Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima

NN 106/2007 (17.10.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima

MINISTARSTVO KULTURE

3098

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97 i 64/00), a na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U ARHIVIMA

Članak 1.

U članku 3. Pravilnika o evidencijama u arhivima (»Narodne novine« broj 90/2002) alineja 4. briše se.

Članak 2.

U članku 4. alineja 4. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Državni arhivi i druge osobe koji su temeljem odredbi ovoga Pravilnika dužni Hrvatskom državnom arhivu dostavljati prijedloge i podatke za upis u evidencije iz stavka 1. ovoga članka, te podatke dostavljaju u elektroničkom obliku, putem elektroničkog obrasca koji utvrdi Hrvatski državni arhiv, odnosno upisom podataka u informacijski sustav u kojem se ove evidencije vode ako im je omogućen pristup odgovarajućim funkcijama toga sustava.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. točka 7. mijenja se i glasi:
»7. Sadržaj«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 8. briše se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 19. i članak 19. brišu se.

Članak 6.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Upis u Upisnik provodi se na temelju odluke ili drugog akta o osnivanju, statuta arhiva ili pravne osobe u čijem sastavu arhiv djeluje ili drugog dokaza da arhiv djeluje kao pravna osoba ili ustrojbena jedinica koja obavlja djelatnost arhiva.«

Članak 7.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Oznake za arhive su:
Hrvatski državni arhiv – HDA,
Državni arhiv u Bjelovaru – DABJ,
Državni arhiv u Dubrovniku – DADU,
Državni arhiv u Gospiću – DAGS,
Državni arhiv u Karlovcu – DAKA,
Državni arhiv Međimurja – DAM,
Državni arhiv u Osijeku – DAOS,
Državni arhiv u Pazinu – DAPA,
Državni arhiv u Rijeci – DARI,
Državni arhiv u Sisku – DASK,
Državni arhiv u Slavonskome Brodu – DASB,
Državni arhiv u Splitu – DAST,
Državni arhiv u Šibeniku – DAŠI
Državni arhiv u Varaždinu – DAVŽ,
Državni arhiv u Vukovaru – DAVU,
Državni arhiv u Zadru – DAZD,
Državni arhiv u Zagrebu – DAZG,
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – AHAZU,
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata – HMDCDR.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-06/07-01/0045
Urbroj: 532-10-01/4-07-01
Zagreb, 10. listopada 2007.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.