Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine n

NN 94/2007 (13.9.2007.), Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine n

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2837

Temeljem članka 74. stavak 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/04, 100/04 i 141/06) ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva donose

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POJEDINOG DIJELA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA, NAČIN PLAĆANJA VEZA, UVJETE KORIŠTENJA, TE ODREĐIVANJA MAKSIMALNE VISINE NAKNADE I RASPODJELE PRIHODA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, vrste i način plaćanja veza u luci, kriteriji za određivanje visine naknade i maksimalni iznosi naknade s raspodjelom prihoda.

Članak 2.

Pojedini izrazi za potrebe ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:
operativni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za privez plovila u javnom pomorskom prometu, plovila za povremeni prijevoz putnika, teretnih plovila i ostalih plovnih objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja
komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti
nautički dio luke je dio luke namijenjen za privez nautičkih plovila.
stalni vez je vez na komunalnom dijelu luke za korištenje kojeg se zaključuje ugovor s lučkom upravom na minimalno mjesec dana
dnevni ili tranzitni vez je vez na nautičkom dijelu luke
zimovanjem u luci se smatra neprekinuti boravak plovila izvan nautičke sezone u luci na temelju sklopljenog ugovora o zimovanju s lučkom upravom
privezište je izdvojeno lučko područje koje je opremljeno za sigurno vezanje plovila
sidrište luke je dio morskog akvatorija namijenjen za sigurno sidrenje i koji može biti opremljen napravama za vez ili bez naprava.

NAMJENA LUKE

Članak 3.

Lučko područje luke otvorene za javni promet obuhvaća sve lučke bazene, sidrišta luke i privezišta koji čine funkcionalnu lučku cjelinu.
Lučko područje, sidrišta luke i privezišta se dijele na operativ­ni dio luke, komunalni dio luke, i ukoliko ima prostora i potrebe nautički dio luke.

OPERATIVNI DIO LUKE

Članak 4.

Obuhvat operativnog dijela luke određuje lučka uprava prema vrsti i intenzitetu pomorskog prometa u pojedinoj luci, a prvenstveno se koristi za prihvat plovila u javnom pomorskom prijevozu.
Lučka uprava odredit će vrijeme zadržavanja plovila na operativnom djelu luke, a za obavljanje lučke operacije, plovila za povremeni prijevoz putnika, ribarskih plovila, jahta s profesionalnom posadom, teretnih i ostalih plovila, vodeći računa o raspoloživim kapacitetima luke i da takav boravak ne ometa javni pomorski prijevoz.
Na operativnom dijelu luke odredit će se, gdje je moguće i ukoliko postoji potreba, iskrcajno mjesto za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov.
Na operativnom dijelu luke plaća se pristojba za upotrebu obale i brodska ležarina.
Plovila u javnom pomorskom prijevozu ne plaćaju brodsku ležarinu kada obavljaju prijevoz na pomorskoj liniji za koju su ishodili koncesiju temeljem natječaja.

KOMUNALNI DIO LUKE

Članak 5.

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:
1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika
2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,
3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.
Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

Članak 6.

Ugovorom o stalnom vezu potrebno je urediti osnovna prava i obveze korisnika stalnog veza, a posebice:
– mjesto priveza plovila na obilježenom vezu s istaknutim brojem, koji je ugovorom dodijeljen korisniku;
– sve uvjete glede sigurnosti plovidbe u luci i održavanja reda u luci
– iznos naknade za vez, način plaćanja
– vrijeme na koje se ugovor zaključuje.

Članak 7.

Korisnik stalnog veza dužan je uz zahtjev za dobivanjem ugovora o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke dostaviti:
– osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za prav­ne osobe ili obrtnicu, te povlasticu o obavljanju gospodarskog ribolova (za ribarska plovila)
– dokaz o vlasništvu broda/brodice (valjana plovidbena dozvola nadležne lučke kapetanije odnosno teritorijalno najbliže njene ispostave, odnosno upisni list).

NAUTIČKI DIO LUKE

Članak 8.

