Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sa­stavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima

NN 105/2007 (15.10.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sa­stavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3078

Na osnovi članka 59. i 147. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SASTAVU I NAČINU RADA TIJELA VJEŠTAČENJA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRAVA PO POSEBNIM PROPISIMA

Članak 1.

U Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (»Narodne novine« broj 64/02) u članku 1. riječi »vrste i stupnja težine« zamjenjuju se riječima »vrste, stupnja i težine« te se iza riječi »djecu« briše točka i dodaju riječi »i potpune nesposobnosti za rad u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu«.

Članak 2.

U članku 3. riječi »vrste i stupnja težine« zamjenjuju se riječima »vrste, stupnja i težine«, riječi »samostalan život« zamjenjuju se riječju »samozbrinjavanje«, a iza riječi »opseg« dodaje se zarez i riječi »postojanje potrebe individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije«.

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se članak 5a koji glasi:

»Članak 5a

»Djecom predškolske dobi smatraju se djeca do navršene 7. godine života, a djecom i mladeži školske dobi smatraju se djeca od navršene 7. godine života do navršene 21. godine života.«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»Osoba prije podnošenja zahtjeva ili služba (centar za socijalnu skrb ili služba nadležna za ostvarivanje prava na doplatak za djecu ili županijski odnosno gradski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb) prije pokretanja postupka po službenoj dužnosti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ili prava na doplatak za djecu ili prava na zdravstvenu zaštitu, dužni su pribaviti medicinsku i drugu dokumentaciju:
– za djecu do navršene 3. godine života potrebno je pribaviti nalaze neuropedijatra, fizijatra, otorinolaringologa i okuliste;
– za djecu od navršene 3. godine života do navršene 7. godine života potrebno je pribaviti medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti, te nalaze logopeda i psihologa,
– za djecu i mladež od navršene 7. godine života do navršene 21. godine života potrebno je pribaviti medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti, nalaze oftalmologa, otorinolaringologa, psihologa i defektologa odgovarajućeg usmjerenja,
– za odrasle osobe medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. riječ »Izvješća« zamjenjuje se riječima »medicinske dokumentacije«, a riječi »navedenim izvješćem« zamjenjuju se riječju »medicinskom.«
U članku 8. stavku 2. iza riječi »djecu« dodaju se riječi »ili županijski odnosno gradski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb«.
U članku 8. stavku 2. riječ »Izvješća« zamjenjuje se riječju »dokumentacije«, riječi »i druge raspoložive dokumentacije« brišu se, iza riječi »zaključkom« briše se zarez, a riječi »Izvješćem iz članka 7. ovoga pravilnika i drugom raspoloživom dokumentacijom« zamjenjuju se riječima »i dokumentacijom iz članka 7. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Kada predsjednik prvostupanjskog tijela vještačenja za određenu dobnu skupinu, na osnovi zaključka, te dostavljene propisane i druge medicinske dokumentacije, utvrdi da je zaprimljena dokumentacija nedostatna za početak pregleda i ispitivanja osobe stručni radnik koji obavlja stručne i administrativne poslove za prvostupanjsko tijelo vještačenja vratit će dokumentaciju centru za socijalnu skrb koji je zatražio vještačenje, odnosno službi nadležnoj za ostvarivanje prava na doplatak za djecu i ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, uz traženje nadopune.«.
U članku 9. stavak 2. se briše, a stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 7.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Kada članovi prvostupanjskog tijela vještačenja za određenu dobnu skupinu, ocijene da je neophodan nalaz i mišljenje stručnjaka s liste stručnjaka, predsjednik prvostupanjskog tijela vještačenja, zatražit će od stručnog radnika koji obavlja stručne i administrativne poslove za prvostupanjsko tijelo vještačenja da osobu uputi određenom stručnjaku radi davanja nalaza i mišljenja.«.

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. brišu se riječi »(laboratorijskih nalaza, nalaza pretraga, ispitnih nalaza i dr.).«.

Članak 9.

U članku 13. stavku 2. brišu se riječi »ako su prisustvovali sjednici sinteze.«.

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:
»(1) Prvostupanjsko tijelo vještačenja dostavlja svoj nalaz i mišljenje u četiri primjerka, a uz njih prilaže i sve obrasce, te druge nalaze i podatke korištene tijekom vještačenja osobe, centru za socijalnu skrb ili službi nadležnoj za ostvarivanje prava na doplatak za djecu ili županijskom odnosno gradskom uredu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb koji je zatražio vještačenje.
(2) Centar za socijalnu skrb, koji je zatražio vještačenje, uložit će u dosije vještačene osobe, koja je ostvarila pravo iz socijalne skrbi ili zdravstvenog osiguranja, dokumente iz stavka 1. ovoga članka i koristit će ih u praćenju njezinog zdravstvenog stanja i potreba.
(3) Dokumentacija u vezi s nalazom i mišljenjem tijela vještačenja poslovna je tajna.
(4) Centar za socijalnu skrb pri kojem je sjedište Prvostupanjskog tijela vještačenja dužan je primjerak obrasca »Nalaz i mišljenje«, sukladno članku 16. stavku 1. točki 2. Zakona o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 64/01), pismenim ili elektroničkim putem dostaviti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.«.

