Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina

NN 105/2007 (15.10.2007.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3079

Na temelju članka 103. stavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i mjerila koje pravne osobe registrirane za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina i ovlašteni inženjer geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) moraju ispuniti za dobivanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti utvrđenih člankom 104. stavak 1. i 2. (u daljem tekstu: suglasnost) Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakon), nastavak trajnog obavljanja poslova iz članka 104. stavak 2. točke 3., 5., 7. i 8. Zakona, koje fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 128/99, 153/05 i 142/06), a koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije iz članka 104. stavka 2. Zakona, mogu obavljati temeljem članka 161. stavka 2. Zakona, te uvjete i mjerila za oduzimanje suglasnosti.

Uvjeti za davanje suglasnosti pravnim osobama

Članak 2.

Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 104. stavak 1. Zakona, daje se pravnoj osobi koja uz uvjet zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije iz članka 105. Zakona, ispunjava i sljedeće uvjete i mjerila u pogledu broja i stručne spreme zaposlenih djelatnika, tehničke opremljenosti (minimalna geodetska oprema):
 

Članak 104. stavak 1. točka:

Djelatnost

Minimalna geodetska oprema

Potreban broj i stručna sprema zaposlenih djelatnika geodetske struke

1.

Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova

–  2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 1 mm/km

–  1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke stručne spreme

ili

2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

2.

Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice

–  2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke stručne spreme

ili

2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

3.

Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata

–  2 jednofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–  Stereorestitucijski intrument (analogni ili digitalni)

– 1 program za izjednačenje aerotriangulacije metodom zrakovnog snopa

– 1 CAD softver (program) za grafičku obradu podataka

– 1 GIS program za topološku obradu podataka

4 djelatnika visoke stručne spreme

ili

4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

4.

Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

–  2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–  1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

4 djelatnika visoke stručne spreme

ili

4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika sred­nje stručne spreme

 

5.

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

 

 

6.

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

 

7.

Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova

 

 

8.

Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–   1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

 

2 djelatnika visoke stručne spreme

ili

2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

9.

Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

 

 

10.

Iskolčenje građevina

 

 

11.

Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke stručne spreme

ili

2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

12.

Geodetski radovi u komasacijama

–  2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–  1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

4 djelatnika visoke stručne spreme

ili

4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

13.

Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 7., 8., 10. i 11.

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–  1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

3 djelatnika visoke stručne spreme

 

Ovlašteni inženjeri geodezije iz stavka 1. ovog članka moraju u pravnoj osobi biti uposleni u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

Pravna osoba mora biti vlasnik ili korisnik opreme iz stavka 1. ovog članka kojom obavlja djelatnost, te raspolagati opremom koja omogućava pregled dokumentacije na računalu i komunikaciju elektronskom poštom.
Pravna osoba mora biti vlasnik ili korisnik prostora u sjedištu pravne osobe ili u registriranim poslovnim jedinicama u kojima obavlja djelatnost.

Uvjeti za davanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom uredu

Članak 3.

Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 104. stavka 2. Zakona daje se ovlaštenom inženjeru geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkome geodetskom uredu, ako je u tom uredu u radnom odnosu sukladno propisima o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu te ako uz taj uvjet ispunjava i slijedeće uvjete i mjerila u pogledu broja i stručne spreme zaposlenih djelatnika, tehničke opremljenosti (minimalna geodetska oprema):
 

Članak 104. stavak 2. točka:

Djelatnost

Minimalna geodetska oprema

Potreban broj i stručna sprema zaposlenih djelatnika geodetske struke

1.

Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova

–  2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 1 mm/km

–  1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke stručne spreme

ili

2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

2.

Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

–  2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–  1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

4 djelatnika visoke stručne spreme

ili

4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

3.

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

 

 

4.

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekret­nina

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

 

5.

Izradba elaborata katastra vodova

 

 

6.

Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–   1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke stručne spreme

ili

2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

7.

Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

 

 

8.

Iskolčenje građevina

 

 

9.

Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–   1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke stručne spreme

ili

2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje struč­ne spreme

10.