Nautički dio luke otvorene za javni promet mora biti posebno označen, te se plovila moraju privezivati ili sidriti prema redoslijedu uplovljavanja i obzirom na karakteristike plovila.
Na nautičkom dijelu luke plaća se pristojba za vez.
Pored pristojbe iz prethodnog stavka, lučka uprava naplaćuje i boravišnu pristojbu.
Lučka uprava odredit će vrijeme zadržavanja plovila na nautičkom dijelu luke vodeći računa o intenzitetu prometa u pojedinoj luci.
Na nautičkom dijelu luke mogu se pružati i naplaćivati usluge opskrbe vodom, energijom, odvoz smeća i ostale usluge radi poboljšanja kvalitete usluge u luci, na temelju koncesije.

Članak 9.

Lučka uprava odredit će vrijeme zimovanja po pojedinim vrstama plovila, kao i područje luke namijenjeno u tu svrhu.
Kada plovila zimuju u luci, moraju imati ugovor o stalnom vezu ili sidrištu za zimovanje s nadležnom lučkom upravom.

Članak 10.

Lučka uprava je dužna na sidrištu luke osigurati red i prihvat manjega komunalnog otpada s plovila.
Naplatu naknade za vez na sidrištu obavlja lučka uprava.
Pružanje usluge prihvata komunalnog otpada s plovila i ostalih usluga obavlja ovlaštenik koncesije ukoliko postoji gospodarski interes i opravdanost.

Članak 11.

Prostorni obuhvat lučkog područja za izgradnju nove luke ili dijela luke ili proširenje luke određuje se u postupku izdavanja lokacijske dozvole u kojem posebne uvjete daje nadležna lučka kapetanija glede sigurnosti plovidbe i održavanja javnoga pomorskog prijevoza.
Nakon ishođenja lokacijske dozvole iz stavka 1. ovog članka, lučka uprava je dužna pokrenuti postupak donošenje rješenja sukladno posebnom propisu o utvrđivanju granica pomorskog dobra.
Upravno vijeće nadležne lučke uprave nakon ishođenja lokacijske dozvole i rješenja o granici lučkog područja, predlaže izmjenu prostornog obuhvata luke.
Odluku o lučkom području donosi osnivač lučke uprave.
Grafički prikaz s namjenom pojedinog dijela luke mora biti javno istaknut i dostupan korisnicima luke.

LUČKE PRISTOJBE

Članak 12.

Visinu lučkih pristojbi donosi i javno objavljuje lučka uprava pridržavajući se kriterija i maksimalnih iznosa propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 13.

Lučke pristojbe su:
1. pristojba za upotrebu obale
2. brodska ležarina
3. pristojba za vez.

Članak 14.

Pristojbu za upotrebu obale plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt koji koristi luku u svrhu ukrcavanja i/ili iskrcavanja putnika, vozila i tereta na operativnom dijelu luke.
Pristojba za upotrebu obale, na iskrcajnom mjestu za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov, određuje se u simboličnom iznosu odnosno najviše 10 % od pristojbe za upotrebu obale koju plaćaju plovila za prijevoz tereta kada iskrcavaju ostali rasuti teret.
Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt kad koristi operativni dio luke u bilo koju svrhu, osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila, osim plovila u javnom pomorskom prijevozu iz članka 4. ovog Pravilnika.
Pristojba za vez plaća se za ribarski brod/brodicu, sportske ili druge brodove/brodice/plovne objekte na komunalnom dijelu luke prema nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/plovnog objekta preko svega.
Pristojba za vez plaća se za brod/brodicu/jahtu na nautičkom dijelu luke prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/jahte preko svega.

Članak 15.

Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove/brodice određuje se prema: nedjeljivoj toni ukupno ukrcanog/iskrcanog tereta u odnosu na vrstu tereta (generalni, rasuti, tekući itd.), odnosno komada tereta ili teretnih vozila.
Pristojba za upotrebu obale za plovila za povremeni prijevoz putnika i jahte koje prevoze putnike određuje se prema nedjeljivom dužnom metru plovila preko svega.
Pristojba za upotrebu obale može se ugovoriti s lučkom upravom u paušalnom iznosu za plovila koja obavljaju povremeni prijevoz putnika.
Pristojba za upotrebu obale za brodove koji obavljaju javni pomorski prijevoz određuje se prema ukrcanom putniku i vozilu odnosno postotak od iznosa putne isprave za brodove u lokalnom putničkom prometu.

Članak 16.

Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom metru dužine broda/brodice/jahte/plovnog objekta preko svega i to:
– kada istekne vrijeme predviđeno Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije
– kada brod koristi luku u neku drugu svrhu (npr. opskrba vodom, gorivom itd.).

