Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

NN 94/2007 (13.9.2007.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

MINISTARSTVO FINANCIJA

2833

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, sadržaj, primjena proračunskih klasifikacija i određuju izvori financiranja.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na proračune i proračunske korisnike te na izvanproračunske korisnike sukladno odred­bama članka 2., stavak 1. i 2. Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna).
(2) Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti i lokaciji.
(3) Proračuni i proračunski korisnici dužni su u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja osigurati iskazivanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema proračunskim klasifikacijama, u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovog Pravilnika.
(4) Izvanproračunski korisnici dužni su u procesima planiranja i izvještavanja osigurati iskazivanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema proračunskim klasifikacijama, u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovog Pravilnika.

II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA

Članak 3.

(1) Proračunske klasifikacije jesu: organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska.
(2) Posebnom klasifikacijom smatraju se izvori financiranja prema kojoj se razvrstavaju prihodi i primici, te rashodi i izdaci.

Članak 4.

(1) Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i korisnika proračuna koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.
(2) Programska klasifikacija sadrži programe i njihove sastavne dijelove: aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte, definirane u skladu s nacionalnim i regionalnim strategijama, ciljevima i zadaćama korisnika proračuna.
(3) Funkcijska klasifikacija sadrži aktivnosti odnosno projekte korisnika proračuna razvrstane prema njihovoj namjeni.
(4) Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.
(5) Lokacijska klasifikacija sadrži popis teritorijalno definiranih cjelina u skladu s ustrojem Republike Hrvatske, država Europske unije te ostalih država.

Članak 5.

Proračunske klasifikacije sastoje se od jedne ili više razina, oznaka i naziva.

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 6.

(1) Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem raz­djela, glava i proračunskih korisnika.
(2) Razdjel se sastoji od jedne ili više glava, a glava pripada samo jednom razdjelu.
(3) Glava se sastoji od jednog ili više proračunskih korisnika, a proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi.

Članak 7.

(1) Razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima dodjeljuju se brojčane oznake i nazivi.
(2) Brojčana oznaka sastoji se od:
1. troznamenkaste brojke za razdjel,
2. peteroznamenkaste brojke za glavu; prve tri znamenke označavaju pripadnost razdjelu, a četvrta i peta znamenka označavaju glavu unutar razdjela,
3. dvoznamenkaste, troznamenkaste, četveroznamenkaste ili peteroznamenkaste brojke za proračunskog korisnika.
(3) Ministarstvo financija dodjeljuje brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka razdjelima i glavama državnog proračuna.
(4) Upravni odjeli za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjeljuju brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka razdjelima i glavama svojih proračuna.
(5) Ministarstvo financija dodjeljuje brojčane oznake iz stavka 2. točke 3. ovog članka sukladno članku 2., stavak 3. Zakona o proračunu.
(6) Ministarstvo financija odnosno upravni odjeli za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za naziv raz­djela, glave i proračunskog korisnika preuzima točan naziv iz propisa, rješenja ili odgovarajućeg akta.
(7) Ministarstvo financija odnosno upravni odjeli za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju organizacijsku klasifikaciju prije izrade proračuna za sljedeće proračunsko razdoblje.

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 8.

(1) Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem glavnih programa, programa, aktivnosti i projekata.
(2) Glavni program se sastoji od jednog ili više programa, a program pripada samo jednom glavnom programu.
(3) Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkoga cilja.
(4) Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.
(5) Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja.
(6) Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni:
1. tekući projekt podrazumijeva dugoročno ulaganje proračunskog korisnika koje ne povećava vrijednost u bilanci
2. kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje nefinancijske imovine proračunskog i izvanproračunskog korisnika.
(7) Proračunski korisnik određuje aktivnosti i projekte i prijavljuje ih glavi u čijem je sastavu.
(8) Glava revidira i odobrava aktivnosti i projekte prijavljene od svojih proračunskih korisnika i prijavljuje razdjelu u čijem je sastavu.
(9) Razdjel revidira i odobrava aktivnosti i projekte prijavljene od glava za koje je nadležan, grupira ih u programe, te prijavljuje programe, aktivnosti i projekte Ministarstvu financija.
(10) Odgovornost za provođenje programa pripada razdjelu, a program se provodi u jednoj ili više glava toga razdjela.
(11) Trajanje programa određeno je postojanjem zakonske osnove za uvođenje i trajanje programa te postojanjem proračunskog korisnika.

