Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

NN 106/2007 (17.10.2007.), Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3091

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« 158/2003 i »Narod­ne novine« 79/07) ministar za gospodarstvo, rad i poduzetništvo donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Poglavlje I.
PODRUČJE PRIMJENE, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti kojima se uređuje stavljanje na tržište, uporaba te slobodno kretanje osobne zaštitne opreme kao i bitni sigurnosni zahtjevi koje osobna zaštitna oprema mora zadovoljiti, kako bi se jamčila zaštita zdravlja i sigurnost korisnika
(2) U smislu odredaba ovog Pravilnika »osobnom zaštitnom opremom« (u daljnjem tekstu: OZO) se smatra
– svaki uređaj ili naprava čija je svrha da je nosi ili drži pojedinac u svrhu zaštite od jedne ili više opasnosti za zdravlje ili život
OZO također obuhvaća:
– svaku jedinicu, koja je sastavljena od više uređaja ili naprava, koje je proizvođač sastavio (povezao) u cjelinu radi zaštite pojedinca od jednog ili više istovremenih rizika
– zaštitne uređaje ili naprave, koji su odvojivo ili fiksno povezani s osobnom opremom koja nije zaštitna te je pojedinac nosi ili drži pri obavljanju određenih aktivnosti
– zamjenjive dijelove osobne zaštitne opreme koji su bitni za njezino zadovoljavajuće djelovanje a koji se isključivo uporabljavaju za takvu opremu
(3) Svaki sustav koji se stavlja na tržište skupa s osobnom zaštitnom opremom sa svrhom da se priključi na drugu vanjsku napravu, smatra se sastavnim dijelom te opreme iako taj sustav nije namijenjen da ga korisnik neprekinuto koristi ili drži tijekom cijelog vremena izloženosti riziku
(4) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na:
1. OZO koju uređuje drugi propis namijenjen istom cilju kao i ovaj Pravilnik u svezi sa stavljanjem na tržište, slobodnim protokom roba i sigurnošću
2. skupine OZO koje su posebno navedene na popisu izuzetih proizvoda u Prilogu I koji je sastavni dio ovog Pravilnika bez obzira na razloge izuzimanja
(5) U smislu odredaba ovog Pravilnika »dobavljačem« se smatra proizvođač, njegov zastupnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a ukoliko proizvođač nema sjedište u Republici Hrvatskoj, uvoznik ili druga fizička ili pravna osoba, koja je stavila proizvod na tržište ili omogućila njegovu uporabu.
U smislu ovoga Pravilnika upotrebljavat će se ove definicije:
– Proizvod je bilo koji predmet koji je projektiran i proizveden ili na koji drugi način dobiven, neovisno o stupnju njegove prerade, a namijenjen je stavljanju na tržište.
– Proizvođač je fizička ili pravna osoba koja projektira i/ili proizvodi proizvod, ili osoba koja se, obilježavanjem proizvoda svojim imenom ili znakom predstavlja kao proizvođač.
– Distributer je pravna ili fizička osoba u lancu nabave koja čini proizvod dostupnim na tržištu.
– Uvoznik je svaka fizička ili pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koja proizvod iz drugih zemalja stavlja na tržište na području Republike Hrvatske.
– Ovlašteni zastupnik je svaka fizička ili pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koju je proizvođač pisano ovlastio da djeluje umjesto njega za posebne zadatke u smislu ovoga Pravilnika.

ZAHTJEVI, IZLAGANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 2.

(1) OZO se može staviti na tržište ili početi koristiti samo ukoliko jamči sigurnost i zdravlje korisnika, bez da utječe na sigurnost, zaštitu života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka, zaštite okoliša te zaštite imovine uz pravilno održavanje i uporabu za namjenu za koju je bila projektirana
(2) OZO koja nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika može se predstaviti na sajmovima, izložbama, predstavljanjima i t.d. samo pod uvjetom da je označena odgovarajućim upozorenjem postavljenim na vidnom mjestu i upozorava na neusklađenost sa zahtjevima ovog Pravilnika te na zabranu njezine kupnje ili uporabe za bilo kakvu namjenu, dok je proizvođač, distributer, uvoznik ili ovlašteni zastupnik ne uskladi s ovim zahtjevima
(3) Za vrijeme predstavljanja OZO moraju se osigurati odgovarajući uvjeti koji jamče sigurnost, zaštitu života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka, zaštitu okoliša te zaštitu imovine

SKUPINE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Članak 3.

(1) OZO mora odgovarati bitnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje, koji su navedeni u Prilogu II koji je sastavni dio ovog Pravilnika
(2) Prema odredbama ovog Pravilnika OZO je raspoređena u sljedeće skupine:
a) Skupinu 0 – OZO na koju se odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju
b) Skupinu I – OZO za koju projektant predviđa da korisnik može sam ocijeniti stupanj osigurane zaštite pred minimalnim rizicima, čije učinke, ukoliko su postupni može korisnik sigurno i pravovremeno utvrditi
c) Skupinu II – OZO koja ne spada u skupinu I ili III
d) Skupinu III – OZO koja je namijenjena zaštiti od smrtnih opasnosti te opasnosti koje mogu ozbiljno i nepopravljivo oštetiti zdravlje i čije trenutne učinke, koje predviđa dobavljač, korisnik ne može pravovremeno utvrditi
(3) Skupina III obuhvaća:
3.1. OZO za zaštitu organa za disanje s filtrima za zaštitu od aerosola u krutom i tekućem stanju te nadražujućim, opasnim, otrovnim i radioaktivnim plinovima
3.2. OZO za zaštitu organa za disanje, koja omogućuje potpunu izolaciju od okoliša uključujući i onu koja se koristi pri ronjenju
3.3. OZO koja omogućuju samo djelomičnu zaštitu od kemijskih štetnosti.
3.4. oprema za intervencije u okoliš s visokim temperaturama, gdje su učinci usporedivi s onima gdje je temperatura zraka 100°C ili više te je moguća nazočnost infracrvenog zračenja, plamena I velikih količina rastaljenog materijala
3.5. oprema za intervencije u okoliš s niskom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima gdje je temperatura zraka -50°C ili niže
3.6. OZO za zaštitu od pada s visine ili u dubinu
3.7. OZO za zaštitu od opasnosti od električne struje i opasnih napona ili ona oprema koja se koristi za zaštitu pri radu pod visokim naponom
(4) Pojedine vrste OZO s naznakom skupine u koju spadaju, dane su u Prilogu VII koji je sastavni dio ovog Pravilnika
(5) Vezano za raspoređivanje OZO u skupine potrebno je poštivati odgovarajuće postupke za ocjenjivanje sukladnosti navedene u Poglavlju II

Članak 4.

(1) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili zadržavati stavljanje na tržište OZO ili dijelova OZO koja je sukladna odredbama ovog Pravilnika uključujući postupke ocjene sukladnosti u Poglavlju II.
(2) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili zadržavati stavljanje na tržište dijelova OZO koji ne nose CE oznaku, a koji su predviđeni za ugradnju u OZO pod uvjetom da nisu bitni za njihovo zadovoljavajuće djelovanje

Članak 5.

(1) Smatrat će se, da je OZO navedena u članku 7. stavku 5. koja nosi CE oznaku, u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 3., a za koju proizvođač na zahtjev, izdaje izjavu o sukladnosti iz članka 11.
(2) Smatrat će se da OZO navedena u članku 7 stavku 4. zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 3. ukoliko nosi oznaku CE, a za koju proizvođač na zahtjev izdaje ne samo izjavu o sukladnosti iz članka 11. već prilaže i certifikat izdan od tijela koje je imenovano sukladno članku 8. kojim ovjerava njihovu sukladnost s odgovarajućim nacionalnim normama, koje preuzimaju usklađene norme, ocijenjene na razini pregleda tipa u skladu s prvom alinejom članka 9. stavka 4. točaka (a) i (b)
(3) Tamo gdje proizvođač nije primjenio ili je samo djelomično primjenio usklađene norme ili tamo gdje ne postoje takve norme, potvrda izdana od tijela koje je imenovano sukladno članku 8. mora naglasiti sukladnost s bitnim zahtjevima u skladu s drugom alinejom članka 9. stavka 4. točaka (a) i (b)
(4) Popis uklađenih hrvatskih normi za OZO objavit će se u »Narodnim novinama«
(5) Ako uzorak zadovoljava bitne zahtjeve, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti izdat će certifikat o pregledu tipa te o tome mora izvijestiti podnositelja zahtjeva. Certifikat mora predstavljati rezultate ispitivanja, ukazati na sve elemente povezane s njegovim izdavanjem uključujući opis te nacrte koji su potrebni za prepoznavanje uzorka
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, drugo prijavljeno tijelo i druge zemlje članice mogu dobiti presliku certifikata te ukoliko utemeljeno zahtjevaju i presliku proizvođačeve tehničke dokumentacije te izvješća o obavljenim ispitivanjima i testovima.
Dokumentacija mora biti na raspolaganju nadležnim tijelima deset godina od stavljanja OZO na tržište
(6) (a) U slučajevima kada je OZO predmet drugih pravilnika, koji također predviđaju postavljanje oznake sukladnosti, isto će upućivati da se za OZO pretpostavlja da je usklađena s odredbama tih propisa
(b) U slučajevima kada jedan ili više drugih pravilnika dopuštaju proizvođaču da u prijelaznom razdoblju izabere kako će postupati, oznaka sukladnosti će označavati usklađenost s odredbama samo onih pravilnika koje je primijenio proizvođač. U ovom slučaju, pojedinosti primijenjenih pravilnika, kako su objavljeni u »Narod­nim novinama«, moraju biti dani u dokumentima, obavijestima ili uputama koje propisuju pravilnici te pratiti takvu OZO.

Članak 6.

(1) Ukoliko se utvrdi da bi OZO koja nosi oznaku sukladnosti i koristi se sukladno namjenjenoj svrsi, mogla ugroziti sigurnost pojedinca, domaćih životinja ili imovine, poduzet će se mjere da se takva OZO povuće s tržišta, zabrani njezino daljnje prodavanje odnosno slobodno kretanje. O tome će se bez odlaganja obavijestiti Komisiju EZ obrazlažući razloge za svoju odluku te naročito da je do nesukladnosti došlo uslijed:
(a) propuštanja da se uskladi s bitnim zahtjevima utvrđenim u članku 3.;
(b) nezadovoljavajuće primjene normi navedenih u članku 5.;
(c) nedostataka u normama navedenim u članku 5.;
(2) Ukoliko OZO koja nije sukladna s bitnim zahtjevima nosi oznaku sukladnosti, poduzet će se mjere protiv onih koji su odgovorni za pričvršćenje oznake te o tome izvijestiti Komisiju EU i druge zemlje članice

Poglavlje II.
POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

Članak 7.

