Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

NN 101/2007 (9.10.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2981

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, VOĐENJU REGISTRA TE UVJETIMA KORIŠTENJA PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine« broj 126/06) članak 4. mijenja se i glasi:
»U registru se vode podaci o:
– broju požara,
– mjestu nastanka požara,
– vrsti i uzroku požara,
– dojavi požara i intervenciji,
– opožarenim površinama,
– veličini opožarene površine,
– nastaloj šteti.«

Članak 2.

Obrasci ŠP-1 i ŠP-2 koji su prilog i sastavni dio Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine« broj 126/06) zamjenjuju se novim Obrascima ŠP-1 i ŠP-2 koji su prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02//07-01/90
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 28. rujna 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.