Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Držav­nom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu

NN 106/2007 (17.10.2007.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Držav­nom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3090

Na temelju članka 40.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (»Narodne novine«, br. 137/2006 i 78/2007) i članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

I.

Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu (»Narodne novine«, br. 137/2006 i 78/2007).

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se kod proračunskih korisnika prema sljedećem rasporedu:

 

 

PLAN
2007.
1

POVEĆANJE
2

SMANJENJE
3

NOVI PLAN
 2007.
4

Sveukupno

 

22.761.279.596

683.489.881

-683.489.881

22.761.279.596

010         

HRVATSKI SABOR

20.261.000

1.425.000

-1.425.000

20.261.000

01005         

Hrvatski sabor

20.261.000

1.425.000

-1.425.000

20.261.000

  1000       

ZAKONODAVNA VLAST

20.261.000

1.425.000

-1.425.000

20.261.000

    A501000     

POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA

16.185.000

1.000.000

-700.000

16.485.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.620.000

 

-400.000

1.220.000

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.900.000

 

-150.000

1.750.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.855.000

400.000

 

2.255.000

         3234

Komunalne usluge

860.000

 

-150.000

710.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

7.650.000

50.000

 

7.700.000

         3293

Reprezentacija

2.000.000

450.000

 

2.450.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

300.000

100.000

 

400.000

    K501013     

INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

2.576.000

425.000

-80.000

2.921.000

         4123

Licence

560.000

 

-80.000

480.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

1.756.000

80.000

 

1.836.000

         4262

Ulaganja u računalne programe

260.000

345.000

 

605.000

    K501027     

SABORSKA TELEVIZIJA

1.500.000

 

-645.000

855.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

1.500.000

 

-645.000

855.000

020         

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

40.548.006

4.595.000

-4.595.000

40.548.006

02005         

Vlada Republike Hrvatske

9.030.000

2.070.000

-40.000

11.060.000

  1010       

IZVRŠNA VLAST

9.030.000

2.070.000

-40.000

11.060.000

    A508000     

OSNOVNA DJELATNOST  VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

2.820.000

610.000

0

3.430.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.480.000

300.000

 

1.780.000

         3293

Reprezentacija

1.300.000

300.000

 

1.600.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

10.000

 

50.000

    A508015     

NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

5.665.000

1.420.000

 

7.085.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

5.665.000

1.420.000

 

7.085.000

    K508011     

OPREMANJE VLADE RH

40.000

40.000

 

80.000

         4222

Komunikacijska oprema

40.000

40.000

 

80.000

    K508012     

INFORMATIZACIJA VLADE RH

505.000

0

-40.000

465.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

505.000

0

-40.000

465.000

02010         

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

295.000

50.000

-50.000

295.000

  1021       

PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH

155.000

30.000

-10.000

175.000

    A509000     

OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE

110.000

10.000

-5.000

115.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

65.000

10.000

 

75.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

45.000

0

-5.000

40.000

    A509025     

INFORMATIVNI BILTEN SPONA

20.000

 

-5.000

15.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

20.000

 

-5.000

15.000

    K509020     

INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

25.000

20.000

 

45.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

25.000

20.000

 

45.000

  1647       

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

140.000

20.000

-40.000

120.000

    A509024     

GRAĐANSKA HRVATSKA - STRATEGIJA POTICAJA RAZVITKA CIVILNOG DRUŠTVA

140.000

20.000

-40.000

120.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.000

0

-40.000

40.000

         3235

Zakupnine i najamnine

40.000

10.000

 

50.000

         3293

Reprezentacija

20.000

10.000

 

30.000

02021         

Savjet za nacionalne manjine

1.360.006

0

-700.000

660.006

  1018       

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

1.360.006

0

-700.000

660.006

    A732004     

OSVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

1.360.006

0

-700.000

660.006

         3111

Plaće za redovan rad

1.045.006

 

-550.000

495.006

         3113

Plaće za prekovremeni rad

80.000

 

-40.000

40.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

40.000

 

-15.000

25.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

175.000

 

