Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 98/2007 (26.9.2007.), Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2910

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada RH), kao poslodavac, i
SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,
Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,
Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama,
Carinski sindikat Hrvatske,
Sindikat Porezne uprave Hrvatske i
Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu
(u daljnjem tekstu: Sindikati),
zaključili su dana 19. rujna 2007. godine sljedeći
 

DODATAK II.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 92/04., 141/04. i 150/04.) u članku 35. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Sporazum o osnovici za plaće u državnim službama, zaključen između sindikata državnih službi i Vlade Republike Hrvatske 21. studenoga 2006. godine i svi sporazumi koji iz njega proističu, sadržajno predstavljaju sastavni dio ovog kolektivnog ugovora.)«

Članak 2.

U članku 41. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»U slučaju otkaza službeniku i namješteniku kojem pripada pravo na otpremninu, te koji ispunjava uvjete za mirovinu, poslodavac mora ponuditi mogućnost kako bi službenik i namještenik mogao izabrati izmedu dokupa dijela mirovine koji predstavlja razliku od mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju do mirovine koja bi bila ostvarena da je navršio određenu dob, odnosno mirovinski staž, a najviše do iznosa pripadajuće otpremnine.«

Članak 3.

Članak 44. mijenja se i glasi:
»Ugovorne strane sporazumne su da će Vlada službeniku i namješteniku isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora.
O visini regresa Vlada i sindikati pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga državnog proračuna, s time da, ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora izmedu Vlade i sindikata.«

Članak 4.

U članku 48. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:
»– kupnje medicinskih pomagala, odnosno lijekova ukoliko se radi o pomagalima, odnosno lijekovima koji su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste opravdani po pravilima medicinske i stomatološke struke, prijeko potrebiti i nenadomjestivi, nadalje, za koje troškove barem dijelom snosi Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, te ako doplata za pomagala, odnosno lijekove, tijekom jedne proračunske godine iznosi više od jedne proračunske osnovice.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»U slučaju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka službenik i namještenik ima pravo na pomoć jednom godišnje u visini od jedne proračunske osnovice.«

Članak 5.

Iza članka 53. dodaje se novi podnaslov 5.a i čanak 53.a koji glase:

»5.a SISTEMATSKI PREGLEDI

Članak 53.a

Svi službenici i namještenici imaju jednom u tri godine pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500 kuna, po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, organizirano putem ministarstva nadležnog za zdravstvo, a koje će se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.

Članak 6.

Članak 54. mijenja se i glasi:
»Službeniku i namješteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu odnosno rad u državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kada navrše:
– 5 godina – u visini 1 osnovice iz st. 2. ovog članka
– 10 godina – u visini 1,25 osnovice iz st. 2. ovog članka
– 15 godina – u visini 1,50 osnovice iz st. 2. ovog članka
– 20 godina – u visini 1,75 osnovice iz st. 2. ovog članka
– 25 godina – u visini 2 osnovice iz st. 2. ovog članka
– 30 godina – u visini 2,50 osnovice iz st. 2. ovog članka
– 35 godina – u visini 3 osnovice iz st. 2. ovog članka
– 40 godina – u visini 4 osnovice iz st. 2. ovog članka
O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikati državnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna s time da ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1800,00 kuna neto.
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.
Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje služba odnosno rad u državnom tijelu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se isplatiti službeniku i namješteniku ili njihovim nasljednicima, sljedećeg mjeseca po prestanku službe ili rada.«

Članak 7.

U članku 55. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»Ugovorne strane sporazumne su da će Vlada službeniku i namješteniku za svako dijete do 15 godina starosti isplatiti dar u prigodi Dana svetog Nikole.
O visini dara za djecu Vlada i sindikati pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time da, ako se dogovor ne postigne, dar za dijete iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata dara za djecu u visini koja proizlazi temeljem ugovora izmedu Vlade i sindikata.«
Stavak 3. briše se.

Članak 8.

Članak 56. mijenja se i glasi:
»Ugovorne strane su sporazumne da će Vlada službeniku i namješteniku isplatiti godišnju nagradu za božićne blagdane, najkasnije do 31. prosinca.
O visini božićnice Vlada i sindikati pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time da, ako se dogovor ne postigne, božićnica iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade i sindikata.«

Članak 9.

U članku 81. stavku 1. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:
»– oglasne ploče o svom trošku na mjestu dostupnom najvećem broju službenika i namještenika«.

Članak 10.

Iza članka 104. dodaje se novi podnaslov 14.a i članak 104.a koji glase:

»14.a CIJENA RADA«

Članak 104.a

Vlada Republike Hrvatske obvezuje se ostvariti, zaštititi i održavati primjerenu cijenu rada u državnim službama u odnosu na druge plaće u zemlji nakon isteka Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 21. studenoga 2006. godine.
Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih službi započet će pregovore o osnovici za plaće najkasnije 6 mjeseci prije isteka Sporazuma iz stavka 1. ovog članka.
Sukladno dinamici dogovorenoj sa sindikatima državnih službi, Vlada Republike Hrvatske uklonit će eventualno zaostajanje plaća u državnim službama za primjerenom plaćom od prvog kvartala 2000. godine za koje se zaostajanje utvrdi.
Potpisnici ovog Ugovora će u prvoj polovici 2009. godine prije početka pregovora o osnovici za plaće u državnim službama za 2010. godinu imenovati zajedničko povjerenstvo koje će pripremiti metodološki okvir i druge potrebne podloge za rad Pregovaračkih odbora.«

Članak 11.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru sastavljen je u 10 izvornih primjeraka, od kojih svakom od Sindikata pripada po jedan primjerak, a Vladi dva primjerka.
 

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE:
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
potpredsjednica Vlade RH

ZA SINDIKAT:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika
Ivica Ihas, predsjednik, v. r.

 

Nezavisni sindikat djelatnika
Ministarstva unutarnjih poslova RH
Zdravko Lončar, predsjednik, v. r.

 

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama
Radomir Delić, predsjednik, v. r.

 

Carinski sidnikat Hrvatske
Božo Prka, zamjenik
predsjednika,
v. r.

 

Sindikat Porezne uprave Hrvatske
Gordana Jagar, predsjednica, v. r.

 

Samostalni sindikat djelatnika u zrakopolovstvu
Marijan Luketić, predsjednik, v. r.