalni reumatizam zglobova ili kralješnice, specifične upale zglobova, nodozni periarteritis, difuzna sklerodermija, sistemski lupus eritematodes, kronični osteomijelitis, kronična lumboishialgija, diskus hernija, habitualna luksacija velikih zglobova, bolesti mišićno-koštanog sustava popraćene poremećajem mišićne snage, pokretljivosti, koordinacije i ravnoteže,
n) amputacije ili prirođeni defekti udova ili njihovih važnijih dijelova, čak i uz nadoknadu protetskim pomagalima, kasne posljedice ozljeda i operacija koje remete urednu funkciju lokomotornog sustava,
o) zloćudne novotvorine,
p) trajne funkcionalne posljedice uzrokovane dugotrajnim i iscrpljujućim bolestima.

Trajne zdravstvene zapreke u liječničkom pregledu za stjecanje svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije A, stjecanje uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C i međunarodnog uvjerenja voditelja brodice

Članak 18.

Trajnom zaprekom u liječničkom pregledu prije stjecanja svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije A, liječničkom pregledu prije stjecanja uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C i međunarodnog uvjerenja voditelja brodice, smatraju se:
a) epilepsija i druge bolesti koje mogu dovesti do privremenog gubitka ili poremećaja svijesti, psihoze (sadašnje i u anamnezi), alkoholizam, narkomanija, teže neuroze, poremećaji osobnosti, duševna zaostalost,
b) intelektualna insuficijencija, deficiti specifičnih kognitivnih sposobnosti koje se očituju kao smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, te poremećaji percepcije, mišljenja i pamćenja, psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se očituju kao senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, smanjena vizualno-motorna koordinacija, izražene devijacije osobnosti (emocionalna i socijalna nezrelost, neprilagođeno ponašanje, anksioznost, agresivnost),
c) organske bolesti središnjeg živčanog sustava i perifernih živaca s poremećajima funkcije od važnosti za obavljanje poslova i dužnosti kao člana posade,
d) anatomska ili funkcionalna jednookost, keratokonus, glaukom, druge kronične bolesti oka progresivne naravi, poremećaji oštrine vida i drugih vidnih sposobnosti ispod zahtjeva navedenih u člancima 22. do 25. ovoga Pravilnika,
e) gluhoća, jednostrana gluhoća ili teška jednostrana nagluhost, oštećenja sluha perceptivnog tipa izvan zahtjeva navedenih u člancima 26. i 28. ovoga Pravilnika, oštećenja sluha mješovitog tipa, kronične upale srednjeg uha s perforacijom bubnjića, otoskleroza, Menierov sindrom, druge vrtoglavice, bolesti i stanja larinksa koje trajno oštećuju funkciju govora i disanja, jače izraženo mucanje, teški oblici alergije gornjih dišnih putova,
f) dijabetes melitus s nereguliranom glikemijom i komplikacijama, druge teže neregulirane bolesti endokrinog sustava ili mijene tvari, izrazita astenija popraćena općom tjelesnom slabošću, primjena imunosupresivne terapije,
g) kronične anemije, koagulopatije, druge teže kronične bolesti krvi i krvotvornih organa,
h) prirođene ili stečene grješke ili kronične organske bolesti srca, bolesti srca sa znakovima srčane insuficijencije, teži poremećaji srčanog ritma, potreba za pacemakerom, aneurizma aorte i opstruktivne bolesti perifernih arterija popraćene intermitentnom klaudikacijom, anamnestički cerebrovaskularni inzult, uključujući i tranzitorne ishemične atake, arterijska hipertenzija s vrijednostima krvnog tlaka preko 180/120 mmHg bez terapije, jače izraženi varikoziteti, duboka venska tromboza i tromboflebitis,
i) astma, plućna fibroza, recidivirajući pneumotoraks, kronični bronhitis i druge kronične bolesti pluća s težim smetnjama ventilacije, ili recidivirajućom bronhopulmonalnom infekcijom, teže deformacije grudnog koša sa smetnjama ventilacije,
j) ahalazija, gastroduodenalni ulkus s komplikacijama, kronične bolesti jetre, žučnih putova i gušterače, recidivirajući apendicitis, kronični ulcerozni kolitis, Chronova bolest i druge bolesti s kroničnim proljevima, recidivirajuće analne fistule i drugi teži i recidivirajući perianalni poremećaji,
k) kronične bolesti bubrega, prostate i mokraćnih putova s komplikacijama, na terapiju rezistentni kronični poremećaji menstruacije i druge ginekološke bolesti s mogućnošću komplikacija,
l) neizlječive kronične infekcije kože, kronične eritodermije, generalizirane keratodermije, agenezija žlijezda znojnica, neurodermitis, eritematodes chronicus i druge kožne manifestacije sistemskih bolesti,
m) jače izražene deformacije kralješnice, spuštena stopala popraćena smetnjama u hodu ili degenerativnim promjenama u zglobovima, degenerativne promjene zglobova udova ili kralješnice, upalni reumatizam zglobova ili kralješnice, specifične upale zglobova, nodozni periarteritis, difuzna sklerodermija, sistemski lupus eritematodes, kronični osteomijelitis, kronična lumboishialgija, diskus hernija, habitualna luksacija velikih zglobova, bolesti mišićno-koštanog sustava popraćene poremećajem mišićne snage, pokretljivosti, koordinacije i ravnoteže,
n) amputacije ili prirođeni defekti udova ili njihovih važnijih dijelova i kasne posljedice ozljeda i operacija koje remete urednu funkciju lokomotornog sustava,
p) trajne funkcionalne posljedice uzrokovane dugotrajnim i iscrpljujućim bolestima,
q) zloćudne novotvorine, osim onih bez znakova recidiva nakon uspješno provedene terapije i bez trajnih sekundarnih duševnih poremećaja.

