Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

NN 94/2007 (13.9.2007.), Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2835

Na temelju članka 56. stavka 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA U POSTUPKU REGISTRACIJE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, OCJENE AKTIVNE TVARI I IZDAVANJA DOZVOLA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovaj Pravilnik određuje visinu naknada za: postupak registracije sredstva za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: sredstva), izdavanje rješenja o registraciji sredstva i izdavanje rješenja o dozvoli za sredstvo; provođenje postregistracijskog nadzora registriranih sredstava; provedbu godišnjih programa praćenja ostataka pesticida; provođenje sustavne izobrazbe sudionika u provođenju poslova vezanih uz sredstva i ostatke sredstava; analize na prisutnost ostataka sredstava u bilju, biljnim proizvodima i proizvodima životinjskog podrijetla, hrani i hrani za životinje; analize tla i drugih predmeta pri inspek­cijskom nadzoru primjene sredstava ili aktivnih tvari; analize bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kada je inspekcijskim nadzorom utvrđena nepravilna primjena sredstva, tj. kada ostaci sredstva prelaze propisane maksimalno dopuštene koncentracije ili kad se na bilju za koje nije odobrena primjena sredstva odrede ostaci sredstva; laboratorijsku analizu sredstava i pregled sredstava pri uvozu u Republiku Hrvatsku.

Upravne pristojbe

Članak 2.

(1) Upravna pristojba plaća se na zahtjev za registraciju sredstva ili zahtjev za izdavanje dozvole za sredstvo prilikom podnošenja zahtjeva i za rješenje o registraciji sredstva te rješenje o dozvoli za sredstvo prilikom izdavanja rješenja.
(2) Upravne pristojbe iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u skladu s propisom koji uređuje upravne pristojbe.

Naknade u postupku registracije sredstva i izdavanja dozvola

Članak 3.

(1) Naknade u postupku registracije sredstava iznose za:

1. Registraciju sredstva s jednom aktivnom tvari:

Kuna

1.1. Provjeru dokumentacije

6.000,00

1.2. Ocjenu identiteta, ocjenu fizikalnih i kemijskih svojstava te analitičkih metoda

4.000,00

1.3. Ocjenu učinkovitosti i dodatnih podataka

5.000,00

1.4. Toksikološku ocjenu

2.500,00

1.5. Procjenu izloženosti primjenitelja

2.500,00

1.6. Ocjenu ostataka sredstva

4.000,00

1.7. Ocjenu ponašanja u okolišu

3.500,00

1.8. Ekotoksikološku ocjenu

3.500,00

1.9. Izradu sažetka i prijedloga za registraciju

3.500,00

UKUPNO

34.500,00

 

2. Registraciju sredstva s više aktivnih tvari – za svaku iduću aktivnu tvar:

Kuna

2.1. Provjeru dokumentacije

1.000,00

2.2. Ocjenu identiteta, ocjenu fizikalnih i kemijskih svojstava te analitičkih metoda

1.500,00

2.3. Ocjenu dodatnih podataka

1.000,00

2.4. Toksikološku ocjenu

1.000,00

2.5. Procjenu izloženosti primjenitelja

2.000,00

2.6. Ocjenu ostataka sredstva

2.000,00

2.7. Ocjenu ponašanja u okolišu

1.000,00

2.8. Ekotoksikološku ocjenu

1.500,00

UKUPNO

11.000,00

 

3. Privremenu registraciju sredstva i ocjenu dokumentacije aktivne tvari:

Kuna

3.1. Provjeru dokumentacije

12.000,00

3.2. Ocjenu identiteta, ocjenu fizikalnih i kemijskih svojstava te analitičkih metoda

11.000,00

3.3. Ocjenu učinkovitosti i dodatnih podataka

5.000,00

3.4. Toksikološku ocjenu

12.000,00

3.5. Procjenu izloženost primjenitelja

3.500,00

3.6. Ocjenu ostataka sredstva

29.000,00

3.7. Ocjenu ponašanja u okolišu

29.000,00

3.8. Ekotoksikološku ocjenu

29.000,00

3.9. Izradu sažetka i prijedloga za registraciju

3.500,00

UKUPNO

134.000,00

 

4. Registraciju sredstva na temelju priznavanja registracije:

Kuna

4.1. Provjeru dokumentacije

4.000,00

4.2. Ocjenu identiteta

4.000,00

4.3. Ocjenu primjene i dodatnih podataka

3.000,00

4.4. Provjeru etikete

1.000,00

4.5. Izradu sažetka i prijedloga za registraciju

2.000,00

UKUPNO

14.000,00

(2) Naknade za ponovnu ocjenu sredstava nakon uvrštavanja njihovih aktivnih tvari na Popis aktivnih tvari iznose za:

1. Ponovnu ocjenu aktivne tvari nakon uvrštavanja na Dio 1. Popisa aktivnih tvari – provjera da aktivna tvar ispunjava uvjete određene za uvrštenje na Popis EU:

