Rješenje kojim se društvu Grawe Hrvatska d.d. Zagreb, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju

NN 106/2007 (17.10.2007.), Rješenje kojim se društvu Grawe Hrvatska d.d. Zagreb, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3109

Temeljem odredbi članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), odredbi članka 295. stavak 6. i članka 60. stavka 1., 2. i 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05) i odredbi članka 217. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96-Odluka USRH), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem izvješća o usklađenju društva Grawe Hrvatska d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 5, na sjednici održanoj 11. listopada 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Društvu Grawe Hrvatska d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 5, MBS 080042838, daje se dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja:
– osiguranje od nezgode,
– zdravstveno osiguranje,
– osiguranje cestovnih vozila,
– osiguranje plovila,
– osiguranje robe u prijevozu,
– osiguranje od požara i elementarnih šteta,
– ostala osiguranja imovine,
– osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
– osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
– osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
– ostala osiguranja od odgovornosti,
– osiguranje kredita,
– osiguranje raznih financijskih gubitaka,
– putno osiguranje.
II. Ovim rješenjem ukida se privremeno rješenje klasa: UP/I-453-02/07-30/13, urbroj: 326-112-07-7 doneseno 26. travnja 2007. godine.
III. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/07-30/13
Urbroj: 326-112-07-8
Zagreb, 11. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.