Pravilnik o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 97/2007 (24.9.2007.), Pravilnik o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2899

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narod­ne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POPISU POŠILJKA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje popis živih životinja i proizvoda koji podliježu veterinarskom pregledu na graničnoj veterinarskoj postaji prilikom unošenja u Republiku Hrvatsku u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) i Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04).

DEFINICIJE

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. mješoviti proizvod je prehrambeni proizvod namijenjen za prehranu ljudi koji sadrži prerađene proizvode životinjskoga i biljnoga podrijetla te ih uključuje ukoliko je prerada primarnog proizvoda sastavni dio proizvodnje konačnog proizvoda;
2. prerađeni proizvodi životinjskog podrijetla:
(a) Proizvodi od mesa su prerađeni proizvodi koji nastaju preradom mesa ili daljnjom preradom tako prerađenih proizvoda, tako da je na površini reza vidljivo da proizvod nema više značajke svježeg mesa;
(b) Mliječni proizvodi su prerađeni proizvodi koji nastaju preradom sirovog mlijeka ili daljnjom preradom tako prerađenih proizvoda;
(c) Proizvodi od jaja su prerađeni proizvodi koji nastaju preradom jaja ili različitih komponenti odnosno mješavina jaja, ili daljnjom preradom tako prerađenih proizvoda;
(d) Prerađeni proizvodi ribolova su prerađeni proizvodi koji nastaju preradom proizvoda ribolova ili daljnjom preradom tako prerađenih proizvoda;
(e) Topljena životinjska mast je mast dobivena topljenjem mesa uključujući kosti i namijenjena je prehrani ljudi;
(f) Čvarci su ostaci topljenja koji sadrže proteine, a koji nastaju nakon djelomičnog odvajanja masnoće i vode;
(g) Želatina je prirodni, topivi protein, želatinozni ili neželatinozni, dobiven djelomičnom hidrolizom kolagena iz životinjskih kostiju, kože, tetiva ili žila;
(h) Kolagen je proizvod na bazi proteina koji se dobiva iz životinjskih kostiju, kože i tetiva;
(i) Obrađeni želuci, mjehuri i crijeva su želuci, mjehuri i crijeva koji su nakon vađenja i čišćenja bili podvrgnuti obradi kao što je soljenje, sušenje ili toplinskoj obradi.

VETERINARSKI PREGLED POŠILJKA NAVEDENIH U PRILOGU I. OVOGA PRAVILNIKA

Članak 3.

(1) Pošiljke navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika podliježu veterinarskom pregledu na graničnoj veterinarskoj postaji u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) i Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04).
(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje preglede mješovitih proizvoda koji su nužni za udovoljavanje zahtjevima javnog zdravstva.
(3) Odabir proizvoda koji podliježu veterinarskom pregledu na temelju nomenklature u stupcu 1. Priloga I. ovoga Pravilnika, određen je uputom ili propisom navedenim u stupcu 3. Priloga I. ovoga Pravilnika.

MJEŠOVITI PROIZVODI KOJI PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 4.

Sljedeći mješoviti proizvodi podliježu veterinarskom pregledu:
(a) Mješoviti proizvodi koji sadrže proizvode od prerađenog mesa;
(b) Mješoviti proizvodi koji sadrže 50 ili više % bilo kojeg prerađenog proizvoda životinjskog podrijetla, osim prerađenog proizvoda od mesa;
(c) Mješoviti proizvodi koji ne sadrže prerađene proizvode od mesa i koji u manje od 50% sadrže proizvod od prerađenog mlijeka ukoliko konačni proizvodi ne udovoljavaju zahtjevima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

CERTIFIKATI KOJI MORAJU PRATITI MJEŠOVITE PROIZVODE KOJI PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU

Članak 5.

(1) Mješovite proizvodi koji sadrže proizvode od prerađenog mesa prilikom unošenja na područje Republike Hrvatske mora pratiti propisani certifikat za proizvode od mesa u skladu s posebnim propisima, bez obzira na sadržaj bilo kojeg drugog proizvoda životinjskog podrijetla.
(2) Mješovite proizvode navedene u članku 4. točkama (b) i (c) ovoga Pravilnika koji sadrže proizvode od prerađenog mlijeka, mora prilikom unošenju na područje Republike Hrvatske pratiti propisani certifikat u skladu s posebnim propisima,
(3) Mješovite proizvode koji sadrže samo prerađene proizvode ribolova ili proizvode od jaja mora prilikom unošenju na područje RH pratiti propisani certifikat u skladu s posebnim propisima ili trgovačka dokumentacija ukoliko certifikat nije propisan.

ODSTUPANJA ZA ODREĐENE MJEŠOVITE PROIZVODE I PREHRAMBENE PROIZVODE

Članak 6.

(1) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, veterinarskom pregledu ne podliježu sljedeći mješoviti proizvodi ili prehrambeni proizvodi namijenjeni za prehranu ljudi koji ne sadrže proizvode od mesa:
(a) mješoviti proizvodi koji sadrže manje od 50% prerađenog proizvoda životinjskog podrijetla pod uvjetom da su:
– trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti kuhanju ili toplinskoj obradi do denaturacije;
– deklarirani za prehranu ljudi;
– sigurno zapakirani ili zapečaćeni u čistoj ambalaži;
– praćeni trgovačkom dokumentacijom i označeni službenim jezikom zemlje uvoznice tako da i dokumentacija i oznaka zajedno daju podatke o vrsti, količini i broju pakiranja mješovitog proizvoda, zemlji podrijetla, proizvođaču i sastavu;
(b) mješoviti proizvodi ili prehrambeni proizvodi navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
(2) Svi mješoviti proizvodi koji sadrže mliječnu komponentu ne podliježu veterinarskom pregledu ukoliko su dobiveni i prerađeni u skladu s posebnim propisima.

Članak 7.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/77
Urbroj: 525-01-07-01
Zagreb, 14. rujna 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

POPIS POŠILJAKA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Ovaj popis navodi životinje i proizvode u skladu s nomenklaturom robe koja se koristi u Republici Hrvatskoj radi određivanja pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama

Napomene:
1. Stupac 1.:
Ukoliko se koristi četveroznamenkasta oznaka: ako nije drugačije određeno, svi proizvodi koji imaju prefiks ili su određeni s te četiri znamenke podliježu veterinarskom pregledu.
Ukoliko je veterinarski pregled potreban samo za određene proizvode pod bilo kojom oznakom i ukoliko ne postoji nikakva određena potpodjela pod tom oznakom, oznaka se označava se Ex (primjerice, Ex 3002: veterinarski pregled obavezan je samo za proizvode dobivene od životinja, a ne za čitav tarifni broj).
2. Stupac 2.:
Opis robe kako je naveden u opisnom stupcu Dijelu 1. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 61/00 i 117/00) i važećom Uredbom o carinskoj tarifi.
3. Stupac 3.: Ovaj stupac daje pojedinosti o pojedinom proizvodu.
U pojedinim slučajevima postoje određene žive životinje (poput gmazova, vodozemaca, kukaca, crva ili drugih beskralježnjaka) ili proizvodi životinjskog podrijetla koji podliježu veterinarskom pregledu, a za koje nisu predviđeni usklađeni veterinarski uvjeti za uvoz te stoga ne postoji usklađen uvozni certifikat.
Granični veterinarski inspektori moraju pregledati pošiljke i izdati Zajednički veterinarski dokument o ulasku (ZVDU), kako bi se naznačilo da je proveden nadzor i da se životinje mogu pustiti u slobodan promet.
U određenim slučajevima, u odnosu na životinjske nusproizvode obuhvaćene Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), koji propisuje zdravstvene zahtjeve vezane uz životinjske nusproizvode koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi, budući da u pogledu dobivenih ili prerađenih proizvoda zakonodavstvo nije jasno određeno, veterinarski pregled mora se provoditi nad proizvodima koji se prerađuju ali su još uvijek u svojoj biti sirov rasuti proizvod koji se mora prije dolaska do krajnjeg potrošača dodatno preraditi.
U navedenim slučajevima granični veterinarski inspektor na graničnoj veterinarskoj postaji mora odrediti da li je određeni dobiveni proizvod tako prerađen da u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske ne podliježe nadzoru graničnog veterinarskog inspektora.