-90.000

85.000

         3133

Doprinosi za zapošljavanje

20.000

 

-5.000

15.000

02035         

Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora

15.614.000

1.550.000

-1.550.000

15.614.000

  1016       

OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH

15.614.000

1.550.000

-1.550.000

15.614.000

    A515000     

OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH

6.606.000

1.150.000

-50.000

7.706.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.306.000

200.000

 

1.506.000

         3211

Službena putovanja

570.000

50.000

 

620.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.800.000

 

-50.000

1.750.000

         3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

730.000

100.000

 

830.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.000.000

695.000

 

2.695.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

170.000

100.000

 

270.000

         3433

Zatezne kamate

30.000

5.000

 

35.000

    K515007     

OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH

910.000

400.000

 

1.310.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

230.000

150.000

 

380.000

         4222

Komunikacijska oprema

680.000

250.000

 

930.000

    T515018     

OBNOVA DIJELA PROČELJA I KLIMATIZACIJA ZGRADE »BANSKI DVORI«

8.098.000

0

-1.500.000

6.598.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8.098.000

0

-1.500.000

6.598.000

02046         

Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom

2.209.000

5.000

-1.335.000

879.000

  1035       

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

2.209.000

5.000

-1.335.000

879.000

    A691000     

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

2.209.000

5.000

-1.335.000

879.000

         3235

Zakupnine i najamnine

2.000.000

 

-1.300.000

700.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

 

-35.000

165.000

         3433

Zatezne kamate

9.000

5.000

 

14.000

02050         

Ured za odnose s javnošću

8.734.000

462.000

-462.000

8.734.000

  1007       

INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

8.734.000

462.000

-462.000

8.734.000

    A518000     

INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

8.489.000

462.000

-407.000

8.544.000

         3111

Plaće za redovan rad

1.745.000

 

-47.000

1.698.000

         3113

Plaće za prekovremeni rad

550.000

 

-10.000

540.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

100.000

 

-10.000

90.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

360.000

 

-10.000

350.000

         3211

Službena putovanja

250.000

 

-70.000

180.000

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

70.000

 

-10.000

60.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

70.000

10.000

 

80.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

330.000

20.000

 

350.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

4.707.000

420.000

 

5.127.000

         3238

Računalne usluge

5.000

10.000

 

15.000

         3239

Ostale usluge

300.000

 

-250.000

50.000

         3433

Zatezne kamate

2.000

2.000

 

4.000

    K518003     

INFORMATIZACIJA UREDA

200.000

0

-40.000

160.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

-20.000

80.000

         4262

Ulaganja u računalne programe

100.000

 

-20.000

80.000

    K518007     

OPREMANJE UREDA

45.000

 

-15.000

30.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

45.000

 

-15.000

30.000

02090         

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

3.306.000

458.000

-458.000

3.306.000

  1029       

SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

3.306.000

458.000

-458.000

3.306.000

    A530000     

SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

2.066.000

95.000

-338.000

1.823.000

         3111

Plaće za redovan rad

1.075.000

 

-200.000

875.000

         3113

Plaće za prekovremeni rad

250.000

 

-20.000

230.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

206.000

 

-20.000

186.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

50.000

10.000

 

60.000

         3223

Energija

50.000

15.000

 

65.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

180.000

 

-60.000

120.000

         3235

Zakupnine i najamnine

10.000

20.000

 

30.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

50.000

 

250.000

         3239

Ostale usluge

25.000

 

-20.000

5.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

 

-8.000

2.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

10.000

 

-10.000

0

    A530007     

EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA

275.000

55.000

-30.000

300.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

55.000

 

255.000

         3293

Reprezentacija

50.000

 

-10.000

40.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

 

-20.000

5.000

    A530014     

PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA.