(1) Prije stavljanja prototipa OZO na tržište, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora izraditi tehničku dokumentaciju navedenu u Prilogu III, koja će na zahtjev biti dostavljena nadležnim tijelima
Prije stavljanja OZO na tržište njezin dobavljač mora ispuniti sljedeće zahtjeve:
1. Za OZO skupine I:
1.1. da je usklađena s odgovarajućim bitnim zahtjevima u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja u skladu s Prilogom II
1.2. izraditi tehničku dokumentaciju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i Prilogom III, koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
1.3. osigurati izjavu o sukladnosti u skladu s člankom 11. i Prilogom VI koji je sastavni dio ovog Pravilnika
1.4. svu OZO označiti znakom CE u skladu s člankom 12 i Prilogom IV koji je sastavni dio ovog Pravilnika
2. Za OZO skupine II:
2.1. da je usklađena s odgovarajućim bitnim zahtjevima u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja u skladu s Prilogom II
2.2. izraditi tehničku dokumentaciju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i Prilogom III
2.3. dati na pregled uzorak tipa poštivajući postupak sukladno članku 9.
2.4. osigurati izjavu o sukladnosti u skladu s člankom 11. i Prilogom VI
2.5. svu OZO označiti oznakom CE u skladu s člankom 12. i Prilogom IV
3. Za OZO skupine III:
3.1. da je usklađena s odgovarajućim bitnim zahtjevima u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja u skladu s Prilogom II
3.2. izraditi tehničku dokumentaciju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i Prilogom III
3.3 dati na pregled uzorak tipa poštivajući postupak sukladno članku 9.,
3.4. osigurati provjeru u skladu s člankom 10.
3.5. osigurati izjavu o sukladnosti u skladu s člankom 11. i Prilogom VI
3.6. svu OZO označiti oznakom CE u skladu s člankom 12. i Prilogom IV te dodati identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti, koji je bio uključen u pregled sukladno članku 8.
(2) Obveze iz stavka 1. ovoga članka se ne primjenjuju na sastavne dijelove OZO, koji će biti ugrađeni u OZO pod uvjetom da ti nisu od bitnog značenja za zadovoljavajuće djelovanje te opreme.
(3) Ukoliko su zahtjevi za OZO iz stavka 1. ovog članka ispunjeni u državi, koja je članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica unije) smatra se da ta OZO ispunjava zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka
(4) Prije serijske proizvodnje OZO različite od one navedene u stavku 3. proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora dostaviti uzorak za ispitivanje tipa utvrđeno člankom 9.
(5) Pregled tipa neće se zahtijevati ako se radi o uzorku OZO jednostavnog oblika za koju projektant pretpostavlja da korisnik može sam procijeniti razinu zaštite od određenih minimalnih opasnosti čije učinke, kad su postupni, korisnik može sigurno i pravovremeno uočiti, a odnosi se isključivo na onu OZO namijenjenu za zaštitu korisnika od:
– mehaničkih radnji čiji je učinak površinski (vrtlarske rukavice, napršnjaci i dr.)
– materijala za čišćenje slabog djelovanja i laganog povratnog učinka (rukavice za zaštitu od razrijeđenih otopina deterdženata i t.d.)
– opasnosti pri rukovanju vrućim dijelovima koje ne izlažu korisnika temperaturi višoj od 50°C ili opasnim utjecajima (rukavice, pregače za profesionalnu uporabu i t.d.)
– atmosferskih djelovanja koji nisu ni isključive niti ekstremne prirode (štitnik za glavu, sezonska odjeća, obuća it.d.)
– manjih utjecaja i vibracija koje ne djeluju na vitalne dijelove tijela i čiji učinci ne mogu uzrokovati nepovratne lezije (lake anti-skalping kacige, rukavice, lagana obuća itd.)
– sunčevog svjetla (sunčane naočale)
(6) Ukoliko se radi o kompleksno oblikovanoj OZO namijenjenoj za zaštitu od smrtnih opasnosti ili od opasnosti koje mogu nepovratno oštetiti zdravlje, za koje projektant pretpostavlja da njihove neposredne učinke korisnik ne može prepoznati u dostatnom vremenu
a) prema izboru proizvođača proizvodnja OZO mora biti predmet jednog od dvaju postupaka navedenih u članku 10., a obuhvaćaju isključivo:
– filterske uređaje za disanje za zaštitu od krutih i tekućih aerosola ili nadražljivih, opasnih, otrovnih ili radioaktivnih plinova
– zaštitne uređaje za disanje koji pružaju potpunu izolaciju od okolne atmosfere uključujući one koje se koriste pri ronjenju
– OZO koja pruža samo ograničenu zaštitu od kemijskih napada ili od ionizirajućeg zračenja
– oprema za nuždu koja se koristi u okolišu s visokim temperaturama čiji učinci su usporedivi s onim temperature zraka od 100°C ili više te u kojoj može biti prisutno infracrveno zračenje, plamen ili oslobađanje većih količina rastaljenog materijala
– oprema za slučaj nužde koja se koristi u nisko temperaturnom području čiji učinci su usporedivi s onima temperature zraka od -50°C ili niže
– OZO za zaštitu od pada s visine
– OZO za zaštitu od električnih opasnosti i opasnog napona ili onog koji se koristi kao izolacija pri radu s visokim naponom
b) OZO navedena pod a) podliježe obvezi izdavanja izjave o sukladnosti navedene u članku 11.

Članak 8.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može započeti obavljanje pregleda tipa na temelju članka 9. i provjere kakvoće OZO prema odredbama članka 10. tek nakon što je ispunilo kriterije utvrđene u Prilogu V te bilo imenovano odlukom u skladu s odredbama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti.
(2) Ministarstvo nadležno za imenovanje tijela za ocjenjivanje sukladnost će prijaviti Komisiji EU i ostalim članica ona tijela koje su imenovana za obavljanje postupaka navedenih u članku 7., zadaće za koje su tijela imenovana te identifikacijske brojeve koje im je unaprijed dodijelila Komisija EU.
(3) Ukoliko tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne ispunjava jedan ili više kriterija utvrđenih u Prilogu V, mora nadležno ministarstvo donijeti rješenje kojim se ovlaštenje ukida i o tome odmah po propisanom postupku izvjestiti komisiju EU i države članice EU.
(4) U »Narodnim novinama« objavit će se popis prijavljenih tijela, njihove identifikacijske brojeve te zadaće za koje su prijavljeni.
(5) Pri ocjenjivanju tijela koja se prijavljuju potrebno se pridržavati kriterija utvrđenih u Prilogu V. Smatrat će se da zadovoljavaju kriterije ocjenjivanja utvrđene u odgovarajućim usklađenim normama.
(6) Povući će se odobrenje takvom tijelu ako se utvrdi da isto više ne ispunjava jedan ili više kriterija iz Priloga V te će se o tome odmah izvijestiti Komisija EU i druge zemlje članice.

PREGLED TIPA

Članak 9.

(1) Pregled tipa je postupak kojim tijelo za ocjenjivanje sukladnosti utvrđuje da uzorak OZO ispunjava sve odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika.
(2) Zahtjev za pregled tipa određenog uzorka dobavljač može podnijeti samo jednom tijelu za utvrđivanje sukladnosti.
(3) Zahtjev mora sadržavati:
– ime i adresu proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i proizvodnog pogona navedene OZO
– proizvođačevu tehničku dokumentaciju navedenu u Prilogu III
Zahtjevu mora biti priložen odgovarajući broj uzoraka za ispitivanje.
(4) Tijelo nadležno za utvrđivanje sukladnosti mora obaviti pregled tipa u skladu s postupcima navedenim pod točkama (a) i (b).
(a) Provjera tehničke dokumentacije proizvođača:
– Tijelo za utvrđivanje sukladnosti mora provjeriti tehničku dokumentaciju proizvođača, kako bi utvrdilo, da li odgovara usklađenim normama
Ukoliko proizvođač nije ili je samo djelomično primjenio usklađene norme ili ukoliko takvih normi nema, mora tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provjeriti da li odgovaraju tehničke specifikacije, koje koristi proizvođač prilikom poštivanja bitnih zahtjeva, prije nego li pregleda tehničku dokumentaciju proizvođača, kako bi utvrdio, da li odgovara glede na tehničku specifikaciju.
(b) Ispitivanje uzorka
– pri ispitivanju uzorka mora tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provjeriti da li je uzorak proizveden u skladu s tehničkom dokumentacijiom proizvođača te da li se može sigurno uporabljavati za namjenu za koju je bio izrađen
– tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obavit će sve potrebne provjere i testove, da utvrdi sukladnost uzorka s usklađenim normamama
– ukoliko proizvođač nije primjenio ili je samo djelomično primjenio usklađene norme ili ako takvih normi nema, mora tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obaviti sve potrebne provjere i ispitivanja za utvrđivanje sukladnosti i testove kojima će utvrditi sukladnost uzorka s tehničkim speciifikacijama, koje koristi proizvođač pod uvjetom, da su ti sukladni s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II
(5) Ukoliko uzorak ispunjava određene odredbe, mora tijelo za ocjenjivanje sukladnosti izdati certifikat o tipskom ispitivanju i o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva. Certifikat mora sadržavati rezultate ispitivanja pri čemu je potrebno navesti sve uvjete u svezi s njegovim izdavanjem, uključujući opise i nacrte, potrebne za identifikaciju odobrenog uzorka. Nadležna tijela državne uprave, druga tijela za utvrđivanje sukladnosti, Komisija EU i države članice EU mogu dobiti kopiju certifikata i na temelju obrazloženog zahtjeva i primjerak tehničke dokumentacije proizvođača i izvješće o obavljenim pregledima i ispitivanjima. Dokumentacija mora biti na raspolaganju nadležnim državnim tijelima deset godina nakon što su OZO stavljena na tržište.
(6) Svako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje odbije izdavanje certifikata o tipskom ispitivanju mora o tome obavijestiti druga tijela za utvrđivanje sukladnosti. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje stavi izvan snage certifikat o tipskom ispitivanju, mora o tome izvijestiti nadležno državno tijelo, koje ga je odredilo za utvrđivanje sukladnosti i pri tome navesti razloge za svoju odluku.