Članak 9.

(1) Program sadrži:
1. brojčanu oznaku,
2. naziv,
3. zakonsku osnovu za uvođenje programa,
4. opis,
5. opći cilj,
6. posebne ciljeve,
7. brojčanu oznaku izvora financiranja,
8. broj zaposlenih i
9. pokazatelje uspješnosti
(2) Aktivnost odnosno projekt sadrži:
1. brojčanu oznaku,
2. naziv,
3. zakonsku osnovu za uvođenje aktivnosti odnosno projekta,
4. opis,
5. opći cilj,
6. posebne ciljeve,
7. brojčanu oznaku jedne podskupine funkcijske klasifikacije
8. brojčanu oznaku jednog ili više izvora financiranja,
9. brojčanu oznaku jedne ili više lokacija,
10. broj zaposlenih i
11. pokazatelje uspješnosti.

Članak 10.

(1) Ministarstvo financija – Državna riznica, utvrđuje glavne programe koji proizlaze iz nacionalnih i regionalnih strategija, programa i planova Vlade Republike Hrvatske.
(2) Pripadnost programa glavnom programu određuju razdjeli korisnika proračuna.

Članak 11.

Oznake i nazivi programske klasifikacije sastoje se od oznaka i naziva glavnih programa, programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata.

Članak 12.

(1) Oznaka glavnog programa sastoji se od tri znamenke od kojih je prva znamenka slovo od A do Z, a druge dvije znamenke su brojke u rasponu od 01 do 99.
(2) Oznaka programa sastoji se od četveroznamenkaste brojke u rasponu od 100 do 9999.
(3) Brojčana oznaka aktivnosti, tekućeg ili kapitalnog projekta je sedmeroznamenkasta oznaka koja se sastoji od slova A, T ili K i šesteroznamenkastog broja u rasponu od 100001 do 999999.

Članak 13.

(1) Ministarstvo financija – Državna riznica, dodjeljuje oznake glavnih programa, programa i njihovih sastavnih dijelova u tijelima državne uprave.
(2) Za dodjelu oznaka i naziva glavnih programa koriste se oznake i nazivi dani u Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna, koje se dostavljaju korisnicima proračuna.
(3) Upravni odjel za financije, odnosno jedinstveni upravni odjel jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjeljuje oznake programa i njihovih sastavnih dijelova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskim korisnicima u njihovoj nadležnosti.

3. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 14.

(1) Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG), Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.
(2) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u: razrede, skupine i podskupine.
(3) Razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine.
1. prva razina sastoji se od dvoznamenkaste brojke u rasponu 01 – 10 za razred,
2. druga razina sastoji se od troznamenkaste brojke; prve dvije znamenke označavaju pripadnost razredu, treća je znamenka u rasponu 1 – 9 za skupinu,
3. treća razina sastoji se od četveroznamenkaste brojke; prve tri znamenke označavaju pripadnost skupini, četvrta je znamenka u rasponu 0 – 9 za podskupinu.

4. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 15.