Trajne zdravstvene zapreke u redovnim i nadzornim liječničkim pregledima i liječničkim pregledima za obnavljanje svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije B

Članak 19.

Trajnom zdravstvenom zaprekom u redovnim i nadzornim liječničkim pregledima i liječničkim pregledima za obnavljanje svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije B, smatraju se osobito:
a) epilepsija, psihoze (sve osim prolaznih organskih i reaktivnih što uvjetuje privremenu nesposobnost), alkoholizam sa sociopatijom i neuspješnošću rehabilitacije, narkomanija i druge bolesti ovisnosti bez uspješnosti rehabilitacije, teži slučajevi neuroze, poremećaji osobnosti, duševna zaostalost,
b) intelektualna insuficijencija, deficiti specifičnih kognitivnih sposobnosti koje se očituju kao smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, te poremećaji percepcije, mišljenja i pamćenja, psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se očituju kao senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, smanjena vizualno-motorna koordinacija, izražene devijacije osobnosti (emocionalna i socijalna nezrelost, neprilagođeno ponašanje, anksioznost, agresivnost),
c) organske bolesti središnjeg živčanog sustava (upalne, degenerativne, vaskularne i hereditarne) i perifernih živaca s jače izraženim poremećajima funkcije od važnosti za zdravstevnu sposobnost (posebice neuromuskularne i muskularne funkcije, te održavanja ravnoteže, koordinacije i pozornosti), postkontuzijski sindrom, učestali i izraziti napadaji migrene rezistentni na terapiju,
d) dekompenzirani glaukom s progresivnim oštećenjem vidnog polja, druge kronične bolesti oka progresivne naravi, poremećaji oštrine vida i drugih vidnih sposobnosti ispod zahtjeva navedenih u člancima 22. do 25. ovoga Pravilnika, koji se ne daju korigirati,
e) oštećenja sluha perceptivnog tipa izvan zahtjeva navedenih u člancima 26. i 28.ovoga Pravilnika, oštećenja sluha mješovitog tipa, otoskleroza, Menierov sindrom, vertebrobazilarna insuficijencija, druge verificirane i na terapiju rezistentne vrtoglavice, verificirane i na terapiju rezistentne kinetoze, ozena, bolesti i stanja larinksa koje trajno oštećuju funkciju govora i disanja,
f) dijabetes melitus reguliran inzulinom ili hipoglikemizantnim lijekovima, i/ili s kasnim komplikacijama na živčanom sustavu, oku, bubrezima i perifernim krvnim žilama, teže ili na terapiju rezistentne bolesti endokrinog sustava, imunološkog sustava ili mijene tvari, izrazita gojaznost popraćena poremećajem kardiovaskularne i/ili respiratorne funkcije utvrđene funkcionalnim testovima, odnosno težim oštećenjem zglobova donjih udova, izrazita astenija popraćena općom tjelesnom slabošću utvrđenom funkcionalnim testovima respiratornog, kardiovaskularnog i mišićnog sustava ili Gulenovom baterijom testova,
g) teži oblici kroničnih anemija, koagulopatije, kronična leukemija i druge teže kronične i/ili na terapiju rezistentne bolesti krvi i krvotvornih organa,
h) prirođene ili stečene srčane grješke s poremećenom hemodinamičkom funkcijom, ozbiljnijim poremećajima ritma ili anginoznim tegobama, teži oblici miokardiopatija s dekompenzacijom, rezistentnom aritmijom ili tromboembolizmom, preboljeli infarkt miokarda, koronarna bolest, i nakon učinjene premosnice, asimptomatska koronarna insuficijencija sa značajnim smanjenjem koronarne rezerve, teži poremećaji srčanog ritma, ovisnost o pacemakeru, dekompenzirani cor pulmonale, aneurizma aorte i opstruktivne bolesti perifernih arterija popraćene intermitentnom klaudikacijom (posebice Bürgerova bolest), stanje po preboljelom cerebrovaskularnom inzultu, uključujući i tranzitorne ishemične atake, arterijska hipertenzija s vrijednostima arterijskog krvnog tlaka preko 180/120 mmHg unatoč terapiji, jače izraženi recidivirajući varikoziteti, duboka venska tromboza i tromboflebitis,
i) astma s učestalim napadima rezistentnim na terapiju neovisno o ventilacijskoj funkciji, plućna fibroza, recidivirajući pneumotoraks, kronični bronhitis i druge kronične bolesti pluća s težim smetnjama ventilacije ili recidivirajućom bronhopulmonalnom infekcijom,
j) ahalazija, gastroduodenalni ulkus s komplikacijama (sadašnja i ranija gastrointestinalna krvarenja, perforacija, rekurentni ulkus), na terapiju rezistentan postresekcijski sindrom, kronični agresivni hepatitis, ciroza jetre s komplikacijama (varikoziteti jednjaka, ascites, ikterus, poremećaji koagulacije), hepatolentikularna degeneracija, kronični recidivirajući pankreatitis, kronični ulcerozni kolitis, hemokromatoza,
k) kronične bolesti bubrega s kroničnom renalnom insuficijencijom, nefrotski sindrom, nefroangioskleroza, policistični bubrezi, stanje po nefrektomiji ili transplantaciji bubrega s oštećenom funkcijom drugog bubrega ili hipertenzijom, na terapiju rezistentni kronični poremećaji menstruacije i druge ginekološke bolesti s mogućnošću komplikacija,
l) kronični i na terapiju rezistentni alergijskim testovima verificirane eritodermije ili neurodermitis, generalizirana i na terapiju rezistentna psorijaza s komplikacijama na zglobovima, eritematodes chronicus, na terapiju rezistentne zloćudne novotvorine kože,
m) jako izražena i uznapredovala artroza kuka, koljena ili skočnog zgloba, jako izražene degenerativne promjene vratne ili slabinske kralješnice s trajno izraženim i na terapiju rezistentnim tegobama i poremećajima funkcije, verificirani Morbus Bechterew, uznapredovali oblici reumatoidnog artritisa, difuzna sklerodermija, sistemski lupus eritematodes, tuberkuloza zglobova, psorijatična artropatija, teži oblici uričnog artritisa, ankiloze ili jače kontrakture važnijih zglobova udova, amputacije udova ili njihovih važnijih dijelova (šaka, prsti ruke, stopalo), habitualna luksacija velikih zglobova koja se ne može operativno riješiti, druge posljedice ozljeda, bolesti ili operacija mišićno-koštanog sustava popraćene trajnim poremećajem mišićne snage, pokretljivosti, koordinacije i ravnoteže i drugih funkcija koje se ne mogu terapijski riješiti, a od važnosti su za zdravstvenu sposobnost na brodu,
n) amputacije ili prirođeni defekti udova ili njihovih važnijih dijelova, čak i uz nadoknadu protetskim pomagalima,
o) zloćudne novotvorine, osim onih bez znakova recidiva nakon uspješno provedene terapije i bez trajnih sekundarnih duševnih poremećaja,
p) trajne funkcionalne posljedice uzrokovane dugotrajnim i iscrpljujućim bolestima.