PROVJERA IZRAĐENE OZO

Članak 10.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju sljedeći sustavi provjere kakvoće OZO:

A. Sustav upravljanja kakvoćom za krajnji proizvod
(1.) Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere, da proizvodni proces uključujući završnu kontrolu OZO i ispitivanja osigura homogenost proizvodnje i sukladnost OZO s uzorkom opisanom u certifikatu o tipskom ispitivanju i s odgovarajućim bitnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima navedenim u Prilogu II., što je ovim Pravilnikom predviđeno za proizvodnju OZO skupine III
(2.) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje je odabrao proizvođač, mora obaviti sve potrebne preglede. Ti pregledi moraju biti obavljeni nasumice, obično u vremenskim razmacima od najmanje jedne godine.
(3.) Odgovarajući uzorak OZO kojeg preuzme tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, mora biti pregledan i na njemu obavljanja sva potrebna ispitivanja, koja su utvrđena u usklađenim normama ili koji su potrebni da se dokaže sukladnost s bitnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima navedenim u Prilogu II.
(4.) Ukoliko tijelo za utvrđivanje sukladnosti nije ono koje je izdalo odgovarajući certifikat o tipskom ispitivanju te se pojave teškoće u svezi s provjerom sukladnosti uzorka, mora stupiti u kontakt s tijelom za utvrđivanje sukladnosti koje je izdalo certifikat.
(5.) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je dužno proizvođaču dostaviti izvješće o ispitivanju. Ukoliko je u izvješću utvrđeno da proizvodnja nije homogena ili da pregledana OZO nisu u skladu s tipom opisanim u certifikatu o tipskom ispitivanju ili s odgovarajućim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima navedenim u Prilogu II, mora tijelo za ocjenjivanje sukladnosti poduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje jedne ili više grešaka i o tome izvijestiti tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo certifikat o tipskom ispitivanju.
(6.) Proizvođač mora biti u stanju na zahtjev predočiti izvješće od tijela koje je prijavljeno.

B. Sustav za osiguranje kakvoće proizvodnje pomoću praćenja
Prilikom korištenja sustava za osiguranje kakvoće proizvodnje uz praćenje proizvođač mora postupati po sljedećem postupku:
(7.) Sustav praćenja
(a) U skladu s tim postupkom proizvođač podnosi zahtjev za odobrenje sustava upravljanja kakvoćom tijelu za utvrđivanje sukladnosti, kojeg je sam odabrao.
Zahtjev mora sadržavati:
– sve informacije koje se odnose na određenu skupinu OZO uključujući tamo gdje je to primjenjivo i dokumentaciju koja se odnosi na odobreni uzorak
– dokumentaciju o sustavu nadzora kakvoće
– obvezu da će ispunjavati sve zahtjeve koji proizlaze iz sustava upravljanja kakvoćom i da će čuvati primjerenost i učinkovitost sustava
(b) U skladu sa sustavom upravljanja kakvoćom je potrebni svaki primjerak OZO pregledati, obaviti odgovarajuća ispitivanja, navedena pod A stavak 3. ovoga članka, kako bi se provjerila njihova sukladnost s odgovarajućim bitnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima iz Priloga II.
Dokumentacija o sustavu nadzora kakvoće mora sadržavati odgovarajući opis pri čemu naročito:
– ciljeve kakvoće, organizacijske sheme, odgovornost rukovodećih radnika i njihova ovlaštenja u svezi s kakvoćom proizvoda
– provjere i ispitivanja, koja moraju biti obavljena na gotovim proizvodima
– načine provjere učinkovitosti djelovanja sustava nadzora kakvoće
c) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora procijeniti sustav upravljanja kakvoćom i utvrditi da li isti ispunjava odredbe podstavka b) ovoga stavka. Pri tome mora utvrditi da sustavi osiguranja kakvoće koji ispunjavaju određeni standard ispunjavaju te odredbe. Tijelo koje provodi prosudbu mora izraditi sve potrebne i objektivne ocjene komponenti sustava nadzora kakvoće te naročito provjeriti, da li taj sustav osigurava sukladnost proizvedenih OZO s odobrenim uzorkom. Odluka mora biti dostavljena proizvođaču i mora sadržavati sve činjenice utvrđene tijekom obavljenog pregleda kao i razloge za donošenje takve ocjene.
d) Proizvođač mora izvijestiti tijelo koje je odobrilo sustav kakvoće o razlogu zbog kojeg želi izmijeniti sustav osiguranja kakvoće. Tijelo mora proučiti predložene izmjene i utvrditi da li izmijenjeni sustav osiguranja kakvoće ispunjava odgovarajuće odredbe. Svoju odluku će tijelo dostaviti proizvođaču. Izvješće mora sadržavati i činjenice utvrđene tijekom obavljenog pregleda kao i razloge za svoju odluku.
(8). Nadzor nad sustavom
a) Svrha nadzora je osigurati, da proizvođač pravilno ispunjava svoje obveze, koje proizlaze iz odobrenog sustava nadzora kakvoće.
b) U svrhu nadzora proizvođač mora ovlastiti tijelo koje ima pristup na mjesta na kojima se OZO proizvode, pregledavaju, ispituju i skladište te tijelu dati sve potrebne informacije a naročito:
– dokumentaciju o sustavu nadzora kakvoće
– tehničku dokumentaciju
– poslovnike o nadzoru kakvoće
c) Tijelo mora redovito obavljati preglede, kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sustav osiguranja kakvoće te dostaviti proizvođaču kopiju izvješća o takvom pregledu.
d) Tijelo može obaviti nenajavljeni obilazak proizvođača. Prilikom takvih obilazaka mora tijelo proizvođaču dati izvješće o takvom obilasku i ako je moguće i o obavljenom pregledu.
e) Proizvođač mora na zahtjev dostaviti izvješće tijelu za utvrđivanje sukladnosti.

IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVODNJE

Članak 11.

Distributer mora za sva OZO koja proizvede ili stavi na tržište, osigurati izjavu o sukladnosti i pri tome upotrijebiti obrazac iz Priloga VI, kako bi potvrdila sukladnost OZO s odredbama ovog Pravilnika te na OZO postaviti oznaku sukladnosti u skladu s Prilogom IV ovog Pravilnika.

OZNAKA SUKLADNOSTI

Članak 12.

(1) Proizvođač mora s oznakom sukladnosti označiti svaki primjerak OZO i time potvrditi da je OZO izrađena u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
(2) Oznaka sukladnosti je sastavljena od početnih slova »CE«. Oblik oznake, koja se mora upotrijebiti prikazan je u Prilogu IV. Ukoliko je pri pregledu navedenom u članku 11. ovog Pravilnika bilo uključeno tijelo za utvrđivanje sukladnosti, mora se osnovnoj oznaci dodati još identifikacijski broj toga tijela.
(3) Oznaku sukladnosti je potrebno postaviti na svaki komad proizvedene OZO na način da je na vidnom mjestu, čitljiva i postojana tijekom cijelog vremena korištenja, koje je predviđeno za ta OZO. Ukoliko to zbog specifičnosti proizvoda nije moguće, mora se oznaka sukladnosti postaviti na ambalažu.
(4) Zabranjeno je postaviti oznaku sukladnosti na OZO ili njezinu ambalažu, koja bi mogla zavesti treću osobu da se radi o značenju i obliku oznake.
Na OZO ili njihovu ambalažu se mogu postaviti i druge oznake, ukoliko ne smanjuju uočljivost i čitljivost oznake sukladnosti
(5) Ukoliko je oznaka sukladnosti neodgovarajuće pričvršćena, mora dobavljač poduzeti sve potrebne mjere da uskladi proizvod s odredbama ovog Pravilnika posebice u svezi s oznakom sukladnosti.
(6) Kada se na OZO odnose i zahtjevi drugih propisa, koji se odnose na ostale aspekte i utvrđuje postavljanje oznake sukladnosti, oznaka mora ujedno značiti da OZO ispunjava zahtjeve i tih propisa.
(7) Kada jedan ili više propisa iz prethodnog stavka u prijelaznom razdoblju proizvođaču dopuštaju izbor, po kojem će propisu utvrđivati sukladnost, oznaka sukladnosti u tom slučaju znači sukladnost samo s onim propisima, koje je primijenio proizvođač. U tom slučaju moraju podaci o primijenjenim propisima biti navedeni u dokumentima, oznakama i uputama, koje propisi zahtijevaju i priloženi uz takva OZO.

Članak 13.

Nadzor nad provedbom odredaba ovog Pravilnika obavljaju u okviru svojih nadležnosti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državni inspektorat, Hrvatska akreditacijska agencija i Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Poglavlje III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA) s Europskom unijom prestaju se primjenjivati sljedeći propisi:
1. Naredba o obveznom atestiranju aparata za zaštitu organa za disanje (»Narodne novine«, br. 55/96 i 131/00);
2. Naredba o obveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji (»Narodne novine«, br. 55/96 i 131/00);
3. Odredba o obveznom atestiranju šljemova za vatrogasce (»Narodne novine«, br. 55/96 i 131/00);
4. Pravilnik o obveznom atestiranju zaštitnih opasača te o uvjetima, koje moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Narodne novine«, br. 59/96 i 1/01);
5. Pravilnik o obveznom atestiranju penjalica za drvene stupove te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Narodne novine«, br. 55/96 i 131/00).
(2) Certifikati izdani na temelju propisa iz stavka prvog ovoga članka prestaju važiti danom isteka njihove valjanosti, a najkasnije danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom.
(3) Za osobnu zaštitnu opremu i njihove komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika koja nisu bila obuhvaćena propisima iz stavka 1. ovoga članka primjena ovoga Pravilnika obvezna je od 1. siječnja 2008.

Članak 15.