Članak 17.

Kada brod/brodica/jahta/plovni objekt koristi sidrište luke:
– uređeno napravama za vez plaća pristojbu za vez umanjenu za 30%
– bez naprava za vez plaća pristojbu za vez umanjenu za 50%.
Kada brod/brodica/jahta/plovni objekt koristi sidrište komunalnog odnosno nautičkog dijela luke plaća iznose iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na iznose na komunalnom odnosno nautičkom dijelu luke.

Članak 18.

Kriteriji i visina maksimalnih pristojbi za upotrebu obale za plovila koja obavljaju javni pomorski promet u međunarodnoj plovid­bi, u lokalnoj plovidbi, plovila koja obavljaju povremeni pomorski promet i teretna plovila određuju se prema tablici 1., 2., 3.a, 3.b i 4. koje čine sastavni dio ovog Pravilnika kao prilog 1.
Kriteriji i maksimalna visina brodske ležarine se određuje prema tablici koja čini sastavni dio ovog Pravilnika kao prilog 2.
Visina naknade za stalni vez na komunalnom dijelu luke određuje se prema maksimalnim iznosima određenim u prilogu 3 ovog Pravilnika.
Visina naknade za vez na nautičkom dijelu luke određuje se prema maksimalnim iznosima određenim u prilogu 4 ovog Pravilnika.

Članak 19.

Lučka uprava je dužna kategorizirati luku i njene pojedine dijelove u zone.
Određena zona određuje lučku pristojbu, a u postupku zoniranja uzimaju se u obzir i sljedeća mjerila:
1. Atraktivnost geografskog smještaja pojedine luke u cijelosti odnosno mikrolokacije kao dijela lučkog bazena unutar lučkog područja luke;
2. Razina uređenosti lučke nadgradnje i podgradnje u luci
3. Stupanj zaštićenosti luke
4. Ekološka opremljenost luke
5. Opremljenost luke specijaliziranom opremom i zaštitnim sredstvima kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja mora manjih razmjera
6. Stupanj opremljenosti luke osnovnim sadržajima
7. Stupanj opremljenosti luke dodatnim sadržajima
8. Blizina gradskog središta
9. Povezanost na cestovnu infrastrukturu
10. Blizina brodogradilišta i servisa.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 20.

Upravna vijeća lučkih uprava dužna su u roku od 6 mjeseci od da­na stupanja na snagu ovog Pravilnika, sukladno ovom Pravil­niku, do­nijeti Odluku o visini lučkih pristojbi s primjenom od 1. 6. 2009. g.
Sve lučke uprave dužne su u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u svrhu utvrđivanja obuhvata lučkog područja u skladu s ovim Pravilnikom i posebnim propisima.
Za potrebe provođenja postupka iz stavka 2. ovoga članka lučke uprave su dužne izraditi geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja pomorskog dobra.

Članak 21.

Lučka uprava je dužna nakon postupka iz članka 20. ovog Pravilnika i određivanja namjene luke, u roku od 3 mjeseca odrediti broj komunalnih vezova, te javno pozvati (oglas na ploči u mjestu luke i lokalni glasnik) sve korisnike koji imaju ugovor o vezu da isti prijave radi prvenstva, a onda sukladno utvrđenim kriterijima sklopiti ugovore o vezu s ostalim vlasnicima brodova/brodica.

Članak 22.

Prihodi ostvareni naplatom naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet dijele se na način da lučka uprava30 % netto tih prihoda uplaćuje teritorijalno nadležnoj općini/gradu koji ih namjenjuju sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
Ostali prihodi lučke uprave koriste se sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/2
Urbroj: 530-04-07-7 ncp
Zagreb, 29. kolovoza 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


PRILOG 1

PRISTOJBE ZA UPOTREBU OBALE

1. MEĐUNARODNI (LINIJSKI) PUTNIČKI PROMET

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

Putnik

po broju

12,00

Osobni automobil

po komadu-broju

12,50

Motocikl, skuter, moped

po komadu-broju

7,50

Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica

po komadu-broju

14,00

Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine

po komadu-broju

17,00

Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine

po komadu-broju

18,00

Autobus do 30 mjesta

po komadu-broju

40,00

Autobus

po komadu-broju

45,00

Teretno vozilo – do 14 m

po komadu-broju

45,00

Teretno vozilo – preko 14 m

po komadu-broju

55,00

 

