Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelat­nosti

NN 106/2007 (17.10.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelat­nosti

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3094

Na temelju članka 36. stavka 1. i 2. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03., 60/04. i 70/05.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADE ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti (»Narodne novine«, broj 26/05.) u članku 1. stavku 1. podstavak a) mijenja se i glasi:
»a) koncesije za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži:
1. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži druge generacije – GSM (što obuhvaća sustave E-GSM, GSM 900 i/ili GSM/DCS-1800),
2. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži treće generacije – UMTS,
3. za telekomunikacijske usluge u kombiniranoj pokretnoj mreži (GSM i UMTS),
4. za ostale telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži s prijenosom govora, bez usluga iz točaka 1. do 3. ovoga podstavka.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Naknada za koncesiju za prvu godinu, utvrđena u Tablicama 1. i 2., plaća se unaprijed za dvanaest mjeseci, i to prigodom sklapanja ugovora o koncesiji iz članka 30. stavka 1. Zakona, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke o davanju koncesije.«
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Naknada za koncesiju, dozvolu i prijavu za drugu i svaku sljedeću godinu, utvrđena u Tablicama 1., 2., 3. i 4., plaća se najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.«
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Naknada za ovlast za drugu i svaku sljedeću godinu obavljanja djelatnosti, utvrđena u Tablici 5., plaća se najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.«

Članak 3.

U Prilogu 1. Tablice 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Tablica 1.

NAKNADA ZA KONCESIJU ZA FREKVENCIJU ZA OBAVLJANJE JAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA UZ UPORABU
RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U POKRETNOJ MREŽI

Red. br.

Telekomunikacijske usluge uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj mreži

NAKNADA ZA PRVU GODINU (u milijunima kuna)

NAKNADA ZA DRUGU I OSTALE GODINE

Republika Hrvatska

Regija s više od 1.000.000 stanovnika

Grad Zagreb ili regija do 1.000.000 stanovnika

Županija, grad ili općina (u tisućama
stanovnika)

Postotak od ukupnog prihoda

250 – 500

100 – 250

do 100

1.

Usluge u pokretnoj mreži – GSM

105

45

25

0,5%

2.

Usluge u pokretnoj mreži – UMTS

132

100

75

0,5%

3.

Usluge u kombiniranoj pokretnoj mreži (GSM i UMTS)

172

125

95

0,5%

4.

Ostale usluge u pokretnoj mreži s prijenosom govora, bez usluga pod točkama 1. do 3. ove Tablice

0,5

0,3

0,2

0,1

0,05

0,005

0,5%

 

»Tablica 2.

NAKNADA ZA KONCESIJU ZA FREKVENCIJU ZA OBAVLJANJE JAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA UZ UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U NEPOKRETNOJ MREŽI

Red. br.

Telekomunikacijske usluge uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži

NAKNADA ZA PRVU GODINU (u kunama)

NAKNADA ZA DRUGU I OSTALE GODINE

 

 

Republika Hrvatska

Regija s više od 1.000.000
stanovnika

Grad Zagreb ili regija do 1.000.000 stanovnika

Županija s više od 300.000 stanovnika

Županija do 300.000
stanovnika

Postotak od ukup­nog prihoda

1.

Javne govorne usluge putem bežičnog pristupa lokalnoj petlji

2.000.000

500.000

200.000

100.000

70.000

0,1%

2.

Podatkovne usluge putem bežičnog pristupa lokalnoj petlji

700.000

150.000

70.000

35.000

25.000

0,1%

Članak 4.

Visina naknade za koncesiju za drugu i svaku sljedeću godinu, utvrđena ugovorima o koncesiji postojećih koncesionara javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, uskladit će se s odredbama ovoga Pravilnika, o čemu će se sklopiti odgovarajući dodatak ugovoru o koncesiji.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/45
Urbroj: 530-10-07-1
Zagreb, 1. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl.ing., v. r.