Trajne zdravstvene zapreke u liječničkim pregledima za obnavljanje svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije A, liječničkim pregledima za obnavljanje osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C i međunarodnog uvjerenja voditelja brodice

Članak 20.

Trajnom zdravstvenom zaprekom u liječničkim pregledima za obnavljanje svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije A, liječničkim pregledima za obnavljanje osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C i međunarodnog uvjerenja voditelja brodice, smatraju se osobito:
a) epilepsija, psihoze (sve osim prolaznih organskih i reaktivnih što uvjetuje privremenu nesposobnost), alkoholizam sa sociopatijom i neuspješnošću rehabilitacije, narkomanija i druge bolesti ovisnosti bez uspješnosti rehabilitacije, teži slučajevi neuroze, poremećaji osobnosti, duševna zaostalost,
b) intelektualna insuficijencija, deficiti specifičnih kognitivnih sposobnosti koje se očituju kao smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, te poremećaji percepcije, mišljenja i pamćenja, psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se očituju kao senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, smanjena vizualno-motorna koordinacija, izražene devijacije osobnosti (emocionalna i socijalna nezrelost, neprilagođeno ponašanje, anksioznost, agresivnost),
c) organske bolesti središnjeg živčanog sustava (upalne, degenerativne, vaskularne i hereditarne) i perifernih živaca s jače izraženim poremećajima funkcije od važnosti za zdravstevnu sposobnost (posebice neuromuskularne i muskularne funkcije, te održavanja ravnoteže, koordinacije i pozornosti), postkontuzijski sindrom, učestali i izraziti napadaji migrene rezistentni na terapiju,
d) dekompenzirani glaukom s progresivnim oštećenjem vidnog polja, druge kronične bolesti oka progresivne naravi, poremećaji oštrine vida i drugih vidnih sposobnosti ispod zahtjeva navedenih u člancima 22. do 25. ovoga Pravilnika, koji se ne daju korigirati,
e) oštećenja sluha perceptivnog tipa izvan zahtjeva navedenih u člancima 26. i 28. ovoga Pravilnika, oštećenja sluha mješovitog tipa, otoskleroza, Menierov sindrom, vertebrobazilarna insuficijencija, druge verificirane i na terapiju rezistentne vrtoglavice, verificirane i na terapiju rezistentne kinetoze, ozena, bolesti i stanja larinksa koje trajno oštećuju funkciju govora i disanja,
f) dijabetes melitus s nereguliranom glikemijom i/ili s kasnim komplikacijama na živčanom sustavu, oku, bubrezima i perifernim krvnim žilama, teže ili na terapiju rezistentne bolesti endokrinog sustava, imunološkog sustava ili mijene tvari, izrazita gojaznost popraćena poremećajem kardiovaskularne i/ili respiratorne funkcije utvrđene funkcionalnim testovima, odnosno težim oštećenjem zglobova donjih udova, izrazita astenija popraćena općom tjelesnom slabošću utvrđenom funkcionalnim testovima respiratornog, kardiovaskularnog i mišićnog sustava ili Gulenovom baterijom testova,
g) teži oblici kroničnih anemija, koagulopatije, kronična leukemija i druge teže kronične i/ili na terapiju rezistentne bolesti krvi i krvotvornih organa,
h) prirođene ili stečene srčane grješke s poremećenom hemodinamičkom funkcijom, ozbiljnijim poremećajima ritma ili anginoznim tegobama, teži oblici miokardiopatija s dekompenzacijom, rezistentnom aritmijom ili tromboembolizmom, bolesti srca sa znakovima srčane insuficijencije, teži poremećaji srčanog ritma, ovisnost o pacemakeru, dekompenzirani cor pulmonale, aneurizma aorte i opstruktivne bolesti perifernih arterija popraćene intermitentnom klaudikacijom (posebice Bürgerova bolest), stanje po preboljelom cerebrovaskularnom inzultu, uključujući i tranzitorne ishemične atake, arterijska hipertenzija s vrijednostima arterijskog krvnog tlaka preko 180/120 mmHg unatoč terapiji, jače izraženi recidivirajući varikoziteti, duboka venska tromboza i tromboflebitis,
i) astma s učestalim napadima rezistentnim na terapiju neovisno o ventilacijskoj funkciji, plućna fibroza, recidivirajući pneumotoraks, kronični bronhitis i druge kronične bolesti pluća s težim smetnjama ventilacije ili recidivirajućom bronhopulmonalnom infekcijom,
j) ahalazija, gastroduodenalni ulkus s komplikacijama, na terapiju rezistentan postresekcijski sindrom, kronični agresivni hepatitis, ciroza jetre s komplikacijama (varikoziteti jednjaka, ascites, ikterus, poremećaji koagulacije), hepatolentikularna degeneracija, kronični recidivirajući pankreatitis, kronični ulcerozni kolitis, hemokromatoza,
k) kronične bolesti bubrega s kroničnom renalnom insuficijencijom, nefrotski sindrom, nefroangioskleroza, policistični bubrezi, stanje po nefrektomiji ili transplantaciji bubrega s oštećenom funkcijom drugog bubrega ili hipertenzijom, na terapiju rezistentni kronični poremećaji menstruacije i druge ginekološke bolesti s mogućnošću komplikacija,
l) kronični i na terapiju rezistentni alergijskim testovima verificirane eritodermije ili neurodermitis, generalizirana i na terapiju rezistentna psorijaza s komplikacijama na zglobovima, eritematodes chronicus, na terapiju rezistentne zloćudne novotvorine kože,
m) jako izražena i uznapredovala artroza kuka, koljena ili skočnog zgloba, jako izražene degenerativne promjene vratne ili slabinske kralješnice s trajno izraženim i na terapiju rezistentnim tegobama i poremećajima funkcije, verificirani Morbus Bechterew, uznapredovali oblici reumatoidnog artritisa, difuzna sklerodermija, sistemski lupus eritematodes, tuberkuloza zglobova, psorijatična artropatija, teži oblici uričnog artritisa, ankiloze ili jače kontrakture važnijih zglobova udova, amputacije udova ili njihovih važnijih dijelova (šaka, prsti ruke, stopalo), habitualna luksacija velikih zglobova koja se ne može operativno riješiti, druge posljedice ozljeda, bolesti ili operacija mišićno-koštanog sustava popraćene trajnim poremećajem mišićne snage, pokretljivosti, koordinacije i ravnoteže i drugih funkcija koje se ne mogu terapijski riješiti, a od važnosti su za zdravstvenu sposobnost na brodu,
n) amputacije ili prirođeni defekti udova ili njihovih važnijih dijelova i kasne posljedice ozljeda i operacija koje remete urednu funkciju lokomotornog sustava,
o) zloćudne novotvorine, osim onih bez znakova recidiva nakon uspješno provedene terapije i bez trajnih sekundarnih duševnih poremećaja.