TABLICA

Bez obzira na pravila za interpretaciju kombinirane nomenklature, formulacija za opis proizvoda u stupcu 2. treba se smatrati tek indikativnom vrijednošću, određenog opsega u smislu ovoga Priloga te opsega tarifnih oznaka na način kako je određeno u vrijeme donošenja ovoga Pravilnika.
Ukoliko se u ovoj tablici upućuje na ex TO oznake, opseg se određuje primjenom TO oznake i odgovarajućeg opisa zajedno.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

 

Poglavlje 1.: ŽIVE ŽIVOTINJE

 

0101

Živi konji, magarci, mazge i mule

Svi

0102

Žive životinje vrste goveda

Svi

0103

Žive svinje

Svi

0104 10

Žive ovce

Svi

0104 20

Žive koze

Svi

0105

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke

Svi

0106

Ostale žive životinje

Svi

Tarifni broj uključuje sljedeće domaće ili divlje životinje:
(A) Sisavce
(1) Primate
(2) Kitove, delfine i pliskavice (sisavci iz reda Cetacea); lamnatine (morske krave) i moronje (sisavci iz reda Sirenia)
(3) Ostale (poput sobova, mačaka, pasa, lavova, tigrova, medvjeda, slonova, deva, zebri, zečeva, kunića, jelena, antilopa, divokoza, lisica, kuna zlatica i drugih životinja za uzgoj krznaša)
(B) Gmazove (uključujući zmije i kornjače)
(C) Ptice
(1) Grabežljivice
(2) Psittaciformes (uključujući papige, papigice, makae (crvene are) i kakadue)
(3) Ostale (poput jarebica, fazana, prepelica, šljuka, golubova, lještarki, vrtnih strohodica, divljih pataka, divljih gusaka, drozdova, kosova, ševa, zeba, sjenica, kolibrića, pauna, labudova, i drugih ptica koje nisu specificirane u tarifnom broju 01.05).
(D) Ostale, poput pčela (bilo da se prevoze u kutijama ili krletkama ili košnicama), ostali kukci, žabe.

Tarifni broj 0106 isključuje životinje koje su dio cirkusa, zvjerinjaka ili drugih sličnih putujućih izložbi životinja (tarifni broj 95.08)
 

TO (tarifna
oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

0106 11

Primati

Svi

0106 12

Kitovi, dupini i pliskavice (sisavci iz reda Cetacea); lamnatine (morske krave) i moronji (sisavci iz reda Sirenia)

Svi

0106 19

Ostali

Domaći zečevi i sisavci osim onih koji su dio 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 i 0106 12. Uključujući pse i mačke.

0106 20

Gmazovi (uključujući zmije i kornjače)

Svi

0106 31

Ptice: Grabežljivice

Svi

0106 32

Ptice: Psittaciformes (uključujući papige, papigice, makae (crvene are) i kakadue)

Svi

0106 39

Ostali

Uključuje: ptice, osim onih koje potpadaju pod tarifne brojeve 0105, 0106 31 i 0106 32, uključujući golubove.

0106 90 00

Ostali

Sve ostale žive životinje koje nisu uključene drugdje, osim sisavaca, ptica i gmazova. Ovim su tarifnim brojem obuhvaćene žive žabe bilo da su namijenjene za vivarije ili žive za klanje namijenjene ljudskoj potrošnji.

 

Poglavlje 2.: MESO I JESTIVI UNUTRAŠNJI
ORGANI (IZNUTRICE)

 

Ovo poglavlje ne obuhvaća
(a) Proizvode vrste opisane u tarifnim brojevima 0201 do 0208 ili 0210 koji nisu pogodni ili su neprimjereni za ljudsku prehranu;
(b) crijeva, mjehure ili želuce životinja (tarifni broj 0504) ili krv životinja (tarifni broj 0511 ili 3002);
(c) životinjsku mast osim proizvoda tarifnog broja 0209 (Poglavlje 15.).

0201

Meso goveda, svježe ili rashlađeno

Svi

0202

Meso goveda, smrznuto

Svi

0203

Meso svinja, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Svi

0204

Meso ovaca ili koza, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Svi

0205 00

Meso konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto.

Svi

0206

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto.

Svi

0207

Meso i jestivi unutrašnji organi (iznutrice) od peradi iz tarifnog broja 0105, svježe, rashlađeno ili smrznuto.

Svi

0208

Ostalo meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

Isključuje: sirove tvari koje nisu namijenjene ljudskoj potrošnji.
Ovo uključuje kosti i druge tvari za proizvodnju želatine ili kolagena za ljudsku prehranu.

0208 10

Kunića ili zečeva

Svi

0208 20 (00)

Žablji kraci

Svi

0208 30

Primata

Svi

0208 40

Kitova, delfina i pliskavica (sisavci iz reda Cetacea); lamnatina (morskih krava) i moronja (sisavaca iz reda Sirenia)

Svi

0208 50 (00)

Gmazova (uključujući zmije i kornjače)

Svi

0208 90

Ostali: domaćih golubova, divljači osim kunića ili zečeva.

Uključuje meso prepelica, tuljana, sobova ili bilo kojih drugih sisavaca.

0209 00

Svinjska masnoća, očišćena od mesa i masnoća peradi, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena.

Uključuje i mast i prerađenu mast.

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda

Svi: Uključuje meso, proizvode od mesa i kosti za ljudsku prehranu i druge proizvode životinjskoga podrijetla.
Prerađene životinjske bjelančevine uključujući čvarke za ljudsku prehranu obuhvaćene su ovim poglavljem. Uključuje sušene svinjske uši za ljudsku prehranu
Kobasice su uključene pod tarifnim brojem 1601.

 

Poglavlje 3.: RIBE I RAKOVI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRALJEŽNJACI

 

Ovo poglavlje ne obuhvaća
(a) Sisavce iz tarifnog broja 0106;
(b) meso sisavaca iz tarifnog broja 0106 (tarifni broj 0208 ili 0210);
(c) ribu (uključujući njezinu jetru i ikru) ili rakove, mekušce i ostale vodene beskralježnjake koji su uginuli i nisu primjereni za ljudsku prehranu ili radi pripadnosti vrsti ili radi njihovog stanja (Poglavlje 5.); brašno, grubo mljeveno brašno ili pelete od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka koji nisu primjereni za ljudsku prehranu (tarifni broj 2301); ili
(d) kavijar ili nadomjeske kavijara pripremljene od riblje ikre (tarifni broj 1604)

 

 

Ovo poglavlje uključuje i živu ribu za uzgoj i rasplod, živu ukrasnu ribu, te živu ribu ili žive rakove prevezene žive no uvezene za ljudsku prehranu.