(1) Odredbe članka 6., članka 8. stavka 2. i 3. i članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika kao i dijelovi u Prilozima koji propisuju obveze prema Komisiji i državama članicama Europske unije stupaju na snagu danom prijama ili stupanjem na snagu odgovarajućeg međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA) s Europskom unijom
(2) Po prijamu ili stupanje na snagu odgovarajućeg međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom umjesto u Pravilniku i njegovim prilozima danog naziva »Izjava o sukladnosti« upotrebljava se »EZ izjava o sukladnosti«, umjesto »pregled tipa« upotrebljava se »EZ pregled tipa«, umjesto »certifikat o pregledu tipa« upotrebljava se »EZ certifikat o pregledu tipa«, umjesto naziva »Republika Hrvatska« upotrebljava se naziv »Zajednica« (što podrazumijeva »Europske zajednice« te će se umjesto Izjave o sukladnosti (Prilog VI/1) koristiti Izjava o sukladnosti (Prilog VI/2)
(3) Ovlaštenja za certificiranje i ispitivanja izdana na temelju odredaba i propisa koji su vrijedili do stupanja na snagu ovog Pravilnika, ostaju na snazi pod istim uvjetima za pravne osobe odnosno laboratorije do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom odnosno do objave u »Narodnim novinama«, a najkasnije do 1. siječnja 2008.
(4) Nadzor nad radom tijela iz stavka 3. provodit će središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.
(5) Do objave u »Narodnim novinama« popisa tijela za ocjenjivanje sukladnosti osobnih zaštitnih sredstava i njihovih komponenti sa zahtjevima ovoga Pravilnika ovlaštenih prema članku 8. ovoga Pravilnika, poslove ocjenjivanja sukladnosti obavljat će tijela iz stavka 3. ovoga članka
(6) Po prijamu ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom provedbu postupaka iz članka 7. ovoga Pravilnika provodit će samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji (prijavljena tijela)
(7) Označivanje sukladnosti osobne zaštitne opreme od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do prijama Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem potvrdbenog znaka sukladno Pravilniku o izgledu i uporabi potvrdbenog znaka (»Narodne novine«, 88/98, 165/98 i 8/99) kojem je pridodan identifikacijski broj tijela koje provodi postupak sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika.
(8) Po prijamu Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označivanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti, prema obliku danom u Prilogu IV ovoga Pravilnika.
(9) Isprave i oznake o sukladnosti izdane u inozemstvu vrijede u Republici Hrvatskoj ako zadovoljavaju odredbe članka 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 31. ožujka 2008.

Klasa: 011-01/07-01/216
Urbroj: 526-08-03/3-07-1
Zagreb, 10. listopada 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

 

PRILOG I.

POPIS OSOBNE ZAŠTITNE OPREME KOJA NIJE OBUHVAĆENA OVIM PRAVILNIKOM

1. Osobna zaštitna oprema oblikovana i proizvedena posebno za oružane snage ili za održavanje zakona i reda (kacige, štitovi itd.),
2. Osobna zaštitna oprema za samoobranu (raspršivači s aerosolima, osobno oružje za zastrašivanje itd.)
3. Osobna zaštitna oprema oblikovana i proizvedena za privatnu uporabu za zaštitu od:
– nepovoljnih atmosferskih uvjeta (pokrivala za glavu, sezonska odjeća, obuća, kišobrani itd.),
– vlage i vode (rukavice za pranje posuđa itd.)
– topline (rukavice itd.)
4. Osobna zaštitna oprema koja se ne nosi cijelo vrijeme, namijenjena za zaštitu i spašavanje osoba na plovilima ili u zrakoplovu.
5. Kacige i viziri namijenjeni korisnicima motornih vozila s dva ili tri kotača.

PRILOG II.

BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1. OPĆI ZAHTJEVI KOJI SE PRIMJENJUJU NA SVU OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

Osobna zaštitna oprema mora pružati odgovarajuću zaštitu od svih rizika koji se susreću.

1.1. Načela oblikovanja

1.1.1. Ergonomija

Osobna zaštitna oprema mora biti oblikovana i proizvedena tako da u predvidivim uvjetima uporabe za koja su namijenjena korisnik može normalno obavljati rizičnu aktivnost, uživajući primjerenu zaštitu najveće moguće razine.

1.1.2. Razine i klase zaštite

1.1.2.1. Najveća moguća razina zaštite

Optimalna razina zaštite koja se mora uzeti u obzir kod oblikovanja jest ona iznad koje bi ograničenja zbog nošenja osobne zaštitne opreme sprečavala njezinu učinkovitu uporabu za vrijeme izlaganja riziku ili normalnog obavljanja aktivnosti.

1.1.2.2. Klase zaštite primjerene različitim razinama rizika

Kad su različiti predvidivi uvjeti uporabe takvi da se može razlikovati nekoliko razina istog rizika, primjerene klase zaštite se moraju uzeti u obzir u oblikovanju osobne zaštitne oprema

1.2. Neškodljivost osobne zaštitne opreme

1.2.1. Izostanak rizika i drugih »svojstvenih« neugodnih čimbenika

Osobna zaštitna oprema mora biti oblikovana i proizvedena tako da isključuju rizike i druge neugodne čimbenike u predvidivim uvjetima uporabe.

1.2.1.1. Pogodni materijali od kojih su sastavljeni

Osobna zaštitna oprema i dijelovi kao i materijali od kojih je izrađena, uključujući i produkte njezine razgradnje, ne smiju nepovoljno utjecati na higijenu ili zdravlje korisnika.

1.2.1.2. Zadovoljavajuće površinsko stanje svih dijelova osobne zaštitne opreme u dodiru s korisnikom

Svaki dio osobne zaštitne opreme u dodiru ili u potencijalnom dodiru s korisnikom, kad se takva oprema nosi, ne smije biti hrapav, imati oštre rubove, izbočine ili slično što bi moglo uzrokovati pretjerano nadraživanje ili ozljede.

1.2.1.3. Maksimalna dopuštena smetnja za korisnika

Bilo koja smetnja nastala radi osobne zaštitne opreme u pokretima koji se trebaju napraviti, položajima koji se trebaju zauzeti i osjetilnih opažanja mora se svesti na minimum; osobna zaštitna oprema također ne smije uzrokovati pokrete koji ugrožavaju korisnika ili druge osobe.

1.3. Udobnost i učinkovitost

1.3.1. Prilagođavanje osobne zaštitne opreme korisnikovoj morfologiji

Osobna zaštitna oprema mora biti oblikovana i proizvedena tako da olakšava ispravno stavljanje na korisnika i da ostane na mjestu u predvidivom razdoblju uporabe, imajući na umu okolne čimbenike, pokrete koji se trebaju napraviti i položaje koji se trebaju zauzeti. U tu svrhu mora postojati mogućnost optimalnog prilagođavanja osobne zaštitne opreme korisnikovoj morfologiji svim prikladnim sredstvima, kao što su odgovarajući sustavi prilagođavanja i pričvršćivanja ili opskrba odgovarajućim rasponom veličina.

1.3.2. Lakoća i čvrstoća oblikovanja

Osobna zaštitna oprema mora biti što laganija, a da to ne šteti čvrstoći i učinkovitosti oblikovanja. Osim određenih dodatnih zahtjeva koje mora zadovoljavati kako bi osigurala prikladnu zaštitu od rizika u pitanju (vidi 3.), osobna zaštitna oprema mora biti sposobna izdržati učinke okolnih pojava svojstvenih u predvidivim uvjetima uporabe.

1.3.3. Kompatibilnost različitih klasa ili tipova osobne zaštitne opreme namijenjene za istovremenu uporabu

Ako isti proizvođač prodaje nekoliko uzoraka različitih klasa ili tipova, kako bi osigurao istovremenu zaštitu susjednih dijelova tijela od mješovitih rizika, oni moraju biti usklađeni.

1.4. Informacije koje dostavlja proizvođač

Osim imena i adrese proizvođača i/ili njegovog ovlaštenog predstavnika s poslovnim sjedištem u Zajednici, upute koje proizvođač mora sastaviti i dostaviti kad se osobna zaštitna oprema stavlja na tržište, moraju sadržavati sve odgovarajuće informacije o:
(a) skladištenju, uporabi, čišćenju, održavanju, servisiranju i dezinfekciji. Proizvodi za čišćenje, održavanje i dezinfekciju koje proizvođači preporučaju ne smiju imati nepovoljan učinak na osobnu zaštitnu opremu ili na korisnike kad se primjenjuju u skladu s odgovarajućim uputama;
(b) rezultatu rada kako je zabilježen tijekom tehničkih testova za provjeru razina ili klasa zaštite koju osigurava dotična osobna zaštitna oprema;
(c) prikladnom priboru za osobnu zaštitnu opremu i svojstvima odgovarajućih rezervnih dijelova;
(d) klasama zaštite primjerenim različitim razinama rizika i odgovarajućim ograničenjima uporabe;
(e) krajnjem roku zastarijevanja ili razdoblju zastarijevanja za osobnu zaštitnu opremu ili neke od njezinih komponenata;
(f) vrsti ambalaže pogodnoj za transport;
(g) značenju bilo kakvih označavanja (vidi 2.12.).
(h) gdje je prikladno, upućivanju na direktive koje su primijenjene, sukladno čl. 5. st. 6(b) ovog Pravilnika
(i) imenu, adresi i registarskom broju akreditacijskog tijela koje sudjeluje u fazi projektiranja osobne zaštitne opreme
(j) uputama koje moraju biti točne i razumljive i moraju biti na hrvatskom jeziku.

2. DODATNI ZAHTJEVI ZAJEDNIČKI ZA NEKOLIKO KLASA ILI TIPOVA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

2.1. Osobna zaštitna oprema s ugrađenim sustavima podešavanja

Ako osobna zaštitna oprema ima ugrađene sustave podešavanja, oni moraju biti oblikovani i proizvedeni tako da se ne mogu nepravilno podesiti bez znanja korisnika u predvidivim uvjetima uporabe.

2.2. Osobna zaštitna oprema koja »okružuje« dijelove tijela koji se štite

Osobna zaštitna oprema koja »okružuje« dijelove tijela koji se štite, mora imati dostatnu ventilaciju radi ograničavanja znojenja prilikom uporabe; ako to nije slučaj, ona mora, ako je moguće, biti opremljena uređajima koji apsorbiraju znojenje.

2.3. Osobna zaštitna oprema za lice, oči i dišne putove

Svako ograničavanje korisnikovog vidnog polja ili vida osobne zaštitne opreme za lice, oči ili dišne putove mora se svesti na minimum.
Stupanj optičke neutralnosti vidnih sustava za takve klase osobne zaštitne sredstava mora biti usklađen s tipom za relativno precizne i/ili produžene aktivnosti korisnika. Ako je potrebno, osobna zaštitna oprema se moraju obraditi ili opskrbiti sredstvima za sprečavanje stvaranja vlage.
Uzorci osobne zaštitne opreme namijenjeni za korisnike koji zahtijevaju ispravljanje vida moraju biti sukladni nošenju naočala ili kontaktnih leća.

2.4. Osobna zaštitna oprema podložna starenju

Ako se zna da na rezultate rada uzorka nove osobne zaštitne opreme može znatno utjecati starenje, datum proizvodnje i/ili, ako je moguće, datum zastarijevanja, mora biti neizbrisivo upisan na svaki primjerak osobne zaštitne opreme ili zamjenjivu komponentu stavljenu na tržište tako da isključuje svako pogrešno tumačenje; ta informacija također mora biti neizbrisivo upisana na ambalaži.
Ako proizvođač nije u mogućnosti prihvatiti obvezu u pogledu korisnog vijeka trajanja osobne zaštitne opreme, njegove upute moraju pružiti sve potrebne informacije kako bi omogućio da kupac ili korisnik ustanovi razuman datum zastarijevanja, imajući na umu razinu kakvoće uzorka i stvarne uvjete skladištenja, korištenja, čišćenja, servisiranja ili održavanja.
Ako se radi o osobnoj zaštitnoj opremi koja zahtijeva uporabu sredstava za čišćenje koja uzrokuju ubrzano starenje, proizvođač mora, ako je moguće, pričvrstiti oznaku na svaki primjerak osobne zaštitne opreme stavljen na tržište, navodeći maksimalni broj operacija čišćenja prije servisiranja ili odbacivanja osobne zaštitne opreme; ako to nije moguće, proizvođač ovu informaciju mora staviti u upute.