Privremene zdravstvene zapreke

Članak 21.

Privremenom zdravstvenom zaprekom u liječničkim pregledima iz članka 7. i 8.. ovoga Pravilnika smatraju se sve akutne i kronične bolesti, te ozljede koje uzrokuju privremenu nesposobnost za rad i zahtijevaju ambulantno i/ili bolničko liječenje, rehabilitaciju, kućnu njegu, nadzor, izolaciju i/ili kiruršku intervenciju, a osobito:
a) crijevne zarazne bolesti ili njihovo kliconoštvo, aktivna tuberkuloza, sve druge zarazne bolesti koje se obvezno prijavljuju sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
b) sistemske mikoze, dermatofitije, piodermije, skabijes,
c) teži, odnosno simptomatski hemeroidi, varikokela, izraženiji varikoziteti, polipi nosne šupljine i glasnica, jače izražena devijacija nosnog septuma i deformacija nosne piramide sa smetnjama disanja, struma, izraženiji defekti zubala, odnosno višestruki karijes, asimptomatski ulkus pepticus prvih 6 mjeseci nakon gastroskopski utvrđenog cijeljenja i dijetalne terapije, analne i druge fistule, hernije trbušne šupljine, kamenci žučnih ili mokraćnih putova, izraženija i simptomatska hidrokela, teži odnosno simptomatski halux valgus, habitualna luksacija velikih zglobova, lezije meniska koljena,
d) trudnoća, od kraja 13. tjedna.

Vidne sposobnosti

Članak 22.

a) SLUŽBA PALUBE

U prethodnom liječničkom pregledu iz članka 5. ovoga Pravilnika, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije, mora biti 0,7 (20/30) ili bolja za svako oko odvojeno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 1,0 (20/20) ili bolja. Anomalija refrakcije ne smije biti veća od ± 2 Dsph. Astigmatizam ne smije biti veći od 2 Dsph. Razlika u refrakcijskoj greški između oba oka ne smije biti veća od 2 Dsph. Akomodacija mora odgovarati starosnoj dobi, uz uvjet da je ispitanik sposoban čitati optotip po Jägeru 1 ili odgovarajuće tablice na udaljenosti od 30-50 cm, i optotip po Jägeru 5 ili odgovarajuće tablice na udaljenosti od 100 cm. Ako je tako propisano, obvezno je nošenje naočala ili kontaktnih leća i posjedovanje rezervnih naočala ili kontaktnih leća.
U redovnom liječničkom pregledu i u nadzornim liječničkim pregledima iz članka 5. ovoga Pravilnika, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije mora biti 0,7 (20/30) ili bolja za svako oko posebno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 1,0 (20/20) ili bolja. Refrakcijska greška ne smije biti veća od ± 3 Dsph, odnosno ± 5 Dsph u osoba starijih od 45 godina, s tim da razlika u refrakcijskoj greški između oba oka ne smije biti veća od 2 Dsph.
Članovi posade u službi palube i kandidati za upis u ustanove sveučilišnog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja nautičkog smjera moraju uredno raspoznavati boje.
Članovi posade u službi palube i kandidati za upis u ustanove sveučilišnog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja nautičkog smjera moraju imati uredan stereoskopski vid i vidno polje, te adaptaciju na tamu u granicama normale.