Geodetski radovi u komasacijama

–  2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–  1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

4 djelatnika visoke stručne spreme

ili

4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

11.

Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 5., 6., 8. i 9.

–  1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5’’, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)

–  1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km

–  1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,

–  1 CAD ili GIS softver (program) za grafičku obradu podataka

3 djelatnika visoke stručne spreme

 


Ovlašteni inženjer geodezije iz stavka 1. ovog članka mora biti vlasnik ili korisnik opreme kojom obavlja djelatnost te raspolagati opremom koja omogućava pregled dokumentacije na računalu i komunikaciju elektronskom poštom.
Ovlašteni inženjer geodezije iz stavka 1. ovog članka mora biti vlasnik ili korisnik prostora u poslovnom sjedištu Ureda ovlaštenog inženjera geodezije u kojem obavlja djelatnost.

Zahtjev za davanje suglasnosti

Članak 4.

Zahtjev za davanje suglasnosti podnosi se Središnjem uredu Državne geodetske uprave.

Članak 5.

Zahtjevu za davanje suglasnosti pravna osoba prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
– izvod iz registra trgovačkog suda
– presliku radne knjižice i presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije zaposlenih ovlaštenih inženjera geodezije odnosno presliku radne knjižice drugih zaposlenih iz članka 2. ovog Pravilnika,
– dokaz o vlasništvu ili korištenju opreme iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika
– dokaz o vlasništvu ili korištenju prostora iz članka 2. stavka 4. ovog Pravilnika
– po potrebi i druge dokaze.

Članak 6.

Zahtjevu za davanje suglasnosti ovlašteni inženjer geodezije iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
– rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu o upisu u registar ureda ovlaštenih inženjera geodezije
– preslika radne knjižice ovlaštenog odnosno ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno presliku radne knjižice drugih zaposlenih iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika
– dokaz o vlasništvu ili korištenju opreme iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika
– dokaz o vlasništvu ili korištenju prostora iz članka 3. stavka 4. ovog Pravilnika
– po potrebi i druge dokaze.

Članak 7.

Državna geodetska uprava oduzet će izdanu suglasnost u slučaju:
– ako se naknadno utvrdi da podaci na temelju kojih je izdana suglasnost nisu istiniti,
– ako se naknadno promjene uvjeti na temelju kojih je dobivena suglasnost, odnosno ako ovlaštena osoba prestane ispunjavati propisane uvjete.
– ako ovlaštena osoba stručne poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja protivno Zakonu i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Evidencija suglasnosti

Članak 8.

Državna geodetska uprava vodi evidenciju ovlaštenih osoba iz članka 103. stavka 1. Zakona kojima je u postupku sukladno odredbama ovog Pravilnika izdana ili oduzeta suglasnost, kao i evidenciju ovlaštenih osoba iz članka 161. stavka 2. Zakona.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– naziv tvrtke, odnosno ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu,
– klasu, urudžbeni broj i datum rješenja o danoj odnosno oduzetoj suglasnosti
– djelatnost iz članka 104. stavka 1. ili 2. Zakona
– ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja u ovlaštenoj osobi u svojstvu odgovorne osobe iz članka 108. Zakona
– odjeljak za evidentiranje posjedovanja minimuma geodetske opreme
– odjeljak za napomene i upis promjena uvjeta i mjerila bitnih za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
– odjeljak za napomene po rješenju donesenom od strane geodetskog inspektora ili ovlaštenog državnog službenika, sukladno članku 153. stavka 1. i 3. Zakona.

Članak 9.

Popis ovlaštenih osoba koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina javno se objavljuju u Područnim uredima za katastar i Ispostavama područnih ureda za katastar Državne geodetske uprave, uredu Grada Zagreba iz članka 118. stavka 3. Zakona, kao i na servisima Državne geodetske uprave.

Članak 10.

Pravne osobe registrirane za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 104. stavak 1. Zakona, i ovlašteni inženjeri geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 104. st. 2. Zakona, obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu, obvezni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika do 17. veljače 2008. godine.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine« br. 26/2000).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-02/06
Urbroj: 541-02-1/1-07-1
Zagreb, 1. listopada 2007.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.