 

 

Svi proizvodi iz ovog odjeljka podliježu veterinarskom pregledu.

0301

Živa riba

Svi: Uključuje pastrvu, jegulju, šarana i bilo koje druge vrste ili bilo koje ribe uvezene radi uzgoja ili rasploda.
Žive ribe uvezene neposredno za prehranu ljudi u svrhu veterinarskog kontrole tretiraju se kao da su proizvodi.
Uključuje ukrasne ribe pod tarifnim brojem 0301 10.

0302

Riba, svježa ili rashlađena, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso pod tarifnim brojem 0304*.

Svi

0302 70

Jetra i ikra

 

0303

Riba, smrznuta, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso pod tarifnim brojem 0304

Svi:
Uključuje: Pacifičkog lososa, isključujući jetru i ikru; sockeye lososa (crvenog lososa); druge salmonidne vrste riba isključujući jetru i ikru; pastrvu, atlantskog lososa; i svu drugu ribu.

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili smrznuto.

 

0305

Ribe, sušene, soljene ili u salamuri; dimljene ribe, neovisno jesu li kuhane prije ili tijekom procesa dimljenja;

riblje brašno, krupica i pelete od riba, uporabljivi za ljudsku prehranu.

Svi: uključuje druge proizvode ribarstva poput brašna, grubo mljevena brašna i pelete riba, pogodne za ljudsku prehranu, od riba, rakova ili drugih vodenih beskralježnjaka.

0306

Rakovi, u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri;
rakovi, u ljusci, kuhani na pari ili u vodi, rashlađeni ili ne,
smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašna, krupica i pelete od rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu.

Svi: Živi rakovi uvezeni neposredno za ljudsku prehranu u svrhu veterinarskog pregleda tretiraju se kao da su proizvodi.

0307

Mekušci, u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri;
vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti;
smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašna, krupice i pelete od vodenih beskralježnjaka osim rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu.

Svi: To uključuje Bonamia ostreae i Marteilia refringens, kao i mekušce i vodene beskralježnjake koji su mogli biti kuhani i potom rashlađeni ili smrznuti.
Živi mekušci uvezeni radi neposredne ljudske potrošnje u svrhu veterinarskog pregleda tretiraju se kao da su proizvodi.
To uključuje meso vrsta puževa.

0307 60 00

Puževi, osim morskih puževa.

Uključuje kopnene puževe vrsta Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum i vrste iz porodice Achatinidae.
Uključuje žive puževe za neposrednu ljudsku prehranu i meso puževa za ljudsku prehranu.
Uključuje kratko prethodno prokuhane ili prethodno prerađene puževe.

0307 91 00

Živi vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, živi, svježi ili rashlađeni.

Svi

0307 99 90

Ostali: Ova oznaka uključuje brašna, krupice i pelete od vodenih beskralježnjaka osim rakova, pogodnih za ljudsku prehranu.

Svi: Uključuje krupicu od riba za ljudsku prehranu.

 

Poglavlje 4.: MLIJEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA KOJI NISU DRUGDJE NAVEDENI ILI UKLJUČENI

1. Izraz »mlijeko« znači punomasno mlijeko ili djelomično ili potpuno obrano mlijeko.
2. U smislu tarifnog broja 0405:
(a) pojam »maslac« podrazumijeva prirodni maslac, maslac iz sirutke ili rekombinirani maslac (svjež, slan ili užegnut, uključujući i maslac u limenci) dobiven isključivo iz mlijeka, s masenim udjelom mliječne masti 80 % ili većim, ali ne većim od 95 %, s maksimalnim masenim udjelom krute mliječne nemasne tvari 2 % i maksimalnim masenim udjelom vode 16 %.
Maslac ne sadrži dodane emulgatore, ali može sadržavati natrijev klorid, jestive boje, neutralizirajuće soli i kulture neškodljivih bakterija koje tvore mliječnu kiselinu;
(b) pod pojmom »mliječni namazi« podrazumijeva se emulziju za mazanje tipa voda u ulju, što sadrži mliječnu mast kao jedinu masnoću u proizvodu, sa masenim udjelom mliječne masti 39 % ili većim, ali manjim od 80 %.

3. Proizvodi dobiveni koncentracijom surutke i dodavanjem mlijeka ili mliječne masti klasificiraju se kao sir u tarifnom broju 0406 pod uvjetom da posjeduju sljedeće tri karakteristike:
(a) maseni udio mliječne masti 5 % ili više računano na suhu tvar;(b) maseni udio 70 %, ali ne veći od 85 %; i
(c) oblikovani su ili ih se može oblikovati.
4. Ovo poglavlje ne obuhvaća:
(a) proizvode dobivene od surutke, s masenim udjelom laktoze većim od od 95 %, izražene kao anhidrid laktoze računano na suhu tvar (tarifni broj 1702); ili
(b) albumine (uključujući koncentrate dviju ili više vrsta bjelančevina surutke, s masenim udjelom bjelančevina surutke većim od 80%, računano na suhu tvar) (tarifni broj 3502) ili globuline (tarifni broj 3504).

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila.

Svi: Mlijeko uključuje sirovo mlijeko, pasterizirano ili toplinski obrađeno.
Uključuje mliječne frakcije.
Mlijeko za stočnu hranu uključeno je pod tarifnim brojem 2309.

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima.

Svi

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća, oraha ili kakaa.

Svi:
Uključuje vrhnje, maslac, i aromatizirano, želatinirano, smrznuto i fermentirano mlijeko, i koncentrirano mlijeko za ljudsku prehranu.
Sladoled je uključen pod tarifnim brojem 2105.

0404

Sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi što se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, što nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu:

Svi

0405

Maslac i druge masti i ulja dobiveni iz mlijeka; mliječni namazi.

Svi: Uključuje mliječne namaze.

0406

Sir i skuta

Svi

0407 00

Ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana.

Svi: Uključuje jaja za nasad ili jaja slobodna od specifičnih patogena (SPF), kao i jaja za ljudsku prehranu.
Uključuje »stogodišnja jaja«.
Albumin iz jaja nepodesan za ljudsku prehranu uključen je pod tarifnim brojem 3502.

0408

Jaja peradi i ptičja jaja bez ljuske, i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani na pari ili u vodi, oblikovani smrznuti ili na drugi način konzervirani, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila.

Svi: Ovaj tarifni broj uključuje toplinski tretirane i toplinski netretirane proizvode od jaja.

Ovaj tarifni broj obuhvaća čitava jaja bez ljuske i žumanjke jaja svih ptica. Proizvodi iz ovog tarifnog broja mogu biti svježi, sušeni, kuhani na pari ili u vodi, oblikovani (npr. cilindrična »duga jaja«) smrznuti ili konzervirani na drugi način. Svi oni potpadaju u tarifnu rubriku bez obzira jesu li sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila te jesu li namijenjeni za uporabu kao hrana ili u industrijske svrhe (npr. štavljenje).
Ovaj tarifni broj ne obuhvaća
(a) Ulje žumanjka (tarifni broj 15.06).
(b) Pripravke od jaja koji sadrže začine ili druge aditive (tarifni broj 21.06).
(c) Lecitin (tarifni broj 29.23).
(d) Odvojeni bjelanjak (albumin iz jaja) (tarifni broj 35.02).