b) SLUŽBA STROJA I GMDSS-RADIOSLUŽBA

U prethodnom liječničkom pregledu iz članka 5. ovoga Pravilnika, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije, mora biti 0,7 (20/30) ili bolja za svako oko odvojeno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 1,0 (20/20) ili bolja. Anomalija refrakcije ne smije biti veća od ± 3 Dsph. Astigmatizam ne smije biti veći od 2 Dsph. Razlika u refrakcijskoj greški između oba oka ne smije biti veća od 2 Dsph. Akomodacija mora odgovarati starosnoj dobi, uz uvjet da je ispitanik sposoban čitati optotip po Jägeru 1 ili odgovarajuće tablice na udaljenosti od 30-50 cm, i optotip po Jägeru 5 ili odgovarajuće tablice na udaljenosti od 100 cm. Ako je tako propisano, obvezno je nošenje naočala ili kontaktnih leća i posjedovanje rezervnih naočala ili kontaktnih leća.
U redovnom liječničkom pregledu i u nadzornim liječničkim pregledima iz članka 5. ovoga Pravilnika oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije mora biti u zbroju za oba oka 1,0, s tim da na lošijem oku mora biti najmanje 0,4. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 0,7 ili bolja. Refrakcijska greška ne smije biti veća od ± 4 Dsph, odnosno ± 5 Dsph u osoba starijih od 45 godina s tim da razlika u refrakcijskoj greški između oba oka ne smije biti veća od 3 Dsph.
Članovi posade u službi stroja i GMDSS-radioslužbi i kandidati za upis u ustanove sveučilišnog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja brodostrojarskog smjera i u ustanove sveučilišnog obrazovanja, smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike, ili drugog odgovarajućeg smjera moraju raspoznavati osnovne boje.
Članovi posade u službi stroja i GMDSS-radioslužbi i kandidati za upis u ustanove sveučilišnog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja brodostrojarskog smjera i u ustanove sveučilišnog obrazovanja, smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike, ili drugog odgovarajućeg smjera moraju imati uredan stereoskopski vid i vidno polje, te adaptaciju na tamu u granicama normale.

c) OSTALE SLUŽBE

Kod članova posade u ostalim službama vidne su sposobnosti bez posebnih zahtjeva, s tim da sa ili bez korekcije budu dostatne za uspješno obavljanje poslova i dužnosti na brodu, uz obvezno nošenje naočala ili kontaktnih leća i posjedovanje rezervnih naočala ili kontaktnih leća, ako im je korekcija potrebna. Oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije na jednom oku mora biti 0,1 ili bolja

Članak 23.

Ako član posade broda izgubi vid na jednom oku a vid zdravog oka iznosi najmanje 1,0 sa ili bez korekcije, te ima normalno vidno polje preostalog oka, može nastaviti plovidbu na poslovima i zadaćama administratora, konobara i sobara, odnosno mladića sobe.

Članak 24.

Odredbe članaka 22. i 23. ovoga Pravilnika, koje se odnose na vidne sposobnosti članova posade pomorskih brodova ne odnose se na članove posade brodica i jahti.

Članak 25.

U liječničkom pregledu prije stjecanja i obnavljanja svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije B, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije, mora biti 0,7 (20/30) ili bolja za svako oko odvojeno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 1,0 (20/20) ili bolja. Anomalija refrakcije ne smije biti veća od ± 2 Dsph. Astigmatizam ne smije biti veći od 2 Dsph. Razlika u refrakcijskoj greški između oba oka ne smije biti veća od 2 Dsph. Akomodacija mora odgovarati starosnoj dobi, uz uvjet da je ispitanik sposoban čitati optotip po Jägeru 1 ili odgovarajuće tablice na udaljenosti od 30-50 cm, i optotip po Jägeru 5 ili odgovarajuće tablice na udaljenosti od 100 cm.
U liječničkom pregledu prije stjecanja i obnavljanja svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije A, prije stjecanja i obnavljanja uvjerenja za voditelja brodica kategorije C i međunarodnog uvjerenja voditelja brodice, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije mora biti 0,7 (20/30) ili bolja za svako oko posebno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 1,0 (20/20) ili bolja. Anomalija refrakcije ne smije biti veća od ± 5 Dsph. Astigmatizam ne smije biti veći od 2 Dsph. Razlika u refrakcijskoj greški između oba oka ne smije biti veća od 2 Dsph. Akomodacija mora odgovarati starosnoj dobi, uz uvjet da je ispitanik sposoban čitati optotip po Jägeru 1 ili odgovarajuće tablice na udaljenosti od 30-50 cm, i optotip po Jägeru 5 ili odgovarajuće tablice na udaljenosti od 100 cm.
Članovi posade brodica i jahti moraju raspoznavati osnovne boje, te imati adaptaciju na tamu u granicama normale.

Audiovestibularne sposobnosti

Članak 26.

U prethodnom liječničkom pregledu iz članka 5. ovoga Pravilnika, u ulaznom audiogramu, može se tolerirati perceptivni gubitak sluha u obliku uskog skotoma do maksimalno 50 dB na 4000 Hz uz normalan sluh na susjednoj nižoj i višoj oktavi, ili silazni gubitci iza 4000 Hz s padom ne većim od 30 dB na susjednoj višoj oktavi. Za osobe s prethodnim stažem u buci mogu se tolerirati perceptivni gubici sluha do maksimalno 70 dB na 4000 Hz a na susjednoj nižoj i višoj oktavi do 30 dB.
U redovnom liječničkom pregledu i u nadzornim liječničkim pregledima iz članka 5. ovoga Pravilnika, perceptivni gubitak sluha ne smije biti veći od 30 dB na frekvencijama od 500, 1000, 2000 i 3000 Hz na boljem uhu, odnosno ne smije biti veći od 40 dB na frekvencijama od 500, 1000, 2000 i 3000 Hz na lošijem uhu.
Za zaposlene u ostalim službama izuzev službe palube, službe stroja i GMDSS-radioslužbe, može se tolerirati jednostrana gluhoća ili obostrana teža nagluhost.
Slušne sposobnosti osoba s gubitkom sluha do razine vrijednosti iz propisanih zahtjeva kontroliraju se jednom godišnje.
Oštećenja sluha se pri svim liječničkim pregledima iz članka 1. ovoga Pravilnika ocjenjuju bez slušnog pomagala.
Funkcija vestibularnog sustava provjerena testovima u članova posade mora biti uredna.

