Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

NN 103/2007 (11.10.2007.), Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2995

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

Proglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007 godine.

Klasa: 011-01/07-01/123
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor u razdoblju:
– od 15. prosinca 2007. do 15. siječnja 2008. i
– od 15. srpnja 2008. do 15. rujna 2008.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 1. ovoga Zakona, ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranoga Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora osim onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor i donošenja ili izmjena državnog proračuna te propisivanja poreza.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske podnijet će Hrvatskome saboru izvješće o donošenju uredbe odmah nakon njezinog donošenja, a na svaku sjednicu Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. ovoga Zakona donijela između dviju sjednica Hrvatskoga sabora, odnosno na prvo zasjedanje novoizabranoga Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća.

Članak 4.

Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 108/06.), koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi, a najdulje do 31, ožujka 2008. godine.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 108/06.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/07-01/01
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.