Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavlj

NN 100/2007 (3.10.2007.), Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavlj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2954

Na temelju članka 42. stavka 5. i članka 43. stavka 1. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05), uz suglasnost ministra financija ministar poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE PROVJERA IDENTITETA I ZDRAVSTVENOG STANJA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA KOJI SE UNOSE IZ TREĆIH ZEMALJA, KAD SE TE PROVJERE OBAVLJAJU NA MJESTIMA KOJA NISU MJESTA ULASKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju minimalni uvjeti za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima koja nisu mjesta ulaska ili na drugim mjestima u neposrednoj blizini, slučajevi i okolnosti u kojima se obavljaju te provjere, posebna jamstva i isprave u vezi s prijevozom bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta do odredišta i krajnjeg odredišta, posebna jamstva i minimalne uvjete koji se odnose na prikladnost krajnjeg odredišta za skladištenje i uvjete skladištenja, izdavanje rješenja o odobrenim mjestima pregleda, vođenje evidencije odobrenih mjesta pregleda, postupci pri uvozu pošiljaka bilja čije će se provjere identiteta i zdravstvenog stanja obaviti na odobrenim mjestima pregleda, oblici suradnje između uvoznika i nadležnih tijela te suradnja između nadležnih tijela.

Članak 2.

(značenje izraza)

Izrazi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. pošiljka bilja je određena količina bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta s Popisa V. dijela B iz Priloga 5. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine« br. 74/06), koji se u Republiku Hrvatsku unose iz trećih zemalja i koje podliježu fitosanitarnom pregledu u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu (u daljnjem tekstu: Zakon);
2. odgovorno službeno tijelo u državi članici Europske unije je tijelo odgovorno za zdravstvenu zaštitu bilja. U Republici Hrvatskoj odgovorno službeno tijelo je nadležna uprava;
3. službeno tijelo mjesta ulaska ili odredišta u državi članici Europske unije je tijelo nadležno za obavljanje fitosanitarnih pregleda na mjestu ulaska ili na odredištu. U Republici Hrvatskoj službeno tijelo mjesta ulaska ili odredišta je fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva koja djeluje u područnim jedinicama fitosanitarne inspekcije u okviru svojih mjesnih nadležnosti određenih posebnim propisom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva;
4. carinsko tijelo u državi članici Europske unije je tijelo odgovorno za carinski nadzor. U Republici Hrvatskoj tijelo odgovorno za carinski nadzor je Carinska uprava;
5. carinska služba mjesta ulaska ili odredišta u državi članici Europske unije je služba koja je na mjestu ulaska ili odredišta ovlaštena za provođenje carinskog nadzora. U Republici Hrvatskoj je to carinska ispostava mjesta ulaska ili odredišta;
6. fitosanitarna popratnica je isprava koja prati pošiljku bilja od mjesta ulaska do odobrenog mjesta pregleda na odredištu ili krajnjem odredištu na kojem će se obaviti provjera identiteta i zdravstvenog stanja.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE PROVJERA NA ODOBRENOM MJESTU PREGLEDA

Članak 3.

(opći uvjeti)

(1) Provjera identiteta i provjera zdravstvenog stanja pošiljaka bilja, sukladno članku 34. stavku 7. podstavku 2. i 3. Zakona, može se u određenim slučajevima i okolnostima obaviti u cijelosti ili jednim dijelom na mjestu koje nije mjesto ulaska, ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.
(2) Mjesto obavljanja provjera iz stavka 1. ovoga članka može biti:
– odredište, uz uvjet da to nije krajnje odredište:
– prostor fitosanitarne inspekcije, ili
– mjesto u blizini tog prostora, koje su odredile ili odobrile nadležna uprava i Carinska uprava, ili
– krajnje odredište, kao što je mjesto proizvodnje, koje su odobrile nadležna uprava i Carinska uprava.
(3) Uvjeti za obavljanje provjera na odobrenom mjestu pregleda su ispunjeni:
a) kad postoji suglasnost koju je fitosanitarnoj inspekciji na mjestu ulaska izdala fitosanitarna inspekcija na mjestu odredišta na temelju procjene da se provjere identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja mogu detaljnije obaviti na mjestu koje nije mjesto ulaska;
b) kad postoji sporazum između nadležne uprave i odgovornog službenog tijela druge države članice Europske unije u slučaju da se mjesto ulaska ili mjesto odredišta nalazi u drugoj državi članici;
c) kad uvoznik ili druga osoba koja je odgovorna za mjesto ili prostor gdje će se obavljati provjere identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja (u daljnjemu tekstu: podnositelj zahtjeva), dobije rješenje iz članka 7. ovoga Pravilnika kojim se odobrava mjesto pregleda;
d) kad su ispunjeni zahtjevi iz članka 4. ovoga Pravilnika glede posebnih jamstava i isprava u vezi s prijevozom pošiljke bilja do odobrenog mjesta pregleda i glede minimalnih uvjeta skladištenja na tom mjestu.