530.000

150.000

-60.000

620.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

250.000

100.000

 

350.000

         3235

Zakupnine i najamnine

30.000

 

-25.000

5.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

50.000

 

250.000

         3293

Reprezentacija

50.000

 

-35.000

15.000

    A530019     

ANTI DROGA TELEFON

170.000

43.000

 

213.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

170.000

43.000

 

213.000

    A530020     

USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE

40.000

 

-30.000

10.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

 

-15.000

5.000

         3239

Ostale usluge

20.000

 

-15.000

5.000

    A530023     

PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOB­NOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA

200.000

80.000

 

280.000

         3211

Službena putovanja

200.000

80.000

 

280.000

    K530009     

OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

25.000

35.000

 

60.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

20.000

30.000

 

50.000

         4222

Komunikacijska oprema

5.000

5.000

 

10.000

022         

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU

12.955.000

522.500

-522.500

12.955.000

02205         

Središnji državni ured za e-Hrvatsku

12.955.000

522.500

-522.500

12.955.000

  1008       

INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

12.955.000

522.500

-522.500

12.955.000

    A677009     

POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E – HRVATSKU

5.000

45.000

0

50.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

5.000

45.000

 

50.000

    A757010     

POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

2.500.000

477.500

0

2.977.500

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.500.000

477.500

 

2.977.500

    A757012     

RAČUNALNO – KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

10.450.000

0

-522.500

9.927.500

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.450.000

0

-522.500

9.927.500

025         

MINISTARSTVO FINANCIJA

4.814.613.179

371.900.000

-254.700.000

4.931.813.179

02505         

Ministarstvo financija

159.090.000

900.000

-54.400.000

105.590.000

  1036       

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

80.790.000

900.000

-900.000

80.790.000

    A538000     

UPRAVA I ADMINISTRACIJA

76.890.000

600.000

-600.000

76.890.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.540.000

100.000

 

1.640.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

72.100.000

 

-600.000

71.500.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

250.000

100.000

 

350.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

1.700.000

200.000

 

1.900.000

         3238

Računalne usluge

500.000

100.000

 

600.000

         3293

Reprezentacija

800.000

100.000

 

900.000

    K538003     

INFORMATIZACIJA

3.900.000

300.000

-300.000

3.900.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

1.400.000

300.000

 

1.700.000

         4262

Ulaganja u računalne programe

2.500.000

 

-300.000

2.200.000

  1041       

IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

78.300.000

 

-53.500.000

24.800.000

    K107548     

IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI

21.500.000

 

-12.500.000

9.000.000

         4111

Zemljište

1.500.000

 

-1.500.000

0

         4212

Poslovni objekti

20.000.000

 

-11.000.000

9.000.000

    K253008     

IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI

20.200.000

 

-10.100.000

10.100.000

         4111

Zemljište

200.000

 

-100.000

100.000

         4212

Poslovni objekti

20.000.000

 

-10.000.000

10.000.000

    K253016     

IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI

30.800.000

 

-26.500.000

4.300.000

         4111

Zemljište

1.000.000

 

-1.000.000

0

         4212

Poslovni objekti

29.800.000

 

-25.500.000

4.300.000

    K302084     

IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI

600.000

 

-500.000

100.000

         4111

Zemljište

100.000

 

-100.000

0

         4212

Poslovni objekti

500.000

 

-400.000

100.000

    K320828     

IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ

5.200.000

 

-3.900.000

1.300.000

         4111

Zemljište

200.000

 

-200.000

0

         4212

Poslovni objekti

5.000.000

 

-3.700.000

1.300.000

02506         

Ministarstvo financija – ostali izdaci države

4.655.523.179

371.000.000

-200.300.000

4.826.223.179

  1049       

OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

48.000.000

371.000.000

 

419.000.000

    A539025     

NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

48.000.000

371.000.000

 

419.000.000

         3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

48.000.000

371.000.000

 

419.000.000

  1053       

POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

400.000.000

 

-83.000.000

317.000.000

    A539052     

JAMSTVENA PRIČUVA

400.000.000

 

-83.000.000

317.000.000

         5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

400.000.000

 

-83.000.000

317.000.000

  1054       

POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

217.000.000

 

-2.900.000

214.100.000

    A539042     

POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

217.000.000

 

-2.900.000

214.100.000

         3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

217.000.000

 