Članak 27.

Odredbe članka 26. ovoga Pravilnika, koje se odnose na audiovestibularne sposobnosti članova posade pomorskih brodova ne odnose se na članove posade brodica i jahti.

Članak 28.

U liječničkom pregledu prije stjecanja i obnavljanja svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije B, u ulaznom audiogramu, može se tolerirati perceptivni gubitak sluha u obliku uskog skotoma do maksimalno 50 dB na 4000 Hz uz normalan sluh na susjednoj nižoj i višoj oktavi, ili silazni gubici iza 4000 Hz s padom ne većim od 30 dB na susjednoj višoj oktavi. Za osobe s prethodnim stažem u buci mogu se tolerirati perceptivni gubici sluha do maksimalno 70 dB na 4000 Hz a na susjednoj nižoj i višoj oktavi do 30 dB.
U liječničkom pregledu prije stjecanja i obnavljanja svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije A, prije stjecanja i obnavljanja uvjerenja za voditelja brodica kategorije C i međunarodnog uvjerenja voditelja brodice, perceptivni gubitak sluha, utvrđen tonalnom liminarnom audiometrijom, ne smije biti veći od 30 dB na frekvencijama od 500, 1000, 2000 i 3000 Hz na boljem uhu, odnosno ne smije biti veći od 40 dB na frekvencijama od 500, 1000, 2000 i 3000 Hz na lošijem uhu.
Oštećenja sluha ocjenjuju se bez slušnog pomagala. Funkcija vestibularnog sustava provjerena testovima mora biti uredna.

VI. OCJENA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 29.

Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se najkasnije u roku od pet dana od početka liječničkog pregleda iz članka 5. ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

Članak 30.

U ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti članova posade, osim zdravstvenih zapreka iz članaka 17. do 23., 25 do 26. i 28. ovoga Pravilnika, ovisno o posebnim namjenama brodova, brodica i jahti na kojima plove i ovisno o poslovima i dužnostima, valja uzeti u obzir i sve zdravstvene zapreke u odnosu na posebne uvjete rada prisutne na takvim brodovima, brodicama i jahtama, koje su određene drugim propisima u svezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti zaposlenih na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Članak 31.

U ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti članova posade dopuštaju se odstupanja od zahtjeva iz članka 19. i 20. ovoga Pravilnika, uz uvjet: da odstupanje od određenog zahtjeva neće ugroziti sigurno obavljanje poslova i dužnosti člana posade, da sposobnosti, vještine i iskustvo člana posade mogu nadoknaditi utvrđeno ostupanje i da je odstupanje funcionalno kompenzirano.
Odredba ovog članka ne odnosi se na članove posade u neograničenoj plovidbi, odnosno u području plovidbe I.

Članak 32.

Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti:
1. sposoban,
2. sposoban uz ograničenje (uz navod ograničenja: potreba nošenja naočala ili kontaktnih leća – uz obvezno posjedovanje rezervnih naočala ili kontaktnih leća, ako to zahtijevaju utvrđene vidne sposobnosti; vrste broda; brodske djelatnosti; zvanja pomorca, odnosno obavljanje poslova i dužnosti; kategorije odnosno područja plovidbe; i ostalih ograničenja; te roka u kojem treba obaviti nadzorni liječnički pregled ako je on potreban),
3. privremeno nesposoban (uz navod najmanjeg trajanja nesposobnosti, te roka u kojem valja obaviti nadzorni liječnički pregled ako je on potreban),
4. nesposoban,
5. ocjena zdravstvene sposobnosti nije dana (uz navođenje razloga).
Kod ocjene zdravstvene sposobnosti »privremeno nesposoban« i »nesposoban«, u kartonu liječničkog pregleda treba navesti članak i točku ovoga Pravilnika na temelju koje je dana ocjena, te šifru prema 10. Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.
O ocjeni zdravstvene sposobnosti izvješćuje se:
1. pregledana osoba,
2. pravna osoba koja je pregledanoga uputila na pregled ili kod koje je pregledani zaposlen,
3. nadležna lučka kapetanija (u slučaju privremene nesposobnosti i nesposobnosti) i
4. Hrvatski zavod za medicinu rada za one članove posade koji u trenutku pregleda imaju ugovor o radu kao članovi posade.

Članak 33.

Ocjena zdravstvene sposobnosti člana posade upisuje se u »Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti« koju izdaje zdravstvena ustanova ili ordinacija ovlaštena za pregled članova posade.
Obrazac svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.
Svjedodžba iz stavka 1. ovoga Pravilnika, uz izvorni tekst na hrvatskom jeziku, mora sadržavati i usporedni prijevod na engleskom jeziku.
Krvna grupa, Rh faktor i primjedbe od posebne važnosti (npr. alergija na određene lijekove ili drugo) unose se u pomorsku knjižicu ili dozvolu za ukrcanje. Podatke unosi ovlašteni specijalist medicine rada i ovjerava potpisom i faksimilom.
Svjedodžba iz ovoga članka ima valjanost koja je propisana zakonom i provedbenim propisima.

Članak 34.

U zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ovlaštenoj za liječničke preglede članova posade vodi se upisnik obavljenih liječničkih pregleda i pohranjuju kartoni liječničkih pregleda članova posade.
Obrazac kartona iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.
Ovjereni pretisak svjedodžbi iz članka 33. ovoga Pravilnika pohranjuje se u kartonu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 35.

Medicinsku dokumentaciju iz članka 34. ovoga Pravilnika, na temelju koje je dana ocjena iz članka 32. ovoga Pravilnika, zdravstvena ustanova ili ordinacija ovlaštena za pregled članova posade, obvezna je čuvati u skladu s propisanim rokovima.
Ako je zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ovlaštenoj za pregled članova posade na temelju članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika oduzeto ovlaštenje za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade, ista je obvezna svu medicinsku dokumentaciju o obavljenim pregledima dostaviti Hrvatskom zavodu za medicinu rada koji je treba čuvati u skladu s propisanim rokovima, odnosno predati zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ovlaštenoj za obavljanje pregleda članova posade, a koja će preuzeti poslove liječničkih pregleda.

Članak 36.

Ovlaštena zdravstvena ustanova ili ordinacija za pregled članova posade dužna je jednom mjesečno dostaviti Hrvatskom zavodu za medicinu rada podatke o obavljenim zdravstvenim pregledima članova posade koji u trenutku pregleda imaju ugovor o radu kao članovi posade, na način kako to odredi Hrvatski zavod za medicinu rada.

Članak 37.

Na ocjenu zdravstvene sposobnosti iz članka 32. ovoga Pravilnika može se uložiti pisani prigovor Hrvatskom zavodu za medicinu rada u roku od 15 dana od dana uručenja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.
Zahtjev za ponovnom ocjenom zdravstvene sposobnosti može podnijeti: pregledana osoba i pravna osoba koja je pregledanoga uputila na pregled ili kod koje je pregledani zaposlen.
Na ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti upućuje se i osoba koja je različito ocjenjena u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama ili ordinacijama.
Ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti daje Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo pri Hrvatskom zavodu za medicinu rada.
Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana koje za svaki pojedinačni slučaj imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za medicinu rada od ovlaštenih specijalista medicine rada iz zdravstvenih ustanova ili ordinacija ovlaštenih za pregled članova posade i/ili iz Hrvatskog zavoda za medicinu rada.
U radu Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva i davanju ocjene zdravstvene sposobnosti ne mogu sudjelovati ovlašteni specijalisti medicine rada koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu i ocjeni zdravstvene sposobnosti na koji je uložen prigovor.
Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo dužno je dati ocjenu zdravstvene sposobnosti u žalbenom postupku u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.
Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo zasjeda i vodi žalbeni postupak u Hrvatskom zavodu za medicinu rada.
Ocjena zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva je konačna.
O ocjeni zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva izvješćuje se:
1. pregledana osoba,
2. pravna osoba koja je pregledanoga uputila na pregled ili kod koje je pregledani zaposlen,
3. nadležna lučka kapetanija i
4. ovlaštena zdravstvena ustanova ili ordinacija u kojoj je pregledanom dana ocjena zdravstvene sposobnosti.

Članak 38.

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo može dati ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije, i to u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 39.

Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, drugih doktora medicine ili drugih zdravstvenih ustanova, osobe koja je pozvana na pregled.

VII. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 40.

Odredbe članka 7. ovoga Pravilnika koje se odnose na – probirni test na opojne droge i test na alkohol, primjenjuju se nakon stupanja na snagu provedbenog propisa koji se odnosi na testiranje na opojne droge, alkohol i ostala sredstva ovisnosti u Republici Hrvatskoj.
Odredbe članka 7. ovoga Pravilnika koje se odnose na – procjenu tjelesnih sposobnosti (prema tablici u Prilogu 1. ovoga Pravilnika), primjenjuju se nakon godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 41.

Doktori medicine specijalisti medicine rada koji obavljaju liječničke preglede članova posade, moraju udovoljiti uvjetima ovoga Pravilnika najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 42.

Obveza iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika ne odnosi se na doktore medicine rada koji su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imali ovlaštenje za obavljanje liječničkih pregleda članova posade.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 111/2002) u dijelu koji se odnosi na članove posade pomorskih brodova.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/01
Urbroj: 534-07-07-14
Zagreb, 21. kolovoza 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, dr. med., v. r.


PRILOG 1.

VODIČ ZA PROCJENU MINIMALNIH TJELESNIH ZAHTJEVA ZA POMORCE KOD PRETHODNIH I REDOVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

ZADATAK NA BRODU, FUNKCIJA, ZBIVANJE ILI STANJE

ODGOVARAJUĆA TJELESNA SPOSOBNOST

MEDICINSKI ISPITIVAČ

mora potvrditi da je pristupnik

Rutinski pokreti na skliskim, neravnim i nestabilnim površinama; rizik ozljeđivanja

Održavanje ravnoteže

Bez smetnji u održavanju ravnoteže

Rutinski pristup između različitih razina; postupci u nuždi

Kretanje gore-dolje po okomitim

ljestvama i stepeništu

Sposoban da se bez pomoći, penje ili spušta po okomitim ljestvama i stepenicama (nagnutim ljestvama)

Rutinsko kretanje između prostora i odjeljaka; postupci u nuždi

Hodanje preko pragova (do 60 cm visine)

Sposoban da bez pomoći hoda preko visokih pregrada na vratima (pragova)

Otvaranje i zatvaranje vodonepropusnih vrata; sustavi ručnih komandi, otvaranje i zatvaranje ventila; rukovanje konopima; uporaba ručnog alata (npr. ključeva, vatrogasnih sjekira, kotača ventila, čekića, odvijača, kliješta)

Rukovanje mehaničkim oruđem (desnostranost i jakost šaka i prstiju)

Sposoban da hvata, podiže i rukuje različitim uobičajenim brodskim alatom; pokreće ruke i šake kod otvaranja i zatvaranja upravljačkih kola za ventile u okomitom i vodoravnom pravcu; rotacija zapešća pri okretanju komandi

Kretanje po cijelom brodu; uporaba alata i opreme; postupci u nuždi moraju brzo slijediti, uključujući i nošenje zaštitnih odijela i stavljanje pojaseva za spašavanje.