2.5. Osobna zaštitna oprema koja može biti zahvaćena pokretnim predmetom prilikom uporabe

Kada predvidivi uvjeti uporabe uključuju poseban rizik da osobna zaštitna oprema bude zahvaćena pokretnim predmetom i tako korisnika dovede u opasnost, osobna zaštitna oprema mora posjedovati odgovarajući prag otpornosti iznad kojeg će se sastavni dio slomiti i opasnost ukloniti.

2.6. Osobna zaštitna oprema za uporabu u eksplozivnim atmosferama

Osobna zaštitna oprema namijenjena za uporabu u eksplozivnim atmosferama mora biti oblikovana i proizvedena tako da ne može biti izvor strujnog, elektrostatičkog ili udarom induciranog luka ili iskre, što bi moglo izazvati zapaljenje eksplozivne mješavine.

2.7. Osobna zaštitna oprema namijenjena za hitne slučajeve ili brzo instaliranje i/ili skidanje

Ove klase osobne zaštitne opreme moraju biti oblikovane i proizvedene tako da svedu na minimum vrijeme potrebno za pričvršćivanje ili skidanje.
Bilo koji sastavni sustavi koji dopuštaju ispravno smještanje ili skidanje, korisniku moraju omogućiti brzo i lako djelovanje.

2.8. Osobna zaštitna oprema za uporabu u vrlo opasnim situacijama

Informacije u uputama koje proizvođač dostavlja zajedno s osobnom zaštitnom opremom za uporabu u vrlo opasnim situacijama navedenim u članku 8., stavku 4., točki (a) moraju posebice uključivati podatke namijenjene da se njima isključivo služe stručno obučeni pojedinci koji su kvalificirani da ih protumače i osiguraju da ih korisnik primijeni.
One također moraju opisati postupak koji se mora prihvatiti kako bi se provjerilo da je osobna zaštitna oprema ispravno podešena i u funkciji kad je korisnik nosi.
Ako osobno zaštitno oprema ima ugrađen alarm koji se aktivira u nedostatku razine zaštite koja se normalno osigurava, on mora biti oblikovan i smješten tako da ga korisnik opaža u uvjetima uporabe za koju se osobna zaštitna oprema prodaje.

2.9. Osobna zaštitna oprema s ugrađenim komponentama koje korisnik može podesiti ili skinuti

Svaka od komponenta osobne zaštitne opreme koju korisnik može podesiti ili skinuti radi zamjene, mora biti oblikovana i proizvedena tako da olakšava podešavanje, pričvršćivanje i skidanje bez alata.

2.10. Osobna zaštitna oprema za spajanje na drugi, vanjski dopunski uređaj

Ako osobna zaštitna oprema ima ugrađen sustav koji dopušta spajanje na drugi dodatni uređaj, mehanizam pričvršćivanja mora biti oblikovan i proizveden tako da omogućuje njegovo montiranje samo na odgovarajuću opremu.

2.11. Osobna zaštitna oprema s ugrađenim sustavom kolanja tekućine

Ako osobna zaštitna oprema ima ugrađen sustav kolanja tekućine, on se mora izabrati ili oblikovati i ugraditi tako da dopušta odgovarajuće obnavljanje tekućine u blizini cijelog dijela tijela koje se štiti, bez obzira na korisnikove kretnje, položaj ili kretanje u predvidivim uvjetima uporabe.

2.12. Osobna zaštitna oprema s jednom ili više oznaka za označavanje i prepoznavanje koje se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost

Oznake za označavanje i prepoznavanje koje se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost i koje su pričvršćene na takve tipove ili klase osobne zaštitne opreme moraju prvenstveno imati oblik usklađenih piktograma ili ideograma i moraju ostati savršeno čitljive tokom predvidivog korištenja osobne zaštitne opreme. Osim toga, te oznake moraju biti potpune, točne i razumljive kako bi isključile bilo kakvo krivo tumačenje;
Kad takve oznake uključuju riječi ili rečenice, one moraju biti na hrvatskom jeziku, odnosno na jeziku države članice u kojoj će se oprema upotrebljavati.
Ako je osobna zaštitna oprema (ili komponenta osobne zaštitne opreme) premalena i ne dopušta da se potrebna oznaka pričvrsti cijela ili da se pričvrsti njezin dio, relevantne informacije se moraju navesti na ambalaži i u proizvođačevim uputama.

2.13. Osobna zaštitna oprema u obliku odjeće koja vidljivo ukazuje na nazočnost korisnika

Osobna zaštitna oprema u obliku odjeće namijenjena za predvidive uvjete uporabe u kojima se vidljivo i pojedinačno ukazuje na nazočnost korisnika, mora imati jedno (ili više) promišljeno smješteno sredstvo ili uređaj za odašiljanje izravnog ili reflektiranog vidljivog zračenja odgovarajuće svjetlosne jakosti i fotometrijskih i kolometrijskih osobina.

2.14. Osobna zaštitna oprema namijenjena za zaštitu od više rizika

Sva osobna zaštitna oprema oblikovana za zaštitu korisnika od nekoliko potencijalno istovremenih rizika mora biti oblikovana i proizvedena posebice tako da zadovolji osnovne zahtjeve specifične za svaki od tih rizika (vidi 3).

3. DODATNI ZAHTJEVI SPECIFIČNI ZA ODREĐENE RIZIKE

3.1. Zaštita od mehaničkog udara

3.1.1. Udar prouzročen padajućim ili izbočenim predmetima i sudarom dijelova tijela s preprekom

Za ovu vrstu rizika, prikladna osobna zaštitna oprema mora u dovoljnoj mjeri apsorbirati udar kako bi spriječila ozljedu koja nastaje, posebice zbog gnječenja i prodiranja u zaštićeni dio, barem do razine udarne snage iznad koje bi prekomjerne dimenzije ili masa apsorpcijskog uređaja spriječila učinkovitu uporabu osobne zaštitne oprema u predvidivom razdoblju nošenja.

3.1.2. Padovi

3.1.2.1. Sprečavanje pada zbog klizanja

Vanjski potplati obuće za sprečavanje klizanja, moraju biti oblikovani, proizvedeni i opremljeni dodatnim elementima, tako da osiguraju zadovoljavajuće prijanjanje stiskom ili trenjem, uzimajući u obzir prirodu ili stanje površine.

3.1.2.2. Sprečavanje padova s visine

Osobna zaštitna oprema namijenjena za sprečavanje padova s visine ili njihovih učinaka mora uključivati sigurnosni pojas za tijelo i sustav pričvršćivanja koji se može spojiti na pouzdanu uporišnu točku. Mora biti oblikovana tako da u predvidivim uvjetima uporabe vertikalno padanje korisnika bude svedeno na minimum, da spriječi sudar s preprekama, te da sila kočenja ne dosegne vrijednost praga kod kojeg se može očekivati tjelesna ozljeda ili kidanje ili lomljenje neke komponente osobne zaštitne opreme koje bi moglo prouzročiti pad korisnika.
Također mora osigurati da se korisnika nakon kočenja zadrži u ispravnom položaju u kojem, ako je potrebno, može čekati pomoć.
Proizvođačeve upute moraju posebno navesti sve odgovarajuće informacije koje se odnose na:
– potrebna svojstva za pouzdanu uporišnu točku i potreban minimalan slobodan razmak ispod korisnika,
– ispravan način stavljanja sigurnosnog pojasa za tijelo i spajanja sustava za pričvršćivanje na pouzdanu uporišnu točku.

3.1.3. Mehaničke vibracije

Osobna zaštitna oprema namijenjena za sprečavanje učinaka mehaničkih vibracija mora biti sposobna osigurati odgovarajuće smanjenje štetnih komponenata vibracija za rizičan dio tijela. Stvarna vrijednost ubrzavanja koja se vibracijama prenose na korisnika, ne smije nipošto premašiti preporučene vrijednosti u svjetlu maksimalnog predvidivog dnevnog izlaganja rizičnog dijela tijela.

3.2. Zaštita od (statičkog) tlačenja dijela tijela

Osobna zaštitna oprema oblikovana za zaštitu dijela tijela od (statičkog) tlačnog naprezanja mora biti sposobna u dovoljnoj mjeri smanjiti njegove učinke kako bi spriječila ozbiljnu ozljedu ili kronične bolesti.

3.3. Zaštita od ozljeda (ogrebotina, posjekotina, uboda)

Materijali od kojih je izrađena osobna zaštitna oprema i druge komponente namijenjene zaštiti cijelog tijela ili njegovog dijela od površinskih ozljeda uzrokovanih strojevima (kao npr. ogrebotine, probijanje, posjekotine ili ubodi), moraju biti odabrani i ugrađeni tako da osiguraju da te klase osobne zaštitne opreme pružaju dovoljan otpor na habanje, probijanje ili duboko zasijecanje (vidi također 3.1) u predvidivim uvjetima uporabe.

3.4. Sprečavanje utapanja (prsluci za spašavanje, ručni koluti i odijela za spašavanje)

Osobna zaštitna oprema za sprečavanje utapanja mora biti sposobna vratiti korisnika, koji može biti iscrpljen ili u nesvijesti nakon pada u tekući medij, što je brže moguće na površinu, bez opasnosti za njegovo zdravlje, i držati ga na površini u položaju koje dozvoljava disanje dok čeka pomoć.
Osobna zaštitna oprema može imati potpunu ili djelomičnu sposobnost plutanja ili može biti na napuhavanje plinom na ručno ili automatsko oslobađanje ili oralno.
U predvidivim uvjetima uporabe:
– Osobna zaštitna oprema mora, ne dovodeći u pitanje njihovo zadovoljavajuće funkcioniranje, biti sposobna izdržati učinke udara s tekućim medijem i okolišnih čimbenika svojstvenih tom mediju,
– Osobna zaštitna oprema na napuhavanje se mora brzo i potpuno napuhati.
Kada određeni predvidivi uvjeti to zahtijevaju, neki tipovi osobne zaštitne opreme moraju također zadovoljiti jedan ili više sljedećih zahtjeva:
– moraju imati sve uređaje za napuhavanje navedene u drugoj točki, i/ili svjetlosni ili zvučni uređaj za signalizaciju,
– moraju imati uređaj kojim se tijelo zakvači i pričvrsti, tako da se korisnika može podignuti iz tekućeg medija,
– moraju biti prikladni za produženu uporabu u cijelom razdoblju aktivnosti u kojemu je korisnik izložen, naročito ako je obučen, riziku pada u tekući medij ili ako je potrebno da u njega zaroni.