-2.900.000

214.100.000

  1059       

PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINANCIJA

25.000.000

0

-13.000.000

12.000.000

    A539298     

UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA I SAPARD

20.000.000

 

-10.000.000

10.000.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000.000

 

-10.000.000

10.000.000

    T539299     

ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU

5.000.000

 

-3.000.000

2.000.000

         3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

5.000.000

 

-3.000.000

2.000.000

  1068       

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

2.445.210.906

0

-59.400.000

2.385.810.906

    A539103     

IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

1.924.210.906

0

-20.000.000

1.904.210.906

         3413

Kamate za izdane obveznice

1.924.210.906

0

-20.000.000

1.904.210.906

    A539105     

IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

521.000.000

 

-39.400.000

481.600.000

         3411

Kamate za izdane trezorske zapise

521.000.000

 

-39.400.000

481.600.000

  1480       

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

1.415.852.392

0

-20.000.000

1.395.852.392

    A539098     

ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

360.194.665

0

-10.000.000

350.194.665

         3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

360.194.665

0

-10.000.000

350.194.665

    A539153     

IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

1.055.657.727

 

-10.000.000

1.045.657.727

         3413

Kamate za izdane obveznice

1.055.657.727

 

-10.000.000

1.045.657.727

  1491       

SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA

79.459.881

 

-7.000.000

72.459.881

    A539164     

IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI

79.459.881

 

-7.000.000

72.459.881

         3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

79.459.881

 

-7.000.000

72.459.881

  1785       

USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

25.000.000

 

-15.000.000

10.000.000

    A538019     

USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

25.000.000

 

-15.000.000

10.000.000

         3238

Računalne usluge

25.000.000

 

-15.000.000

10.000.000

040         

MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA

719.132.432

56.908.300

-56.908.300

719.132.432

04005         

Ministarstvo unutarnjih poslova

716.408.432

56.857.300

-56.857.300

716.408.432

  1091       

JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

680.777.632

56.857.300

-31.438.500

706.196.432

    A260995     

VOJNI ORDINARIJAT

1.000.000

1.000.000

-1.000.000

1.000.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

100.000

0

-100.000

0

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

100.000

0

-100.000

0

         3293

Reprezentacija

100.000

0

-100.000

0

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

700.000

0

-700.000

0

         3811

Tekuće donacije u novcu

 

1.000.000

 

1.000.000

    A553061     

REDOVITA DJELATNOST

486.885.437

54.306.800

-11.685.000

529.507.237

         3113

Plaće za prekovremeni rad

41.000.000

10.000.000

 

51.000.000

         3211

Službena putovanja

16.397.500

4.000.000

 

20.397.500

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

118.000.000

19.000.000

 

137.000.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

78.021.400

0

-5.191.864

72.829.536

         3222

Materijal i sirovine

27.158.230

 

-898.136

26.260.094

         3225

Sitni inventar i auto gume

7.327.890

1.200.000

 

8.527.890

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

53.204.620

0

-3.000.000

50.204.620

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.112.208

119.000

 

1.231.208

         3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

2.132.500

167.500

0

2.300.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

9.369.349

3.000.000

 

12.369.349

         3239

Ostale usluge

109.005.294

15.446.300

 

124.451.594

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

225.000

 

-83.000

142.000

         3292

Premije osiguranja

13.990.000

0

-1.012.000

12.978.000

         3293

Reprezentacija

826.000

174.000

 

1.000.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.821.336

1.200.000

 

4.021.336

         3433

Zatezne kamate

2.022.050

 

-500.000

1.522.050

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

4.272.060

 

-1.000.000

3.272.060

    K553008     

INFORMATIZACIJA

16.598.000

 

-4.050.000

12.548.000

         3238

Računalne usluge

14.693.000

 

-3.000.000

11.693.000

         4222

Komunikacijska oprema

50.000

 

-50.000

0

         4262

Ulaganja u računalne programe

1.855.000

 

-1.000.000

855.000

    K553009     

POLICIJSKA OPREMA

43.280.195

50.500

-11.105.000

32.225.695

         3859

Ostali izvanredni rashodi

3.000.000

 

