Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i Izjave o postupanju s klasificiranim podacima

NN 102/2007 (10.10.2007.), Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i Izjave o postupanju s klasificiranim podacima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2985

Na temelju članka 17. i 21. Zakona o tajnosti podataka (»Narod­ne novine«, broj 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2007. godine donijela

UREDBU

O NAČINU OZNAČAVANJA KLASIFICIRANIH PODATAKA, SADRŽAJU I IZGLEDU UVJERENJA O OBAVLJENOJ SIGURNOSNOJ PROVJERI I IZJAVE O POSTUPANJU S KLASIFICIRANIM PODACIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način označavanja klasificiranih i neklasificiranih podataka, sadržaj i izgled Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (u daljnjem tekstu: certifikat), te sadržaj i izgled Izjave o postupanju s klasificiranim podacima.

Članak 2.

Uredba se primjenjuje na tijela ovlaštena za klasifikaciju i deklasifikaciju podataka, te na pravne i fizičke osobe ovlaštene za postupanje s klasificiranim podacima.

II. NAČIN OZNAČAVANJA STUPNJEVA TAJNOSTI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 3.

Označavanje klasificiranih podataka stupnjevima tajnosti »VRLO TAJNO«, »TAJNO«, »POVJERLJIVO« i »OGRANIČENO«, provodi se pri nastanku klasificiranih dokumenata i drugih zapisa klasificiranih podataka, ili prilikom periodične procjene stupnja tajnosti podatka, sukladno članku 14. Zakona o tajnosti podataka.

Članak 4.

(1) Oznaka stupnja tajnosti klasificiranog podatka označava se na svakoj stranici dokumenta u gornjem desnom kutu velikim tiskanim slovima, a za druge zapise klasificiranih podataka oznaka stupnja tajnosti mora biti vidljivo i jasno otisnuta, sukladno zahtjevima očuvanja uporabne vrijednosti klasificiranog podatka.
(2) Za potrebe vođenja evidencije o klasificiranim podacima mogu se koristiti kratice »VT« za VRLO TAJNO, »T« za TAJNO, »POV« za POVJERLJIVO i »OGR« za OGRANIČENO.

Članak 5.

Označavanje stupnja tajnosti i dodatnih oznaka provodi se pri nastanku klasificiranog podatka ili naknadnom obradom štambiljem, tiskanjem, pisanjem, lijepljenjem ili pričvršćivanjem odgovarajućim sredstvima uz zapis klasificiranog podatka.

Članak 6.

(1) Svaka stranica klasificiranog dokumenta mora, u desnom donjem kutu podnožja dokumenta, imati naveden broj stranice u odnosu na ukupan broj stranica dokumenta.
(2) Broj, vrsta, naziv i stupanj tajnosti priloga navode se na posljednjoj stranici dokumenta.
(3) Oznaka broja primjerka u odnosu na ukupan broj primjeraka klasificiranog dokumenta označava se na prvoj stranici dokumenta u gornjem desnom kutu dokumenta, ispod oznake stupnja tajnosti. Ukoliko se koriste dodatne zaštitne oznake iz članka 7. ove Uredbe, oznaka broja primjerka se stavlja ispod dodatnih zaštitnih oznaka.

Članak 7.

(1) Vlasnik klasificiranog podatka može podatak označiti i dodatnim zaštitnim oznakama o:
– zabrani ili ograničavanju umnožavanja podatka,
– zabrani, ograničavanju i načinu daljnje distribucije podataka drugim primateljima te
– obvezi povrata klasificiranog podatka odnosno dokumenta ili zapisa vlasniku nakon obavljenog uvida,
– isteku roka tajnosti kojeg je vlasnik klasificiranog podatka predvidio pri njegovom nastanku.
(2) Dodatne oznake stavljaju se na prvoj stranici dokumenta ili drugog zapisa klasificiranog podatka, velikim tiskanim slovima, ispod oznake stupnja tajnosti klasificiranog podatka, a mogu se staviti i na svim stranicama dokumenta ako je to važno za svrhu dodatnog označavanja.
(3) Dodatna oznaka isteka roka tajnosti dodaje se u isti redak uz stupanj tajnosti klasificiranog podatka, označavanjem datuma isteka ili veze na neki događaj koji ima određeno vrijeme trajanja.

Članak 8.

(1) Za potrebe ograničavanja daljnje distribucije klasificiranog podatka koristi se oznaka »ISKLJUČIVO«.
(2) Za potrebe ograničavanja distribucije klasificiranog podatka prema određenoj državi ili međunarodnoj organizaciji, koristit će se oznaka »ONLY«.
(3) Kada se za daljnje ograničavanje distribucije klasificiranog podatka koristi oznaka »ISKLJUČIVO«, navodi se službeni naziv ili kratica korisnika kojima se klasificirani podatak može dostaviti.
(4) Kada se za daljnje ograničavanje distribucije klasificiranog podatka, koji se predaje drugoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji s oznakom »ONLY«, navodi se službeni naziv zemlje ili međunarodne organizacije kojoj se klasificirani podatak može dostaviti.

Članak 9.