0409 00 00

Prirodni med

Svi

Ovaj tarifni broj obuhvaća med koji su proizvele pčele (Apis mellifera) ili drugi kukci, centrifugiran ili u saću ili koji sadrži komadiće saća, pod uvjetom da je bez dodanog šećera ili drugih tvari. Takav se med može odrediti prema cvjetnom izvoru, podrijetlu ili boji.
Tarifni broj isključuje umjetni med i mješavine prirodnog i umjetnog meda (tarifni broj 17.02).

0410 00 00

Jestivi proizvodi životinjskoga podrijetla, što nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu

Svi: Ovaj tarifni broj uključuje matičnu mliječ i propolis i isto tako uključuje kosti ili druge tvari dobivene od životinja radi ljudske potrošnje.
Kukci ili jaja kukaca za ljudsku prehranu uključeni su u ovaj tarifni broj.

Ovaj tarifni broj 0410 00 00 obuhvaća proizvode životinjskog podrijetla pogodne za ljudsku prehranu, koji nisu navedeni ili uključeni drugdje u carinskoj tarifi. To uključuje:
(a) Jaja od kornjača;
(b) Gnijezda salangana (»ptičja gnijezda«)
Tarifni broj 0410 00 00 isključuje krv životinja, jestivu ili nejestivu, tekuću ili sušenu (tarifni broj 05.11 ili 30.02)

 

Poglavlje 5.: PROIZVODI ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA KOJI NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

 

 

Dodatni zahtjevi za selekciju određenih proizvoda u ovom poglavlju određeni su Dodatkom VIII., Poglavljem VIII. Pravilnika o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06) (vuna, dlaka, svinjske čekinje, perje i dijelovi perja).

1. Ovo poglavlje ne obuhvaća:
(a) jestive proizvode (osim crijeva, mjehura i želudaca životinja, cijelih ili u komadima, te krv životinja, tekuću ili sušenu);
(b) kože (uključujući krzna), osim robe iz tarifnog broja 0505 te obrezaka i sličnih otpadaka od sirove kože ili krzna iz tarifnog broja 0511 (Poglavlje 41. ili 43.);
(c) tekstilne materijale životinjskog podrijetla, osim konjske dlake i otpadaka od konjske dlake (Odjeljak XI); ili
(d) pripremljene vezice ili snopiće za izradu metli ili četaka (tarifni broj 9603).
2. U cijelom se nazivlju, pod pojmom »bjelokost« podrazumijeva kljove slona, vodenog konja, morskog konja, narvala i divljeg vepra te rogove nosoroga i zube svih životinja.
3. U cijelom se nazivlju, pod pojmom »konjska dlaka« podrazumijeva dlaka iz griva ili repova konja ili goveda.

0502 10 00

Čekinje i dlake domaćih ili divljih svinja; otpaci takvih čekinja ili dlaka.

Neprerađene čekinje svinja su čekinje svinja koje nisu podvrgnute tvorničkom pranju, dobivene štavljenjem ili tretirane nekom drugom metodom kako bi se osiguralo da na njima nisu preostali nikakvi uzročnici bolesti.

0503 00 00

Konjska dlaka i otpad konjske dlake.

Sva dlaka pod ovom oznakom mora se prijaviti graničnom veterinarskom inspektoru. Može se zatražiti dokaz vrste, statusa i načina obrade.

Tarifni broj 0503 isključuje dlaku koja je podvrgnuta procesu predenja ili je od kraja do kraja u čvorovima. Ta oznaka ne uključuje samo neobrađenu konjsku dlaku već i konjsku dlaku koja je oprana, osušena, izbijeljena, namotana ili pripremljena na neki drugi način.

0504 00 00

Crijeva, mjehuri i želuci životinja (osim riba) cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, osušeni ili dimljeni.

Svi: Uključuje želuce, mjehure i crijeva, očišćena, usoljena, sušena ili termički obrađena, podrijetlom od goveda, svinja, ovaca, koza ili peradi.

0505

Kože i ostali dijelovi od ptica, s perjem ili paperjem, perje ili dijelovi perja (s obrezanim ili neobrezanim rubovima) i paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili obrađeni radi očuvanja; prah i otpaci perja ili dijelova perja.

Svi – izuzimajući obrađeno ukrasno perje, obrađeno perje koje nose putnici za svoju privatnu upotrebu ili pošiljke obrađenog perja poslane fizičkim osobama u neindustrijske svrhe.

Tarifni broj 0505 obuhvaća neobrađeno kao i obrađeno perje kako slijedi: samo očišćeno bez daljnje obrade, dezinficirano ili obrađeno radi očuvanja, neugrađeno.

 

 

Perje vrste korištene za punjenje; paperje, sirovo ili drugo perje.

0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda.

Uključuje kosti za proizvodnju želatine, ili kolagen ukoliko je dobiven od lešina koje su zaklane za ljudsku prehranu i koštano brašno za ljudsku prehranu.
Zahtjevi za odabir određeni su Dodatkom VIII. Poglavlja X. Pravilnika o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06) (kosti i proizvodi od kostiju itd.).

0507

Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi,
neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali neoblikovani; prah i otpaci tih proizvoda:

Zahtjevi za odabir trofeja divljači Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06) Dodatkom VIII. Poglavljem VII.
Uključuje obrađene trofeje divljači ptica i kopitara koji su isključivo kosti, rogovi, kopita, kandže, parošci, zubi.

Ex 0510 00 00

Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride, žuč sušena ili nesušena;
žlijezde i ostali životinjski proizvodi, svježi, rashlađeni, smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani.

Zahtjevi za odabir određeni su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Dodatkom VIII. Poglavljem XI., Životinjski nusproizvodi za proizvodnju stočne hrane uključujući hranu za kućne ljubimce i farmaceutske i druge tehničke proizvode.
Ovom su oznakom obuhvaćene žlijezde i drugi proizvodi dobiveni od životinja.
Sušene žlijezde i proizvodi obuhvaćeni su tarifnim brojem 3501.

0511

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz Poglavlja 1. ili 3., neprikladne za ljudsku prehranu.

Uključuje genski materijal (sjeme i zametke životinjskoga podrijetla poput goveda, ovaca, koza, konja i svinja).
Uključuje i životinjske nusproizvode kategorije 1. i 2.

0511 10 00

Sperma bikova

 

05 11 91

Proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka; mrtve životinje iz Poglavlja 3.

Svi: uključuje riblja jaja za izvalu; i mrtve životinje. Uključuje životinjske nusproizvode za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i za farmaceutske i druge tehničke proizvode.

0511 99 (10)

Tetive i žile; obresci i slični otpaci od sirovih koža i krzna.

Svi

0511 99 90

Ostali

Svi: zameci, jajne stanice, sjeme i genski materijala koji nije obuhvaćen tarifnim brojem 0511 10 i od vrsta osim goveda pod ovim tarifnim brojem.
Uključuje životinjske nusproizvode za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i za farmaceutske i druge tehnološke proizvode.
Uključuje proizvode pčela za uporabu u pčelarstvu.
Uključuje i mrtve životinje iz Poglavlja I. (pse i mačke).
Uključuje materijal kojemu bitne značajke nisu promijenjene, te jestivu krv životinja koja nije podrijetlom od riba, za ljudsku prehranu.