(1) Brojčane oznake i nazivi ekonomske klasifikacije sastavni su dio Računskog plana za proračunsko računovodstvo (u daljnjem tekstu: Računski plan).
(2) Računi Računskog plana razvrstani su u: razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune.
(3) Ekonomsku klasifikaciju čine računi razreda 3 do 8, osim skupina računa 39, 49, 59, 69, 79 i 89 i njima pripadajućih podskupina, odjeljaka i osnovnih računa Računskog plana.
(4) Razvrstavanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema njihovim prirodnim vrstama ima u ekonomskoj klasifikaciji hijerarhijsku strukturu s pet razina:
1. prva razina sastoji se od jednoznamenkaste brojke u rasponu 3 – 8 za razred,
2. druga razina sastoji se od dvoznamenkaste brojke u rasponu 31 – 88 za skupinu,
3. treća razina sastoji se od troznamenkaste brojke u rasponu 311 – 889 za podskupine,
4. četvrta razina sastoji se od četveroznamenkaste brojke u rasponu 3111 – 8899 za odjeljak,
5. peta razina sastoji se od peteroznamenkaste brojke u rasponu 31111 – 88999 za osnovni račun.

5. LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 16.

(1) Razvrstavanje rashoda i izdataka prema lokacijskoj klasifikaciji ima strukturu s tri razine:
1. prva razina sastoji se od jednoznamenkastog broja u rasponu od 1 do 9 za oznaku države ili grupe država;
2. druga razina sastoji se od troznamenkaste brojke;
• prva znamenka označava pripadnost državi ili grupi država,
• druge dvije znamenke označavaju županiju u RH, odnosno državu u grupi država,
3. treća razina sastoji se od četveroznamenkaste oznake za grad i općinu, i to od jednoslovne oznake G za grad odnosno O za općinu i troznamenkaste brojke u rasponu od 001 do 999.
(2) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za županije, gradove i općine određuje Državna geodetska uprava, a nazivi se preuzimaju iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
(3) Za dodjelu oznaka za područja posebne državne skrbi, otoke, brdsko- planinska područja, zemlje Europske unije te ostale drža­ve, koriste se oznake i nazivi dani u uputama za izradu prijedloga proračuna, koje se dostavljaju korisnicima proračuna i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 17.

(1) Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.
(2) Prihodi i primici proračuna se planiraju te raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.
(3) Rashodi i izdaci se planiraju, izvršavaju i računovodstveno evidentiraju prema izvorima financiranja.

Članak 18.

(1) Osnovni izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, prihodi od doprinosa, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i namjenski primici od zaduživanja.
1. U izvor financiranja opći prihodi i primici proračuna uključuju se prihodi koje korisnik ostvaruje temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja odnosno: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni, prihodi od prodaje nefinancijske imovine te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja.
2. U izvor financiranja – doprinosi, uključuju se prihodi od uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje te doprinosa za zapošljavanje.
3. U izvor financiranja – vlastiti prihodi, uključuju se prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu, a koji se ne financiraju iz proračuna.
4. U izvor financiranja – prihodi za posebne namjene (prihodi od igara na sreću, prihodi od spomeničke rente i ostali prihodi za posebne namjene) uključuju se prihodi čije je korištenje i namjena utvrđena posebnim propisima.
5. U izvor financiranja – pomoći, uključuju se prihodi ostvareni od inozemnih vlada (pomoći iz Europske unije), prihodi od međunarodnih organizacija, drugih proračuna, te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).
6. U izvor financiranja – donacije, uključuju se prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.
7. U izvor financiranja – namjenski primici od zaduživanja, uključuju se priljevi ostvareni zaduživanjem, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.
(2) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike.

Članak 19.

(1) Brojčane oznake i nazive izvora financiranja određuje ministar financija u uputama za izradu prijedloga proračuna, koje se dostavljaju korisnicima proračuna i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(2) Brojčane oznake izvora financiranja razvrstane su u: razrede i skupine.
1. prva razina sastoji se od jednoznamenkaste brojke u rasponu 1 – 9 za razred,
2. druga razina sastoji se od dvoznamenkaste brojke; prva znamenka označava pripadnost razredu, druga je znamenka u rasponu 1 – 9 za skupinu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naputak o ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka (»Narodne novine«, broj 140/02).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/07-01/351
Urbroj: 513-05-01/07-1
Zagreb, 27. kolovoza 2007.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.