Članak 11.

U članku 15. točka 4. briše se.
U članku 15. točki 10. riječ »zdravlja« briše se.
U članku 15. točki 12. riječi »vrste i stupnja« brišu se.
U članku 15. točki 13. riječi »samostalan život« zamjenjuju se riječju » samozbrinjavanje« i iza točke 16. dodaje se nova točka koja glasi »postojanje potrebe individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije«.
Postojeće točke 5. do 16. postaju točke 4. do 15.

Članak 12.

U članku 16. iza riječi »skrbi« dodaju se riječi »odnosno tijelo nadležno u drugom stupnju«.

Članak 13.

U članku 17. riječi »(obrazac br. 17)« zamjenjuju se riječima »(obrazac br. 16)«.
U članku 17. stavku 3. riječi »članka 14. stavka 1. i 5.« zamjenjuju se riječima »članka 14. stavka 3.«

Članak 14.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ako članovi drugostupanjskog tijela vještačenja za određenu dobnu skupinu uvidom u propisane obrasce i drugu dokumentaciju utvrde da su za donošenje nalaza i mišljenja neophodni dodatni medicinski i drugi nalazi, predsjednik drugostupanjskog tijela vještačenja zatražit će, uz obrazloženje, putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi odnosno tijela nadležnog u drugom stupnju, dostavu tih nalaza.«.
U članku 18. stavak 2. iza riječi »skrbi« dodaju se riječi »odnosno tijelu nadležnom u drugom stupnju«.
U članku 18. stavak 3. i 4. brišu se.
U članku 18. stavak 5. postaje stavak 3. koji se mijenja i glasi:
»(3) Drugostupanjsko tijelo vještačenja dostavlja svoj nalaz i mišljenje u tri primjerka sa svim spisima predmeta tijelu nadležnom u drugom stupnju koje će dva primjerka dostaviti centru za socijalnu skrb ili službi nadležnoj za ostvarivanje prava na doplatak za djecu ili županijskom odnosno gradskom uredu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, koji je zatražio vještačenje.«.
U članku 18. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi sukladno članku 16. stavku 1. točki 3. Zakona o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 64/01) dostavlja jedan primjerak drugostupanjskog nalaza i mišljenja elektroničkim putem Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.«.

Članak 15.

U članku 19. riječi »(obrazac br. 17)« zamjenjuju se riječima »(obrazac br. 16)«.
U članku 19. točki 8. riječ »zdravlja« briše se.
U članku 19. točki 10. riječi »vrste i stupnja« brišu se.
U članku 19. točki 11. riječi »samostalan život« zamjenjuju se riječju » samozbrinjavanje«, a iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi »postojanje potrebe individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije«.
Postojeće točke 15. do 17. postaju točke 16. do 18.

Članak 16.

U članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Naknada za rad predsjednika, članova tijela vještačenja i njihovih zamjenika, te stručnjaka s liste stručnjaka utvrđuje se prema osnovici iz članka 16. stavka l. Zakona o socijalnoj skrbi i iznosi:
– za predsjednika i zamjenika predsjednika tijela vještačenja iznosi 21% osnovice po predmetu,
– za ostale članove tijela vještačenja i njihove zamjenike iznosi 15% osnovice po predmetu,
– za stručnjake s liste stručnjaka iznosi 16% osnovice po predmetu,
– član prvostupanjskog tijela vještačenja koji je zaposlen u centru za socijalnu skrb ima pravo na naknadu za rad ako rad obavlja izvan radnog vremena.
U članku 23. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Stručni radnik koji obavlja stručno administrativne poslove za tijelo vještačenja ima pravo na naknadu za rad u iznosu od 8% osnovice po predmetu, ako rad obavlja izvan radnog vremena.«
U članku 23. postojeći stavci 6., 7. i 8. brišu se.

Članak 17.

U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Naknada za rad predsjednika, članova tijela vještačenja i njihovih zamjenika, te stručnjaka s liste stručnjaka utvrđuje se prema osnovici iz članka 16. stavka l. Zakona o socijalnoj skrbi i iznosi:
– za predsjednika i zamjenika predsjednika tijela vještačenja iznosi 15% osnovice po predmetu,
– za ostale članove tijela vještačenja i njihove zamjenike, te stručnjake s liste stručnjaka iznosi 11% osnovice po predmetu,
– član drugostupanjskog tijela vještačenja koji je zaposlen u ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi ima pravo na naknadu za rad ako rad obavlja izvan radnog vremena.«
U članku 24. stavak 4. mijenja se i glasi:
»Stručni radnik koji obavlja stručno administrativne poslove za tijelo vještačenja ima pravo na naknadu za rad u iznosu od 8% osnovice po predmetu, ako rad obavlja izvan radnog vremena.«.
U članku 24. postojeći stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 18.

U članku 25. stavku 2. riječi »s liste stručnjaka« brišu se.
U članku 25. stavku 3. riječi »stavkom 5. i 6.« zamjenjuju se riječima »stavkom 4.«, a broj »100« zamjenjuje se brojem »85«.