3.4.1. Plutajuća oprema za pomoć

Odjeća koja će osigurati učinkoviti stupanj plutanja, ovisno o predvidivoj uporabi, koja je sigurna kad se nosi i koja daje sigurno uporište u vodi. U predvidivim uvjetima uporabe, ta osobna zaštitna oprema ne smije ograničavati korisnikovo slobodno kretanje nego mu posebice moraju omogućiti, da pliva ili pobjegne od opasnosti ili spasi druge osobe.

3.5. Zaštita od štetnih djelovanja buke

Osobna zaštitna oprema za sprečavanje štetnih djelovanja buke mora biti sposobna prigušiti do te mjere da istovjetne razine zvuka koje korisnik čuje nipošto ne premaše najveće dopuštene dnevne vrijednosti utvrđene pozitivnim propisima.
Sva oprema mora imati naljepnicu koja naznačuje razinu prigušivanja buke i vrijednost indeksa udobnosti koju pruža osobna zaštitna oprema ako to nije moguće, naljepnica se mora pričvrstiti na ambalažu.

3.6. Zaštita od topline i/ili vatre

Osobna zaštitna oprema za zaštitu cijelog tijela ili njegovog dijela od djelovanja topline i/ili vatre mora posjedovati sposobnost toplinske izolacije i odgovarajuću mehaničku čvrstoću za predvidive uvjete uporabe.

3.6.1. Sastavni materijali i ostale komponente osobne zaštitne opreme

Sastavni materijali i ostale komponente prikladne za zaštitu od radijacijske i konvektivne topline moraju posjedovati odgovarajući koeficijent prijenosa neželjenog toplinskog strujanja i moraju biti dovoljno nezapaljive kako bi se u predvidivim uvjetima uporabe isključio svaki rizik od spontanog zapaljenja.
Kada vanjski dio tih materijala i komponenata mora biti reflektivan, njegova reflektivna snaga mora odgovarati intenzitetu strujanja topline zbog zračenja u infracrvenom području.
Materijali i ostale komponente opreme namijenjene kratkotrajnoj uporabi u okruženjima s visokom temperaturom i osobna zaštitna oprema koje vrući proizvodi, kao što su velike količine otopljenog materijala, mogu poprskati, mora također posjedovati dovoljan toplinski kapacitet da zadrže većinu uskladištene topline, dok korisnik ne napusti opasno područje i skine svoju osobnu zaštitnu opremu.
Materijali i ostale komponente osobne zaštitne opreme koje velike količine vrućeg proizvoda mogu poprskati također moraju imati dostatnu sposobnost apsorpcije mehaničkog udara (vidi 3.1.)
Materijali i ostale komponente osobne zaštitne opreme koje slučajno mogu doći u kontakt s plamenom, te oni koji se upotrebljavaju u proizvodnji protupožarne opreme moraju također posjedovati stupanj nezapaljivosti koji odgovara klasi rizika povezanoj s predvidivim uvjetima uporabe. Oni se ne smiju topiti kad su izloženi plamenu, niti pridonijeti širenju plamena.

3.6.2. Potpuna osobna zaštitna oprema spremna za uporabu

U predvidivim uvjetima uporabe:
1. Količina topline koju korisniku prenosi osobna zaštitna oprema mora biti dovoljno niska kako bi spriječila da toplina akumulirana tokom nošenja na rizičnom dijelu tijela nipošto ne dostigne prag boli ili oštećenja zdravlja.
2. Osobna zaštitna oprema mora, ako je potrebno, spriječiti prodiranje tekućine ili pare i ne smije prouzročiti opekline zbog kontakta između zaštitne obloge i korisnika.
Ako osobna zaštitna oprema sadrži uređaje za hlađenje za apsorpciju neželjene topline pomoću isparavanja tekućine ili sublimacijom krutine, njezin oblik mora biti takav da sve hlapive tvari koje se oslobađaju budu ispuštene podalje od vanjske zaštitne obloge, a ne prema korisniku.
Ako osobna zaštitna oprema sadrži uređaj za disanje, on mora u predvidivim uvjetima uporabe na odgovarajući način ispuniti dodijeljenu mu funkciju.
Proizvođačeve upute za svaki uzorak osobne zaštitne oprema namijenjen za kratku uporabu u okruženjima s visokom temperaturom mora pružiti sve relevantne podatke za određivanje korisnikovog maksimalnog dopuštenog izlaganja toplini koju prenosi oprema kad se upotrebljava u skladu s njezinom namijenjenom svrhom.

3.7. Zaštita od hladnoće

Osobna zaštitna oprema za zaštitu cijelog tijela ili njegovog dijela od djelovanja hladnoće mora posjedovati sposobnost toplinske izolacije i mehaničku čvrstoću primjereno predvidivim uvjetima uporabe za koju se prodaje na tržištu.

3.7.1. Sastavni materijali i ostale komponente osobne
zaštitne opreme

Sastavni materijali i ostale komponente pogodne za zaštitu od hladnoće moraju imati koeficijent prijenosa neželjenog toplinskog strujanja toliko nizak koliko je potrebno u predvidivim uvjetima uporabe. Savitljivi materijali i ostale komponente osobne zaštitne opreme namijenjene za uporabu u okruženju s niskom temperaturom moraju zadržati stupanj savitljivosti koji se zahtjeva za potrebne kretnje i položaje.
Materijali i ostale komponente osobne zaštitne opreme koje velike količine hladnih proizvoda mogu poprskati, moraju također posjedovati dovoljnu apsorpciju mehaničkog udara (3.1.).

3.7.2. Kompletna osobna zaštitna oprema spremna za uporabu

U predvidivim uvjetima uporabe:
1. strujanje koje osobna zaštitna oprema prenosi korisniku mora biti dovoljno nisko kako bi spriječilo da toplina akumulirana tokom nošenja u bilo kojem času na dijelu tijela koje se štiti, uključujući vrhove prstiju i palčeva u slučaju ruku i nogu, nipošto ne dosegne prag boli ili oštećenja zdravlja;
2. Osobna zaštitna oprema mora maksimalno spriječiti prodiranje tekućina, kao što je kišnica, te ne smije prouzročiti ozljede nastale zbog dodira između hladne zaštitne obloge i korisnika.
Ako osobna zaštitna oprema sadrži uređaj za disanje, on mora u predvidivim uvjetima uporabe na odgovarajući način ispuniti dodijeljenu mu funkciju.
Proizvođačeve upute za svaki uzorak osobne zaštitne oprema namijenjen za kratku uporabu u okruženjima s niskom temperaturom moraju pružiti sve relevantne podatke u svezi s maksimalno dopuštenim izlaganjem hladnoći koju prenosi oprema.

3.8. Zaštita od strujnog udara

Osobna zaštitna oprema za zaštitu cijelog tijela ili njegovog dijela od učinaka električne struje, mora biti dovoljno izolirana od napona kojima korisnik može biti izložen u najnepovoljnijim predvidivim uvjetima.
U tu se svrhu sastavni materijali i ostale komponente tih klasa osobne zaštitne opreme moraju tako izabrati ili oblikovati i ugraditi kako bi osigurali da rasipanje struje mjereno kroz zaštitnu oblogu u uvjetima testiranja pri naponima u uzajamnom odnosu s onima koje će se vjerojatno susresti in situ, bude svedeno na minimum, i u svakom slučaju, ispod maksimalne uobičajene dopuštene vrijednosti koja je u uzajamnom odnosu s pragom odstupanja.
Zajedno s njihovom ambalažom, tipovi osobne zaštitne opreme namijenjeni isključivo za uporabu tokom rada ili aktivnosti na električnim instalacijama, koje jesu ili mogu biti pod naponom, moraju nositi oznake na kojima se posebice navodi njihova klasa zaštite i (ili) odgovarajući radni napon, njihov serijski broj i datum proizvodnje; izvan zaštitne obloge takve osobne zaštitne opreme se također mora predvidjeti prostor za naknadno upisivanje datuma stavljanja u uporabu i datuma periodičnih testova ili pregleda koji se moraju obaviti.
Proizvođačeve upute moraju posebice naznačiti isključivu uporabu za koju su ti tipovi osobne zaštitne opreme namijenjeni, te prirodu i frekvenciju dielektričnih testova kojima se moraju podvrći za vrijeme svog korisnog vijeka trajanja.

3.9. Zaštita od zračenja

3.9.1. Neionizirajuće zračenje

Osobna zaštitna oprema za zaštitu akutnog ili kroničnog oštećenja oka od neionizirajućeg zračenja mora biti sposobna apsorbirati ili reflektirati većinu zračene energije u štetnim valnim duljinama, a da nepravilno ne utječe na prijenos neškodljivog dijela vidljivog spektra, percepciju kontrasta i sposobnost razlikovanja boja, kad se to zahtijeva u predvidivim uvjetima uporabe.
U tu svrhu, zaštitne naočale moraju biti oblikovane i proizvedene tako da za svaku štetnu valnu dužinu posjeduju takav spektralni faktor prijenosa koji će svesti na minimum gustoću osvjetljenja energije zračenja sposobne da stigne do korisnikovog oka kroz filtar te da nipošto ne premaši maksimalno dopuštenu vrijednost izlaganja.
Nadalje, osobine naočala se ne smiju pokvariti ili izgubiti radi djelovanja zračenja u predvidivim uvjetima uporabe i svi uzorci na tržištu moraju nositi broj zaštitnog faktora koji odgovara krivulji spektralne raspodjele njihovog prijenosnog faktora.
Naočale istog tipa za izvore zračenja se moraju klasificirati po rastućem redu njihovih zaštitnih faktora i proizvođačeve upute moraju posebice naznačiti krivulje prijenosa, što omogućuje odabir najprikladnije osobne zaštitne opreme, imajući na umu takve svojstvene čimbenike stvarnih uvjeta uporabe kao što su udaljenost do izvora i spektralna raspodjela energije koja zrači na toj udaljenosti.
Proizvođač mora naznačiti relevantan broj zaštitnog faktora na svim primjercima naočala s filtrom.

