Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga

NN 106/2007 (17.10.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3093

Na temelju članka 24. stavka 7., 9., 10. i 11., članka 25. stavka 5. i 8., članka 29. stavka 4. i članka 31. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03., 60/04. i 70/05.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONCESIJAMA I DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga (»Narodne novine«, broj 49/04., 57/04., 123/04. i 26/05.) u članku 2. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:
1. pokretna mreža druge generacije (2G): pokretna telekomunikacijska mreža koja se temelji na telekomunikacijskim normama i tehnologijama sustava GSM (što obuhvaća sustave E-GSM, GSM 900 i/ili GSM/DCS-1800),
2. pokretna mreža treće generacije (3G): pokretna telekomunikacijska mreža koja se temelji na telekomunikacijskim normama i tehnologijama sustava UMTS (IMT),
3. kombinirana pokretna mreža: pokretna telekomunikacijska mreža koja se temelji na telekomunikacijskim normama i tehnologijama sustava GSM i UMTS,«
Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:
»6. regija: zemljopisno područje sastavljeno od triju ili više susjednih županija, odnosno Grada Zagreba i jedne ili više susjednih županija.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Vrijeme trajanja koncesije za frekvenciju za obavljanje pojedinih telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži određuje se ovisno o vrsti i složenosti telekomunikacijske usluge i području koncesije, i to prema Tablici 1. u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.«
Stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Iznimno, postojeći koncesionar, koji sudjeluje u postupku natječaja radi obnove koncesije iz članka 31. stavka 2. Zakona, dokazuje ispunjavanje mjerila iz stavka 1. ovoga članka na način utvrđen u članku 19. stavku 2. i članku 20. stavku 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:
»Natječajnu dokumentaciju izrađuje Agencija, a utvrđuje je Vijeće Agencije prije donošenja odluke o raspisivanju natječaja.«

Članak 5.

U članku 19. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, postojeći koncesionar iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika u ponudi ne dostavlja podatke iz stavka 1. točke 6., 7., 8. i 9. ovoga članka.«

Članak 6.

U članku 20. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Iznimno, postojeći koncesionar iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika mora dokazati pravnu osobnost i financijsku sposobnost te dostaviti vjerodostojne dokaze o obavljanju telekomunikacijskih usluga u skladu s važećim ugovorom o koncesiji.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Agencija mora uvjete, koji dokazuju sposobnosti podnositelja ponuda iz članka 20. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika, navesti u natječajnoj dokumentaciji. Uvjeti i dokazi o sposobnosti jednaki su za sve podnositelje ponuda, osim postojećih koncesionara u slučaju iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 8.

Članak 31. mijenja se i glasi:
»Koncesionar javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije mora ispuniti osnovne uvjete glede kakvoće usluge i raspoloživosti telekomunikacijske mreže na temelju sljedeće pokrivenosti:
1. za sustave E-GSM i GSM 900 – najmanje 75% stanovništva ili 60% područja Republike Hrvatske, u razdoblju od dvije godine od dana dobivanja koncesije,
2. za sustav GSM/DCS-1800 – najmanje 40% stanovništva ili 50% područja Republike Hrvatske, u razdoblju od tri godine od dana dobivanja koncesije.«

Članak 9.

Članak 32. mijenja se i glasi:
»(1) Koncesionar javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije ili u sustavu kombinirane pokretne mreže mora ispuniti osnovne uvjete glede kakvoće usluge i raspoloživosti telekomunikacijske mreže na temelju sljedeće pokrivenosti:
1. najmanje 25% stanovništva Republike Hrvatske – u razdoblju od dvije godine od dana dobivanja koncesije,
2. najmanje 50% stanovništva Republike Hrvatske – u razdoblju od pet godina od dana dobivanja koncesije.
(2) Radiofrekvencijski spektar, koji se dodjeljuje koncesionarima javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije, obuhvaća 2×15 MHz uparenog frekvencijskog pojasa i 5 MHz neuparenog frekvencijskog pojasa.«

Članak 10.