Brzo kretanje

Nema nikakvog oštećenja ili bolesti koji bi ga mogli spriječiti u urednom kretanju i tjelesnim aktivnostima

Rukovanje brodskim spremištima; uporaba alata i opreme; rukovanje konopima; postupci za brzi odgovor koji slijede.

Podizanje, spuštanje, guranje i prenošenje tereta

Nema nikakvog oštećenja ili bolesti koji bi ga mogli spriječiti u urednom kretanju i tjelesnim aktivnostima

Odlaganje iznad glave; otvaranje i zatvaranje ventila.

Dohvat iznad razine ramena

Nema nikakvog oštećenja ili bolesti koji bi ga mogli spriječiti u urednom kretanju i tjelesnim aktivnostima

Opće održavanje brodova; postupci u nuždi, uključujući i kontrolu oštećenja

Čučanje (snižavanje visine savijanjem koljena),

Klečanje (postavljanje koljena na tlo),

Sagibanje (smanjivanje visine savijanjem u struku)

Nema nikakvog oštećenja ili bolesti koji bi ga mogli spriječiti u urednom kretanju i tjelesnim aktivnostima

Postupci u nuždi uključujući bijeg iz dimom ispunjenih prostora

Puzanje (sposobnost pokretanja tijela na rukama i koljenima)

Opipavanje (sposobnost rukovanja ili dodira radi ispitivanja ili određivanja razlike u temperaturi)

Nema nikakvog oštećenja ili bolesti koji bi ga mogli spriječiti u urednom kretanju i tjelesnim aktivnostima

Motrenje minimalno tijekom 4 sata

Stajanje i hodanje tijekom dužih razdoblja

Sposoban da stoji i hoda tijekom dužih raz­doblja

Kretanje između prostorija; slijede postupci u nuždi

Rad u tijesnim prostorima i kretanje kroz sužene otvore (60cmx60cm)

Nema nikakvog oštećenja ili bolesti koji bi ga mogli spriječiti u urednom kretanju i tjelesnim aktivnostima

Reagiranje na vidne alarme, upozorenja i upute; postupci u nuždi

Razlikovanje objekata ili oblika na određenoj udaljenosti

Ispunjava vidne standarde određene od kompetentnih vlasti

Reakcija na zvučne alarme i upute; postupci u nuždi

Čuje zvuk određene jakosti u dB i određene frekvencije

Ispunjava slušne standarde određene od kompetentnih vlasti

Podnošenje usmenih izvješća ili skretanje pažnje na sumnjiva ili hitna stanja

Trenutni opis okruženja i aktivnosti te jasan izgovor riječi

Sposoban za normalan govor


Napomene:
1. Gornja tablica opisuje uobičajene brodske zaštite, funkcije, zbivanja i stanja; odgovarajuću tjelesnu sposobnost koja se smatra nužnom za sigurnost pomorca koji živi i radi na brodu tijekom plovidbe i vodič za mjerenje odgovarajuće tjelesne sposobnosti.
2. Pojam postupci u nuždi podrazumijeva sve postupke koji se provode u nuždi (napuštanje broda, gašenje požara), kao i temeljne postupke koje pomorac mora slijediti za poboljšanje svojeg osobnog preživaljavanja uz izbjegavanje stvaranja situacija gdje bi mu mogla biti potrebna pomoć drugih članova posade.
3. Pod pojmom »pomoć« podrazumijeva se pomoć druge osobe za izvršenje zadatka.
4. U slučaju sumnje, medicinski ispitivač mora objektivnom obradom odgovarajućim testovima utvrditi stupanj ili ozbiljnost bilo kojeg oštećenja koje predstavlja zapreku, ili uputiti pristupnika na daljnje preglede i pretrage.

 

PRILOG 2.

PROGRAM I SADRŽAJ TEČAJA IZ POMORSKE MEDICINE ZA OVLAŠTENE SPECIJALISTE MEDICINE RADA (25 sati)

1. Uvod u pomorsku medicinu – (1 sat)
• Povijest pomorske medicine
• Posebnosti pomorske medicine
2. Pomorska plovidba – (2 sata)
3. Meterologija i oceanografija – (3 sat)
4. Radna okolina pomoraca, brod i brodska postrojenja – (5 sati)
5. Pomorsko pravo i konvencije, zakonodavstvo, pravila i propisi u Republici Hrvatskoj – (5 sati)
6. Standardi medicinskih pregleda – (6 sati)
7. Epidemiologija i tropske bolesti – (2 sata)
8. Zaključne teme – (1 sat)
• Završno ispitivanje
• Vrednovanje tečaja
 

PRILOG 3.

________________
(naziv organizatora)

POTVRDA
 

_____________________ rođen____________u ___________  redovno je pohađao/-la i uspješno završio/-la
             (ime, prezime)                                      (datum)                  (mjesto)

u razdoblju od _______ do _________
                          (datum)               (datum)
tečaj iz pomorske medicine za ovlaštenog specijalistu medicine rada organiziran sukladno članku 9. Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti, a prema Programu i sadržaju tečaja iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada (Prilog 2.)

                                                     Predsjednik ispitnog povjerenstva
                                                    __________________________

Mjesto: _______________
Datum: _______________
 

PRILOG 4.
PRILOG 5.