Kuna

1.1. Provjeru dokumentacije (obvezno)

2.000,00

1.2. Ocjenu identiteta, ocjenu fizikalnih i kemijskih svojstava te analitičkih metoda (po potrebi)

4.000,00

1.3. Toksikološku ocjenu (po potrebi)

1.500,00

1.4. Procjenu izloženosti primjenitelja (po potrebi)

1.500,00

1.5. Ocjenu ostataka sredstva (po potrebi)

1.500,00

1.6. Ocjenu ponašanja u okolišu (po potrebi)

1.500,00

1.7. Ekotoksikološku ocjena (po potrebi)

1.500,00


 

2. Ponovnu ocjenu sredstva nakon uvrštavanja aktiv­ne tvari na Popis aktivnih tvari za sredstva s jednom aktivnom tvari:

Kuna

2.1. Provjeru dokumentacije

6.000,00

2.2. Ocjenu identiteta i ocjenu fizikalnih, kemijskih svojstava i analitičkih metoda

4.000,00

2.3. Ocjenu učinkovitosti i dodatnih podataka

5.000,00

2.4. Toksikološku ocjenu

2.500,00

2.5. Procjenu izloženosti primjenitelja

2.500,00

2.6. Ocjenu ostataka sredstva

4.000,00

2.7. Ocjenu ponašanja u okolišu

3.500,00

 

2.8. Ekotoksikološku ocjenu

3.500,00

2.9. Izradu sažetka i prijedloga za registraciju

3.500,00

UKUPNO

34.500,00

 

3. Ponovnu ocjenu sredstva nakon uvrštenja aktivne tvari na Popis aktivnih tvari za sredstva s više aktiv­nih tvari – za svaku iduću aktivnu tvar:

Kuna

3.1. Provjeru dokumentacije

1.000,00

3.2. Ocjenu identiteta, ocjenu fizikalnih i kemijskih svojstava te analitičkih metoda

1.500,00

3.3. Ocjenu dodatnih podataka

1.000,00

3.4. Toksikološku ocjenu

1.000,00

3.5. Procjenu izloženosti primjenitelja

2.000,00

3.6. Ocjenu ostataka sredstva

2.000,00

3.7. Ocjenu ponašanja u okolišu

1.000,00

3.8. Ekotoksikološku ocjenu

1.500,00

UKUPNO

11.000,00

(3) Naknade u postupku izdavanja dozvola za sredstva iznose za:
 

1. Ocjenjivanje dokumentacije za izdavanje dozvole za istraživanje i razvoj:

Kuna

1.1. Provjeru dokumentacije

3.000,00

1.2. Ocjenu identiteta, primjene i dodatnih podataka

4.000,00

1.3. Izradu prijedloga za izdavanje dozvole

2.000,00

UKUPNO

9.000,00

 

2. Ocjenjivanje dokumentacije za izdavanje izvanred­ne dozvole:

Kuna

2.1. Provjeru dokumentacije

3.500,00

UKUPNO

3.500,00

 

3. Ocjenjivanje dokumentacije za izdavanje dozvole za proširenje primjene/male kulture i male namjene:

Kuna

3.1. Provjeru dokumentacije

2.000,00

3.2. Procjenu izloženosti primjenitelja

1.500,00

3.3. Ocjenu ostataka sredstva

2.500,00

3.4. Izradu prijedloga za izdavanje dozvole

1.000,00

UKUPNO

7.000,00

(4) Naknade za izmjenu rješenja o registraciji sredstva iznose za:

1. Izmjenu rješenja o registraciji:

Kuna

1.1. Izmjenu koja nema utjecaja na sastav i primjenu sredstva

500,00

1.2. Izmjenu koja ima utjecaja na sastav i primjenu sredstva te procjena opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš

3.000,00

1.3. Izradu prijedloga za izdavanje dozvole

1.000,00

(5) Za produljenje registracije, tj. ponovnu ocjenu sredstva primjenjuju se iznosi naknada propisani stavkom 1. točkom 1. i 2. ovoga članka.
(6) Uz zahtjev za registraciju sredstva ili zahtjev za dozvolu za sredstvo, podnositelj zahtjeva prilaže upravnu pristojbu i dokaz o uplati troškova provjere dokumentacije.
(7) Naknade za ocjenjivanje dokumentacije podnositelj zahtjeva plaća:
– 40% propisane naknade nakon obavijesti o potpunosti dokumentacije,
– 60% propisane naknade prije izdavanja rješenja o registraciji ili prije izdavanja rješenja o dozvoli.
(8) Naknade iz stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka snosi pod­nositelj zahtjeva i prihod su osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada.
(9) Iznimno od odredbe stavka 8. ovoga članka prihodi za provjeru dokumentacije iz stavka 1. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1., točke 3. podtočke 3.1., točke 4. podtočke 4.1., stavka 2. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1., točke 3. podtočke 3.1., stavka 3. točke 1. podtočke 1.1., točke 2. podtočke 2.1., točke 3. podtočke 3.1. te stavka 4. točke 1. podtočke 1.1. dijele se na sljedeći način:
– 20% iznosa naknada prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske;
– 20% iznosa naknada prihod su Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada;
– 60% iznosa naknada prihod su Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske.
(10) Račun u korist kojeg se uplaćuje naknada iz stavka 9. ovoga članka je 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. U polje »model« upisuje se oznaka modela »63«, u polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se: 9776-1079-MB (matični broj poslovnog subjekta u duljini osam znamenaka).
(11) Nadležna uprava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva neće izdati rješenje o registraciji sredstva niti rješenje o dozvoli za sredstvo ako podnositelj zahtjeva nije uplatio propisane iznose naknada i priložio upravnu pristojbu za izdavanje rješenja.