 

Poglavlje 12.: ULJANO SJEMENJE I PLODOVI ULJARICA, RAZNO ZRNJE, SJEMENJE I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LJEKOVITO BILJE;

 

 

Samo određeni proizvodi biljnoga podrijetla podliježu veterinarskom nadzoru.

Ex 1213 00 00

Slama i pljeva od žitarica, neprerađene, uključujući i sječene ili ne, mljevene, prešane ili u obliku peleta.

Uključuje samo sijeno i slamu.

Ex 1214 (90)

Švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, grahorice, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta.
Ostali.

Uključuje samo sijeno i slamu.

 

Poglavlje 15.: MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI

1. Ovo poglavlje ne obuhvaća:
(a) svinjsku mast ili mast peradi iz tarifnog broja 0209;
(b) kakao maslac, mast i ulje (tarifni broj 1804);
(c) jestive proizvode koji sadrže više od 15 % masenog udjela proizvoda iz tarifnog broja 0405 (općenito Poglavlje 21.);
(d) čvarke (tarifni broj 2301) ili ostatke iz tarifnih brojeva od 2304 do 2306;
2. Tarifni broj 1518 ne obuhvaća tek denaturirane masti ili ulja ili njihove frakcije, koje su klasificirane pod tarifnim brojem primjerenim za odgovarajuće ne-denaturirane masti i ulja i njihove frakcije.
3. Zalihe sapuna, taloga i ostataka ulja, stearinska smola, glicerolna smola i ostaci masnoća iz vune iz tarifnog broja 1522.

 

 

Sva ulja dobivena od životinja.
Dodatni zahtjevi za odabir određeni su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06) kako slijedi:
Prilog VII. Poglavlje IV.; prerađene masti i riblja ulja;
Prilog VIII. Poglavlje XII.; Prerađene masti iz materijala kategorije 2 u oleo kemijske svrhe;
Prilog VIII. Poglavlje XIII.; Derivati masti.
Derivati masti uključuju proizvode prvog stupnja dobivene iz masti i ulja kada su u njihovom čistom stanju proizvedeni postupkom propisanim Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06) Prilogom VI. Poglavljem III. Derivati pomiješani sa drugim materijalima nisu uključeni.

1501 00

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503.

Svi

1502 00

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503.

Svi

1503 00

Stearin iz sala, ulje iz sala, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, koje nije emulgirano ili miješano ili pripravljeno na neki drugi način.

Svi

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana.

Riblja ulja – i ulja od morskih sisavaca.
Razni jestivi pripravci obuhvaćeni su Poglavljem 21.

1506 00 00

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirane ili nerafinirane, ali kemijski nemodificirane.

Nepodijeljene masti ili ulja, kao i njihove početne frakcije dobivene postupkom koji je predviđen Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VI. Poglavljem III.
Derivati pomiješani s drugim materijalima nisu uključeni.

Tarifni broj 1516 obuhvaća biljne i životinjske masti i ulja koja su podvrgnuta posebnim vrstama kemijskih promjena kako je dolje opisano, ali nisu dalje pripremljene.
Tarifni broj obuhvaća i slično prerađene frakcije biljnih ili životinjskih masti i ulja.
Hidrogenacija, koja se odvija dovođenjem proizvoda u dodir s čistim vodikom pri prikladnoj temperaturi i pritisku u nazočnosti katalizatora (obični fino podijeljeni nikal), podiže tališta masti i podiže konzistentnost ulja prijetvorbom nezasićenih glicerida u zasićene gliceride pri višim talištima.

1516 10

Masti i ulja biljnog ili životinjskog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirane, interesterificirane, reesterificirane ili elaidinizirane, bez obzira jesu li rafinirane ili nerafinirane, ali i dalje nepripremljene.

Samo životinjske masti i ulja. Derivati pomiješani sa drugim materijalima nisu uključeni u veterinarski nadzor.
U veterinarske svrhe derivati masti uključuju proizvode prve faze dobivene iz životinjskih masti i ulja kada su u njihovom čistom stanju dobiveni postupkom propisanim Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VI. Poglavljem III.

Ex 1518 00

Masti i ulja biljnog ili životinjskog podrijetla i njihove frakcije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, puhane, polimerizirane toplinom u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu.

Samo životinjske masti i ulja.
Samo topljene masti.
Derivati masti dobiveni postupkom propisanim Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VI. Poglavljem III.
Derivati miješani sa drugim materijalima nisu uključeni.

1518 00 (91)

Masti i ulja biljnog ili životinjskog podrijetla i njihove frakcije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, puhane, polimerizirane toplinom u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516.

Samo životinjske masti i ulja.
Zahtjevi za odabir propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06),
Prilogom VIII. Poglavljem XIII. (za derivate masti), i Prilogom VIII. Poglavljem XII. za topljene masti iz materijala kategorije 2. za oleokemijske svrhe.

1518 00 (95)

Nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije.

Pripravci masti i ulja dobiveni od životinja.
Dopunski zahtjevi za odabir propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VIII. Poglavljem IX. – Proizvodi pčelarstva.

1521 90 (91)

Sirovi pčelinji vosak i voskovi od ostalih kukaca, rafinirani ili nerafinirani.

Pčelinji vosak za tehničke namjene.

1521 90 (99)

Ostali

Proizvodi pčela za svrhe pčelarstva.
Dopunski zahtjevi za odabir propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VIII. Poglavljem IX. – Proizvodi pčelarstva. Proizvodi pčelarstva osim proizvoda pčela za pčelarstvo moraju se unijeti pod oznakom 0511 99 »Ostali«.

 

Poglavlje 16.: PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA ILI RAKOVA, MEKUŠACA ILI DRUGIH BESKRALJEŽNJAKA KOJI ŽIVE U VODI

1.Ovo poglavlje ne uključuje meso, klaoničke proizvode, ribe, rakove, mekušce ili ostale vodene beskralježnjake pripravljene ili konzervirane postupkom određenim u poglavljima 2. ili 3. ili tarifnom broju 0504.
2. Prehrambene proizvode se razvrstava u ovo poglavlje pod uvjetom da sadrže više od 20 % masenog udjela kobasica, mesa, mesnog otpada, krvi, riba ili rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, ili bilo koju kombinaciju ovih proizvoda. Kada proizvod sadrži dva ili više prethodno spomenuta proizvoda, razvrstava ga se u odgovarajući tarifni broj poglavlja 16. prema masenom udjelu komponente odnosno komponenata što prevladavaju. Ove se odredbe ne odnose na punjene proizvode tarifnog broja 1902 ili proizvode iz tarifnog broja 2103 ili 2104.

 

 

Ovo poglavlje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađeni proizvod životinjskog podrijetla.

1601 00

Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi temeljeni na tim proizvodima.

Uključuje konzervirano meso u različitim oblicima.

1602

Ostali pripravljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi.

Uključuje konzervirano meso u različitim oblicima.

1603 00

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka.

Svi: uključuje Surimi, riblje bjelančevine u želatinoznom obliku rashlađene ili smrznute.

1604

Pripravljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja; riba cijela ili u komadima, ali nemljevena.

