Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija

NN 106/2007 (17.10.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3095

Na temelju članka 96. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03., 60/04. i 70/05.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADE ZA DODJELU I UPORABU RADIJSKIH FREKVENCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija (»Narodne novine«, broj 49/04., 57/04. i 93/05.) u članku 2. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) Ako se u jednoj mikrovalnoj vezi upotrebljava nepokretna radijska postaja iz Tablice 1., koja koristi tri ili više susjednih kanala u istom frekvencijskom potpodručju uz uporabu horizontalne i vertikalne polarizacije za svaki pojedinačni kanal (XPIC), naknada iznosi 50% utvrđene naknade.«
Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. Tablica 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 2.

 

Br.

Vrsta pokretne radijske postaje

Godišnja naknada
(u kunama)

1.

Pokretna radijska postaja u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži za zatvorene korisničke skupine i u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u sustavu za pozivanje osoba

100,00

2.

Pokretna radijska postaja u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži druge generacije (što obuhvaća sustave E-GSM, GSM 900 i/ili GSM/DCS-1800)

150,00

3.

Pokretna radijska postaja u privatnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

120,00

4.

Pokretni link za ENG/OB – elektroničko prikupljanje novosti za potrebe vanjskog radiodifuzijskog prijenosa (Electronic News Gathering / Outside Broadcasting) – pokretni link ili pokret­na kamera

1.000,00

5.

Pokretni link za ENG/OB koji se upotrebljava isključivo za prijenos zvuka

500,00

 

Članak 3.

U članku 4. stavku 3. Tablica 4. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.

 

Br.

Vrsta pokretne telekomunikacijske mreže

Godišnja naknada
(u kunama)

1.

Javni sustav za pozivanje osoba, po jednoj radijskoj frekvenciji

200.000,00

2.

Javna pokretna telekomunikacijska mreža druge generacije (što obuhvaća sustave E-GSM, GSM 900 i/ili GSM/DCS-1800), po jednom radijskom kanalu

100.000,00

3.

Javna pokretna telekomunikacijska mreža treće generacije (UMTS), po jednom frek­vencijskom bloku od 5MHz

5.000.000,00


Članak 4.

Naslov iznad članka 7. mijenja se i glasi:
»Nepokretna satelitska služba«

Članak 5.

Naslov iznad članka 8. i članak 8. brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 9. i članak 9. brišu se.

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:
»(1) Naknada za uporabu radijskih frekvencija, koje upotrebljavaju sve radijske postaje na određenom području koncesije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, utvrđuje se prema dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru, frekvencijskom pojasu i području koncesije, i to u skladu s izrazima danima u Tablici 12.:

Tablica 12.

Br.

Frekvencijski pojas

Godišnja naknada (u kunama), pri čemu je 2×B ukupno dodijeljeni upareni radiofrekvencijski spektar, izražen u MHz

Republika Hrvatska

Regija s više od
1.000.000 stanovnika

Grad Zagreb ili regija do 1.000.000 stanovnika

Županija s više od 300.000 stanovnika

Županija do 300.000 stanovnika

1.

3410 – 3800 MHz

B × 40.000,00

B × 15.000,00

B × 9.000,00

B × 4.000,00

B × 2.000,00

2.

24,5 – 26,5 GHz

B × 25.000,00

B × 10.000,00

B × 6.000,00

B × 2.500,00

B × 1.400,00

 

(2) Naknada za uporabu radijskih frekvencija, koje upotrebljavaju radijske postaje iz stavka 1. ovoga članka na temelju pravovaljane dozvole za radijsku postaju, izdane prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03., 60/04. i 70/05.), utvrđuje se, u razdoblju do isteka roka valjanosti te dozvole, prema području pokrivanja dozvole u skladu s Tablicom 12.«

Članak 8.

U članku 11. stavku 2. riječi: »digitalnom radiodifuzijskom sustavu (DVB-T)« zamjenjuju se riječima: »digitalnim radiodifuzijskim sustavima (DVB-T ili DVB-H)«.
U stavku 3. riječ: »(T-DAB)« briše se.
U stavku 4. riječ: »odašiljanje« zamjenjuje se riječima: »analogno ili digitalno odašiljanje«.
U stavku 5. riječi: »iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »za odašiljanje radijskog ili televizijskog programa u analognim radiodifuzijskim sustavima«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 2. riječi: »petnaestog u mjesecu« zamjenjuju se riječima: »petnaesti dan«.
U stavku 3. riječi: »petnaestog u mjesecu« zamjenjuju se riječima: »petnaesti dan«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/46
Urbroj: 530-10-07-1
Zagreb, 1. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.