Odgovarajućim stupnjem tajnosti, kakvim je označen klasificirani podatak, označava se i omotnica, ovitak ili drugi zaštitni omot u kojem se klasificirani podatak prenosi i pohranjuje.

Članak 10.

Klasificirani dokument, njegovi pojedini dijelovi ili prilozi, mogu biti označeni različitim stupnjevima tajnosti, a cjelina takvog dokumenta i svih priloga označava se najvišim stupnjem tajnosti klasificiranog dokumenta, njegovog pojedinog dijela ili priloga.

Članak 11.

Fizička kopija cijelog ili dijela klasificiranog podatka mora imati oznaku stupnja tajnosti izvornika te oznaku da je kopija. Oznaka KOPIJA stavlja se štambiljem u gornjem desnom kutu prve stranice klasificiranog podatka, ispod oznake stupnja tajnosti, a gdje to nije moguće, oznaka se ispisuje ručno. Vodi se evidencija o broju kopija i njihovim zaduženjima.

Članak 12.

Promjena stupnja tajnosti klasificiranog podatka ili njegova deklasifikacija, označava se precrtavanjem oznake postojećeg stupnja tajnosti i stavljanjem nove oznake ispod dosadašnje.

Članak 13.

(1) O svim promjenama stupnja tajnosti ili deklasifikaciji klasificiranog podatka, vlasnik podatka dužan je voditi posebnu evidenciju.
(2) O promjeni stupnja tajnosti ili o deklasifikaciji podatka vlasnik podatka će pisanim putem izvijestiti sva tijela kojima je podatak bio dostavljen kako bi provela proceduru iz članka 12. ove Uredbe.

Članak 14.

Način označavanja klasificiranog dokumenta prikazan je u prilogu 1 ove Uredbe, koji čini sastavni dio ove Uredbe.

III. NAČIN OZNAČAVANJA NEKLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 15.

Neklasificirani podaci iz članka 2. stavak 1. alineja 3. Zakona o tajnosti podataka, označavaju se oznakom »NEKLASIFICIRANO« pri nastanku dokumenata ili drugih zapisa neklasificiranih podataka.

Članak 16.

Prva stranica neklasificiranog dokumenta označava se oznakom iz članka 15. ove Uredbe, velikim tiskanim slovima, u gornjem desnom kutu stranice, a za druge zapise neklasificiranih podataka oznaka NEKLASIFICIRANO mora biti vidljivo i jasno otisnuta, sukladno zahtjevima očuvanja uporabne vrijednosti neklasificiranog podatka.

Članak 17.

Označavanje neklasificiranog podatka provodi se prilikom izrade neklasificiranog podatka ili naknadnom obradom štambiljem, tiskanjem, pisanjem, lijepljenjem ili pričvršćivanjem odgovarajućim sredstvima uz zapis neklasificiranog podatka.

Članak 18.

Način označavanja neklasificiranog dokumenta prikazan je u prilogu 2, koji čini sastavni dio ove Uredbe.

IV. SADRŽAJ I IZGLED CERTIFIKATA

Članak 19.

Certifikat za pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO, izdaje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, sukladno Zakonu o tajnosti podataka.

Članak 20.

Obrazac certifikata iz članka 19. ove Uredbe dan je u prilogu 3 i sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 21.

Certifikat iz članka 19. ove Uredbe sadrži:
naziv tijela nadležnog za izdavanje certifikata,
jedinstveni broj pod kojim je certifikat izdan,
ime i prezime, datum i mjesto rođenja osobe kojoj se certifikat izdaje,
stupanj tajnosti za koji se certifikat izdaje,
datum izdavanja certifikata,
rok važenja certifikata,
ime i prezime ovlaštene osobe u tijelu koje izdaje certifikat,
pečat tijela koje izdaje certifikat.

Članak 22.

(1) Za potrebe pristupa klasificiranim podacima drugih država ili međunarodnih organizacija, certifikat se izdaje na engleskom jeziku.
(2) Obrasce certifikata iz stavka 1. ovog članka donosi Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, sukladno standardima utvrđenim u okviru sigurnosnih sporazuma koje Republika Hrvatska potpisuje s drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

V. SADRŽAJ IZJAVE O POSTUPANJU S KLASIFICIRANIM PODACIMA

Članak 23.

(1) Izjava o postupanju s klasificiranim podacima sadržava osnovne sigurnosne standarde iz područja informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti.
(2) Izjava o postupanju s klasificiranim podacima dana je u prilogu 4 i sastavni je dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Na klasificirane podatke označene po propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjivat će se odredbe ove Uredbe u postupku promjene stupnja tajnosti.

Članak 25.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-04/07-01/02
Urbroj: 5030106-07-1
Zagreb, 4. listopada 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
 

 

PRILOG 1


POVJERLJIVO do 30. 12. 2007.
ISKLJUČIVO NAZIV TIJELA 1 i NAZIV TIJELA 2
Primjerak 1 od 4
Prostor za ostale dodatne oznake iz članka 7.

1 od 5

 

PRILOG 2

NEKLASIFICIRANO

 

 

PRILOG 3


 

PRILOG 4