Svi: kuhani ili prethodno kuhani kulinarski pripravci koji sadrže mekušce ili ribu.
Uključuje ribu u konzervama i kavijar u konzervama u spremnicima što ne propuštaju zrak

 

 

Proizvodi od riba miješani s tjesteninom uključeni su pod tarifni broj 1902.

1605

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, pripremljeni ili konzervirani.

Svi: Potpuno pripremljeni ili prethodno pripremljeni puževi potpadaju pod ovaj tarifni broj.
Uključuje rakove ili druge vodene beskralježnjake, u konzervama.

 

Poglavlje 17: ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA

 

Ovo poglavlje ne obuhvaća kemijski čiste šećere osim sukroze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze

 

1702 11 00

Laktoza i laktozni sirup s masenim udjelom l izraženi kao bezvodna laktoza, 99 % ili većim računato prema suhoj tvari

 

 

Poglavlje 19.: PROIZVODI NA OSNOVI ŽITARICA, BRAŠNA, ŠKROBA ILI MLIJEKA; SLASTIČARSKI PROIZVODI

Ovo poglavlje ne obuhvaća, osim u slučaju punjenih proizvoda iz tarifnog broja 1902, prehrambene proizvode s masenim udjelom kobasica, mesa, mesnih iznutrica meat offal, krvi, riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, ili bilo koje kombinacije ovih proizvoda većim od 20% (poglavlje 16).

 

 

Ovo poglavlje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađene proizvode životinjskog podrijetla.

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti, niti uključeni nadrugom mjestu; prehrambeni proizvodi od roba iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 bez kakaa ili s masenim udjelom manjim od 5 % računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti ili uključeni na drugom mjestu.

Kulinarski pripravci uključeni su pod Poglavljima 16. i 21.

Ex 1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni.

Uključuje kuhane ili prethodno kuhane kulinarske pripravke koji sadrže proizvode životinjskoga podrijetla.

1902 20 (10)

S masenim udjelom riba,
rakova, mekušaca ili ostalih
vodenih beskralješnjaka
većim od 20%

Svi

1902 20 (30)

S masenim udjelom kobasica i sličnih proizvoda od mesa i drugih klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, većim od 20%

Svi

1902 20 (91)

Kuhani.

Svi

1902 20 (99)

Ostali [ostala punjena tjestenina, nekuhana]

Svi

Ex 1905

Pekarski slastičarski proizvodi

Uključuje pripravke koji sadrže meso.

 

Poglavlje 20.: PRIPRAVCI POVRĆA, VOĆA, ORAŠASTIH PLODOVA ILI DRUGIH DIJELOVA BILJAKA

Ovo poglavlje ne obuhvaća prehrambene proizvode s masenim udjelom kobasica, mesa, mesnih iznutrica, krvi, riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, ili bilo koje kombinacije ovih proizvoda većim od 20% (poglavlje 16).

Ex 2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim octom ili u octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.

Ovo poglavlje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađeni proizvod životinjskog podrijetla.
Uključuje pripravke koji sadrže meso.

Ex 2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octom ili u octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.

Uključuje pripravke koji sadrže meso.

 

Poglavlje 21.: RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

1. Ovo poglavlje ne obuhvaća prehrambene proizvode (pripravke), osim u slučaju proizvoda iz tarifnog broja 2103 ili 2104, prehrambene pripravke koji sadrže više od 20 % težine kobasice, mesa, mesnih iznutrica, krvi, ribe ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka, ili bilo koju njihovu kombinaciju (Poglavlje 16.)
2. Za svrhe tarifnog broja 2104, izraz homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi znači proizvodi koji se sastoje od fino homogenizirane mješavine dva ili više osnovna sastojka kao što su riba, meso, povrće ili voće, pripremljene u pakiranju za pojedinačnu prodaju kao hrana za bebe ili u dijetetske svrhe, u posudama neto težine koja ne premašuje 250 grama. Za svrhu ove definicije, ne uzimaju se u obzir male količine bilo kojeg sastojka koji bi se mogao dodati u mješavinu radi začinjavanja, očuvanja ili druge svrhe. Takvi pripravci mogu sadržavati male količine vidljivih komadića sastojaka.

 

 

Ovo poglavlje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađene proizvode životinjskog podrijetla.

Ex 2103 (90 90)

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf).
Ostali

Uključuje one pripravke koji sadrže meso.

Ex 2104

Juhe i mesne juhe i pripravci za te proizvode; homogenizirani složeni prehrambeni pripravci.

Uključuje one pripravke koji sadrže meso ili proizvode životinjskog podrijetla u skladu s ovim Pravilnikom.

Ex 2105 00

Sladoled i drugi jestivi proizvodi od leda, koji sadrže ili ne sadrže kakao.

Uključuje one pripravke koji sadrže prerađeno mlijeko u skladu s ovim Pravilnikom.

Ex 2106

Prehrambeni pripravci koji nisu drugdje navedeni ili uključeni.

Uključuje one pripravke koji sadrže meso ili proizvode životinjskog podrijetla u skladu s ovim Pravilnikom.

Ex 2106 10

Koncentrati bjelančevina i bjelančevinskih tvari.

Uključuje one pripravke koji sadrže proizvode životinjskog podrijetla u skladu s ovim Pravilnikom.

Ex 2106 90 (10)

Fondue sa sirom

Svi

Ex 2106 90 (98)

Ostali

Uključuje one pripravke koji sadrže meso ili proizvode životinjskog podrijetla u skladu s ovim Pravilnikom.

 

Poglavlje 23.: OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA HRANA ZA ŽIVOTINJE

Tarifni broj 2309 uključuje proizvode koji se koriste u prehrani životinja, koji nisu drugdje navedeni ili uključeni, a dobiveni su preradom biljnih ili životinjskih materijala do te mjere da su izgubili ključne značajke izvorne sirovine, osim biljnog otpada, biljnih ostataka i nusproizvoda takve prerade.

2301

Brašno, prah, pelete od mesa i mesnih iznutrica od ribe ili od rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu; čvarci.

Uključuje: prerađene životinjske bjelančevine koje nisu za ljudsku prehranu.
Meso i koštano brašno, brašno od perja, sušene čvarke koji nisu za ljudsku prehranu.
Zahtjevi za odabir propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VII. Poglavljem II.

Ex 2309

Pripravci vrste što se rabi za hranidbu životinja.

Uključuje hranu za kućne ljubimce, hranu za pse i mješavinu grubo mljevenog brašna.
Zahtjevi za odabir hrane za kućne ljubimce i hrane za pse propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VII. Poglavljem II

2309 10

Hrana za pse ili mačke, pripremljena u pakiranju za pojedinačnu prodaju

Svi

2309 90

Ostali
Ovaj tarifni broj uključuje proizvode koji sadrže ribu ili topive tvari morskih sisavaca, proizvode od mlijeka ili druge ugljikohidrate

Uključuje kolostrum i tekuće mlijeko koje nije za ljudsku prehranu, te proizvode koji sadrže mlijeko koje nije za ljudsku prehranu.

2309 90 (99)

Ostali

Uključuje proizvode od jaja koji nisu za ljudsku prehranu, te druge prerađene proizvode životinjskog podrijetla koji nisu za ljudsku prehranu.
Proizvodi za hranidbu životinja, uključujući mješavinu grubo mljevenog brašna (poput papaka i rogova itd.).
Zahtjevi za odabir proizvoda od jaja propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VII. Poglavljem X.