Naknade za postregistracijski nadzor registriranih sredstava i za provedbu godišnjih programa praćenja ostataka pesticida

Članak 4.

(1) Ovisno o vrsti registracije sredstva, naknadu za provođenje postregistracijskog nadzora registriranih sredstava podnositelj zahtjeva plaća 5% od iznosa naknada iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.
(2) Ovisno o vrsti registracije sredstva, naknadu za provođenje godišnjih programa praćenja ostataka registriranih sredstava podnositelj zahtjeva plaća 10% od iznosa naknada iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.
(3) Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se prije izdavanja rješenja o registraciji.
(4) Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka uplaćuju se u korist računa broj 1001005-1863000160. U polje »model« upisuje se oznaka modela »62«, a u polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se: 7005-1079-19-MB (matični broj poslovnog subjekta u duljini osam znamenaka).
(5) Podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti dokaz o uplati nak­nada iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Naknade za provođenje sustavne izobrazbe

Članak 5.

(1) Naknada za postupak osposobljavanja zaposlenika za rad u poljoprivrednim ljekarnama za jednog polaznika iznosi 2.500,00 kn.
(2) Naknada za obnovu znanja zaposlenika za rad u poljoprivrednim ljekarnama za jednog polaznika iznosi 1.500,00 kn.
(3) Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka snose fizičke i pravne osobe za koje se sustavna izobrazba provodi, a prihod su institucije koja provodi sustavnu izobrazbu.

Naknade za analize uzoraka na prisutnost ostataka pesticida

Članak 6.

(1) Naknade za analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, hrane i hrane za životinje na prisut­nost ostataka pesticida pri inspekcijskom nadzoru iznose 1.000,00 do 4.000,00 kn po jednom uzorku.
(2) Ako ostaci sredstva prelaze propisane maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) ostataka sredstva, naknade iz stavka 1. ovoga članka snosi vlasnik bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla i prihod su institucije koja provodi analizu.

Naknada za analize tla i drugih predmeta

Članak 7.

(1) Naknade za analizu tla i drugih predmeta pri inspekcijskom nadzoru iznose 1.000,00 do 4.000,00 kn po jednom uzorku.
(2) Ako se utvrdi primjena zabranjenog sredstva ili nepravilna primjena sredstva, naknade iz stavka 1. ovoga članka snosi vlasnik, tj. korisnik zemljišta i prihod su institucije koja provodi analizu.

Naknade za analize bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta

Članak 8.

(1) Naknade za analizu bilja, biljnih proizvoda i drugih pred­meta pri inspekcijskom nadzoru kada je utvrđena nepravilna primjena sredstva iznose 1.000,00 do 4.000,00 kn po jednom uzorku.
(2) Ako ostaci sredstva prelaze maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) ili kad se na bilju za koje nije propisana primjena sredstva utvrdi prisutnost ostataka sredstva, naknade iz stavka 1. ovoga članka snosi korisnik sredstva ili stranka koja je zahtijevala pregled i prihod su institucije koja provodi analizu.

Naknade za laboratorijske analize sredstava

Članak 9.

(1) Naknade za laboratorijske analize sredstava pri inspekcijskom nadzoru sredstava iznose 1.000,00 do 4.000,00 kn po jednom uzorku.
(2) Ako sredstvo nije u skladu s rješenjem o registraciji, naknadu iz stavka 1. ovoga članka snosi osoba na koju glasi rješenje o registraciji sredstva.

Naknade koje su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada

Članak 10.

Naknade koje su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada uvećavaju se za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.

Naknade za pregled sredstava pri uvozu

Članak 11.

(1) Naknada za pregled pošiljaka sredstava pri uvozu iznosi 200,00 kn za svako pojedino sredstvo.
(2) Naknada za pregled uzoraka sredstva pri uvozu iznosi 100,00kn za svako pojedino sredstvo.
(3) Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka povećavaju se za 100% ako se pregled obavlja tijekom noći od 22:00 sata do 6:00 sati idućeg dana, subotom, nedjeljom, blagdanom i neradnim danom.
(4) Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se prije obavljanja pregleda.
(5) Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka uplaćuju se u korist računa broj 1001005-1863000160. U polje »model« upisuje se oznaka modela »62«, a u polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se: 7005-1079-27-MB (matični broj poslovnog subjekta u duljini osam znamenaka).

Propisi koji se stavljaju izvan snage

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 44/95, 7/97, 85/02 i 130/03) u dijelu koji se odnosi na sredstva za zaštitu bilja.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/74
Urbroj: 525-01-07-1
Zagreb, 6. rujna 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.