Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

NN 101/2007 (9.10.2007.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2982

Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA NA FARMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine«, broj 136/05) u članku 59. stavku 3. točki h) iza alineje treće dodaje se alineja četvrta koja glasi:

»broj 0 za ekološki uzgoj.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/85
Urbroj: 525-01-07-2
Zagreb, 25. rujna 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.