3.9.2. Ionizirajuće zračenje

3.9.2.1. Zaštita od vanjskog radioaktivnog onečišćenja

Sastavni materijali i ostale komponente namijenjene zaštiti cijeloga tijela ili njegovog dijela od radioaktivne prašine, plinova, tekućina ili njihovih mješavina, moraju se odabrati ili oblikovati i ugraditi tako da osiguraju da ta oprema, u predvidivim uvjetima uporabe, učinkovito sprečavaju prodiranje onečišćivača.
Ovisno o prirodi ili stanju tih onečišćivača, potrebna se otpornost na curenje može osigurati nepropusnošću zaštitne obloge i/ili bilo kojim drugim odgovarajućim sredstvima, kao što su sustavi ventilacije i pretlaka koji sprečavaju povratno raspršivanje tih onečišćivača.
Bilo koje mjere dekontaminacije kojima se podvrgava osobna zaštitna oprema ne smije štetiti njezinoj mogućoj ponovnoj uporabi u uvjetima predvidivog korisnog vijeka trajanja za takve klase sredstava.

3.9.2.2. Ograničena zaštita od vanjske iradijacije

Osobna zaštitna oprema namijenjena za pružanje potpune zaštite korisnika od vanjske iradijacije, ili u nedostatku toga, za njezino odgovarajuće ublažavanje, moraju biti oblikovana da neutraliziraju samo slabe elektrone (npr. beta) ili slabe fotone (npr. X, gama)
Sastavni materijali i ostale komponente tih klasa osobne zaštitne opreme se mora odabrati ili oblikovati i ugraditi tako da osiguraju stupanj zaštite korisnika potreban u predvidivim uvjetima uporabe, a da ne dovedu do povećanog vremenskog izlaganja radi ometanja korisnikovih pokreta, stava ili kretanja (vidi 1.3.2.)
Osobna zaštitna oprema mora imati oznaku koja naznačuje tip i debljinu materijala od kojih su izrađena prikladnih za predvidive uvjete uporabe.

3.10. Zaštita od opasnih tvari i uzročnika zaraze

3.10.1. Zaštita dišnih putova

Osobna zaštitna oprema namijenjena za zaštitu dišnog sustava mora omogućavati opskrbu korisnika zrakom koji se može udisati, kad je ona izložena zagađenoj atmosferi i/ili atmosferi s neodgovarajućom koncentracijom kisika.
Osobna zaštitna oprema koja korisniku dostavlja zrak koji se može udisati mora se dobiti odgovarajućim sredstvima, na primjer nakon filtriranja zagađenog zraka kroz zaštitni uređaj ili napravu ili putem cijevi iz nezagađenog izvora.
Sastavni materijali i ostale komponente tih klasa osobne zaštitne opreme se mora odabrati ili oblikovati i ugraditi tako da korisniku osiguraju odgovarajuće disanje i higijenske uvjete za vrijeme određenog nošenja u predvidivim uvjetima uporabe.
Nepropusnost dijela na licu i pad pritiska prilikom udisanja i, u slučaju uređaja za filtriranje, sposobnost pročišćavanja moraju biti takvi da prodiranje onečišćivača iz zagađene atmosfere održavaju na dovoljno niskoj razini, kako ne bi štetilo zdravlju i higijeni korisnika.
Osobna zaštitna oprema mora imati proizvođačevu identifikacijsku oznaku i podrobne podatke o specifičnim osobinama tog tipa opreme, koje će zajedno s uputama za uporabu omogućiti obučenom i stručnom korisniku da osobna zaštitna oprema ispravno koristi.
Proizvođačeve upute također moraju, u slučaju uređaja za filtriranje, naznačivati krajnji rok za skladištenje filtra kao da su novi i držani u njihovoj originalnoj ambalaži.

3.10.2. Zaštita od dodira s kožom i očima

Osobna zaštitna oprema namijenjena za sprečavanje površinskog kontakta cijelog tijela ili njegovog dijela s opasnim tvarima i uzročnicima infekcije mora, u predvidivim uvjetima uporabe, biti sposobna spriječiti prodiranje ili širenje kroz zaštitnu oblogu takvih tvari za koje je stavljena na tržište.
U tu svrhu, sastavni materijali i ostale komponente tih klasa osobne zaštitne opreme se moraju odabrati ili oblikovati i ugraditi tako da u najvećoj mogućoj mjeri osiguraju potpunu nepropusnost, što će, tamo gdje je potrebno, dozvoliti produženu dnevnu uporabu ili, u nedostatku toga, ograničenu nepropusnost koja zahtijeva ograničeno razdoblje nošenja.
Kada, temeljem njihove prirode i predvidivih uvjeta njihove uporabe, određene opasne tvari ili uzročnici zaraze posjeduju veliku snagu prodiranja koja ograničava vrijeme trajanja zaštite koju pruža predmetna osobna zaštitna oprema ona se mora podvrći normiranim testovima u svrhu njezine klasifikacije na temelju učinkovitosti. Osobna zaštitna oprema za koju se smatra da je u sukladnosti sa specifikacijama testa, mora imati oznaku koja posebice naznačuje imena ili, u nedostatku toga, kodove tvari uporabljenih u testovima i odgovarajuće normirano razdoblje zaštite. Upute proizvođača također moraju sadržavati objašnjenje kodova (ako je potrebno), podroban opis normiranih testova i sve odgovarajuće informacije za utvrđivanje maksimalnog dopuštenog razdoblja nošenja u različitim predvidivim uvjetima uporabe.

3.11. Sigurnosni uređaji za ronilačku opremu

1. Oprema za disanje
Oprema za disanje mora korisniku omogućiti dostavu plinovite smjese koja se može udisati, u predvidivim uvjetima uporabe i posebno uzevši u obzir maksimalnu dubinu uronjavanja.
2. Kada predvidivi uvjeti uporabe to zahtijevaju, oprema mora obuhvaćati:
(a) odijelo koje štiti korisnika od pritiska kao posljedice dubine uronjavanja (vidi 3.2.) i/ili od hladnoće (vidi 3.7.);
(b) alarm namijenjen za davanje brzog upozorenja o približavanju nedostatka plinovite smjese za disanje (vidi 2.8);
(c) odijelo za spašavanje koje omogućava da se korisnik vrati na površinu (vidi 3.4.1.).

PRILOG III.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJA PROIZVOĐAČ

Dokumentacija navedena u članku 8., stavku 1. ovoga Pravilnika mora obuhvaćati sve relevantne podatke o sredstvima kojima se proizvođač služio kako bi osigurao da osobna zaštitna oprema budu usklađena s osnovnim zahtjevima koji se na nju odnose.
U slučaju uzoraka (prototipa) osobne zaštitne opreme navedene u članku 8., stavku 2., dokumentacija mora obuhvaćati posebice:
1. proizvođačevu tehničku dokumentaciju koja se sastoji od:
(a) cjelokupnih i podrobnih nacrta za osobnu zaštitnu opremu po potrebi praćenih izračunima i rezultatima prototipskih testova u onoj mjeri u kojoj je potrebno za provjeru sukladnosti osnovnim zahtjevima;
(b) iscrpnog popisa osnovnih sigurnosnih zahtjeva i usklađenih normi ili drugih tehničkih specifikacija navedenih u članku 3. i 5., koje su uzete u obzir u oblikovanju uzorka;
2. opis uređaja za pregled i testiranje koji se upotrebljava u pogonu proizvođača, pogonu za provjeru usklađenosti proizvodnje osobnih zaštitnih sredstava s usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama te za održavanje razine kakvoće;
3. primjerak uputa s informacijama navedenim u Prilogu II.1.4.

PRILOG IV.

CE OZNAKA SUKLADNOSTI I OBAVIJEST

CE oznaka sukladnosti se mora sastojati od inicijala »CE« koja ima sljedeći oblik:

Ako je CE oznaka smanjena ili povećana moraju se poštovati proporcije koje su date na gornjem crtežu.
Različite sastavnice CE oznake moraju imati bitno istu okomitu dimenziju, koja ne smije biti manja od 5 mm. Od ove minimalne dimenzije se može odstupiti u slučaju osobne zaštitne opreme malih dimenzija.

PRILOG V.

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNITI PRIJAVLJENA TIJELA

(Članak 9., stavak 2. Pravilnika)
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:
1. raspolagati potrebnim osobljem i opremom;
2. osoblje mora posjedovati potrebnu stručnost i biti odgovorno u obavljanju zadaća;
3. uprava tijela mora biti nezavisna u provođenju ispitivanja, pripremi izvještaja, izdavanju uvjerenja i obavljanju nadzora predviđenih ovim Pravilnikom u odnosu na čimbenike posredno ili neposredno vezane za osobnu zaštitnu opremu;
4. osoblje treba čuvati profesionalnu tajnu;
Hrvatska akreditacijska agencija će najmanje jednom u dvije godine provjeravati ispunjenje uvjeta iz 1. i 2. točke.

PRILOG VI/1.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj(1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
izjavljuje da je nova osobna zaštitna oprema u nastavku opisana (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sukladna s odredbama Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme i, hrvatske norme HRN koja preuzima usklađenu normu br. …………………(za osobnu zaštitnu opremu navedenu u članku 7(5))
istovjetna osobnoj zaštitnoj opremi koja je predmet EZ potvrde o sukladnosti br. ….……. izdane od (3) (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
predmet postupka utvrđenog u članku 10. točka A ili točka B(4) Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne oprštitne oprdzorom prijavljenog tijela(3)
………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………....…………………………………………
U .............................., dana .............................................
 

                                                                                                              .........................................
                                                                                                                    Potpis (5)


(1) Poslovni naziv i puna adresa; ovlašteni predstavnici moraju također dati poslovni naziv i adresu proizvođača.
(2) Opis osobne zaštitne opreme (proizvod, tip, serijski broj, itd.).
(3) Naziv i adresa prijavljenog tijela.
(4) Izbriši ono što je neprimjenjivo.
(5) Ime i položaj osobe koja je opunomoćena potpisati u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

 

PRILOG VI/2

IZJAVA O SUKLADNOSTI


Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem u Zajednici(1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
izjavljuje da nova osobna zaštitna oprema u nastavku opisana (2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
je sukladna odredbama Direktive Vijeća 89/686/EEC i, gdje je takav slučaj, hrvatskoj normi HRN koja preuzima usklađenu normu br. ………… (za osobnu zaštitnu opremu navedenu u članku 8(3))
je istovjetna osobnoj zaštitnoj opremi koja je predmet EZ potvrde o sukladnosti br. ………… izdane od (3) (4).……………………....……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
je predmet postupka utvrđenog u članku 11. točka A ili točkaB (4) Direktive Vijeća 89/686/EEC pod nadzorom prijavljenog tijela (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
U .............................., dana .............................................
 