-1.000.000

2.000.000

         4222

Komunikacijska oprema

270.000

50.500

 

320.500

         4223

Oprema za održavanje i zaštitu

39.810.195

 

-10.025.000

29.785.195

         4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

200.000

 

-80.000

120.000

    K553026     

IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

500.000

 

-450.000

50.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

500.000

 

-450.000

50.000

    K553072     

SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU – AFIS

400.000

 

-360.000

40.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

 

-360.000

40.000

    K553076     

KOMUNIKACIJSKA OPREMA

360.000

 

-200.000

160.000

         3238

Računalne usluge

200.000

 

-180.000

20.000

         4223

Oprema za održavanje i zaštitu

160.000

 

-20.000

140.000

    K553085     

PHARE 2005 – JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

1.554.000

 

-388.500

1.165.500

         4221

Uredska oprema i namještaj

968.595

 

-242.149

726.446

         4222

Komunikacijska oprema

346.320

 

-86.580

259.740

         4223

Oprema za održavanje i zaštitu

150.072

 

-37.518

112.554

         4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

89.013

 

-22.253

66.760

    K553087     

TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

4.200.000

 

-700.000

3.500.000

         3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

4.200.000

 

-700.000

3.500.000

    K553088     

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA – OPREMANJE

126.000.000

1.500.000

-1.500.000

126.000.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6.000.000

1.500.000

 

7.500.000

         4223

Oprema za održavanje i zaštitu

120.000.000

0

-1.500.000

118.500.000

  1789       

UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

35.630.800

0

-25.418.800

10.212.000

    K260994     

NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)

22.000.000

0

-22.000.000

0

         4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

22.000.000

0

-22.000.000

0

    K553082     

PHARE 2005 – USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU

13.630.800

 

-3.418.800

10.212.000

         4223

Oprema za održavanje i zaštitu

5.328.000

 

-1.336.339

3.991.661

         4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

6.304.800

 

-1.581.334

4.723.466

         4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

1.998.000

 

-501.127

1.496.873

04015         

Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe

2.724.000

51.000

-51.000

2.724.000

  1095       

PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA

2.724.000

51.000

-51.000

2.724.000

    A742000     

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

224.000

51.000

 

275.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

64.000

20.000

 

84.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

160.000

31.000

 

191.000

    K742004     

ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA
– DIVULJE

2.500.000

 

-51.000

2.449.000

         4124

Ostala prava

2.500.000

 

-51.000

2.449.000

050         

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

14.137.121.326

0

-117.200.000

14.019.921.326

05020         

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

14.137.121.326

0

-117.200.000

14.019.921.326

  1264       

MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

14.137.121.326

0

-117.200.000

14.019.921.326

    A688037     

MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

430.000.000

 

-5.000.000

425.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

430.000.000

 

-5.000.000

425.000.000

    A688044     

MIROVINE MUP-A

375.241.326

 

-3.241.326

372.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

375.241.326

 

-3.241.326

372.000.000

    A688046     

MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE

13.331.880.000

0

-108.958.674

13.222.921.326

         3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

13.331.880.000

0

-108.958.674

13.222.921.326

060         

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA

2.944.170.653

239.251.050

-239.251.050

2.944.170.653

06005         

Poljoprivreda, šumarstvo i vodno gospodarstvo

2.911.048.369

238.614.000

-238.614.000

2.911.048.369

  1176       

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

55.238.967

4.160.000

-4.058.044

55.340.923

    A568000     

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

53.128.967

4.160.000

-3.958.044

53.330.923

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.600.000

1.300.000

 

3.900.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

13.500.000

0

-50.000

13.450.000

         3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.517.000

0

-50.000

1.467.000

         3211

Službena putovanja

5.900.000

1.200.000

 

7.100.000

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

6.747.242

400.000

 

7.147.242

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

800.000

 

-200.000

600.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.500.000

 

-437.045

3.062.955

         3223

Energija

1.100.000

160.000

 

1.260.000

         3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

100.000

 