Članak 4.

(zahtjevi prilikom prijevoza i skladištenja)

Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni prilikom prijevoza i skladištenja pošiljke bilja su sljedeći:
1. pakiranje pošiljke ili prijevozno sredstvo kojim se pošiljka prevozi mora biti zatvoreno odnosno zapečaćeno na način kojim se otklanja opasnost od širenja štetnih organizama tijekom prijevoza do odobrenog mjesta pregleda i osigurati da joj identitet ostane nepromijenjen. U opravdanim slučajevima fitosanitarna inspekcija može iznimno dozvoliti prijevoz pošiljaka bilja, koje nisu zapakirane ili zapečaćene, ako je osigurano da one ne mogu prouzročiti širenje štetnih organizama tijekom prijevoza do odobrenog mjesta pregleda;
2. odobreno mjesto pregleda na koje se upućuje pošiljka nije dopušteno mijenjati, osim kad za to postoji odobrenje službenih tijela na mjestu ulaska i mjestu odredišta te carinske službe nadležne za područje u kojem se nalazi mjesto odredišta;
3. pošiljku mora, pored ostalih propisanih isprava, pratiti fitosanitarna popratnica čiji se obrazac nalazi u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. U skladu s dogovorom sa službenim tijelima mjesta ulaska i odredišta podaci se u obrazac fitosanitarne popratnice upisuju:
– na hrvatskom jeziku, elektronski te tiskanim ili ručno upisanim čitkim velikim slovima, pri čemu točke 3., 4. i 6. obrasca ispunjava i potpisuje podnositelj zahtjeva pod nadzorom službenog tijela na mjestu ulaska;
– na barem jednom od službenih jezika Europske unije kad je Republika Hrvatska mjesto ulaska u Europsku uniju;
4. u slučajevima iz članka 3. stavka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika pošiljka mora biti uskladištena na odobrenom mjestu pregleda u odgovarajućem prostoru na način da bude odvojena od robe koja nije unesena iz trećih zemalja kao i od pošiljaka koje su zaražene ili za koje se sumnja da su zaražene štetnim organizmom.

III. ODOBRAVANJE MJESTA PREGLEDA I VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 5.

(zahtjev za odobrenje mjesta pregleda)

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 3. stavka 3. podstavka c) ovoga Pravilnika podnosi nadležnoj upravi zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenim mjestima pregleda na kojima će se obavljati provjere. Obrazac zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
(2) Uz zahtjev mora biti priložen i opis predloženih mjesta pregleda koji sadrži podatke potrebne za procjenu kojom se utvrđuje prikladnost predloženih mjesta za obavljanje provjera, a osobito podatke o pošiljkama bilja i prostorima u kojima će biti uskladištene do dobivanja konačnih rezultata provjera i naročito način na koji je osiguran zahtjev glede skladištenja pošiljke bilja iz članka 4. točke 4. ovoga Pravilnika. Ako uvoznik ima prostore u najmu, pismenom zahtjevu mora priložiti i ugovor o najmu.
(3) Ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba kojoj je dodijeljen status »ovlaštenog primatelja« jer ispunjava uvjete sukladno odredbama carinskih propisa, ili ako su predložena mjesta u postupku dobivanja dozvole sukladno carinskim propisima, podnositelj zahtjeva uz zahtjev mora priložiti kopiju odobrenja Carinske uprave.

Članak 6.

