Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

NN 94/2007 (13.9.2007.), Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2822

Na temelju članka 7. stavka 1. i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 16. stavka 3. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2007. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA

Članak 1.

Republika Hrvatska i Grad Opatija (u daljnjem tekstu: suosnivači), osnivaju Hrvatski muzej turizma (u daljnjem tekstu: Muzej), kao javnu ustanovu za obavljanje muzejske djelatnosti.

Članak 2.

Suosnivači će za osnivanje i rad Muzeja osigurati sredstva u sljedećim omjerima:
– Republika Hrvatska 50% sredstava,
– Grad Opatija 50% sredstava.
Muzej je osnovan kada suosnivači, u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o muzejima, sklope ugovor o njegovom osnivanju, kojim se, sukladno ovoj Uredbi, uređuju međusobna prava i obveze.
U ime Republike Hrvatske osnivačka prava ostvaruje Ministarstvo kulture. U ime Grada Opatije osnivačka prava ostvaruje Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

Članak 3.

Naziv ustanove glasi: Hrvatski muzej turizma.
Sjedište Muzeja je u Opatiji, Park Angiolina 1.

Članak 4.

Muzej se ustrojava i obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zako­nu o muzejima i drugim propisima iz područja muzejske djelatnosti.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Uredbe, potrebna financijska sredstva osiguravaju suosnivači iz svojih proračuna, razmjerno udjelima iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 6.

Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osiguravaju suosnivači.
Muzej može stjecati sredstva i svojom djelatnošću, te iz drugih izvora, kao što su darovi, potpore i slično.
Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnosti, u skladu s programom rada Muzeja.
Prostor za rad Muzeja osigurava Grad Opatija, a Muzej ga koristi bez naknade.

Članak 7.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.
Suosnivači Muzeja solidarno i neograničeno odgovaraju za njegove obveze.
Muzej je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 8.

Muzej ne može bez suglasnosti suosnivača steći, opteretiti i otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos utvrđen ovom Uredbom.

Članak 9.

Muzejom upravlja ravnatelj.
U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:
– organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja,
– vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,
– poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,
– predstavlja i zastupa Muzej,
– zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,
– donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz prethodnu suglasnost suosnivača,
– donosi druge opće akte Muzeja,
– donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovo izvršavanje,
– donosi financijski plan i godišnji obračun Muzeja,
– raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 100.000,00 kuna samostalno, a većim iznosima uz suglasnost suosnivača,
– odgovara za zakonitost rada Muzeja,
– najmanje jedanput godišnje podnosi suosnivačima izvješće o radu i djelovanju Muzeja, a uvijek kada to suosnivači zatraže,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Uredbom i Statutom.

Članak 10.

Ravnatelja Muzeja imenuje ministar kulture uz prethodno miš­ljenje Gradskog poglavarstva Grada Opatije.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.
Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama i u javnim glasilima.
Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja, propisat će se Statutom Muzeja.

Članak 11.

Do imenovanja ravnatelja Muzeja, ministar kulture će na prijedlog Gradskog poglavarstva Grada Opatije imenovati privremenog ravnatelja.
Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut uz prethodnu suglasnost suosnivača, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od dana imenovanja.

Članak 12.

Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/07-02/08
Urbroj: 5030108-07-1
Zagreb, 7. rujna 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.