Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN 100/2007 (3.10.2007.), Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2956

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br.77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj odobrenja, koje se izdaje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja.

Članak 2.

Odobrenje izdaje nadležni ured državne uprave u županiji i njegove ispostave odnosno Ured Grada Zagreba na čijem pod­ručju će se obavljati djelatnost.

II. OBRAZAC ODOBRENJA

Članak 3.

Obrazac odobrenja izdaje se na dvodijelnom punijem papiru koji je otvoren veličine 150 mm x 105 mm, a savijen 75 mm x 105 mm, toniran svijetloplavom bojom.
Odobrenje se izrađuje na posebnom papiru oznake neobod bijeli 200 g/m2 s vodenim žigom i zaštitom.
Odobrenje se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Prednja strana odobrenja sadrži naziv: Republika Hrvatska, grb Republike Hrvatske, naziv »ODOBRENJE« za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja, ime i prezime fizičke osobe, te u donjem lijevom uglu redni broj domaće radinosti ili sporednog zanimanja.

Članak 5.

Na unutrašnjoj lijevoj strani obrasca odobrenja ispisani su podaci o djelatnosti za koju je izdano odobrenje, podaci o fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost: ime i prezime, adresa stanovanja, te u desnom kutu potpis odgovorne osobe i pečat nadležnog ureda državne uprave u županiji odnosno Ureda Grada Zagreba.

Članak 6.

Unutrašnja desna strana obrasca sadrži važne napomene s ispisanim tekstom.

Članak 7.

Podaci u odobrenju ispunjavaju se pisačem sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/199
Urbroj: 526-12-02/1-07-1
Zagreb, 25. rujna 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.                                                                   Prednja stranica
 

 

                         REPUBLIKA HRVATSKA

                                     

                              ODOBRENJE


Za obavljanje _________________
____________________________________
Ime i prezime

Redni broj:

                                                           Unutrašnja lijeva stranica

Odobrenje se izdaje za obavljanje: ________________________
Podaci o fizičkoj osobi:
Ime: ______________________________________________
Prezime: ___________________________________________
Adresa stanovanja:
Mjesto: ____________________________________________
Ulica i kbr.: _________________________________________
M.P.
 

                                                             Unutrašnja desna stranica
 

NAPOMENA

Ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne smiju prelaziti iznos deset (10) bruto prosječnih mjesečnih plaća
u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju djelatnosti.
Ako fizička osoba koja u tekućoj kalendarskoj godini od obavljanja domaće
radinosti ili sporednog zanimanja ostvari primitke koji prelaze navedeni iznos, obvezna je od 1. siječnja iduće kalendarske godine prestati obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje, a do 15. siječnja iste godine podnijeti nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja, pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnosti.
Ako tijekom tekuće kalendarske godine u kojoj se obavlja domaća radinost ili sporedno zanimanje prestane obavljanje te djelatnosti ili ako prestane koji od zakonom propisanih uvjeta, osoba koja obavlja te djelatnosti obvezna je u roku od 15 dana od dana nastalih promjena podnijeti pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnosti nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje za obavljanje djelatnosti.