Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje

NN 106/2007 (17.10.2007.), Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

3100

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine« br. 58/07) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNOJ NAGRADI ZA VOLONTIRANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak za dodjelu Državne nagrade za volontiranje (u daljnjem tekstu: Državna nagrada), način objave javnog poziva, obavezan sadržaj prijedloga, kriteriji za odabir kandidata, visina novčane nagrade i izgled medalje i povelje.

Članak 2.

Državna nagrada dodjeljuje se svake godine na Međunarodni dan volontera.

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za međugeneracijsku solidarnosti (u daljnjem tekstu: ministarstvo) objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Državne nagrade najkasnije do 1. listopada za tekuću godinu.
Javni poziv iz prethodnog stavka sadrži: naziv nagrade, kriterije, obavezan sadržaj prijedloga, naznaku kome se prijedlog dostavlja i rok 15 za dostavu prijedloga.
Javni poziv objavljuje se na web-stranici ministarstva i u dnevnom tisku.

Članak 4.

Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade (u daljnjem tekstu: Prijedlog) mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.

Članak 5.

Prijedlog mora sadržavati:
– naziv nagrade za koju se predlaže,
– podatke o predlagatelju i kandidatu (ime i prezime za fizičke osobe odnosno naziv, sjedište i ime ovlaštene osobe za pravne osobe),
– pisanu suglasnost kandidata za sudjelovanjem u ovom postupku,
– životopis kandidata,
– opis rada kandidata s obrazloženjem,
– dokumentaciju koja potvrđuje da kandidat ispunjava kriterije i uspješnost djelovanja u području za koje se dodjeljuje Državna nagrada.

Članak 6.

Ako prijedlog nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje od podnositelja će se zatražiti dopuna prijedloga u određenom roku.
Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u roku iz prethodnog stavka smatra se da prijedlog nije niti podnesen.

Članak 7.

Svi prijedlozi s pripadajućom dokumentacijom upućuju se Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva (u daljnjem tekstu: Nacionalni odbor) najkasnije do 15. studenog u tekućoj godini.

Članak 8.

Državna nagrada dodjeljuje se za najznačajnije okončane aktivnosti pojedinaca i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja koje su sukladno Zakonu o volontiranju:
- dovele do poboljšanja kvalitete življenja više osoba, skupina osoba ili općoj dobrobiti,
- dovele do aktivnog uključivanja više osoba ili skupina osoba u društvena zbivanja,
- pridonijele razvoju humanog društva te volonterstva.
Posebne kriterije za tekuću godinu u kojoj se nagrada dodjeljuje predlaže Nacionalni odbor.

Članak 9.

Kad se Državna nagrada sastoji u novcu, a dodjeljuje se pojedincu kao volonteru, utvrđuje se u visini od najmanje dvije proračunske osnovice u tekućoj godini.
Kad se Državna nagrada sastoji u novcu, a dodjeljuje se pravnoj osobi kao organizatoru volontiranja, utvrđuje se u visini od najmanje četiri proračunske osnovice u tekućoj godini.
Ako Državnu nagradu za isto područje ravnopravno dijeli dvoje ili više dobitnika, a sastoji se u novcu, dijeli se među dobitnicima ravnopravno na iste dijelove.

Članak 10.

Izgled medalje i povelje utvrđuje ministar/ ica zadužen za međugeneracijsku solidarnost na prijedlog Povjerenstva za predlaganje idejnog rješenja za izradu medalje i povelje.
Medalja i povelja obavezno sadrže:
– riječi »Republika Hrvatska«,
– riječi »Državna nagrada« i u nastavku naziv Državne nagrade (za volontiranje ili organiziranje volontiranja),
– godinu u kojoj se državna nagrada dodjeljuje.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« u svim odredbama osim članka 8. stavak 2. i članka 10. ovog Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 022-03/07-0001/56
Urbroj: 519-07/3-07-16
Zagreb, 17. rujna 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.