Sporazum o zaštiti dostojanstva državnih službenika i namještenika

NN 98/2007 (26.9.2007.), Sporazum o zaštiti dostojanstva državnih službenika i namještenika

KOLEKTIVNI UGOVORI

2911

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada RH), kao poslodavac,
SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,
Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,
Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama,
Carinski sindikat Hrvatske,
Sindikat Porezne uprave Hrvatske i
Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu
(u daljnjem tekstu: Sindikati),
zaključili su dana 19. rujna 2007. godine sljedeći

SPORAZUM

O ZAŠTITI DOSTOJANSTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 1.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati ovim Sporazumom uređuju postupak i mjere zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika, polazeći od Ustavom i zakonom utvrđenog prava na poštovanje i zaštitu dostojanstva osobe građana.
U ostvarenju ovog prava stranke Sporazuma obvezuju se u državnim tijelima promicati odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe državnih službenika i namještenika, te svako neželjeno ponašanje i postupke kojim se takvi odnosi narušavaju opisati, prepoznati, spriječiti i sankcionirati.

Članak 2.

Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje državnih službenika i namještenika.
Uznemiravanje je svako ponašanje poslodavca, državnih službenika i namještenika koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za drugog službenika i namještenika.
Uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se i diskriminirajuće ponašanje kojim se državni službenik i namještenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.
Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo osobe državnih služ­benika i namještenika smatra se namjerno ili nehajno ponašanje koje primjerice uključuje:
– ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome,
– uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje,
– seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja nazivaju društveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obilježja ili spolnog opredjeljenja, šali na njihov račun ili pokušava ostvariti neželjeni tjelesni kontakt,
– namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili pak davanje dezinformacija i
– dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka ili nedodjeljivanje zadataka.

Članak 3.

U slučaju neželjenog ponašanja iz članka 2. ovoga Sporazuma, državni službenik i namještenik može se obratiti nadređenom državnom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva.
Ovlaštenu osobu iz stavka 1. ovoga članka imenuje čelnik državnog tijela na razini državnog tijela s više od 20 zaposlenih, odnosno na razini dislocirane ustrojstvene jedinice državnog tijela koja ima više od 20 zaposlenih.
U ustrojstvenim jedinicama s manje od 20 zaposlenih poslove ovlaštene osobe obavljat će imenovana ovlaštena osoba hijerarhijski više ustrojstvene jedinice.
Za državna tijela s manje od 20 zaposlenih čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose imenovat će se posebnu ovlaštenu osobu na razini državnih službi.
Nadređeni državni službenik i sindikalni povjerenik dužni su o svakoj pritužbi o povredi dostojanstva državnog službenika i namještenika obavijestiti ovlaštenu osobu od poslodavca.

Članak 4.

Ovlaštena osoba dužan je, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.
Ukoliko poslodavac ne provede predložene mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, državni službenik i namještenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

Članak 5.

U svrhu stvaranja ozračja tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe državnih službenika i namještenika u državnoj službi poslodavac će voditi posebnu brigu o informiranju, osvješćivanju i senzibiliziranju zaposlenih u državnim tijelima za problematiku zaštite dostojanstva, te edukaciji ovlaštenih osoba.

Članak 6.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom njegova potpisivanja.
Ugovorne strane su suglasne da se imenovanje povjerljivih savjetnika izvrši do 31. prosinca 2007. godine, te da primjena Sporazuma započne s 1. siječnja 2008. godine.
 

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE:
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
potpredsjednica Vlade RH

ZA SINDIKAT:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika
Ivica Ihas, predsjednik, v. r.

 

Nezavisni sindikat djelatnika
Ministarstva unutarnjih poslova RH
Zdravko Lončar, predsjednik, v. r.

 

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama
Radomir Delić, predsjednik, v. r.

 

Carinski sidnikat Hrvatske
Božo Prka, zamjenik
predsjednika,
v. r.

 

Sindikat Porezne uprave Hrvatske
Gordana Jagar, predsjednica, v. r.

 

Samostalni sindikat djelatnika u zrakopolovstvu
Marijan Luketić, predsjednik, v. r.