(procjena prostora na temelju zahtjeva)

(1) Nadležna uprava evidentira i provjerava sadrži li zahtjev sve propisane podatke te kopiju zahtjeva šalje nadležnoj područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije.
(2) Fitosanitarna će inspekcija u roku od 30 dana od primitka pisanog zahtjeva obaviti procjenu kako bi se utvrdilo jesu li mjesta predložena u zahtjevu prikladna za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja i jesu li opremljena:
– primjerenim prostorom za obavljanje pregleda,
– odgovarajućom rasvjetom,
– inspekcijskim radnim stolom,
– odgovarajućom opremom za obavljanje vizualnih provjera, dezinfekciju objekata i korištene opreme te za uzimanje i pripremu uzoraka za laboratorijska testiranja;
– na način koji omogućava provođenje fitosanitarnih mjera ako pošiljka bilja ne udovoljava fitosanitarnim zahtjevima,
– na način koji omogućava skladištenje pošiljaka bilja u skladu sa zahtjevima iz članka 4. točke 4.
(3) Fitosanitarna inspekcija o utvrđenim činjenicama dobivenim na temelju procjene iz stavka 2. ovoga članka sastavlja zapisnik i šalje ga nadležnoj upravi.

Članak 7.

(izdavanje rješenja o odobrenim mjestima pregleda)

(1) Nadležna uprava šalje zapisnik iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika i kopiju zahtjeva iz članka 5. ovoga Pravilnika Carinskoj upravi. Na temelju zapisnika, zahtjeva i opisa predloženih mjesta pregleda, nadležna uprava donosi, uz suglasnost Carinske uprave, rješenje kojim se predložena mjesta određuju kao odobrena mjesta pregleda.
(2) Ako se na temelju zapisnika, zahtjeva i opisa predloženih mjesta pregleda utvrdi da predložena mjesta nisu prikladna za obavljanje provjera, nadležna će uprava uz suglasnost Carinske uprave donijeti rješenje kojim se zahtjev odbija.
(3) U slučaju iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika nadležna uprava donosi rješenje na temelju kopije odobrenja Carinske uprave i zapisnika iz stavka 1. ovoga članka kojim se predložena mjesta određuju kao odobrena mjesta pregleda, ili se njime odbija zahtjev kad se utvrdi da mjesta nisu prikladna za obavljanje provjera.
(4) Kad je mjesto ulaska pošiljke bilja u drugoj državi članici Europske unije, a mjesto odredišta u Republici Hrvatskoj, odobrena mjesta pregleda su također i mjesta određena propisom kojim se određuju ulazni granični prijelazi za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu.

Članak 8.

(vođenje evidencije)

(1) Nadležna uprava vodi ažuriranu evidenciju odobrenih mjesta pregleda.
(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupna državama članicama Europske unije i Europskoj komisiji na njihov zahtjev.

Članak 9.

(ukidanje odobrenja)

(1) Ako se utvrdi povreda fitosanitarnih i carinskih propisa na odobrenom mjestu pregleda ili neispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, nadležna uprava na prijedlog fitosanitarne inspekcije ili carinske službe donosi rješenje, uz suglasnost Carinske uprave, kojim se ukida odobreno mjesto pregleda.
(2) Nadležna uprava odmah obavještava države članice Europske unije i Europsku komisiju o odlukama iz stavka 1. ovoga članka.

IV. SURADNJA UVOZNIKA I NADLEŽNIH TIJELA

Članak 10.

(obveze uvoznika)

(1) Uvoznik pošiljaka bilja za koje je dopušteno da se provjera identiteta i zdravstvenog stanja obavi na odobrenom mjestu pregleda, pored obveza iz članka 14. Pravilnika o Fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (»Narodne novine« br. 54/07), obvezan je:
a) unaprijed obavijestiti u pisanom obliku fitosanitarnu inspekciju odredišta o unošenju pošiljaka bilja. Obavijest mora sadržavati sljedeće podatke:
– naziv, adresu i lokaciju odobrenog mjesta pregleda,
– planirani datum i vrijeme prispijeća pošiljaka bilja na odobreno mjesto pregleda,
– ako je dostupan, pojedinačni broj fitosanitarne popratnice,
– ako je dostupno, podatke o datumu i mjestu izdavanja fitosanitarne popratnice,
– ime, adresu i jedinstveni upisni broj posjednika bilja pod kojim je upisan u Fitosanitarni upisnik,
– broj fitosanitarnog certifikata, fitosanitarnog certifikata za reeksport ili neke druge propisane isprave koja će pratiti pošiljku;
b) odmah obavijestiti fitosanitarnu inspekciju odredišta o svakoj naknadnoj promjeni u vezi s podacima iz podstavka a) ovoga stavka.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka podnosi se fitosanitarnoj inspekciji umjesto prijave za fitosanitarni pregled.
(3) U razdoblju od prispijeća pošiljke bilja na mjesto ulaska do završetka carinskih postupaka na odobrenom mjestu pregleda, uvoznik je obvezan surađivati s nadležnom fitosanitarnom inspekcijom i carinskom službom te slijediti njihove upute.