-50.000

50.000

         3225

Sitni inventar i auto gume

470.000

0

-250.000

220.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.600.000

500.000

 

3.100.000

         3234

Komunalne usluge

1.388.886

0

-400.000

988.886

         3235

Zakupnine i najamnine

4.343.839

600.000

 

4.943.839

         3294

Članarine

3.700.000

 

-400.000

3.300.000

         3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.500.000

 

-1.500.000

2.000.000

         3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

100.000

 

-50.000

50.000

         3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

962.000

 

-270.999

691.001

         3811

Tekuće donacije u novcu

300.000

0

-300.000

0

    K568070     

INFORMATIZACIJA

2.110.000

 

-100.000

2.010.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

2.110.000

 

-100.000

2.010.000

  1177       

GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA

150.000

0

-150.000

0

    A568005     

NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI

150.000

 

-150.000

0

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000

 

-150.000

0

  1183       

OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE

500.000

 

-500.000

0

    T568065     

OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE

500.000

 

-500.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

 

-100.000

0

         3811

Tekuće donacije u novcu

400.000

 

-400.000

0

  1185       

POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

2.380.998.768

186.370.000

-104.800.000

2.462.568.768

    A568022     

RURALNI RAZVITAK

100.000.000

0

-44.000.000

56.000.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

100.000.000

0

-44.000.000

56.000.000

    A568024     

POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU

1.964.998.768

186.370.000

 

2.151.368.768

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

1.964.998.768

186.370.000

 

2.151.368.768

    A568028     

POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA

90.000.000

 

-25.000.000

65.000.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

90.000.000

 

-25.000.000

65.000.000

    A568047     

INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU

130.000.000

 

-15.000.000

115.000.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

130.000.000

 

-15.000.000

115.000.000

    A568050     

INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI

70.000.000

0

-5.000.000

65.000.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

70.000.000

0

-5.000.000

65.000.000

    K650068     

USPOSTAVA LPIS

1.000.000

0

-800.000

200.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000.000

0

-800.000

200.000

    T568284     

SAPARD – UČEŠĆE RH

25.000.000

 

-15.000.000

10.000.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

25.000.000

 

-15.000.000

10.000.000

  1188       

RIBARSTVO

54.000.000

0

-38.688.678

15.311.322

    A650052     

STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU

3.500.000

 

-2.000.000

1.500.000

         3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

3.500.000

 

-2.000.000

1.500.000

    K568068     

PROJEKT I IZGRADNJA RIBARSKIH VELETRŽNICA

6.000.000

0

-3.500.000

2.500.000

         5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

6.000.000

0

-3.500.000

2.500.000

    K568069     

UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI

1.500.000

 

-753.333

746.667

         3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

1.500.000

 

-753.333

746.667

    T568103     

POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE I ZERP

43.000.000

0

-32.435.345

10.564.655

         3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

43.000.000

0

-32.435.345

10.564.655

  1192       

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

65.000.000

23.000.000

-3.000.000

85.000.000

    K650048     

NAVODNJAVANJE BIĐ – BOSUTSKOG POLJA

40.000.000

0

-3.000.000

37.000.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

40.000.000

0

-3.000.000

37.000.000

    T568108     

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

25.000.000

23.000.000

 

48.000.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

25.000.000

23.000.000

 

48.000.000

  1196       

VOĆARSTVO

2.758.066

200.000

-200.000

2.758.066

    A568015     

VOĆARSTVO (ZAVOD ZA VOĆARSTVO)

1.726.066

200.000

 

1.926.066

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.726.066

200.000

 

1.926.066

    K568052     

OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA

1.032.000

0

-200.000

832.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

1.032.000

0

-200.000

832.000

  1197       

BILJNO ZDRAVSTVO

1.000.000

0

-1.000.000

0

    K568114     

IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA

1.000.000

 

-1.000.000

0

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

1.000.000

 

-1.000.000

0

  1198       

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

76.025.000

8.000.000

 

84.025.000

    A568001     

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

76.025.000

8.000.000

 

84.025.000

         3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

76.025.000

8.000.000

 

