Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama

NN 106/2007 (17.10.2007.), Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3096

Na temelju članka 67. a stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03, 48/05 i 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA USTROJ ZAVODA I ODJELA U KLINIČKIM BOLNIČKIM CENTRIMA I KLINIČKIM BOLNICAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati klinički bolnički centri i kliničke bolnice za ustroj zavoda i odjela.

Članak 2.

U kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama ustrojavaju se klinike i klinički zavodi.
Klinika jest dio kliničkog bolničkog centra ili kliničke bolnice koji uz obavljanje specijalističko-konzilijarne i bolničke djelatnosti obavlja najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz neke specijalističko-konzilijarne djelatnosti te se u njoj izvodi nastava visokih učilišta te provodi znanstvenoistraživački rad za djelatnost za koju je osnovana.
Klinički zavod jest dio kliničkog bolničkog centra ili kliničke bolnice koji ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, a obavlja djelatnost dijagnostike.
Uvjeti za dodjelu naziva klinika, odnosno kliničkoga zavoda propisuju se posebnim pravilnikom.

Članak 3.

U klinikama se mogu ustrojiti zavodi, službe, kliničke jedinice, dnevne bolnice, specijalistički zavodi i poliklinike.
U kliničkim zavodima mogu se ustrojiti kliničke jedinice.

Članak 4.

Zavod jest ustrojstvena jedinica klinike koji u svom sastavu može imati odjele i dnevne bolnice.
Zavod se može ustrojiti samo ako ima zaposlene u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje tri specijalista određene uže specijalizacije, odnosno specijalizacije ako uža specijalizacija ne postoji, od kojih jedan specijalist mora imati znanstveno-nastavno zvanje.
U sklopu zavoda mora biti najmanje 15 bolesničkih postelja.
Odgovorna osoba zavoda jest pročelnik zavoda.

Članak 5.

Služba jest ustrojstvena jedinica klinike koja u svom sastavu može imati odjele i dnevne bolnice.
Služba se može ustrojiti samo ako ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje tri specijalista određene uže specijalizacije, odnosno specijalizacije ako uža specijalizacija ne postoji.
U sklopu službe mora biti najmanje 15 bolesničkih postelja.
Odgovorna osoba službe jest pročelnik službe.

Članak 6.

Specijalistički zavod jest posebna ustrojstvena jedinica klinike koja u svom sastavu nema podjedinice.
Specijalistički zavod ustrojava se prema posebnom utvrđenom planu dijagnostike i liječenja bolesti od posebnog značaja u zdravstvenoj zaštiti.
Specijalistički zavod može se ustrojiti samo ako ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje dva specijalista određene uže specijalizacije, odnosno specijalizacije ako uža specijalizacija ne postoji, od kojih najmanje jedan specijalist mora imati znanstveno-nastavno zvanje.
U sklopu specijalističkog zavoda mora biti najmanje 5 bolesničkih postelja.
Odgovorna osoba specijalističkog zavoda jest pročelnik specijalističkog zavoda.

Članak 7.

Klinička jedinica jest ustrojstvena jedinica klinike ili kliničkog zavoda ustrojena u svrhu pružanja dijagnostičkih ili terapijskih zahvata za ambulantne i bolničke pacijente.
Odgovorna osoba kliničke jedinice jest pročelnik kliničke jedinice.

Članak 8.

Poliklinika jest ustrojstvena jedinica klinike ustrojena za specijalističko-konzilijarnu djelatnost, a sastoji se najmanje od tri specijalističko-konzilijarne ambulante različitih užih djelatnosti ili grana specijalizacije ako nisu ustrojene uže specijalizacije te kabinete.
Odgovorna osoba poliklinike jest pročelnik poliklinike.

Članak 9.

Kabinet jest samostalna jedinica poliklinike ustrojena u svrhu pružanja specijalističke dijagnostičke-terapijske ambulantne zaštite.
Odgovorna osoba kabineta jest voditelj kabineta.

Članak 10.

Odjel jest ustrojstvena jedinica zavoda ili službe koja u svom sastavu može imati jedinice, ambulante i odsjeke.
Odjeli se ustrojavaju radi pružanja specijalističke zdravstvene zaštite na razinama uže specijalizacije, odnosno specijalizacije gdje ne postoje uže specijalizacije, podijeljene prema anatomskim ili funkcionalnim podjelama.
Odjel se može ustrojiti samo ako ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje dva specijalista određene uže specijalizacije, odnosno specijalizacije ako uža specijalizacija ne postoji te mora imati najmanje 10 bolesničkih postelja.
Odgovorna osoba odjela jest voditelj odjela.

Članak 11.

Jedinica jest samostalna jedinica odjela ustrojena u svrhu pružanja specijalističke dijagnostičko-terapijske zaštite.

Članak 12.

Ambulanta jest ustrojstvena jedinica odjela koja se ustrojava kada u sastavu klinike nije ustrojena poliklinička služba.
Prema organizaciji odjela, jedan odjel može imati više ambulanti za pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Članak 13.

Odsjek jest ustrojstvena jedinica odjela koja se može ustrojiti prema potrebama pružanja posebne zdravstvene zaštite.
Odsjek mora imati najmanje 5 bolesničkih postelja.

Članak 14.

Dnevna bolnica jest ustrojstvena jedinica za pružanje dijagnostičko-terapijske zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz kratkotrajni boravak bolesnika u bolnici.
Dnevna bolnica može se ustrojiti na razini klinike ili zavoda ovisno o djelatnosti dnevne bolnice.
Dnevna bolnica klinike, odnosno zavoda mora imati najmanje 5 bolesničkih postelja.
Odgovorna osoba dnevne bolnice klinike jest pročelnik dnevne bolnice klinike.
Odgovorna osoba dnevne bolnice zavoda jest voditelj dnevne bolnice zavoda.

Članak 15.

Centar jest ustrojstvena jedinica kliničkog bolničkog centra ili kliničke bolnice koja koordinira rad i djelovanje više ustrojstvenih jedinica klinika i zavoda u svrhu zajedničkog pružanja zdravstvene zaštite više djelatnosti.
Odgovorna osoba centra jest pročelnik centra.
 

Članak 16.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/61
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 9. listopada 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.