Članak 33. mijenja se i glasi:
»(1) Postojećem koncesionaru javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije ili u sustavu kombinirane pokretne mreže Vijeće Agencije može, na njegov zahtjev i uz uvažavanje načela transparentnosti i nediskriminacije, dodijeliti dodatni raspoloživi frekvencijski pojas namijenjen sustavu GSM, radi proširenja kapaciteta u svrhu ispunjavanja propisanih uvjeta glede kakvoće usluge i raspoloživosti telekomunikacijske mreže.
(2) Dodatni frekvencijski pojas iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se na razdoblje do isteka valjanosti pripadajućeg ugovora o koncesiji, o čemu će se sklopiti odgovarajući dodatak tom ugovoru.«

Članak 11.

Članak 34. mijenja se i glasi:
»Koncesionar javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu kombinirane pokretne mreže ima pravo na odgodu početka obavljanja javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže treće generacije, uz prethodnu suglasnost Vijeća Agencije, u trajanju od najviše dvije godine od dana dobivanja koncesije.«

Članak 12.

U članku 35. stavku 1. riječ: »Koncesionari« zamjenjuje se riječima: »Postojeći koncesionari«, a riječi: »(GSM 900, GSM/DCS-1800)« brišu se.
U stavku 2. riječ: »(GSM/DCS-1800)« briše se.

Članak 13.

U članku 41. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Određeno trgovačko društvo može podnijeti samo jedan zahtjev iz članka 38. ovoga Pravilnika za davanje koncesije u određenom dijelu radiofrekvencijskog spektra te za određeno područje koncesije.«

Članak 14.

U članku 43. stavku 4. riječi: »stručne poslove« zamjenjuju se riječima: »stručne i tehničke poslove«.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Planove dodjele radijskih frekvencija koje se odnose na frekvencijsko područje radija i televizije, s pregledom dodijeljenih i raspoloživih radijskih frekvencija i drugim potrebnim tehničkim podacima, Agencija redovito, a najmanje svaka tri mjeseca, dostavlja Agenciji za elektroničke medije.«

Članak 15.

Naslov iznad članka 49. i članak 49. brišu se.
Dosadašnji članci 50. i 51. postaju članci 49. i 50. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

U Prilogu 1. Tablica 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.

Red.
br.

TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE (u godinama)

Republika
Hrvatska

Regija s više od 1.000.000 stanovnika

Grad Zagreb ili regija do 1.000.000 stanovnika

Županija

Grad ili općina

1.

Usluge u pokretnoj mreži druge generacije (GSM)

10

10

10

2.

Usluge u pokretnoj mreži treće generacije (UMTS)

20

15

15

3.

Usluge u kombiniranoj pokretnoj mreži (GSM i UMTS)

20

15

15

4.

Ostale usluge u pokretnoj mreži s prijenosom govora, bez usluga pod točkama 1. do 3. ove Tablice

10

8

8

5

5

5.

Usluge u nepokretnoj mreži (putem bežičnog pristupa   lokalnoj petlji)

10

8

8

8

 

Članak 17.

Postojećim koncesionarom u smislu odredbe članka 2. točke 5. Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga (»Narodne novine«, broj 49/04., 57/04., 123/04. i 26/05.) smatra se svaki koncesionar javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži koji obavlja telekomunikacijske usluge na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Postojeći koncesionar, koji je sklopio ugovor o nacionalnom roamingu u smislu odredbe članka 36. Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga (»Narodne novine«, broj 49/04., 57/04., 123/04. i 26/05.), ima pravo na produljenje ugovora o nacionalnom roamingu, uz prethodnu suglasnost Vijeća Hrvatske agencije za telekomunikacije, u trajanju od najviše dvije godine od dana isteka valjanosti tog ugovora.

Članak 19.

Vrijeme trajanja koncesije u ugovorima o koncesiji postojećih koncesionara javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radio­frekvencijskog spektra u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži uskladit će se, na njihov zahtjev, s odredbama ovoga Pravilnika, o čemu će se sklopiti odgovarajući dodatak ugovoru o koncesiji.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/44
Urbroj: 530-10-07-1
Zagreb, 1. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.