Članak 11.

(uvjeti za obavljanje provjera)

Provjere pošiljaka bilja na odobrenim mjestima pregleda moraju se obaviti sukladno propisu kojim se uređuju minimalni uvjeti za provođenje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska.

Članak 12.

(suradnja nadležnih tijela)

(1) Kako bi se fitosanitarni pregledi i carinski postupci neometano obavljali obvezna je suradnja:
– službenih tijela mjesta ulaska i odredišta,
– službenog tijela mjesta ulaska i carinske službe mjesta ulaska,
– službenog tijela odredišta i carinske službe odredišta,
– službenog tijela mjesta ulaska i carinske službe odredišta.
(2) Službena tijela i carinska služba iz stavka 1. ovoga članka obvezni su razmjenjivati informacije u pisanom ili elektronskom obliku glede pošiljaka bilja koje se unose, njihovom pakiranju i prijevoznim sredstvima, putem fitosanitarne popratnice.
(3) Ako se mjesto ulaska i odobreno mjesto pregleda nalaze u različitim državama članicama Europske unije, pošiljka se može poslati na odobreno mjesto pregleda radi obavljanja provjera na osnovu sporazuma između odgovornih službenih tijela tih država članica, a dokaz o sporazumu mora biti evidentiran u fitosanitarnoj popratnici.

Članak 13.

(postupci nakon završetka fitosanitarnog pregleda)

(1) Na mjestu ulaska obavlja se provjera dokumenata koji prate pošiljku bilja, upisuju podaci te stavlja žig i potpis u fitosanitarnu popratnicu. Na odobrenom mjestu pregleda obavlja se provjera identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke, što se potvrđuje u fitosanitarnoj popratnici. Nakon što su obavljene sve tri provjere, koje čine fitosanitarni pregled u cijelosti, konačni se rezultat provjera upisuje u rubriku »Odluka« u fitosanitarnoj popratnici.
(2) Kad je unošenje pošiljke dopušteno, pošiljka bilja i fitosanitarna popratnica se prosljeđuju carinskim službenicima, nadležnim za područje odobrenog mjesta pregleda, radi provedbe odgovarajućeg carinskog postupka. Nakon obavljenog carinskog pregleda pošiljku više ne treba pratiti fitosanitarna popratnica, već se ta isprava ili njena kopija čuva kod službenog tijela odredišta najmanje jednu godinu.
(3) Kad je određeno obvezno premještanje pošiljke unutar Republike Hrvatske do odredišta izvan Republike Hrvatske, pošiljka ostaje pod carinskim nadzorom sve dok se ne završi postupak reeksporta.
(4) Kad je određeno obvezno premještanje pošiljke unutar Europske unije do odredišta izvan Europske unije, pošiljka ostaje pod carinskim nadzorom sve dok se ne završi postupak reeksporta.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 2. točke 2., 3., 4. i 5. u dijelu koji se odnosi na Europsku uniju, članka 3. stavka 3. podstavka b), članka 4. točke 3. alineje 2., članka 7. stavka 4., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/07-01/89
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 27. rujna 2007.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.


PRILOG 1.

FITOSANITARNA POPRATNICA


PRILOG 2.


_________________________________________
_________________________________________
(Naziv i adresa podnositelja zahtjeva, telefon, telefaks, e-mail)
 

ZAHTJEV

ZA ODOBRENJE MJESTA PREGLEDA BR. ______


Molimo da odobrite obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja pošiljaka bilja na
predloženom mjestu (predloženim mjestima) pregleda:

1. Adresa predloženog mjesta pregleda: ________________________________________
______________________________________________________________________

2. Jedinstveni upisni br. posjednika bilja (za one koji su upisani u FITO–Upisnik):
__________________________________________________

3. FITO– MIB broj (za one koji su upisani u FITO–Upisnik): ____

4. Navedite bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmeta koji će biti predmet provjera na
predloženom mjestu pregleda: ________________________________________________

Zahtjevu prilažem:
detaljan opis mjesta pregleda
kopiju odobrenja Carinske uprave
kopiju ugovora o najmu (ako je prostor u najmu)

__________________________
     (Datum podnošenja zahtjeva)
 


___________________________
(Žig i potpis podnositelja zahtjeva)