2. LOKALNI PUTNIČKI LINIJSKI PROMET

STAVKA

OSNOVA

IZNOS

Putnik

po broju

Najviše 7% od iznosa putne isprave

Osobni automobil

po komadu-broju

Motocikl, skuter, moped

po komadu-broju

Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica

po komadu-broju

Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine

po komadu-broju

Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine

po komadu-broju

Autobus do 30 mjesta

po komadu-broju

Autobus

po komadu-broju

Teretno vozilo

po komadu-broju

 

3.a. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (domaća plovidba)

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

Putnička plovila za višednevna-izletnička putovanja u domaćem prometu

Po dužnom metru plovila preko svega

6,00

Putnička plovila za jednodnevne izlete i taksi u domaćem prometu

Po dužnom metru preko svega

2,00

 

3.b. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (međunarodna plovidba)

STAVKA

OSNOVA

IZNOS (kn)

 

BRT-dg      BRT-gg

 

 

do 4000

3400,65

 

od 4001 do 6000

0,88

 

od 6001 do 10000

0,85

 

od 10001 do 15000

0,82

 

od 15001 do 20000

0,79

 

od 20001 do 25000

0,76

 

od 25001 do 30000

0,73

 

od 30001 do 35000

0,70

 

od 35001 do 40000

0,67

 

od 40001 do 50000

0,64

 

od 50001 do 60000

0,61

 

od 60001 do 70000

0,58

 

od 70001 do 80000

0,55

 

od 80001 do 90000

0,52

 

od 90001 do---------

0,49

Brodovi na sidrištu

50% iznosa po BRT za brodove vezane uz obalu + 100 % pristojba po osnovi putnik

Pristojba za upotrebu obale po osnovi putnika

po putniku u tranzitu

putnik

8,77 kn

po ukrcanom/iskrcanom putniku

putnik

15,56 kn

Pristojba za upotrebu obale po osnovi članova posade

Izmjena posade

50% tarife po ukrcanom/iskrcanom putniku

 

4. TERETNI PROMET

STAVKA

OSNOVA

U KN

Cement, ugljen, koks, željezna ruda, kvarc­ni pijesak, boksit, i druge rude

nedjeljiva tona

2,88

Glinica, petrolkoks, staro željezo, fosfati, kalij klorid, monoamonijev fosfat

nedjeljiva tona

4,60

Žitarice, uljarice

nedjeljiva tona

5,75

Umjetna gnojiva

nedjeljiva tona

4,90

Granulirani kamen, pijesak, piljevina

nedjeljiva tona

2,60

Ostali rasuti tereti

nedjeljiva tona

5,75

 

 

 

Tekući tereti – vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva ulja i masnoće vegetabilnog porijekla, latex, kemikalije i melasa

nedjeljiva tona

6,90

Nafta i naftni derivati

nedjeljiva tona

7,50

Drvo

nedjeljiva tona

7,80

Živa stoka

nedjeljiva tona

8,05

Kontejneri

nedjeljiva tona

5,75

Južno voće, banane

nedjeljiva tona

6,33

Ostali generalni tereti

nedjeljiva tona

7,20

 

 

 

Vozila, vozila s teretom

nedjeljiva tona

10,06

 

 

 

Eksplozivi i drugi opasni tereti

nedjeljiva tona

15,24

 

PRILOG 2

BRODSKA LEŽARINA

5. BRODSKA LEŽARINA

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

Plovila za prijevoz putnika

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

25,00

Plovila za prijevoz tereta

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

20,00

Brodovi na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

45,00

Ribarska plovila

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

3,00


PRILOG 3

KRITERIJI I VISINA MAKSIMALNIH LUČKIH PRISTOJBI ZA STALNI VEZ NA KOMUNALNOM DIJELU LUKE


– Brod/brodica prema nedjeljivom dužnom metru preko svega maksimalno 200,00 kuna godišnje u prvoj zoni.
– Brod/brodica namijenjen za gospodarstvo, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju maksimalno 50% od naknade iz alineje 1.
 

PRILOG 4

KRITERIJI I VISINA MAKSIMALNIH LUČKIH PRISTOJBI ZA PLOVILA NA NAUTIČKOM DIJELU LUKE

– Brod/brodica/jahta prema nedjeljivom dužnom metru preko svega i nedjeljivom danu maksimalno 200,00 kuna po metru u prvoj zoni.