Članak 19.

U članku 26. stavku 3. riječi »i trajanje dijelova postupka vještačenja iz članka 23. stavka 6. ovoga pravilnika« brišu se, a riječi »(obrazac br. 18)« zamjenjuju se riječima »(obrazac br. 17)«.
U članku 26. stavku 5. riječi »i trajanje dijelova postupka vještačenja« brišu se, a riječi »(obrazac br. 19)« zamjenjuju se riječima »(obrazac br. 18)«.

Članak 20.

U članku 27. riječi »vrste i stupnjevi težine« zamjenjuju se riječima »vrste, stupnjevi i težine«.

Članak 21.

Članak 29. mijenja se i glasi:
»(1) Oštećenja sluha su gluhoća i nagluhost.
(2) Gluhoćom se smatra gubitak sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz) veći od 93 decibela i kada se niti uz pomoć slušnih pomagala ne može cjelovito percipirati glasovni govor.
(3) Nagluhošću se smatra oštećenje sluha od 26 do 93 decibela na uhu s boljim ostacima sluha i kada je glasovni govor djelomično ili potpuno razvijen.
(4) Prema stupnju težine oštećenja sluha nagluhost se dijeli na:
– lakše oštećenje sluha od 26 do 35 decibela na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz) kada je glasovni govor spontano usvojen bez značajnih odstupanja;
– umjereno oštećenje sluha od 36 do 60 decibela na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz) kada glasovni govor nije svladan spontano i pod povoljnim prirodnim uvjetima;
– teže oštećenje sluha od 61 do 93 decibela na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz) kada je spontani razvoj glasovnog govora značajno otežan.«.

Članak 22.

U članku 35. stavku 3. i 4. riječ »težine« briše se.

Članak 23.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Postojanje više vrsta oštećenja (tjelesnog, mentalnog i psihičke bolesti) uključuje jednu od njih predviđenu ovim Pravilnikom i jednu ili više njih koje nisu predviđene ovim Pravilnikom, ali njihovo istodobno postojanje daje novu kvalitetu oštećenja ili bolesti.«.
U članku 37. stavku 3. riječi »izražena u stupnju težine određene« zamjenjuju se riječju »predviđena«.
U članku 37. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Postojanje više vrsta težih oštećenja (tjelesnog, mentalnog i psihičke bolesti) uključuje dvije ili više njih čija je težina utvrđena mjerilima iz članka 38. ovoga Pravilnika.«.

Članak 24.

U članku 38. stavku 2. alineji 1. riječ »vozilo« briše se.
U članku 38. stavku 2. alineji 3. broj »22« zamjenjuje se brojem »38«.
U članku 38. stavku 3. iza riječi »skrb« dodaju se riječi »ili služba nadležna za ostvarivanje prava na doplatak za djecu«.

Članak 25.

U članku 39. stavku 1. iza riječi »zbog« riječi »vrste i stupnja težine« brišu se, a iza riječi »oštećenja ili« riječi »vrste i težine« brišu se.

Članak 26.

U članku 40. iza riječi »zbog« riječi »vrste i stupnja težine« brišu se, a iza riječi »oštećenja ili« riječi »vrste i težine« brišu se.

Članak 27.

U članku 41. riječi »samostalan život« zamjenjuju se riječju »samozbrinjavanje«, a riječi »vrstu i stupanj težine« zamjenjuju se riječima »vrstu, stupanj i težinu«.

Članak 28.

U članku 42. riječi »samostalan život« zamjenjuju se riječju »samozbrinjavanje«, a riječi »vrste i stupnja težine« zamjenjuju se riječima »vrste, stupnja i težine«.

Članak 29.

U članku 43. riječi »vrste i stupnja težine« zamjenjuju se riječima »vrste, stupnja i težine«.

Članak 30.

Iza članka 43. dodaje se članak 43a. koji glasi:
»POTREBA INDIVIDUALNOGA RADA U PROVOĐENJU PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE
Potreba individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije postoji kada je osobi zbog vrste, stupnja i težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili vrste i težine psihičke bolesti potreban individualni rad u svrhu poticanja grafo-motorike, poticanja perceptivno-motoričke sposobnosti, poticanja kognitivnog razvoja, stimulacije ostatka vida, kretanja u prostoru, auditivnog treninga, služenja Brajevim pismom, neverbalne komunikacije, razvoja aktivnosti samoposluživanja i druge aktivnosti s ciljem zadovoljavanja socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih i drugih potreba«.

Članak 31.

U članku 44. stavku 1. riječi »Barthelov indeks od 0 do 60« brišu se.
U članku 44. stavku 2. riječi »Barthelov indeks od 61 do 90« brišu se.
U članku 44. stavku 3. riječ »privremenih« te riječi »odnosno privremenog oštećenja zdravlja« brišu se.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/32
Urbroj: 534-09-01-03/2-07-1
Zagreb, 26. rujna 2007.

Ministar
zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

Obrazac br. 14.

Obrazac br. 16.

Obrazac br. 17.

Obrazac br. 18.