84.025.000

  1357       

ISPITIVANJE VODA

1.160.000

 

-469.286

690.714

    A650006     

ISPITIVANJE  VODA NA TERITORIJU RH

110.000

 

-69.286

40.714

         3211

Službena putovanja

110.000

 

-69.286

40.714

    A650009     

ISPITIVANJE  VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA

1.050.000

 

-400.000

650.000

         3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

1.050.000

 

-400.000

650.000

  1359       

PRIDRUŽIVANJE EU

610.000

 

-343.992

266.008

    A650016     

USKLAĐIVANJE PROPISA RH S PROPISIMA EU

610.000

 

-343.992

266.008

         3211

Službena putovanja

300.000

 

-133.992

166.008

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

300.000

 

-200.000

100.000

         3293

Reprezentacija

10.000

 

-10.000

0

  1360       

UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI

3.000.000

950.000

 

3.950.000

    A650026     

OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA

3.000.000

950.000

 

3.950.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.000.000

950.000

 

3.950.000

  1361       

VODNA DOKUMENTACIJA

5.000.000

 

-2.500.000

2.500.000

    A650028     

VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA

5.000.000

 

-2.500.000

2.500.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

5.000.000

 

-2.500.000

2.500.000

  1402       

ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI

4.000.000

 

-700.000

3.300.000

    A568058     

ISTAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

4.000.000

 

-700.000

3.300.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

4.000.000

 

-700.000

3.300.000

  1482       

POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR

420.000

 

-420.000

0

    A568116     

POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR – PROVEDBA

370.000

 

-370.000

0

         3211

Službena putovanja

50.000

 

-50.000

0

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

 

-10.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

 

-20.000

0

         3238

Računalne usluge

290.000

 

-290.000

0

    K568115     

POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR – USPOSTAVA

50.000

 

-50.000

0

         4221

Uredska oprema i namještaj

50.000

 

-50.000

0

  1483       

PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA

9.855.600

 

-4.950.000

4.905.600

    K568117     

UREĐENJE ZEMLJIŠTA

1.000.000

 

-400.000

600.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.000.000

 

-400.000

600.000

    K650059     

OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH

8.855.600

 

-4.550.000

4.305.600

         3211

Službena putovanja

530.000

 

-300.000

230.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

200.000

 

-200.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

3.100.000

 

-1.300.000

1.800.000

         3238

Računalne usluge

300.000

 

-300.000

0

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

150.000

 

-150.000

0

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

4.575.600

 

-2.300.000

2.275.600

  1533       

RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

38.500.000

0

-15.500.000

23.000.000

    K568131     

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)

12.000.000

0

-5.000.000

7.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

12.000.000

0

-5.000.000

7.000.000

    K568135     

VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)

10.000.000

0

-2.000.000

8.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

10.000.000

0

-2.000.000

8.000.000

    K568136     

VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)

6.000.000

 

-2.000.000

4.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

6.000.000

 

-2.000.000

4.000.000

    K568142     

VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (SLAVONSKA PODRAVINA)

2.000.000

 

-2.000.000

0

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.000.000

 

-2.000.000

0

    K568175     

REGIONALNI VODOVOD (MOSLAVAČKA POSAVINA)

1.500.000

 

-1.500.000

0

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.500.000

 

-1.500.000

0

    K568295     

REGIONALNI VODOVOD POŽEGA

1.000.000

 

-1.000.000

0

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.000.000

 

-1.000.000

0

    K650057     

REGIONALNI VODOOPSKRBI SUSTAV ZADARSKO ZALEĐE – ISTOČNI PRAVAC

6.000.000

0

-2.000.000

4.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

6.000.000

0

-2.000.000

4.000.000

  1591       

TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA

3.100.000

 

-1.800.000

1.300.000

    A568250     

TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE

3.100.000

 

-1.800.000

1.300.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

2.500.000

 

-1.200.000

1.300.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

600.000

 

-600.000

0

  1595       

USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE

700.000

 

-400.000

300.000

    K568254     

USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE

700.000

 

-400.000

300.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

500.000

 