 

Poglavlje 28.: PROIZVODI KEMIJSKE ILI SRODNIH INDUSTRIJA

Ex 2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati koji jesu ili nisu kemijski definirani.

Samo određeni fosfati ili kalcij su podvrgnuti nadzoru.

2835 (25)

Kalcij hidrogenortofosfat (dikalcij fosfat).

Zahtjevi za odabir dikalcij fosfata propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VII. Poglavljem VII.

2835 (26)

Ostali kalcijevi fosfati.

Zahtjevi za odabir trikalcij fosfata propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VII. Poglavljem VIII.

 

Poglavlje 30.: FARMACEUTSKI PROIZVODI

 

 

Gotovi medicinski proizvodi nisu obuhvaćeni veterinarskim zakonodavstvom za uvoz. Uključeni su posredni proi­zvodi dobiveni od materijala iz kategorije 3. i namijenjeni za tehničku uporabu u medicinskoj opremi spravama, in vitro dijagnostici, laboratorijskim reagensima i kozmetici.

3001

Žlijezde i drugi organi za organoterapijsku uporabu, sušeni, uključujući i one u prahu; ekstrakti od žlijezda ili od drugih organa ili od njihovih izlučevina za organoterapijsku uporabu; heparin i njegove soli; druge ljudske ili životinjske tvari

pripremljene za terapijsku ili

profilaktičnu uporabu, što nisu navedene niti uključene na drugom mjestu:

Uključuje: Samo materijal dobiven od životinja.
Uputa na zahtjeve za odabir predviđena je Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06):
Prilogom VIII. Poglavljem IV. krv i proizvodi od krvi za tehničke proizvode isključujući serum konja i Prilogom VIII. Poglavljem XI., životinjski nusproizvodi za proizvodnju stočne hrane, uključujući hranu za kućne ljubimce i tehnički proizvodi isključujući posredne proizvode.

3001 (10)

Žlijezde i drugi organi, sušeni, u prahu ili ne.

Samo proizvodi životinjskoga podrijetla.

3001 (20 90)

Ekstrakti žlijezda ili drugih organa ili njihovih izlučevina, ostali.

Samo proizvodi životinjskoga podrijetla.

Ex 3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi.

Samo proizvodi životinjskoga podrijetla.

3002 (10 10)

Protuserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način

Samo protuserumi životinjskoga podrijetla.
Isključuje pripravljene medicinske i gotove proizvode za konačnog potrošača.
Pod tarifnim brojem 3002 zahtjevi za odabir su kao za životinjske nusproizvode propisane Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06):
Prilogom VII. Poglavljem III. (krv, proizvodi);
Prilogom VIII. Poglavljem IV. (krv i proizvodi od krvi za tehničke proizvode);
Prilogom VIII. Poglavljem V. (serum kopitara).

3002 (10 99)

Hemoglobin, krvni globulini i serum globulini. Ostalo.

Samo materijal dobiven od životinja.

3002 (90 30)

Životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičku ili dijagnostičku uporabu.

 

Ex 3002
(90 50)

Kulture mikroorganizama.

Patogeni i patogene kulture
Uzročnici bolesti i njihove kulture.

Ex 3002
(90 90)

Ostalo

Patogeni i patogene kulture

 

Poglavlje 31.: GNOJIVA

 

 

Ovo poglavlje ne obuhvaća krv životinja iz tarifnog broja 0511.

Ex 3101 00 00

Životinjska gnojiva, miješana zajedno ili ne ili kemijski obrađena; gnojiva dobivena miješanjem ili kemijskom obradom proizvoda podrijetlom od životinja ili biljaka.

Samo proizvodi životinjskoga podrijetla u nepromijenjenom obliku. Uključuje stajski gnoj, no isključene su mješavine stajskog gnoja i kemijskih mješavina i gnojiva.
Zahtjevi za odabir stajskog gnoja, prerađenog stajskog gnoja ili proizvoda od prerađenog stajskog gnoja predviđeni su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VIII. Poglavljem III.

 

Poglavlje 35.: BJELANČEVINASTE TVARI; MODIFICIRANI ŠKROBOVI; LJEPILA; ENZIMI

Ex 3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila

Kazein za ljudsku prehranu ili hranidbu životinja.
Zahtjevi za odabir mlijeka, proizvoda temeljenih na mlijeku i kolostruma koji nisu za ljudsku prehranu propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06)

Ex 3502

Albumini (uključujući koncentrate dva ili više proteina iz sirutke, koji po težini sadrže više od 80 % bjelančevina sirutke, izračunatih prema suhoj tvari), albuminati i drugi derivati albumina.

Uključuje proizvode dobivene od jaja i dobivene od mlijeka namijenjene za ljudsku prehranu ili koji nisu namijenjeni za ljudsku prehranu (uključujući hranidbu životinja) kako je navedeno ispod.
Proizvodi od jaja i mlijeka i prerađeni proizvodi za ljudsku prehranu određeni su posebnim propisima.

 

 

Zahtjevi za odabir proizvoda od jaja koji nisu za ljudsku prehranu propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06): Prilogom VII. Poglavljem X.; a za odabir mlijeka, proizvoda temeljenih na mlijeku i kolostruma koji nisu za ljudsku prehranu propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06), Prilogom VII. Poglavljem V.

Ex 3503 00

Želatina (uključujući želatinu u pravokutnim [uključujući kvadratnim] oblicima, površinski obrađena ili ne ili obojena) i derivati želatine, druga ljepila životinjskoga podrijetla, isključujući ljepila od kazeina iz tarifnog broja 3501.

Želatina za ljudsku prehranu i prehrambenu industriju.
Želatina pod tarifnim brojem 9602 (prazne kapsule) isključena je iz veterinarskog nadzora.
Zahtjevi za odabir želatine i hidroliziranih bjelančevina koje nisu za ljudsku prehranu propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06): Prilogom VII. Poglavljem VI.

Ex 3504 00 00

Peptoni i njihovi derivati; druge bjelančevinske tvari i njihovi derivati, koji nisu drugdje navedeni ili uključeni; prah kože kromiran ili ne.

Kolagen i hidrolizirane bjelančevine.
Zahtjevi za odabir želatine i hidroliziranih bjelančevina propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06): Prilogom VII. Poglavljem VI.

 

 

Uključuje proizvode kolagena temeljene na bjelančevina dobivenih od koža i tetiva životinja, uključujući kosti u slučaju svinja, peradi i riba.
Uključuje hidrolizirane bjelančevine koje se sastoje od polipeptida, peptida ili amino kiselina, te njihovih mješavina, dobivenih hidrolizom životinjskih nusproizvoda.
Uključuje bilo koje nusproizvode mlijeka namijenjene za ljudsku prehranu.

Ex 3507

Enzimi; pripravljeni enzimi koji nisu drugdje navedeni ili uključeni

Sirište i koncentrati za ljudsku prehranu.

3507 10 00

Sirište i njegovi koncentrati.

 

 

Poglavlje 41.: SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA

 

 

Krupna i sitna koža kopitara i ptica samo pod tarifnim brojem 4101, 4102, 4103.
Dopunski zahtjevi za odabir krupne i sitne kože papkara propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06): Prilogom VIII. Poglavljem VI.