                                                                                               .........................................
                                                                                                 Potpis (5)
 

(1) Poslovni naziv i puna adresa; ovlašteni predstavnici moraju također dati poslovni naziv i adresu proizvođača.
(2) Opis osobne zaštitne opreme (proizvod, tip, serijski broj, itd.).
(3) Naziv i adresa prijavljenog tijela.
(4) Izbriši ono što je neprimjenjivo.
(5) Ime i položaj osobe koja je opunomoćena potpisati u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

PRILOG VII.

RAZVRSTAVANJE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME U KATEGORIJE

 

1. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU SLUHA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

1.1. Sva oprema za zaštitu sluha (koja se stavlja u uši ili nosi preko njih)

II

2. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA OČI

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

III

2.2. Oprema za zaštitu očiju i filtri, koja su bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 1000 C ili više i za koje može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine taline

III

2.3. Oprema za zaštitu očiju i filtri, koja su bila projektirana i izrađena za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

III

2.4. Oprema za zaštitu očiju i filtri, koja su bila projektirana i izrađena za zaštitu od električne struje

III

2.5. Očale i maske za plivanje ili ronjenje

I

2.6. Oprema za zaštitu očiju i filtri, koja su bila projektirana i izrađena isključivo za zaštitu od sunčanih zraka, sunčane očale za individualnu i profesionalnu uporabu

I

2.7. Skijaške očale svih vrsta osim korekcijskih očala

I

2.8. Korekcijske očale koje uključuju i sunčane očale
Primjedba:
Ukoliko korekcijske očale osim zaštite od sunčanih zraka pružaju i kakvu drugu zaštitu (na pr. od udarca, habanja i sl.) onda se uvrštavaju u popis osobnih zaštitnih sredstava, koja su namijenjena zaštiti od određenih opasnosti isključivo zbog njihovih zaštitnih sposobnosti)

0

2.9. Viziri ugrađeni u kacige, koji su bili projektirani i izrađeni za uporabu na motornim vozilima s dva odnosno tri kotača

0

 

3. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAREMA ZA ZAADA S VISINE I U DUBINU

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

3.1. Sva oprema koja su bila projektirana i izrađena za zaštitu od pada s visine i u dubinu za individualnu i profesionalnu uporabu (rad na visini, padovi s čamaca, planinarenje, penjanje po stijenama, speleologija)

III

 

 4. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

4.1. Sve vrste kaciga uključujući i sportske kacige

II

4.2. Kacige koje su bile projektirane i izrađene za uporabu u okolišu s visokom temperaturom, čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100°C ili više i za koju može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili većih količina taline

III

4.3. Kacige, koje su bile projektirane i izrađene za zaštitu od električne struje

III

4.4. Laka oprema za zaštitu glave, koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu vlasišta glave

I

4.5. Kacige, koje su bile projektirane i izrađene za vozače motornih vozila s dva odnosno tri kotača i koja uključuje i kacige za trke

0

4.6. Kacige, koje su bile projektirane i izrađene za uporabu u oružanim snagama ili koje se upotrebljavaju pri održavanju reda i mira

0

 

 5. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU LICA ILI DIJELA LICA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

5.1. Sva oprema

II

5.2. Oprema koja su bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onim pri temperaturi zraka od 100°C ili više i za koje može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine taline

III

5.3. Oprema koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s niskom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od -50°C i niže

III

5.4 Oprema koje je bila projektirana i izrađena za zaštitu od električne struje

III

5.5. Viziri koji su bili projektirani i izrađeni za ugradnju u kacige, koje upotrebljavaju vozači motornih vozila s dva odnosno tri kotača i koja uključuje i vizire za utrke

0

 

 6. OSOBNA ZAŠTITNA ODJEĆA

6.5. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za osiguranje ograničenog opsega zaštite od kemijskih štetnosti ili od ionizirajućeg zračenja

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE ODJEĆE

KATEGORIJA

6.1. Svi dijelovi odjeće s dodatcima (odvojivi ili ne) u daljnjem tekstu odvojivi, koji su bili projektirani i izrađeni zbog osiguranja posebne vrste zaštite

II

6.2. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne), koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od električne struje

III

6.3. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100°C ili više i za koji može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili većih količina taline

III

6.4. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne), koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s niskom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od -50°C ili niže

III

III

6.6. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za osiguranje potpune atmosferske izolacije

III

6.7. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) za profesionalnu uporabu, koja je bila projektirana i izrađena za osiguranje zaštite od atmosferskih utjecaja, koji nisu ni iznimni niti ekstremni

I

6.8. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od mehaničkog djelovanja s površinskim učincima

I

6.9. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od opasnosti u svezi s rukovanjem vrućim predmetima, pri čemu korisnik nije izložen temperaturi koja bi prelazila 50°C ili opasnim udarcima

I

6.10. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u oružanim snagama ili koja se upotrebljava pri održavanju reda i mira i koja uključuje neprobojnu odjeću ili prsluke, odjeću za zaštitu od biološke kontaminacije ili od ionizirajućeg zračenja

0

6.11. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) za individualnu upotrebu, koja je bila projektirana i izrađena za osiguranje zaštite od atmosferskih utjecaja, koji nisu ni iznimni niti ekstremni

0

6.12. Uobičajena odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) ili sportska odjeća s dodatcima (koja ne pruža posebnu zaštitu) uključujući i odore

0

 

 7. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA DISANJE

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

7.1. Sva zaštitna oprema za disanje projektirana i izrađena za osiguranje zaštite od aerosola u krutom ili tekućem stanju ili plinovima;

sva zašt">sva zašma za disanje, projektirana i izrađena za osiguranje potpune atmosferske izolacije;

sva zaštitna oprema za disanje projektirana i izrađena za uporabi pri ronjenju

III

7.2. Sva zaštitna oprema za disanje, projektirana i izrađena za uporabu u oružanim snagama odnosno koja se upotrebljavaju pri održavanju reda i mira

0

7.3. Kirurške maske

0

 

8. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA NOGE I STOPALA TE OPREMA ZA ZAŠTITU OD KLIZANJA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

8.1. Sva oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena naročito za zaštitu nogu ili stopala te zaštitu od klizanja

II

8.2. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za zaštitu od opasnosti u svezi s električnom strujom pri radovima, pri kojima je nazočan visoki napon ili za zaštitu od visokog napona

III

8.3. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri 100°C temperature zraka ili više i za koje može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja. plamena ili većih količina taline

III

8.4. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s niskom temperaturom čiji učinci su usporedivi s onima pri temperaturi zraka od – 50°C ili niže

III

8.5. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za osiguranje ograničenog opsega zaštite od kemijskih štetnosti ili ionizirajućeg zračenja

III

8.6. Športska oprema (osobito športska obuća) s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za zaštitu od vanjskih udaraca

I

8.7. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) za profesionalnu uporabu, projektirana i izrađena za osiguranje zaštite od atmosferskih utjecaja, koji nisu ni iznimni niti ekstremni

I

8.8. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) za individualne ili športske namjene, projektirana i izrađena za zaštitu od atmosferskih utjecaja

0

8.9. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za uporabu u oružanim snagama ili koja se upotrebljava pri održavanju reda i mira uključujući i opremu za osiguranje zaštite od bioloških štetnosti ili ionizirajućih zračenja

0

8.10. Neke vrste obuće naročito športska, koja sadrži dijelove koji imaju zadaću da ublažavaju pritisak pri hodanju, trčanju i dr. ili da osigurati dobar kontakt s podlogom ili stabilnost. Ovi dijelovi su namijenjeni povećanju udobnosti obuće

0

 

 9. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA RUKE

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

9.1. Sva oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena naročito za zaštitu ruku (gornjeg i donjeg dijela ruke)

II

9.2. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za zaštitu od opasnosti u svezi s električnom strujom tijekom rada pod opasnim naponom ili koja se upotrebljava kao izolacijska oprema za zaštitu od visokog napona

III

9.3. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) uključujući protupožarnu opremu, projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokim naponom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100°C ili više i u kojem može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili većih količina taline

III

9.4 Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s niskim naponom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od – 50°C ili niže

III

9.5. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za osiguranje ograničenog opsega zaštite od kemijskih štetnosti ili ionizirajućeg zračenja

III

9.6. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) za profesionalnu uporabu, projektirana i izrađena za zaštitu od sredstava za čišćenje s blagim djelovanjem (pranje suđa, čišćenje itd.)

I

9.7. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za zaštitu od mehaničkog djelovanja s površinskim učincima (ubodi pri šivanju, vrtni radovi, prljavi poslovi, bavljenje športom)

I

9.8. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) za profesionalnu uporabu projektirana i izrađena za zaštitu od vrućine ili opasnosti pri rukovanju s vrućim predmetima, gdje korisnik nije izložen temperaturama većim od 50°C ili opasnim utjecajima (udarcima) te od uobičajeno hladnog vremena

I

9.9. Rukavice i štitnici za prste u medicini u blizini pacijenata

0

9.10. Rukavice za individualnu uporabu, projektirane i izrađene za zaštitu od vlage te ne prevelike topline odnosno hladnoće

0

9.11. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena naročito za uporabu u oružanim snagama ili koja se upotrebljavaju pri očuvanju reda i mira i koja uključuje zaštitu od bioloških štetnosti ili ionizirajućeg zračenja

0

 12 Ova oprema uključuje svu osobnu zaštitnu opremu koja štite ruke ili
dijelove ruku uključujući rukavice, rukavice bez prstiju, napršnjake, opremu
koja štite samo prste ili samo dlan i. t.d.
13 Proizvođač označava proizvode te opasnosti pred kojima je osigurana
zaštita zajedno s trajanjem zaštite.
 

 10. OSOBNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD UTAPANJA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

10.1. Sva oprema projektirana i izrađena zbog sprečavanja utapanja ili koja se upotrebljava kao pomagalo i koja uključuje pomagala za plivanje

II

10.2. Pojasevi i prsluci za spašavanje, koje u slučaju opasnosti upotrebljavaju putnici na brodovima i zrakoplovima

0

 

 11. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA OD OPASNOSTI U SVEZI S ELEKTRIČNOM STRUJOM

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

11.1. Primjedba

Zaštitna oprema za zaštitu od električne struje je već navedena u gornjim tablicama

Opasni napon je napon, koji je jednak ili veći od 50 V izmjenične struje ili 75 V istosmjerne struje

III

11.2. Ručni izolirani alati

0

 Izraz »brodski« i »zrakoplovni« se odnose isključivo na putničke brodove i zrakoplove, koji podliježu međunarodnim konvencijama IMO.
U tu kategoriju ne spadaju oprema za zabavu (motorni čamci i jedrilice) ribarski čamci, radna plovila itd.