-300.000

200.000

         4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

200.000

 

-100.000

100.000

  1597       

UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE

1.500.000

 

-800.000

700.000

    A568256     

UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE

1.500.000

 

-800.000

700.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

1.500.000

 

-800.000

700.000

  1599       

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

2.000.000

 

-2.000.000

0

    K568258     

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

2.000.000

 

-2.000.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

 

-300.000

0

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

300.000

 

-300.000

0

         4262

Ulaganja u računalne programe

1.400.000

 

-1.400.000

0

  1605       

PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA

80.000.000

10.000.000

 

90.000.000

    A568264     

PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA

80.000.000

10.000.000

 

90.000.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

80.000.000

10.000.000

 

90.000.000

  1607       

GOVEDARSTVO

25.000.000

 

-17.000.000

8.000.000

    A568270     

GOVEDARSTVO

25.000.000

 

-17.000.000

8.000.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

25.000.000

 

-17.000.000

8.000.000

  1613       

UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE

3.200.000

 

-2.980.000

220.000

    A650055     

UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA

1.500.000

 

-1.500.000

0

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

1.500.000

 

-1.500.000

0

    A650062     

IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU

500.000

 

-400.000

100.000

         3211

Službena putovanja

200.000

 

-100.000

100.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

 

-150.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

 

-150.000

0

    A650063     

ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI

500.000

 

-400.000

100.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

500.000

 

-400.000

100.000

    K568248     

MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

500.000

 

-500.000

0

         4262

Ulaganja u računalne programe

500.000

 

-500.000

0

    T568244     

EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI

200.000

 

-180.000

20.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

 

-180.000

20.000

  1633       

ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA

30.000.000

0

-5.000.000

25.000.000

    T650040     

PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) – DOMAĆA KOMPONENTA

30.000.000

 

-5.000.000

25.000.000

         3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

30.000.000

 

-5.000.000

25.000.000

  1667       

PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM  EU

37.180.450

5.934.000

-15.934.000

27.180.450

    K568273     

PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVIMOM  EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)

37.180.450

5.934.000

-15.934.000

27.180.450

         3211

Službena putovanja

560.000

0

-450.000

110.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

275.000

 

-270.000

5.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

20.000

 

-15.000

5.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

40.000

0

-32.000

8.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

646.000

200.000

 

846.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

5.475.000

710.000

-37.000

6.148.000

         3238

Računalne usluge

365.000

 

-265.000

100.000

         3239

Ostale usluge

110.000

0

-30.000

80.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

110.000

 

-100.000

10.000

         3292

Premije osiguranja

500.000

 

-500.000

0

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

 

-40.000

10.000

         3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

21.900

 

-20.000

1.900

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

25.000

 

-25.000

0

         4212

Poslovni objekti

15.500.000

 

-9.400.000

6.100.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

6.200.000

4.800.000

 

11.000.000

         4222

Komunikacijska oprema

32.550

224.000

 

256.550

         4224

Medicinska i laboratorijska oprema

4.450.000

 

-3.150.000

1.300.000

         4262

Ulaganja u računalne programe

2.800.000

0

-1.600.000

1.200.000

  1676       

ISPA

6.990.000

 

-3.000.000

3.990.000

    K650038     

ISPA

6.990.000

 

-3.000.000

3.990.000

         3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

6.990.000

 

-3.000.000

3.990.000

  1682       

SVINJOGOJSTVO

10.000.000

 

-8.000.000

2.000.000

    A568303     

SVINJOGOJSTVO

10.000.000

 

-8.000.000

2.000.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

10.000.000

 

-8.000.000

2.000.000

  1685       

PHARE 2005

12.641.518

0

-4.000.000

8.641.518

    K568314     

PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE

12.641.518

 

-4.000.000

8.641.518

         4214

Ostali građevinski objekti

6.130.914

 

-2.000.000

4.130.914

         4221

Uredska oprema i namještaj

6.510.604

 

-2.000.000

4.510.604

  1781       

IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA

220.000

 

-220.000

0

    A650066     

IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA

220.000

 

-220.000

0

         3237