4101

Sirova krupna i sitna koža goveda (uključujući bizona) ili konja (svježa ili usoljena, sušena, vapnena, ukiseljena ili konzervirana na drugi način, ali ne štavljena, pergamenizirana ili dalje pripravljana), bez dlaka i rezana ili ne.

Veterinarski pregled odnosi se samo na svježu, rashlađenu ili obrađenu krupnu kožu:
Uključuje krupnu kožu, sušenu, suho soljenu, vlažno soljenu ili konzerviranu na drugi način, ali ne štavljenjem.

4102

Sirova ovčja ili janjeća koža (svježa ili usoljena, sušena, vapnena, ukiseljena ili konzervirana na drugi način, ali ne štavljena, pergamenizirana ili dalje pripravljana), bez runa i rezana ili ne, osim one isključene napomenom 1. (c) ovog Poglavlja.

Primjenjuje se samo na svježu, rashlađenu ili obrađenu krupnu kožu.
Uključuje krupnu kožu, sušenu, suho soljenu, vlažno soljenu ili konzerviranu na drugi način, ali ne štavljenjem.

4103

Ostala sirova krupna i sitna koža goveda (svježa ili usoljena, sušena, vapnena, ukiseljena ili konzervirana na drugi način, ali ne štavljena, pergamenizirana ili dalje pripravljana), bez dlaka i rezana ili ne, osim one isključene napomenom 1. (b) ili 1. (c) ovog Poglavlja.

Uključuje samo svježu, rashlađenu ili obrađenu krupnu kožu.
Uključuje krupnu i sitnu kožu ptica ili riba i moguće lovnih trofeja.

 

Poglavlje 42.: PROIZVODI OD KOŽE; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA)

1. Ovo Poglavlje ne obuhvaća (između ostalih proizvoda) sljedeće proizvode od veterinarskog značaja:
(a) sterilni kirurški konac ili slične materijale za šavove (tarifni broj 3006);
(b) žice, kožu za bubnjeve i slično, ili druge dijelove muzičkih instrumenata (tarifni broj 9209).

4205 00 00

Ostali predmeti od kože ili imitacije kože.

Uključuje materijal za proizvodnju pseće hrane.

Ex 4206

Predmeti od crijeva (osim crijeva dudovog svilca) od kože, mjehura ili od tetiva.

Uključuje i materijal za proizvodnju pseće hrane.

 

Poglavlje 43.: PRIRODNO I UMJETNO KRZNO, PROIZVODI OD KRZNA

1. Kroz čitavu nomenklaturu, uputa na »krzno« osim sirovog krzna iz tarifnog broja 4301, primjenjuje se na krupnu i sitnu kožu svih životinja štavljenu ili obrađenu sa na njoj ostavljenom dlakom.
2. Ovo Poglavlje ne obuhvaća:
(a) kožu ptica ili dijelove kože ptica, s njihovim perjem ili paperjem (tarifni broj 0505 ili 6701);
(b) sirovu krupnu ili sitnu kožu, sa ostavljenom dlakom ili runom, iz Poglavlja 41. (uputa na napomenu 1(c) navedenoga Poglavlja).

Ex 4301

Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i ostale dijelove ili izrezotine, pogodne za krznarsku upotrebu) osim sirovih krupnih i sitnih koža iz tarifnog broja 4101, 4102 ili 4103.

Samo od ptica i papkara.

4301 (30 00)

Janjeće krzno, sljedeće: astrahan, širokorepa, karakul, perzijska janjad, indijska, kineska, mongolska ili tibetanska janjad, čitava sa ili bez glave, repa ili nogu.

Dopunski zahtjevi za odabir krupne i sitne kože papkara propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06): Prilogom VIII. Poglavljem VI.

4301 (80 80)

Ostali

Samo od ptica i papkara.

4301 (90 00)

Glave, repovi, šape i ostali dijelovi ili izrezotine, pogodne za krznarsku uporabu.

 

 

Poglavlje 51.: VUNA, FINA ILI GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA; PREĐA I TKANINE OD KONJSKE DLAKE

(a) »Vuna« je fino vlakno koje raste na ovcama ili janjadi.
(b) »Fina životinjska dlaka« je dlaka alpake, ljame, vikune, deva, jaka, angore, tibetanskih, kašmirskih ili sličnih koza (ali ne običnih koza), kunića (uključujući angora kunića), zečeva, dabrova, nutrija ili muskrata.
(c) »Gruba životinjska dlaka« je dlaka životinja koje gore nisu spomenute, izuzimajući dlaku za izradu četki i čekinje (tarifni broj 0502) i konjsku dlaku (tarifni broj 0503).

 

 

Za tarifne brojeve 5101-5103. Dopunski zahtjevi za odabir vune, čekinja svinja, perja i dijelova perja propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine« br. 56/06): Prilogom VIII. Poglavljem VIII.
»Neprerađena« je definirana za odgovarajući proizvod u Prilogu I. gore navedenoga Pravilnika.

5101

Vuna, nečesana ili nečešljana.

Neprerađena vuna.

5102

Fina ili gruba životinjska dlaka, nečesana ili nečešljana.

Neprerađena dlaka.

Ex 5103

Otpad vune ili fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpad pređe, no isključujući sakupljene zalihe.

Neprerađena vuna.

5103 (10 10)

Nekarbonizirani dijelovi vune.

Neprerađena vuna.

 

Poglavlje 95.: IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Ex 9508

Vrtuljci, njihaljke, galerije za streljaštvo i druge zabave iz zabavnog parka; putujući cirkusi i putujuće menažerije; putujuća kazališta.

Cirkusi i menažerije sa živim životinjama.

9508 10

Putujući cirkusi i putujuće menažerije.

Cirkusi i menažerije sa živim životinjama.

 

Poglavlje 97.: UMJETNINE, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I STARINE

Ex 9705 00 00

Zbirke i kolekcionarski predmeti od zoološkog, botaničkog, mineraloškog, anatomskog, povijesnog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa.

Samo proizvodi dobiveni od životinja.

 

 

 

Dopunski zahtjevi za odabir lovnih trofeja propisani su Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06): Prilogom VIII. Poglavljem VII.
Isključuje lovne trofeje papkara ili ptica koje su prošle cjelovitu obradu prepariranja što osigurava njihovo očuvanje pri sobnim temperaturama i lovne trofeje drugih vrsta osim papkara i ptica (obrađene ili neobrađene).


PRILOG II.

Prehrambeni proizvodi koji ne podliježu veterinarskom pregledu u skladu s odredbama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04), u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika
Keksi
Kruh
Kolači
Čokolada
Slastice (uključujući slatkiše)
Nepopunjene kapsule želatine
Dodaci hrani pakirani za konačnog potrošača, koji sadrže male količine proizvoda životinjskoga podrijetla, a oni uključuju glukozamin, hondroitin ili hitosan
Mesni ekstrakti i mesne juhe
Masline punjene ribom
Tjestenina i rezanci koji nisu miješani ili punjeni proizvodom životinjskoga podrijetla
Koncentrati juhe i poboljšivači okusa pakirani za konačnog potrošača, koji sadrže mesne ekstrakte i koncentrate, masti životinja, riblja ulja, prah ili ekstrakte